Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục hình vii
  Danh mục bảng x
  Ký hiệu chữ viết tắt xii
  Tóm tắt những đóng góp mới của luận án xiv
  Mở đầu 1
  Chương I: Tổng quan tài liệu 4
  1.1 Tình hình nuôi cá biển trên thế giới và Việt Nam 4
  1.1.1 Tình hình nuôi cá biển trên thế giới 4
  1.1.2 Tình hình nuôi cá biển ở Việt Nam 6
  1.1.3 Tính hình sản xuất giống và nuôi cá chim vây vàng 8
  1.2 Đặc điểm sinh học của cá chim vây vàng 9
  1.2.1 Phân loại và phân bố 9
  1.2.2 Dinh dưỡng và sinh trưởng 9
  1.2.2 Đặc điểm sinh sản 10
  1.3 Sự thành thục và đẻ trứng ở cá xương 10
  1.3.1 Sinh học sinh sản và sự phát triển tuyến sinh dục ở cá xương 10
  1.3.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên hoạt động sinh sản ở cá 12
  1.3.4 Cơ chế nội tiết kiểm soát quá trình chín và rụng trứng ở cá 14
  1.4 Những nghiên cứu về dinh dưỡng cho cá biển bố mẹ và cá con 15
  1.4.1 Dinh dưỡng cá biển bố mẹ 15
  1.4.2 Dinh dưỡng ấu trùng cá biển
  23
  1.5 Ảnh hưởng của hormone kích thích sinh sản lên khả năng sinh sản,
  chất lượng trứng và ấu trùng cá
  26
  1.5.1 Một số loại hormone thường sử dụng trong sinh sản cá 261.5.2. Ảnh hưởng của các loại, liều lượng hormone lên khả năng sinh sản,
  chất lượng trứng và ấu trùng cá
  29
  1.6 Ảnh hưởng của một mật độ ương, thức ăn, chế độ chiếu sáng lên sinh
  trưởng và tỷ lệ sống của cá con
  31
  1.6.1 Mật độ ương 31
  1.6.2 Thức ăn và chế độ cho ăn 32
  1.6.3 Chế độ chiếu sáng 34
  Chương II: Phương pháp nghiên cứu 37
  2.1 Đối tượng, thời gian và địa địa điểm nghiên cứu 37
  2.2 Nội dung nghiên cứu 37
  2.3 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 38
  2.3.1 Nguồn cá bố mẹ 38
  2.3.2 Phương pháp thực hiện nội dung nghiên cứu 1 và 2 38
  2.3.3 Phương pháp thực hiện nội dung nghiên cứu 3 42
  2.4 Phương pháp xác định các chỉ tiêu 48
  2.4.1 Phương pháp xác định các thông số môi trường 48
  2.4.2 Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh sản, chất lượng trứng, ấu
  trùng
  49
  2.4.3 Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh trưởng, phân đàn, tỷ lệ
  sống, dị hình và hệ số FCR
  50
  2.4.4 Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh hóa 51
  2.5 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 51
  Chương III: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  52
  3.1 Ảnh hưởng của loại thức ăn tươi, khẩu phần ăn và hàm lượng vitamin
  E bổ sung cho cá bố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu
  trùng
  52
  3.1.1 Ảnh hưởng của các loại thức ăn tươi khác nhau cho cá bố mẹ lên
  khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng
  52
  3.1.2 Ảnh hưởng của khẩu phần ăn cho cá bố mẹ lên khả năng sinh sản
  và chất lượng trứng, ấu trùng
  57
  3.1.3 Ảnh hưởng của hàm lượng vitamin E bổ sung cho cá bố mẹ lên khả
  năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng
  613.2 Ảnh hưởng của loại hormone kích thích si nh sản lên khả năng sinh
  sản và chất lượng trứng, ấu trùng
  65
  3.2.1 Ảnh hưởng của loại hormone kích thích sinh sản lên tỷ lệ thành
  thục, thời gian tái phát dục và sức sinh sản của cá bố mẹ
  65
  3.2.2 Ảnh hưởng của loại hormone kích thích sinh sản lên các chỉ tiêu
  chất lượng trứng của cá chim vây vàng
  67
  3.2.3 Ảnh hưởng của loại hormone kích thích sinh sản lên các chỉ tiêu
  chất lượng ấu trùng cá chim vây vàng
  68
  3.3 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả ương
  giống cá chim vây vàng từ 1 ngày tuổi lên 50 ngày tuổi
  69
  3.3.1 Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá con 69
  3.3.2 Ảnh hưởng của nồng độ DHA Protein Selco làm giàu thức ăn sống
  lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, dị hình và khả năng chịu shock của ấu
  trùng cá chim vây vàng
  73
  3.3.3 Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá con 81
  3.3.4 Ảnh hưởng của chế độ chế độ chiếu sáng lên sinh trưởng, tỷ lệ sống
  của cá con và quan sát hoạt động ăn mồi của cá ở các thời điểm
  khác nhau trong ngày
  86
  3.3.5 Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng và số lần cho ăn trong ngày lên
  sinh trưởng, tỉ lệ sống của cá giống
  89
  Kết luận và đề xuất ý kiến 94
  Danh mục bài báo, báo cáo hội nghị 96
  Tài liệu tham khảo 97
  Phụ lục 1: Hình ảnh một số hoạt động nghiên cứu
  Phụ lục 2: Thành phần dinh dưỡng của chất làm giàu DHA Protein Selco
  Phụ lục 3: Các thông số môi trường khu vực đặt lồng nuôi vỗ cá bố mẹ
  tại Vũng Ngán, Nha Trang
  Phụ lục 4: Hàm lượng lipid và acid béo trong trong trứng cá chim vây
  vàng
  Phụ lục 5: Số liệu và kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng
  của thức ăn cho cá bố mẹ lên khả năng sinh sản, chất lượng trứng ấu
  trùng
  Phụ lục 6: Số liệu và kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởngcủa khẩu phần ăn cho cá bố mẹ lên khả năng sinh sản, chất lượng trứng
  ấu trùng
  Phụ lục 7: Số liệu và kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng
  của hàm lượng vitamin E bổ sung trong thức ăn cho cá bố mẹ lên khả
  năng sinh sản, chất lượng trứng ấu trùng
  Phụ lục 8: Số liệu và kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng
  của loại hormone kích thích cá bố mẹ lên khả năng sinh sản, chất lượng
  trứng ấu trùng
  Phụ lục 9: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng mật độ
  ương giai đoạn ấu trùng
  Phụ lục 10: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng mật độ
  ương giai đoạn cá giống
  Phụ lục 11: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của nồng
  độ DHA Protein Selco làm giàu thức ăn sống lên sinh trưởng, phân đàn,
  tỷ lệ sống, dị hình và khả năng chịu sốc của ấu trùng cá chim vây vàng
  Phụ lục 12: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của chế
  độ tập chuyển đổi thức ăn lên sinh trưởng ấu trùng cá chim vây vàng
  Phụ lục 13: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của khẩu
  phần cho ăn lên cá giống
  Phụ lục 14: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của chế
  độ chiếu sáng lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cá chim vây vàng
  giai đoạn 1 - 12 ngày tuổi
  Phụ lục 15: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của chế
  độ chiếu sáng lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng cá chim vây vàng
  giai đoạn 13 - 25 ngày tuổi
  Phụ lục 16: Kết quả phân tích số liệu của thí nghiệm ảnh hưởng của thời
  gian chiếu sáng và số lần cho ăn trong ngày lên sinh trưởng, tỉ lệ sống
  của cá giốngDANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  1 Hình 1.1: Qua trình tổng hợp noãn hoàng ở cá xương 12
  2 Hình 1.2: Các yếu tố môi trường kiểm soát sự phát triển tuyến
  sinh dục và sinh sản của cá
  14
  3 Hình 1.3 : Sơ đồ trục não bộ - tuyến yên- nang trứng với những
  chất tự nhiên
  26
  4 Hình 2.1: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 37
  5 Hình 2.2: Kiểm tra, tiêm hormon kích thích cá bố mẹ sinh sản
  trong giai đặt trong lồng trên biển
  40
  6 Hình 2.3: Bể thí nghiệm giai đoạn ương ấu trùng cá chim lên 30
  ngày tuổi
  43
  7 Hình 2.4: Bể thí nghiệm giai đoạn ương cá chim giống lên 50
  ngày tuổi
  44
  8 Hình 2.5: Chế độ tập chuyển đổi từ thức ăn sống sang thức ăn
  tổng hợp giai đoạn 13 đến 33 ngày tuổi
  46
  9 Hình 3.1: Tỷ lệ thụ tinh, trứng nổi, và tỷ lệ nở của trứng khi cá bố
  mẹ cho ăn với các loại thức ăn khác nhau
  54
  10 Hình 3.2: Tỷ lệ dị hình ấu trùng và tỷ lệ sống của cá 3 ngày tuổi
  khi cá bố mẹ cho ăn với các loại thức ăn khác nhau
  55
  11 Hình 3.3: Tương quan giữa khẩu phần cho ăn với tỷ lệ thành thục
  và sức sinh sản của cá chim vây vàng bố mẹ
  58
  12 Hình 3.4: Tỷ lệ thụ tinh, trứng nổi, và tỷ lệ nở của trứng khi cá bố
  mẹ cho ăn với khẩu phần thức ăn khác nhau
  59
  13 Hình 3.5: Tỷ lệ ấu trùng dị hình và tỷ lệ sống của ấu trùng cá 3
  ngày tuổi khi cá bố mẹ cho ăn với khẩu phần thức ăn khác nhau
  60
  14 Hình 3.6: Tỷ lệ thụ tinh, trứng nổi, và tỷ lệ nở của cá chim vây
  vàng bố mẹ cho ăn thức ăn có bổ sung hàm lượng vitamin E khác
  63nhau
  15 Hình 3.7: Tỷ lệ dị hình ấu trùng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá 3
  ngày tuổi khi cá chim vây vàng bố mẹ cho ăn thức ăn có bổ sung
  hàm lượng vitamin E khác nhau
  64
  16 Hình 3.8: Tỷ lệ sống và dị hình của ấu trùng cá chim vây vàng
  sau 23 ngày tuổi ương với mật độ khác nhau
  70
  17 Hình 3.9: Tỷ lệ sống và hệ số FCR của cá chim vây vàng giống
  ương với mật độ khác nhau
  72
  18 Hình 3.10: Tỷ lệ sống của ấu trùng cá chim vây vàng khi ương
  bằng thức ăn sống làm giàu DHA Protein Selco với nồng độ khác
  nhau ở thời điểm kết thúc thí nghiệm
  76
  19 Hình 3.11: Tỷ lệ cá chết từ ngày 14 đến ngày 33 của ấu trùng cá
  chim vây vàng khi ương bằng thức ăn sống làm giàu DHA
  Protein Selco với nồng độ khác nhau
  77
  20 Hình 3.12: Tỷ lệ dị hình hình thái ngoài của ấu trùng cá chim vây
  vàng khi ương bằng thức ăn sống làm giàu DHA Protein Selco
  với nồng độ khác nhau
  78
  21 Hình 3.13: Tỷ lệ sốc và chết do sốc cơ học của cá ương bằng thức
  ăn sống làm giàu DPS với nồng độ khác nhau ở thời điểm 23 và
  33 ngày tuổi
  79
  22 Hình 3.14: Tỷ lệ sống của cá chim vây vàng khi tập chuyển đổi
  thức ăn ở thời điểm khác nhau
  84
  23
  Hình 3.15: Tỷ lệ chết của ấu trùng cá chim vây vàng khi tập
  chuyển đổi thức ăn ở thời điểm khác nhau theo thời gian nuôi
  84
  24 Hình 3.16: Sinh trưởng chiều dài và khối lượng của cá chim vây
  vàng giống theo thời gian nuôi khi cho ăn với tỷ lệ cho ăn khác
  nhau
  86
  25 Hình 3.17: Sinh trưởng chiều dài của cá chim vây vàng giống theo
  thời gian nuôi với số lần cho ăn khác nhau ở điều kiện chiếu sáng 12
  giờ (12L:12D) và 18 giờ (18L:6D)
  9026 Hình 3.18: Sinh trưởng khối lượng của cá chim vây vàng giống theo
  thời gian nuôi với số lần cho ăn khác nhau ở điều kiện chiếu sáng 12
  giờ (12L:12D) và 18 giờ (18L:6D)
  90
  27 Hình 3.19: Hệ số CV của cá chim vây vàng giống nuôi với số lần
  cho ăn khác nhau ở điều kiện chiếu sáng 12 giờ (12L:12D) và 18
  giờ (18L:6D)
  92

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim Vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) tại tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status