Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân tích đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam

  iii

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU . viii
  MỞ ĐẦU x
  Lý do để chọn đề tài . x
  Mục đích nghiên cứu xii
  Phương pháp nghiên cứu . xii
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án xii
  Bố cục của luận án xiii
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÍNH DƯ VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NGHIÊN
  CỨU 1
  1.1 Tổng quan về các công trình cầu ở Việt Nam 1
  1.1.1 Các dạng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực [2],[5] . 1
  1.1.2 Các dạng kết cấu nhịp cầu thép [4] . 4
  1.1.3 Các dạng kết cấu mố, trụ [3] . 7
  1.2 Tổng quan về nghiên cứu tính dư . 8
  1.2.1 Các phương pháp được sử dụng để tính toán tính dư [29], [32], [48], [49], [50],
  [52], [57] . 9
  1.2.2 Nghiên cứu tính dư trong kết cấu công trình cầu 10
  1.2.3 Nhận xét 14
  1.2.4 Tính dư trong tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05 . 14
  1.3 Những vấn đề còn tồn tại trong nghiên cứu tính dư . 15
  1.4 Những vấn đề đề tài tập trung nghiên cứu giải quyết . 17
  1.5 Kết luận chương 1 . 17
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH CHUẨN TÍNH DƯ CỦA
  KẾT CẦU VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TỔNG QUAN XÁC ĐỊNH TÍNH DƯ 18
  2.1 Đánh giá tính dư cho kết cấu phần dưới [48] . 19
  2.1.1 Xác định kết cấu bên dưới điển hình . 19
  2.1.2 Các giả thiết về trạng thái làm việc của kết cấu và TTGH tương ứng [27], [48],
  [56]. . 27
  2.1.3 Phương pháp phân tích tính dư . 30
  2.1.4 Tính toán tính dư [75] . 34
  2.1.5 Quan hệ giữa hệ số hệ thống s với phương pháp độ tin cậy của tính dư u và tỉ
  lệ bảo toàn hệ thống Ru 56
  2.1.6 Tỉ lệ bảo toàn hệ thống của hình dạng kết cấu bên dưới định hình 58
  2.1.7 Quy trình xác định tính dư cho kết cấu phần dưới [48] 60
  2.2 Đánh giá và định chuẩn tính dư của kết cấu phần trên . 67
  2.2.1 Mức độ an toàn của kết cấu phần trên . 68
  2.2.2 Các trạng thái giới hạn 69
  2.2.3 Chu kỳ vòng đời và mô hình tải trọng - chỉ số độ tin cậy . 72
  2.2.4 Phương pháp độ tin cậy . 74 iv

  2.2.5 Xác định chỉ số độ tin cậy mục tiêu 76
  2.2.6 Quy trình kiểm tra tính dư trực tiếp 78
  2.2.7 Quy trình từng bước xác định hệ số dư . 81
  2.2.8 Hệ số hệ thống (tính dư) 83
  2.2.9 Hệ số hệ thống cho cầu điển hình thông dụng 85
  2.2.10 Xếp hạng tải trọng cho cầu đang tồn tại 87
  2.3 Kết luận chương 2 . 88
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TÍNH DƯ CỦA KẾT CẤU DỰA
  TRÊN PHÂN TÍCH PHI TUYẾN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
  MỞ RỘNG 91
  3.1 Mô hình kết cấu 91
  3.1.1 Mô hình phá hoại uốn . 96
  3.1.2 Mô hình phá hoại cắt . 101
  3.2 Mô hình phân tử hữu hạn phân tích sự làm việc của dầm có xét đến “bước nhảy”
  chuyển vị do dầm bị phá hoại . 103
  3.2.1 Các hàm dạng và phương trình PTHH tổng quát 103
  3.2.2 Xử lý phương trình cân bằng cục bộ . 107
  3.3 Đề xuất mô hình làm việc của mặt cắt dầm bê-tông cốt thép . 110
  3.4 Thí nghiệm kiểm chứng mô hình phân tích đề xuất . 114
  3.4.1 Cấu tạo của dầm thí nghiệm 114
  3.4.2 Trình tự thí nghiệm . 117
  3.4.3 So sánh kết quả thí nghiệm với kết quả phân tích lý thuyết . 117
  3.5 Kết luận chương 3 . 119
  CHƯƠNG 4. CÁC VÍ DỤ ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHI TUYẾN VÀ QUY TRÌNH
  TRỰC TIẾP 121
  4.1 Trụ 2 cột chịu lực đẩy ngang 121
  4.1.1 Phân tích sự làm việc của trụ dưới tác dụng của lực đầy ngang theo mô hình phi
  tuyến . 121
  4.1.2 Xác định tính dư của kết cấu trụ 2 cột theo quy trình trực tiếp . 125
  4.2 Trụ 3 cột 126
  4.2.1 Phân tích sự làm việc của trụ 3 cột chịu lực ngang . 126
  4.2.2 Xác định tính dư của kết cấu trụ 3 cột theo quy trình trực tiếp . 128
  4.3 Dầm liên tục 2 nhịp 129
  4.3.1 Phân tích khả năng chịu lực thẳng đứng của dầm liên tục 2 nhịp . 129
  4.3.2 Xác định tính dư của kết cấu trụ 2 cột theo Quy trình trực tiếp 131
  4.4 Kết luận chương 4 . 132
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 133
  I. Kết luận về những đóng góp của luận án . 133
  Đối với kết cấu bên dưới . 134
  Đối với kết cấu phần trên 136
  II. Định hướng tiếp tục nghiên cứu 137
  DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, ĐỀ TÀI CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA
  LUẬN ÁN 140
  PHỤ LỤC 150 v


  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1. Cầu dàn BTCT thường (Cầu Sê Rê Pôk cũ- Đăk Lăk) 1
  Hình 1.2. Cầu Roòn- Quốc lộ 1A - Quảng Bình (1985) . 3
  Hình 1.3. Cầu Pá Uôn - Sơn La (2010) 3
  Hình 1.4. Cầu Thanh Trì- Hà Nội (2006) 4
  Hình 1.5. Cầu Bãi Cháy- Quảng Ninh (2006) 4
  Hình 1.6. Cầu Long Biên . 5
  Hình 1.7. Cầu Hàm Rồng . 6
  Hình 1.8. Trụ Cầu Thăng Long (Hà Nội) . 7
  Hình 1.9. Một số hình dạng điển hình của trụ cầu 8
  Hình 2.1 Cầu Turnpike sụp đổ 19
  Hình 2.2 Mô hình kết cấu uốn hai cột .31
  Hình 2.3 Mặt cắt cột rời rạc 32
  Hình 3.1. Mô hình phần tử dầm chịu tác dụng của ngoài lực .92
  Hình 3.2 Chuyển vị của phần tử dầm khi xét đến “bước nhảy” của chuyển vị .94
  Hình 3.3. Mô hình chịu uốn của dầm bê tông cốt thép 101
  Hình 3.4. Mô hình quan hệ lực cắt – biến dạng cắt trượt . 103
  Hình 3.5. Phân lớp dầm và trạng thái ứng suất, biến dạng tại một điểm 111
  Hình 3.6 . Vòng tròn Mohr ứng suất và biến dạng tại lớp đang xét . 111
  Hình 3.7. Trạng thái biến dạng của dầm . 111
  Hình 3.8. Biểu đồ phân bố ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên dầm . 113
  Hình 3.9 Bố trí cốt thép trong dầm thí nghiệm 117
  Hình 3.10 Sơ đồ gia tải dầm (uốn 4 điểm) . 117
  Hình 3.11 Kết quả nén dầm trong phòng thí nghiệm . 118
  Hình 3.12 Kết quả từ mô hình phân tích (phóng đại 1000 lần) 118 vi

  Hình 3.13 Đường cong lực - độ võng từ kết quả thí nghiệm và kết quả mô hình . 118
  Hình 4.1. Trụ khung 2 cột . 122
  Hình 4.2. Quan hệ mô men – độ cong cho cột và dầm ngang 123
  Hình 4.3. Quan hệ lực cắt – biến dạng cắt cho cột . 123
  Hình 4.4. Quan hệ lực ngang và chuyển vị ngang tại xà mũ 124
  Hình 4.5. Chuyển vị của trụ cột dưới tác dụng tại thời điểm chuyển vị ngang bằng
  160mm 124
  Hình 4.6. Trụ khung 3 cột . 126
  Hình 4.7. Quan hệ lực - chuyển vị ngang của trụ khung 3 cột 127
  Hình 4.8. Biến dạng của trụ ứng với chuyển vị ngang ở xà mũ bằng 160mm 128
  Hình 4.9. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng thẳng đứng . 129
  Hình 4.10. Cấu tạo mặt cắt ngang dầm 130
  Hình 4.11. Quan hệ lực và độ võng tại giữa nhịp 2 khi tăng tải . 131
  Hình 4.12. Dầm ở trạng thái phá hoại trong TTGHCĐ 131

  vii

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1 Các thông số trung bình của 4 loại kết cấu bên dưới .20
  Bảng 2.2. Các thông số của kết cấu uốn hai cột .22
  Bảng 2.3: Các thông số của kết cấu uốn bốn cột .22
  Bảng 2.4. Độ cứng móng - kết cấu uốn hai cột 23
  Bảng 2.5. Độ cứng móng - kết cấu uốn bốn cột .25
  Bảng 2.6. Kết quả phân tích lực đẩy phi tuyến kết cấu uốn 2 cột 33
  Bảng 2.7 Các biến số kết cấu của kết cấu uốn hai cột và bốn cột 34
  Bảng 2.8. Các điều kiện địa chất và móng .35
  Bảng 2.9 Dữ liệu đầu vào cho phân tích ví dụ cầu hai cột. 44
  Bảng 2.10 Dữ liệu đầu vào cho phân tích ví dụ cầu bốn cột 46
  Bảng 2.11 Khả năng tải trọng ngang đối với trụ bốn cột và hai cột. 48
  Bảng 2.12 Giá trị của biến ngẫu nhiên đã sử dụng trong .48
  Bảng 2.13. Kết quả của phân tích đối với kết cấu uốn hai cột .49
  Bảng 2.14 Kết quả của phân tích đối với kết cấu uốn bốn cột .50
  Bảng 2.15 Giá trị trung bình và COV của tải trọng áp dụng như là tác động của 2 xe tải
  thiết kế đặt cạnh nhau .74
  Bảng 2.16 Tỉ lệ hệ số tải trọng yêu cầu đối với phương pháp 79
  Bảng 3.1. Kết quả thí nghiệm cường độ bê tông 114
  Bảng 3.2. Kết quả thí nghiệm cường độ thép . 115
  Bảng 4.1. Đặc trưng vật liệu sử dụng trụ 2 cột 122
  Bảng 4.2. Đặc trưng vật liệu sử dụng trụ 3 cột 127
  Bảng 4.3. Đặc trưng vật liệu sử dụng dầm liên tục 2 nhịp . 130
  viii

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
  AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials
  TTGH Trạng thái giới hạn
  PTHH Phần tử hữu hạn
  Φ s Hệ số hệ thống quan hệ với sự an toàn, tính dư và tính dẻo của hệ thống kết cấu

  Hệ số sức kháng thành phần
  R’ Khả năng sức kháng danh định yêu cầu của thành phần tính đến tính dư của hệ
  thống
  γ d Hệ số tải trọng tĩnh
  D n Tải trọng tĩnh danh định

  Hệ số tải trọng động xe cộ

  w Hệ số tải trọng ngang

  member Chỉ số độ tin cậy thành phần

  sysem Chỉ số độ tin cậy hệ thống

  ult

  Chỉ số độ tin cậy của hệ thống kết cấu cho TTGH cuối cùng

  funct Chỉ số độ tin cậy hệ thống cho TTGH hoạt động


  damaged Độ tin cậy hệ thống cho điều kiện phá hoại
  r 1

  Tỉ lệ bảo toàn thành phần
  R u

  Tỉ lệ bảo toàn hệ thống cho TTGH cuối cùng
  R f

  Tỉ lệ bảo toàn hệ thống cho TTGH hoạt động
  R d

  Tỉ lệ bảo toàn hệ thống cho điều kiện phá hoại
  
  Hệ số điều chỉnh tải trọng; hệ số liên quan đến tính dẻo, tính dư và tầm quan
  trọng trong khai thác

  L
  ix


  D

  Hệ số liên quan đến tính dẻo

  R

  Hệ số liên quan đến tính dư

  I

  Hệ số liên quan đến tầm quan trọng trong khai thác
  Q n

  Tác động tổng cộng của trọng lực
  L n

  Tổng của tác động của hoạt tải danh định
  LW

  Giá trị trung bình của hệ số tải trọng ngang

  Giá trị trung bình của tải trọng ngang lớn nhất
  W n

  Giá trị thiết kế danh định của tải trọng tác dụng

  Giá trị trung bình của hệ số tải trọng tương ứng với TTGH cuối cùng
  LF u

  Sức kháng thành phần
  R

  Độ lớn của tải trọng đứng tác dụng

  Giá trị trung bình của hệ số tải trọng tương ứng với TTGH hoạt động
  r u

  Tỉ lệ tính dư cho TTGH cuối cùng
  r f

  Tỉ lệ tính dư cho TTGH hoạt động
  r d

  Tỉ lệ tính dư cho TTGH phá hoại
  R final

  Sức kháng cuối cùng
  R exist

  Khả năng thành phần đang tồn tại
  P sd

  TTGH về mặt sử dụng
  P cd

  TTGH cường độ

  max
  W
  u
  LF
  f
  LFx

  MỞ ĐẦU
  Luận án này nghiên cứu và phát triển phương pháp để tính toán tính dư trong quá
  trình thiết kế và đánh giá độ an toàn của kết cấu cầu.
  Lý do để chọn đề tài
  Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu, số lượng công trình
  hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là các công trình cầu đường bộ được xây dựng ngày càng tăng
  nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các
  nước trên thế giới và của Việt Nam. Ở nước ta, với hơn 3000km bờ biển cùng hệ thống
  sông ngòi chằng chịt tại đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long cùng với
  đa số các sông suối ở Miền Trung đều chảy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đổ ra
  biển đã chia cắt mạng lưới đường bộ Bắc Nam cũng như hệ thống mạng lưới đường bộ
  liên tỉnh điều này dẫn đến nhu cầu xây dựng cầu vượt sông suối ở nước ta rất lớn, hàng
  năm có hàng chục cây cầu được xây dựng trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Phần
  lớn các cây cầu này có kết cấu phần dưới bằng bê tông cốt thép và kết cấu phần trên là
  dạng dầm bê-tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn hoặc liên
  tục. Tuy nhiên, đi kèm với việc ngày càng có nhiều cầu được xây dựng mới thì việc
  đánh giá tính dư của các bộ phận kết cấu cầu là một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng đến
  độ an toàn cũng như tính kinh tế khi xây dựng cầu. Hiện nay, tiêu chuẩn ngành về thiết
  kế cầu 22TCN-272-05 mới chỉ đề nghị áp dụng hệ số liên quan đến tính dư trong các
  TTGH chưa đưa ra được cơ sở khoa học cũng như phương pháp tính dư trong kết cấu
  cầu.
  Tính dư là khả năng của một hệ thống chịu sự phá hoại mà không sập đổ. Sập đổ
  theo định nghĩa của AASHTO-LRFD [9],[10] sự là thay đổi hình học lớn, làm cầu làm
  mất đi khả năng làm việc của nó.
  Tính dư được phân thành 3 loại chính theo các định nghĩa dưới đây: xi

  - Tính dư nội bộ: một thành phần bị phá hoại sẽ không dẫn đến sự phá hoại của
  các thành phần khác. Ví dụ, một thành phần của kết cấu bị phá hoại sẽ không dẫn đến
  các thành phần khác bị phá hoại.
  - Tính dư kết cấu: tính dư tồn tại như là kết quả của sự liên tục trong đường
  truyền tải. Kết cấu siêu tĩnh như dầm liên tục và khung cứng thuộc loại này.
  - Tính dư đường truyền tải: được định nghĩa bởi AASHTO-LRFD
  [9],[10],[32],[40], là số các thành phần hỗ trợ. Một kết cấu là không dư khi chỉ có một
  đường truyền tải hoặc hai đường truyền tải nhưng độc lập với nhau. Ví dụ, một kết cấu
  nhịp cầu bao gồm một hoặc hai dầm song song được xem như là không dư. Một dầm bị
  phá hoại với một hoặc hai đường truyền tải sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nhịp. Khi đó, cầu
  được xem như không dư.
  Tổng hợp các dạng tính dư nêu trên, tính dư có thể được hiểu là khả năng chịu
  lực còn lại của kết cấu cầu sau khi một thành phần chịu tải chính bị phá hoại.
  Tính dư phụ thuộc vào ứng xử tổng thế của toàn bộ kết cấu khi chịu lực. Để tính
  toán tính dư một công trình cầu, cần xem xét ứng xử của toàn bộ hệ thống và tương tác
  giữa các bộ phân của kết cấu như: nhịp, mố, trụ và móng. Sự tương tác này rất phức tạp
  với nhiều hệ số ảnh hưởng đến toàn bộ phản ứng của toàn hệ thống. Các nghiên cứu
  trên thế giới hiện tại cũng tiến hành phân chia hệ thống thành các hệ thống thành phần
  (kết cấu nhịp-kết cấu mố, trụ-địa chất/móng, ) để nghiên cứu riêng. Với từng dạng kết
  cấu này, một số nhà nghiên cứu đã đưa ra quy trình nhiều bước để xác định tính dư cho
  kết cầu [11], [48], [49], [53], [57], [61], [66], [70]. Tuy nhiên, các quy trình này còn
  phức tạp và khó áp dụng, đặc biệt là với các kĩ sư thiết kế.
  Trong tiêu chuẩn thiết kế cầu của Việt Nam [1], tính dư được thể hiện thông qua
  hệ số dư (ɳ r ) là một tham số thiết kế đầu vào quan trọng, có thể làm thay đổi kích thước
  và quy mô của thiết kế do làm tăng, hoặc giảm hiệu ứng tải trọng tác dụng lên công
  trình trong công thức kiểm toán. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra cách xác xii

  định hệ số này, hoặc đưa ra một chỉ dẫn đơn giản để giúp các kĩ sư thiết kế có thể lựa
  chọn hệ số tính dư cho phù hợp với từng loại, bộ phân và dạng kết cấu công trình.
  Từ tầm quan trọng của vấn đề, số lượng nghiên cứu hạn chế ở Việt Nam và tính
  cấp thiết của nội dung nghiên cứu, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Nghiên cứu đánh giá
  tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam”.
  Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là đề xuất một quy trình đơn giản và trực
  tiếp để xác định tính dư của kết cấu để áp dụng trong quá trình thiết kế và đánh giá kết
  cấu công trình cầu, làm cơ sở cho việc xây dựng được hệ thống bảng tra để giúp cho các
  kĩ sư thiết kế dễ dàng xác định hệ số tính dư cho từng loại kết cấu.
  Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với kiểm
  chứng bằng thực nghiệm. Theo đó, trước hết đề tài tổng hợp những kết quả nghiên cứu
  về tính dư cho kết cấu cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó xác định những điểm
  cần cải tiến trong quy trình và phương pháp đánh giá tính dư để có thể xác định được hệ
  số tính dư chính xác và đơn giản hơn. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất mô hình lý thuyết
  cho phép xác định chính xác hơn tính dư của kết cấu cầu. Kết quả phân tích lý thuyết
  được kiểm chứng lại bằng một số kết quả thí nghiệm.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án
  Bằng việc nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết phân tích phi tuyến vật liệu và phương
  pháp PTHH mở rộng, luận án đã đề xuất quy trình xác định tính dư trực tiếp đơn giản
  hơn so với quy trình của các tác giả trước đó để áp dụng trong thiết kế cầu. Đồng thời
  đề xuất mô hình phân tích phi tuyến bằng phương pháp PTHH mở rộng, cho phép xét
  đến sự làm việc của kết cấu sau khi những bộ phận chính đầu tiên bị phá hoại.
  Luận án đưa ra các dạng kết cấu điển hình trong công trình cầu để xác định tính
  dư, giúp thiết lập bảng tra về hệ số tính dư cho các kết cấu này để tiện áp dụng trong xiii

  thực tế. Qua đó, phát triển một cơ sở hợp lý cho việc xem xét tính dư kết cấu nhịp và
  phần dưới trong thiết kế và đánh giá kết cấu cầu, và phát triển dữ liệu cần thiết để bổ
  sung vào tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05.
  Bố cục của luận án
  Để đạt mục tiêu đề ra, luận án giải quyết 03 vấn đề chính: (1) Tổng quan về tình
  hình nghiên cứu tính dư, xác định mục tiêu nghiên cứu tính dư (2) Đánh giá và định
  chuẩn tính dư của kết cấu công trình cầu trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy (3) Tính toán,
  đánh giá tính dư kết cấu trụ cầu.
  Luận án được cấu thành các nội dung như sau:
  Phần mở đầu: Giới thiệu về các lý do chọn lựa đề tài, mục đích nghiên cứu,
  phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án và bố cục
  luận án.
  Chương 1. Tổng quan về tính dư và xác định mục tiêu nghiên cứu
  Chương 2. Cơ sở phân tích và định chuẩn tính dư kết cấu
  Chương 3. Đề xuất mô hình tính toán tính dư của kết cấu dựa trên phân tích phi
  tuyến vật liệu và phương pháp PTHH mở rộng
  Chương 4. Các ví dụ tính toán bằng số và kết quả thí nghiệm kiểm chứng
  Kết luận và kiến nghị

  Xem Thêm: Phân tích đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status