Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện nay

  LUÂN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cạnh tranh kinh tế
  giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi các nước phải đổi mới
  công nghệ để tăng năng suất lao động, điều đó đã và đang đặt ra vị trí mới cho
  giáo dục. Giáo dục trong thế kỷ XXI phải thực hiện được sứ mệnh nhân văn
  hóa tiến trình toàn cầu hóa, biến toàn cầu hóa thành điều có ý nghĩa đối với
  từng con người với tất cả các quốc gia. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong
  việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng của đất nước và tạo cơ hội học tập
  cho mỗi người dân. Giáo dục suốt đời trở thành đòi hỏi và cam kết của mỗi
  quốc gia. Hệ thống giáo dục, chương trình và phương pháp giáo dục của các
  nước tiếp tục được thay đổi nhằm xóa bỏ mọi ngăn cách trong các nhà trường,
  cung cấp các tri thức hiện đại, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh của nền
  kinh tế.
  Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, giáo dục đại học có vai trò đặc biệt
  quan trọng, là trụ cột của nền giáo dục mỗi nước. Thời đại đang chứng kiến vị
  thế nổi bật của giáo dục đại học. Hầu hết các trường đại học trên thế giới đang
  tiến hành những cải cách toàn diện để trở thành những trung tâm đào tạo,
  nghiên cứu khoa học, sản xuất, chuyển giao công nghệ và xuất khẩu tri thức.
  UNESCO đã tổ chức những hoạt động tập trung trí tuệ suy nghĩ về một nền
  giáo dục cho thế kỷ XXI: Hội nghị về giáo dục cho mọi người tại Jomtien,
  Thái Lan 1990; Hội nghị thế giới về giáo dục Đại học họp tại Paris tháng 10
  năm 1998; Hội đồng quốc tế về giáo dục cho thế kỷ XXI Jacques Delors công
  bố công trình “Học tập - một kho báu tiềm ẩn”.
  Việt Nam đang trong quá trình đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH. Đó là
  nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân trên con đường thực
  hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
  Trong quá trình đó, con người là nhân tố quyết định sự thành công hay
  thất bại. Để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển
  nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vị trí quốc sách hàng
  2
  đầu của giáo dục và đào tạo với các chức năng cơ bản là: nâng cao dân trí, đào
  tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
  thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Phương
  hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015, trong đó mục tiêu
  tổng quát của Chiến lược là: “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
  thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân
  chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được
  nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ
  vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền
  đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.” Văn kiện Đại hội đại
  biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc
  sách hàng đầu. Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng
  chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó,
  đổi mới cơ chế QLGD, phát triển ĐNGV và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.
  Nghị quyết số 29 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung
  ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
  yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN” đã
  đưa ra giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu
  đổi mới giáo dục và đào tạo là: “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi
  dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển
  kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện
  chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo, Giảng viên
  cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng
  nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về
  nghiệp vụ quản lý”.
  Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế -
  xã hội 2011 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm
  2011 - 2015, Chính phủ đã có Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/4/2012 ban
  hành Chương trình hành động của Chính phủ. Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đã có quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT
  ngày 04/5/2012 ban hành Chương trình hành động của Bộ giai đoạn 2011 - 2016
  với mục tiêu chung là: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo
  hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế;
  Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn
  nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục
  toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách
  mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công
  nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội; phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lý, hài
  hòa, đảm bảo công bằng xã hội tương ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng
  giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.
  Xuất phát từ thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với đào tạo và cung
  cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành, trong thời gian 10 năm qua, Bộ
  Công thương đã quy hoạch và nâng cấp thành công 8 trường cao đẳng trở
  thành trường đại học. Đây là 08 cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Công
  thương, gồm có: ĐHCN thành phố Hồ Chí Minh, ĐHCN Hà Nội, Đại học
  Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, ĐHCN Quảng Ninh, ĐHCN thực phẩm thành
  phố Hồ Chí Minh, ĐHCN Việt - Hung, Đại học Sao đỏ, ĐHCN Việt Trì.
  Là một bộ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, Bộ Công  thương đang đứng trước những nhiệm vụ to lớn và rất khó khăn, đi đầu trong
  việc nâng cao năng suất lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược
  của Đảng và Nhà nước.
  Muốn vậy, ngành Công thương phải có được một đội ngũ nhân lực đông
  đảo, có trình độ cao, giỏi về thực hành. Nhiệm vụ này thuộc về các trường đào
  tạo trực thuộc Bộ, trong đó nòng cốt các trường đại học.
  Tuy nhiên, do những đặc điểm riêng mang tính đặc thù, các trường đại
  học trực thuộc Bộ Công thương đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức,
  đặc biệt là ĐNGV còn thiếu và yếu so với yêu cầu: tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư,
  tiến sĩ trên tổng số giảng viên còn thấp; thiếu giảng viên đầu đàn và các
  chuyên gia đầu ngành; hoạt động NCKH và HTQT chưa đồng bộ, hiệu quả
  thấp; sự đổi mới công tác quản lý nhà trường diễn ra còn chậm, chưa theo kịp tình hình mới. Việc đánh giá đúng thực trạng các trường đại học trực thuộc Bộ
  Công thương để từ đó đưa ra các giải pháp quản lý ĐNGV đáp ứng yêu cầu
  mới là rất cần thiết và cấp bách.
  Trở thành trường đại học khi toàn bộ hệ thống GD&ĐT, đặc biệt là
  GDĐH bước vào giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện cùng với tính đặc thù
  riêng khiến cho các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương đang đứng
  trước những thách thức to lớn. Để đào tạo có chất lượng theo định hướng nghề
  nghiệp ứng dụng, trong bối cảnh hiện nay các trường đại học này cần phải tìm
  ra giải pháp để củng cố và phát triển các nguồn lực nói chung, phát triển
  ĐNGV nói riêng thì sau một khoảng thời gian nhất định mới có thể xây dựng
  được ĐNGV có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mình. Đó chính là
  nhu cầu khách quan và chủ quan, nhu cầu bên trong và bên ngoài đối với các
  trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện nay. Việc
  nghiên cứu đưa ra các giải pháp quản lý ĐNGV của các trường đại học này là
  cần thiết cho bản thân các trường, cho Bộ Công thương, cho đất nước và đóng
  góp vào kinh nghiệm chung của ngành.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn ĐNGV và quản lý ĐNGV, làm cơ
  sở để đề xuất bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý ĐNGV và các giải pháp quản lý
  ĐNGV các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện
  nay theo tiếp cận quản lý NNL dựa vào CLPT nhà trường và tiếp cận NLĐN.

  Xem Thêm: Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đội ngũ giảng viên trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status