Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ TÁc ĐỘng cỦa quẢn trỊ tri thỨc vÀ mÔi trƯỜng ĐẠo ĐỨc kinh doanh ĐẾn kẾt quẢ hoÀn thÀnh cÔng viỆc cỦa nhÂn viÊn ngÂn hÀng.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. TÁc ĐỘng cỦa quẢn trỊ tri thỨc vÀ mÔi trƯỜng ĐẠo ĐỨc kinh doanh ĐẾn kẾt quẢ hoÀn thÀnh cÔng viỆc cỦa nhÂn viÊn ngÂn hÀng.

  III


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN I
  LỜI CÁM ƠN . II
  MỤC LỤC III
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . X
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ XII
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Vấn đề nghiên cứu 1
  Mục tiêu nghiên cứu. 7
  Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 9
  Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. . 13
  Kết cấu đề tài nghiên cứu. 14
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG
  ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC . 16
  1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based) . 16
  1.1.1 Khái niệm về tri thức . 16
  1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based) . 17
  1.1.3 Phân loại tri thức 19
  1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management) 23
  1.2.1 Khái niệm . 23
  1.2.2 Thành phần của quản trị tri thức 24
  1.2.3 Tầm quan trọng của quản trị tri thức . 26
  1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory) 28
  1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức 28
  1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức 29
  1.3.3 Tầm quan trọng của môi trường đạo đức kinh doanh 33
  1.4 Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity) 35
  IV


  1.4.1 Khái niệm rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro . 35
  1.4.2 Phân loại khả năng chấp nhận rủi ro 36
  1.4.3 Tầm quan trọng của khả năng chấp nhận rủi ro . 37
  1.5 Kết quả hoàn thành công việc cá nhân . 38
  1.5.1 Khái niệm . 38
  1.5.2 Phân loại kết quả hoàn thành công việc của nhân viên . 39
  1.5.3 Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân
  viên 41
  1.6 Các yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên 42
  1.6.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
  viên 42
  1.6.2 Tác động của môi trường đạo đức đến kết quả hoàn thành công việc của
  nhân viên. 44
  1.6.3 Tương quan giữa môi trường đạo đức với quản trị tri thức và kết quả hoàn
  thành công việc của nhân viên. . 47
  1.6.4 Tác động của môi trường đạo đức và khả năng chấp nhận rủi ro đến kết quả
  hoàn thành công việc của nhân viên. 49
  1.6.5 Nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
  viên trong lĩnh vực ngân hàng 51
  CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC
  KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN
  VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM 57
  2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ở các NHTM Việt Nam 60
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam 60
  2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực 61
  2.2 Tri thức và quản trị tri thức . 65
  2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh . 73
  2.4 Khả năng chấp nhận rủi ro 77 V


  2.5 Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân hàng . 78
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
  PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH. . 84
  3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu 84
  3.1.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
  viên. 84
  3.1.2 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công
  việc của nhân viên . 85
  3.1.3 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức và kết quả
  hoàn thành công việc cá nhân . 87
  3.1.4 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến khả năng chấp nhận rủi
  ro và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên. 88
  3.2 Phương pháp và quy trình nghiên cứu 90
  3.3 Xây dựng bộ biến đo lường các khái niệm nghiên cứu 92
  3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức . 92
  3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh 96
  3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả năng chấp nhận rủi ro. . 97
  3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết quả hoàn thành công việc của nhân viên 98
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 101
  4.1 Đánh giá sơ bộ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu 101
  4.1.1 Đánh giá độ tin cậy của bộ thang đo 101
  4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của bộ thang đo các khái niệm nghiên
  cứu 105
  4.2 Nghiên cứu chính thức 113
  4.2.1 Đối tượng nghiên cứu 113
  4.2.2 Quy mô mẫu . 114
  4.3 Đánh giá bộ thang đo 116
  4.4 Kiểm định bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và hệ số tin cậy VI


  tổng hợp 119
  4.4.1 Tiêu chí kiểm định . 119
  4.4.2 Kết quả kiểm định CFA . 123
  4.5 Kiểm định mô hình . 129
  4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết . 129
  4.5.2 Kiểm định giả thuyết 132
  4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Bootstrap 135
  4.6 Phân tích mô hình đa nhóm 136
  4.6.1 Phân tích sự khác biệt theo tính chất sở hữu của NHTM 139
  4.6.2 Phân tích sự khác biệt phân theo đơn vị công tác 141
  4.6.3 Phân tích sự khác biệt phân theo tính chất công việc 143
  4.6.4 Phân tích sự khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc 145
  CHƯƠNG 5. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN . 148
  5.1 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu . 148
  5.1.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu . 148
  5.1.2 Đóng góp của nghiên cứu đối với khung lý thuyết 150
  5.1.3 Đóng góp về mặt thực tiễn của Nghiên cứu 154
  5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo . 156
  KẾT LUẬN CHUNG . 159
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 160
  PHỤ LỤC 1. DÀN Ý PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA . 173
  PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- 177
  PHỤ LỤC 2.1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MDB
  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG 177
  PHỤ LỤC 2.2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
  NHTMCP TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN . 181
  PHỤ LỤC 2.3 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VCB . 183
  PHỤ LỤC 2.4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VII


  TECHCOMBANK . 186
  PHỤ LỤC 2.5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- BIDV . 188
  PHỤ LỤC 3: BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC . 192
  PHỤ LỤC 3.1 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV ACB . 192
  PHỤ LỤC 3.2 BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC EIB 198
  PHỤ LỤC 3.3 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV CỦA KIENLONGBANK 206
  PHỤ LỤC 3.4 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VPB 212
  PHỤ LỤC 3.5 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VCB . 229
  PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 231
  PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ R 2 – SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS . 236
  PHỤ LỤC 6. Mô hình tới hạn sau khi loại biến RR1, VK2 và VK5 . 237
  PHỤ LỤC 7. Mô hình tới hạn sau khi loại thêm biến VK1, QD6 . 238
  PHỤ LỤC 8. Kết quả SEM mô hình nghiên cứu lý thuyết 239
  PHỤ LỤC 9a. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
  với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước ≥ 50%). 240
  PHỤ LỤC 9b. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
  với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước <50%). . 241
  PHỤ LỤC 9c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất sở hữu . 242
  PHỤ LỤC 10a. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác 243
  PHỤ LỤC 10b. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác 244
  PHỤ LỤC 10c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo đơn vị công tác 245
  PHỤ LỤC 11a. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc 246
  PHỤ LỤC 11b. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc 247
  PHỤ LỤC 11c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất công việc 248
  PHỤ LỤC 12a: Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm 249
  PHỤ LỤC 12b. Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm 250
  PHỤ LỤC 12c. Kết quả SEM phân tích khả biến từng phần theo kinh nghiệm . 251
  VIII


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  & Và
  ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  CFA Phân tích nhân tố khẳng định- Confirmatory Factor Analysis
  CFI Chỉ số thích hợp so sánh-Comparative Fit Index
  CMIN/DF Chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự do
  CN Chi nhánh
  CNNHNN
  g
  Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
  CNRR Chấp nhận rủi ro
  Cs Cộng sự
  Ctg Các tác giả
  Df Hệ số bậc tự do
  EFA Phân tích nhân tố khám phá- Exploratory Factor Analysis
  EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu
  KH Khách hàng
  KQCV Kết quả công việc
  LDR Tỷ lệ tín dụng nội địa/tổng vốn huy động- Loan Deposit Ratio
  MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
  MHB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng Sông
  Cửu Long
  MI Modification Indices
  MTĐĐ Môi trường đạo đức
  NC Nghiên cứu
  NH Ngân hàng
  NHLD Ngân hàng liên doanh
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHNNg Ngân hàng nước ngoài
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước
  NHTW Ngân hàng Trung Ương
  OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
  PAF Phép trích nhân tố PAF-Principle Axis Factoring
  PCA Phép trích nhân tố PCA-Principle Component Analysis
  PGD Phòng giao dịch QTTT Quản trị tri thức
  RMSEA Root Mean Square Error Approximation
  SEM Mô hình cấu trúc tuyến tính –Structural Equation Modeling
  TLI Chỉ số Tucker & Lewis
  Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TVE Tổng phương sai trích (tổng hợp từ kết quả EFA)
  VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
  VN Việt Nam
  VPB Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
  WTO Tổ chức thương mại thế giới
  Λ Trọng số chuẩn hoá
  ρ c Hệ số tin cậy tổng hợp
  ρ vc Tổng phương sai trích- average varian extracted
  ᵡ^2 Chi-bình phương

  Xem Thêm: TÁc ĐỘng cỦa quẢn trỊ tri thỨc vÀ mÔi trƯỜng ĐẠo ĐỨc kinh doanh ĐẾn kẾt quẢ hoÀn thÀnh cÔng viỆc cỦa nhÂn viÊn ngÂn hÀng.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu TÁc ĐỘng cỦa quẢn trỊ tri thỨc vÀ mÔi trƯỜng ĐẠo ĐỨc kinh doanh ĐẾn kẾt quẢ hoÀn thÀnh cÔng viỆc cỦa nhÂn viÊn ngÂn hÀng. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status