Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6
  Chương 1: PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CÁC
  TỈNH UỶ Ở BẮC TRUNG BỘ HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIỄN 30
  1.1. Các tỉnh, tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ 30
  1.2. Công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của
  các tỉnh ủy vùng Bắc Trung Bộ - khái niệm, nội dung 47
  Chương 2: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC
  CÁN BỘ CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở BẮC TRUNG BỘ - THỰC TRẠNG,
  NGUYÊN NHÂN, VẤN ĐỀ ĐẶT RA
  2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở
  Bắc Trung Bộ 68
  2.2. Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc
  Trung Bộ - thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra 89
  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG
  THỨC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở
  BẮC TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 20301
  3.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng đổi mới phương
  thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ở Bắc Trung Bộ 115
  3.2. Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của
  các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ 120
  KẾT LUẬN 154
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 156
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án V.I. Lênin, ng
  ười thầy vĩ đại của phong trào cách mạng vô sản thế giới
  đã khẳng định: "Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền
  thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh
  tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo
  phong trào " [55, tr. 473].
  Đối với cách mạng vô sản, một cuộc cách mạng khó khăn, gian khổ và triệt để nhất trong lịch sử phát triển nhân loại dưới sự
  lãnh đạo của đảng cộng sản, nhằm lật đổ chế độ áp bức, bóc lột, xây dựng chủ
  nghĩa xã hội (CNXH) và từng bước tiến đến chủ nghĩa cộng sản, việc tạo ra
  đội ngũ cán bộ có chất lượng, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách
  mạng là vấn đề đặc biệt quan trọng luôn được các đảng cộng sản quan tâm.
  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, giáo dục và rèn luyện Đảng
  ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của
  cán bộ đối với thắng lợi của cách mạng nước ta và luôn giành trí tuệ, sức lực
  tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về cán bộ và công tác cán bộ, đạt được kết
  quả to lớn. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc" [76, tr. 269];
  "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" [76, tr. 273].
  Điều này, chủ yếu do và được quyết định bởi công tác cán bộ của Đảng.
  Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tìm và chỉ ra cho
  Đảng cách thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ.
  Nhờ đó, công tác cán bộ của Đảng đạt kết quả to lớn. Đội ngũ cán bộ của
  Đảng ngày càng trưởng thành, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến
  thắng lợi khác. Cách thức, phương pháp lãnh đạo công tác cán bộ hay phương
  thức lãnh đạo (PTLĐ) công tác cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong tư
  tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Phương thức ấy, phải luôn
  được đổi mới phù hợp với điều kiện hoạt động của Đảng và yêu cầu của
  nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.
  Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  (CNH, HĐH) đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng ta khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh
  của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây
  dựng Đảng" [21, tr. 66]. Thành tựu đổi mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử đã
  minh chứng điều đó. Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
  cũng đặt ra vấn đề to lớn, cấp bách phải giải quyết là phải có đội ngũ cán bộ
  nói chung,
  đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương
  nói riêng ngang tầm và đáp ứng tốt yêu cầu công cuộc đổi. Đây là một trong
  ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI "Một số vấn đề
  cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" chỉ ra. Không giải quyết tốt
  vấn đề này, thì việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các
  ngành, địa phương và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đạt kết quả thấp và
  mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  vào năm 2020 khó thành hiện thực. Để có đội ngũ cán bộ ngang tầm và đáp
  ứng tốt yêu cầu công cuộc đổi, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán
  bộ, trong đó đổi mới PTLĐ của Đảng nói chung và của các cấp ủy đảng nói
  riêng đối với công tác cán bộ là một bộ phận đặc biệt quan trọng: "Đổi mới
  mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ" [35, tr. 273].
  Việc đổi mới PTLĐ của Đảng đối với công tác cán bộ được diễn ra ở
  các ngành, các cấp, trong đó, cấp tỉnh là cấp có vị trí và vai trò đặc biệt quan
  trọng. Đó là cấp dưới trực tiếp của Trung ương, trực tiếp triển khai thực hiện
  các chủ trương và quyết định của Đảng về công tác cán bộ và đổi mới PTLĐ
  của Đảng đối với công tác cán bộ, với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới PTLĐ
  của cấp ủy cấp tỉnh đối với công tác cán bộ và trực tiếp chỉ đạo thực hiện đổi
  mới PTLĐ đối với công tác cán bộ của số lượng lớn cấp ủy trực thuộc và cấp
  ủy cơ sở. Việc đổi mới PTLĐ của các cấp ủy trực thuộc và cấp ủy cơ sở đối  với công tác cán bộ phụ thuộc rất lớn vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp
  tỉnh, đặc biệt là việc đổi mới PTLĐ của cấp ủy cấp tỉnh đối với công tác cán
  bộ. Nghiên cứu, tìm giải pháp đổi mới có kết quả PTLĐ của cấp ủy cấp tỉnh
  đối với công tác cán bộ thực sự là vấn đề cấp thiết hiện nay.
  Khu vực Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là khu vực chiến lược, có vị trí, vai trò rất quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Trong những
  năm qua, các tỉnh ủy đã quan tâm tìm các giải pháp đổi mới công tác cán bộ,
  trong đó có đổi mới PTLĐ đối với công tác cán bộ, đạt kết quả quan trọng.
  Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh
  CNH, HĐH, hội nhập quốc tế hiện nay, đội ngũ cán bộ trong khu vực chưa
  thực sự đáp ứng tốt yêu cầu. Hạn chế cơ bản của đội ngũ này biểu hiện trên
  các mặt: Trình độ nhận thức chính trị, năng lực tổ chức quản lý, năng lực chỉ
  đạo hoạt động thực tiễn còn hạn chế; nhiều cán bộ được đề bạt, bổ sung vào
  những cương vị chủ chốt, nhưng chưa qua bồi dưỡng, đào tạo cơ bản về
  chuyên môn và lý luận chính trị . Vì vậy, khi xử lý công việc còn biểu hiện
  tùy tiện, kinh nghiệm chủ nghĩa, không đúng với đường lối, lập trường quan
  điểm giai cấp của Đảng.
  Phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy đối với công tác cán bộ vẫn còn
  nhiều hạn chế, yếu kém, còn chậm trễ và lúng túng. Việc xây dựng các quy định,
  quy chế để cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng thống nhất lãnh đạo
  công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn chưa được quan tâm; vai trò
  người đứng đầu trong công tác cán bộ còn chưa thể hiện rõ. Việc giám sát trong
  công tác cán bộ còn nhiều lúng túng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)
  trong công việc này ở nhiều nơi còn chưa rõ và chưa được phát huy mạnh mẽ;
  việc phát hiện người có đức, có tài, người ngoài Đảng để quy hoạch, đào tạo,
  bố trí, sử dụng còn chưa có quy định cụ thể và kết quả thấp; còn lẫn lộn về
  trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ .
  Nghiên cứu tìm các giải pháp khả thi, phát huy những ưu điểm, khắc
  phục khuyết điểm nêu trên, đổi mới PTLĐ công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở
  Bắc Trung Bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vùng này đáp ứng yêu cầu
  công cuộc đổi mới ở các tỉnh là vấn đề cấp thiết.
  Để góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết nêu trên, nghiên cứu sinh
  chọn vấn đề: "Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc
  Trung Bộ giai đoạn hiện nay" để thực hiện đề tài luận án tiến sĩ khoa học
  chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

  Xem Thêm: Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status