Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

  III  MỤC LỤC

  Trang
  Trang phụ bìa
  LỜI CAM ĐOAN I
  LỜI CẢM ƠN II
  MỤC LỤC III
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ VII
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN IX
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI
  BỘ VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
  TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
  14
  1.1 Bản chất, mục tiêu và phân loại hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng
  ngân sách, tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, sự nghiệp
  14

  1.1.1 Bản chất và vai trò của hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân
  sách, tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, sự nghiệp
  14

  1.1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà
  nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp
  27

  1.1.3 Phân loại hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản
  nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp
  28
  1.2 Nội dung, phương pháp và các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kiểm
  soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành
  chính, sự nghiệp
  32
  1.2.1 Nội dung và phạm vi hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân
  sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp
  32
  1.2.2 Phương pháp, quy trình và tổ chức bộ máy thực hiện hoạt động
  kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan
  hành chính, sự nghiệp
  33
  1.2.3. Các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát nội
  bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự
  nghiệp
  37
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân
  sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp
  38
  1.4 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về kiểm soát nội bộ và bài học
  cho Việt Nam
  40 IV  1.4.1 Kinh nghiệm một số nước về lựa chọn mô hình kiểm soát nội bộ
  (trong đó có kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại
  các cơ quan hành chính, sự nghiệp)
  40
  1.4.2 Một số bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm nước ngoài 47
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỬ
  DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ
  QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI
  CHÍNH
  51
  2.1 Khái quát về kiểm soát nội bộ ở Việt Nam và các cơ quan hành chính,
  sự nghiệp sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước thuộc Bộ Tài chính
  51
  2.1.1 Khái quát hoạt động kiểm soát nội bộ và cơ chế, chính sách có liên
  quan đến kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại
  các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  51
  2.1.2 Các cơ quan hành chính, sự nghiệp sử dụng ngân sách, tài sản nhà
  nước thuộc Bộ Tài chính
  55
  2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách,
  tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài
  chính giai đoạn 2006 – 2014
  61

  2.2.1 Cơ sở pháp lý và đặc điểm tổ chức bộ máy thực hiện hoạt động
  kiểm soát nội bộ, đối tượng được kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách,
  tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài
  chính
  61

  2.2.2 Thực trạng triển khai và kết quả tổ chức thực hiện hoạt động kiểm
  soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành
  chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  67
  2.3 Đánh giá chung thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân
  sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ
  Tài chính giai đoạn 2006 – 2014
  80

  2.3.1 Các thành quả chủ yếu đạt được 80

  2.3.2 Các hạn chế chủ yếu 93

  2.3.3 Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 102

  2.3.4 Những vấn đề đặt ra cần giải quyết đối với hoạt động kiểm soát nội
  bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự
  nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  106 V  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT
  ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH,
  TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH,
  SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2025
  109
  3.1 Bối cảnh và những yêu cầu đặt ra đối với đổi mới hoạt động kiểm soát
  nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành
  chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính đến năm 2025
  109
  3.1.1 Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng
  ngân sách, tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc
  Bộ Tài chính
  109
  3.1.2 Dự báo về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan
  hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  109
  3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với hoạt động
  kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan
  hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  110
  3.2 Quan điểm, mục tiêu và phương hướng đổi mới hoạt động kiểm soát nội
  bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự
  nghiệp thuộc Bộ Tài chính đến năm 2025
  116
  3.2.1 Quan điểm chỉ đạo 116
  3.2.2 Mục tiêu của đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ 120
  3.2.3 Phương hướng đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ 121
  3.3 Các giải pháp đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách,
  tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài
  chính
  123
  3.3.1 Những giải pháp đổi mới tổng thể kiểm soát nội bộ ở Việt Nam 123
  3.3.2. Những giải pháp đổi mới tổ chức thực hiện kiểm soát nội bộ của
  Bộ Tài chính
  130
  3.4 Các điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp đề xuất 144
  3.4.1 Nhận thức mới về hoạt động kiểm soát nội bộ 144
  3.4.2 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 144
  3.4.3 Đối với Bộ Tài chính 145
  KẾT LUẬN
  147
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG
  BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 1: CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU KÈM THEO LUẬN ÁN 164 VI  PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT
  CÁC CÁN BỘ VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỬ DỤNG
  NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH
  CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
  169

  Xem Thêm: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status