Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Điều chỉnh cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều chỉnh cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam ñoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, sơ ñồ, hình
  MỞ ðẦU 1
  Chương 1: GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH
  ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP 13
  1.1. TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP . 13
  1.1.1. Khái niệm, phân loại giáo dục ñại học . 13
  1.1.2. Vai trò của giáo dục ñại học ñối với quá trình phát triển kinh tế -
  xã hội 24
  1.2. TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI
  HỌC CÔNG LẬP 33
  1.2.1. Tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập 33
  1.2.2. Cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập 39
  1.2.3. Tác ñộng của cơ cấu tài chính ñầu tư ñến giáo dục ñại học công lập 50
  1.2.4. Các chỉ số ñánh giá hiệu quả phối kết hợp các nguồn tài chính ñầu
  tư cho giáo dục ñại học . 51
  Tiểu kết chương 1 59
  Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO
  DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 61
  2.1. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ðỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GDðH
  CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM . 61
  2.1.1. Những ñổi mới về cơ chế tài chính ñối với các cơ sở giáo dục ñại
  học công lập . 61
  2.1.2. Cơ chế tạo lập các nguồn tài chính trong các cơ sở giáo dục ñại học
  công lập 66
  2.1.3. Cơ chế phân bổ, sử dụng các nguồn tài chính trong các cơ sở giáo
  dục ñại học công lập 73 2.2. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI
  HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM . 75
  2.2.1. Cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập ở Việt Nam 75
  2.2.2. Thực trạng cơ cấu ñầu tư tài chính cho giáo dục ñại học ở Việt Nam 83
  2.3. ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ TỚI SỰ
  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM THỜI
  GIAN QUA 91
  2.3.1. ðánh giá tác ñộng của cơ cấu tài chính ñầu tư tới sự phát triển về
  quy mô của các cơ sở giáo dục ñại học công lập . 91
  2.3.2. ðánh giá tác ñộng của cơ cấu tài chính ñầu tư tới sự phát triển về
  chất lượng của các cơ sở giáo dục ñại học công lập 93
  2.3.3. ðánh giá các chỉ tiêu tài chính . 99
  2.4. MỘT SỐ ðÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO
  DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM . 104
  2.4.1. Những mặt tích cực . 104
  2.4.2. Những tồn tại, vướng mắc 110
  2.5. KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ CƠ CẤU TÀI
  CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP 122
  2.5.1. Cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học ở các quốc gia trên
  thế giới . 122
  2.5.2. Kinh nghiệm về tạo lập, sử dụng nguồn tài chính cho giáo dục
  ñại học 125
  2.5.3. Bài học kinh nghiệm . 129
  Tiểu kết chương 2 131
  Chương 3: GIẢI PHÁP ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ
  CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ðẾN NĂM 2020
  VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2030 . 132
  3.1. BỐI CẢNH, QUAN ðIỂM VỀ ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH
  ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ GIÁO DỤC
  ðẠI HỌC CÔNG LẬP NÓI RIÊNG Ở VIỆT NAM . 132
  3.1.1. Bối cảnh ñiều chỉnh cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học . 132
  3.1.2. Các quan ñiểm ñiều chỉnh 133 3.2. GIẢI PHÁP ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ NHẰM
  THÚC ðẨY SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở
  NƯỚC TA ðẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2030 134
  3.3. KỊCH BẢN BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC
  ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM . 150
  3.4. ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 155
  Tiểu kết chương 3 157
  KẾT LUẬN 159
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ LIÊN
  QUAN ðẾN LUẬN ÁN 160
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 161

  Xem Thêm: Điều chỉnh cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều chỉnh cơ cấu tài chính ñầu tư cho giáo dục ñại học công lập ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status