Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
  DANH MỤC BẢNG .v
  DANH MỤC HÌNH vii
  DANH MỤC PHỤ LỤC ix
  MỤC LỤC .x
  LỜI MỞ ĐẦU .xv
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1
  1.1. NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI 1
  1.1.1. Ngân hàng thương mại 1
  1.1.2. Nguồn lực của ngân hàng thương mại 4
  1.1.3. Hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thương mại 7
  1.1.4. Phân loại hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thương mại .8
  1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN
  LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
  1.2.1. Nghiên cứu ở các quốc gia và khu vực .12
  1.2.2. Các nghiên cứu ở trong phạm vi quốc gia 14
  1.2.3. Các nghiên cứu ở trong nước 16
  1.3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 17
  1.3.1. Cơ sở l luận về tăng trưởng kinh tế .17
  xi
  1.3.2. Các mô hình tăng trưởng kinh tế .19
  1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 24
  1.4.1. L thuyết về mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng
  thương mại và tăng trưởng kinh tế 24
  1.4.2. Tổng quan các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực
  của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế .28
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 34
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ
  GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .35
  2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA
  CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35
  2.1.1. Phương pháp sử dụng các ch số tài chính 36
  2.1.2. Phương pháp phân tích hiệu quả biên cách tiếp cận tham số 38
  2.1.3. Phương pháp phân tích hiệu quả biên cách tiếp cận phi tham số .43
  2.1.4. Xác định nguồn lực đầu vào và đầu ra trong nghiên cứu hiệu quả sử dụng
  nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam 47
  2.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
  ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  .49
  2.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU
  QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ
  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .55
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60
  CHƯƠNG 3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .61
  xii
  3.1. TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 61
  3.2. VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
  TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM .66
  3.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG
  ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 74
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 76
  CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG
  KINH TẾ TẠI VIỆT NAM .77
  4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 77
  4.1.1. Tổng quan về mẫu nghiên cứu 77
  4.1.2. Phân tích các ch số tài chính 82
  4.1.3. Phân tích tham số về hiệu quả sử dụng nguồn lực các ngân hàng thương mại
  Việt Nam .88
  4.1.4. Phân tích phi tham số về hiệu quả sử dụng nguồn lực các ngân hàng thương
  mại Việt Nam 95
  4.1.5. Kết luận về hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt
  Nam .99
  4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 102
  4.2.1. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân
  hàng thương mại Việt Nam .102
  4.2.2. Kết luận về các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các
  ngân hàng thương mại Việt Nam 107
  xiii
  4.3. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI
  VIỆT NAM .109
  4.3.1. Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng
  thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam 109
  4.3.2. Kết luận về mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng
  thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam 122
  4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC VÀ MỐI QUAN HỆ
  GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 122
  4.4.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử
  dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam .123
  4.4.2. Đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng
  thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam 126
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 128
  CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC ĐẨY TĂNG
  TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM .129
  5.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT
  NAM 129
  5.2. XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 131
  5.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH
  TẾ TẠI VIỆT NAM 133
  5.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật .134
  5.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả chi phí .135
  xiv
  5.3.3. Hoàn thiện phương pháp đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân
  hàng thương mại 137
  5.3.4. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các ngân hàng
  thương mại Việt Nam 138
  5.4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM .138
  5.4.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế thông qua
  hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .139
  5.4.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động
  hợp l của các ngân hàng thương mại Việt Nam 139
  5.4.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng thương
  mại Việt Nam 140
  5.4.4. Nhóm giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng của hoạt động cung ứng
  dịch vụ và thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam .142
  5.4.5. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của các ngân hàng
  thương mại Việt Nam 143
  5.5. KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC
  ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM .144
  5.6. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .146
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 148
  KẾT LUẬN .149
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA
  TÁC GIẢ .151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .152
  PHỤ LỤC 164

  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status