Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình x
  Danh mục sơ đồ xi
  Danh mục hộp xi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Câu hỏi nghiên cứu và giả định nghiên cứu 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5. Những đóng góp mới của luận án 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU TẠO VIỆC
  LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH ĐÔ
  THỊ HÓA 7
  1.1. Cơ sở lý luận 7
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản 7
  1.1.2. Khu vực nông thôn và đặc điểm của lao động nông thôn 16
  1.1.3. Các tác động của đô thị hóa tới tạo việc làm cho lao động khu vực
  nông thôn 19
  1.1.4. Các lý thuyết về tạo việc làm khu vực nông thôn 20
  1.1.5. Nội dung các hoạt động và biện pháp tạo việc làm cho lao động
  nông thôn 26
  1.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn 31
  1.2. Cơ sở thực tiễn 34
  iv
  1.2.1. Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn ở một số nước 34
  1.2.2. Quan điểm của Đảng và chính sách tạo việc làm cho lao động nông
  thôn của Việt Nam 41
  1.2.3. Tạo việc làm cho lao động nông thôn ở một số địa phương Việt Nam 46
  1.3. Các nghiên cứu có liên quan 52
  1.4. Kinh nghiệm rút ra cho Hà Nội trong tạo việc làm đối với lao động
  nông thôn 54
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 56
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57
  2.1. Đặc điểm địa tự nhiên kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội 57
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 57
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 57
  2.1.3. Khái quát dân số khu vực nông thôn Hà Nội 60
  2.2. Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 60
  2.2.1. Phương pháp tiếp cận 60
  2.2.2. Khung phân tích 61
  2.3. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu và mẫu nghiên cứu 62
  2.4. Phương pháp thu thập thông tin 64
  2.5. Phương pháp phân tích 69
  2.5.1. Phương pháp thống kê kinh tế 69
  2.5.2. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 70
  2.5.3. Phương pháp phân tích mô hình 70
  2.6. Các chỉ tiêu phân tích 76
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 77
  Chương 3. THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG
  THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 78
  3.1. Khái quát về lao động và việc làm ở khu vực nông thôn thành phố
  Hà Nội 78
  3.1.1. Khái quát về dân số, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn 78
  3.1.2. Khái quát về việc làm ở khu vực nông thôn 81
  v
  3.2. Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn thành phố Hà Nội 85
  3.2.1. Các chính sách và giải pháp tạo việc làm đã thực hiện cho lao động
  nông thôn thành phố Hà Nội 85
  3.2.2. Các bên có liên quan trong hoạt động tạo việc làm cho lao động
  nông thôn thành phố Hà Nội 91
  3.2.3. Kết quả của các giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn
  thành phố Hà Nội 92
  3.2.4. Đánh giá chung về thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn
  Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa 103
  3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 104
  3.3.1. Chính sách tạo việc làm 104
  3.3.2. Mức độ phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 105
  3.3.3. Mức độ phát triển của các ngành trong khu vực nông thôn 107
  3.3.4. Công tác dạy nghề và nâng cao chất lượng lao động 107
  3.3.5. Hoạt động của thị trường lao động 107
  3.3.6. Mức độ mở rộng của hoạt động xuất khẩu lao động 112  3.3.7. Các yếu tố từ bản thân người lao động 112
  3.3.8. Các yếu tố khác 116
  3.3.9. Một số kết quả phân tích mô hình 116
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 123
  Chương 4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG TẠO VIỆC LÀM
  CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH
  ĐÔ THỊ HÓA 124
  4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Hà Nội 124
  4.1.1. Dự báo cung cầu lao động 124
  4.1.2. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 127
  4.1.3. Căn cứ thực trạng tạo việc làm 129
  4.2. Mục tiêu và định hướng về tạo việc làm 129
  4.2.1. Mục tiêu và quan điểm 129
  4.2.2. Định hướng 133
  vi
  4.3. Các giải pháp chủ yếu 134
  4.3.1. Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế - xã hội 134
  4.3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 139
  4.3.3. Giải pháp mở rộng xuất khẩu lao động 142
  4.3.4. Giải pháp tạo việc làm từ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn 143
  4.3.5. Tăng cường thông tin thị trường lao động và tuyên truyền chính
  sách việc làm 144
  4.3.6. Nâng cao nhận thức về tự tạo và tìm kiếm việc làm của người nông dân 145
  TÓM TẮT CHƯƠNG 4 146
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147
  1. Kết luận 147
  2. Kiến nghị 149
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 158

  Xem Thêm: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status