Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của phôi người trước làm tổ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của phôi người trước làm tổ

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN 4
  1.1 Sự phát triển của phôi trước khi làm tổ 4
  1.1.1 Phôi ở giai đoạn tiền nhân. 4
  1.1.2. Phôi ở giai đoạn phân chia (ngày 2-3 sau thụ tinh). 4
  1.1.3 Phôi dâu (phôi ngày 4) 8
  1.1.4 Phôi nang (phôi ngày 5-6). 9
  1.1.5 Các phương pháp đánh giá chất lượng phôi. 11
  1.2. Hiện tượng lệch bội nhiễm sắc thể của noãn và phôi 14
  1.3. Phôi thể khảm. 17
  1.4. Các phương pháp phân tích nhiễm sắc thể của noãn và phôi . 18
  1.4.1. Phương pháp lai huỳnh quang tại chỗ (fluorescent in situ
  hybridization/FISH). 19
  1.4.2. Phương pháp lai so sánh bộ gen (comparative genomic
  hybridization/CGH). 20
  1.4.3. Phương pháp lai so sánh bộ gen dùng chíp DNA (array –
  comparative genomic hybridization/a-CGH) 21
  1.4.4. Phương pháp phân tích đa hình đơn nucleotide dùng chíp DNA
  (array Single Nucleotide Polymorphism /a-SNP). 21
  1.4.5. Phương pháp phản ứng chuỗi Polymerase (Polymerase chain
  reaction/PCR) 21
  1.4.6. Phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation
  Sequencing/NGS) 22
  1.5. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn, phôi và một số yếu tố liên quan 22
  1.5.1. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn. 22
  1.5.2. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở tiền nhân 22
  1.5.3. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi ngày 3 23
  1.5.4. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi nang. 24
  1.6. Hiện tượng tự sửa chữa của phôi lệch bội nhiễm sắc thể ngày 3. 25
  1.7. Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể. 26
  1.7.1. Sự phát triển của phôi và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 26
  1.7.2. Hình thái phôi và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 29
  1.7.3. Hormon kích thích buồng trứng, sự đáp ứng của buồng trứng
  và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể. 34
  1.7.4. Một số nguyên nhân gây vô sinh có liên quan đến tỷ lệ lệch
  bội nhiễm sắc thể. 35
  1.7.5. Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ảnh hưởng đến tỷ lệ lệch
  bội nhiễm sắc thể. 36
  1.7.6. Các cặp nhiễm sắc thể và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể. 38
  1.7.7. Tuổi mẹ và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể. 39
  1.7.8. Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lệch bội nhiễm sắc thể 40
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Đối tượng nghiên cứu. 41
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn lọc đối tượng. 41
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 41
  2.1.3. Số lượng đối tượng. 41
  2.2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu. 42
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 42
  2.2.2. Phương pháp tiến hành và thu thập số liệu 43
  2.3. Phương tiện nghiên cứu 48
  2.4. Các chỉ số, biến số nghiên cứu 48
  2.4.1. Các chỉ số về đặc điểm mẫu nghiên cứu: 48
  2.4.2. Các chỉ số về kết quả a-CGH: . 49
  2.4.3. Các tiêu chuẩn có liên quan đến nghiên cứu. 49
  2.5. Xử lý số liệu. 51
  2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. 53
  Chương 3: KẾT QUẢ 54
  3.1. Đặc điểm bệnh nhân được xét nghiệm phôi bằng phương pháp a-CGH . 54
  3.2. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi ngày 3 sau thụ tinh 55
  3.2.1. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể và mức độ lệch bội nhiễm sắc thể 55
  3.2.2. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể phân bố theo cặp nhiễm sắc thể. 58
  3.3. Khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch bội nhiễm sắc thể 59
  3.3.1. Khả năng phát triển thành phôi nang của phôi lệch bội nhiễm
  sắc thể ngày 3 59
  3.3.2. Khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch bội nhiễm sắc thể 59
  3.3.3. Mối liên quan giữa khả năng tự sửa chữa của phôi LBNST ngày
  3 và tuổi mẹ. 60
  3.4. Một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua phân tích
  đơn biến 61
  3.4.1. Tiền sử sảy thai, điều trị vô sinh và lệch bội nhiễm sắc thể 61
  3.4.2. Nguyên nhân vô sinh và lệch bội nhiễm sắc thể. 61
  3.4.3. Tuổi mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 62
  3.4.4. Nồng độ FSH cơ bản của mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 62
  3.4.5. Tốc độ phát triển và hình thái của phôi ngày 3 và lệch bội
  nhiễm sắc thể 63
  3.4.6. Tốc độ phát triển thành phôi nang, hình thái của phôi nang và
  lệch bội nhiễm sắc thể 69
  3.5. Một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua phân tích
  đa biến 77
  3.5.1. Phân tích đa biến 2 yếu tố: Số lượng phôi bào và tuổi mẹ 77
  3.5.2. Phân tích đa biến 2 yếu tố: số lượng phôi bào và sự có mặt mảnh
  vụn. 78
  3.5.3. Phân tích đa biến 2 yếu tố: độ đồng đều về kích thước phôi bào
  và sự có mặt mảnh vụn 79
  3.5.4. Phân tích đa biến 3 yếu tố: Số phôi bào, độ đồng đều và sự có
  mặt mảnh vụn 80
  3.5.5. Phân tích đa biến 3 yếu tố: Số phôi bào, sự có mặt mảnh vụn,
  và vị trí mảnh vụn 83
  Chương 4: BÀN LUẬN . 89
  4.1. Bàn luận về phương pháp phân tích di truyền. 89
  4.1.1. Bàn luận về việc sinh thiết phôi. 89
  4.1.2. Bàn luận về phương pháp a-CGH 92
  4.2. Bàn luận về tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể của phôi ngày 3. 94
  4.3. Bàn luận về khả năng tự sửa chữa của phôi lệch bội nhiễm sắc thể 96
  4.4. Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể
  qua phân tích đơn biến 102
  4.4.1. Tiền sử điều trị thụ tinh trong ống nghiệm thất bại liên quan đến
  lệch bội nhiễm sắc thể 102
  4.4.2. Nguyên nhân vô sinh liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 103
  4.4.3. Tuổi mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 105
  4.4.4. Nồng độ FSH cơ bản liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 107
  4.4.5. Tốc độ phát triển của phôi ngày 3 sau thụ tinh (biểu thị qua
  số lượng phôi bào) liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 109
  4.4.6. Hình thái của phôi ngày 3 liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 112
  4.4.7. Sự phát triển của phôi từ ngày 3 đến giai đoạn phôi nang liên
  quan đến lệch bội nhiễm sắc thể . 116
  4.4.8. Mức độ lệch bội nhiễm sắc thể và khả năng hình thành phôi nang 119
  4.4.9. Khả năng phát triển thành phôi nang vào ngày 5 và giới tính
  của phôi liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 119
  4.4.10. Chất lượng của phôi nang (biểu thị qua chất lượng của mầm phôi
  và nguyên bào lá nuôi) liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 121
  4.5. Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua
  phân tích đa biến. 122
  4.5.1. Hai yếu tố: tuổi mẹ và tốc độ phát triển của phôi vào ngày 3 liên
  quan đến lệch bội nhiễm sắc thể . 123
  4.5.2. Hai yếu tố: số lượng phôi bào và sự có mặt mảnh vụn liên quan
  đến lệch bội nhiễm sắc thể. 124
  4.5.3. Hai yếu tố: độ đồng đều về kích thước của phôi bào và sự có
  mặt của mảnh vụn có liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 125
  4.5.4. Ba yếu tố: số lượng phôi bào, độ đồng đều và sự có mặt của
  mảnh vụn liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 126
  4.5.5. Ba yếu tố: số lượng phôi bào, sự có mặt mảnh vụn và vị trí
  mảnh vụn liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. 127
  KẾT LUẬN 129
  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGHIÊN CỨU . 131
  KIẾN NGHỊ . 132
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO . 133
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (In-Vitro Fertilizaion/ IVF)
  đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, và ngày càng được
  phát triển rộng khắp trên thế giới. Để điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đạt
  kết quả cao đảm bảo cho ra đời một thế hệ khoẻ mạnh về thể lực, sáng suốt về
  tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng dân số thì việc nghiên cứu một
  phương pháp ưu việt để lựa chọn phôi tốt có bộ nhiễm sắc thể (NST) bình
  thường là yêu cầu cấp thiết và thực tiễn.
  Hiện nay, việc lựa chọn phôi thường chỉ dựa trên những tiêu chuẩn về
  hình thái của phôi như: kích thước và số lượng các phôi bào, số lượng nhân
  của phôi bào và tỷ lệ các mảnh vụn tế bào trong phôi [1]. Chúng ta đều biết
  rằng đánh giá về hình thái không phản ánh đầy đủ chất lượng thực của phôi,
  đã hạn chế đến kết quả điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều khi phôi có  chỉ số hình thái cao lại không làm tổ được hoặc không tạo ra trẻ khoẻ mạnh,
  ngược lại, một số lượng phôi có chỉ số hình thái thấp lại có thể tạo ra em bé
  bình thường. Trong nhiều trường hợp, phôi không phát triển và không làm tổ
  được hoặc bị sẩy sớm là do phôi bị rối loạn về số lượng nhiễm sắc thể như: vô
  nhiễm (thiếu cả hai nhiễm sắc thể tương đồng), đơn nhiễm (thiếu một nhiễm
  sắc thể), tam nhiễm (thừa một nhiễm sắc thể). Hiện tượng thiếu, thừa nhiễm
  sắc thể nói trên gọi là lệch bội nhiễm sắc thể (LBNST/aneuploidy).
  Lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn và phôi người thu được trong quá trình
  điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đã được nêu lên từ lâu và rất nhiều nghiên
  cứu cũng đã công nhận là hiện tượng lệch bội nhiễm sắc thể xẩy ra ở giai
  đoạn trước khi làm tổ. Rối loạn lệch bội nhiễm sắc thể tăng theo tuổi, hơn một
  nửa số noãn thu được của phụ nữ trên bốn mươi tuổi có rối loạn lệch bội
  nhiễm sắc thể. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể càng tăng trên phôi của các cặp vợ
  chồng bị sẩy thai liên tiếp hoặc đã từng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm hoặc bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI/ Intra-Uterine Insemination)
  nhiều lần thất bại. Phần lớn các trường hợp, lệch bội nhiễm sắc thể gây ảnh
  hưởng đến sự sống và phát triển của phôi. Phôi bị lệch bội nhiễm sắc thể có
  thể biểu hiện qua hình thái của phôi.
  Nhiều nghiên cứu đã đề cập đến hình thái của phôi như phôi có nhiều
  mảnh vụn tế bào, phôi có kích thước các phôi bào không đồng đều, phôi bào
  đa nhân, phôi có số lượng phôi bào không điển hình đều có liên quan đến lệch
  bội nhiễm sắc thể [2]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng mối liên quan
  này không chặt chẽ do những giới hạn về mặt kỹ thuật, hoặc chưa có kỹ thuật
  kiểm tra toàn bộ nhiễm sắc thể của phôi.
  Hầu hết các nghiên cứu cũng như thử nghiệm lâm sàng trước đây chỉ áp
  dụng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH/Fluorescence In Situ
  Hybridization) chỉ cho phép kiểm tra một số lượng giới hạn nhiễm sắc thể của
  phôi (một số lượng lớn nhiễm sắc thể không được kiểm tra) để suy luận đánh
  giá toàn bộ phôi nên tỷ lệ chẩn đoán âm tính giả cao (phôi bị lệch bội nhiễm
  sắc thể mà đánh giá là bình thường). Các sai lầm về đánh giá phôi nói trên sẽ
  làm cho tỷ lệ phôi chuyển bị lệch bội nhiễm sắc thể cao, làm giảm tỷ lệ có
  thai, và quan trọng hơn là cho ra đời những trẻ mang bộ nhiễm sắc thể bất
  thường, gây nỗi đau cho gia đình, giảm chất lượng dân số, thêm gánh nặng
  cho xã hội.
  Trong vài năm gần đây, một số phương pháp xét nghiệm di truyền mới
  đã được áp dụng để xét nghiệm toàn bộ 23 cặp nhiễm sắc thể của phôi như
  phương pháp lai so sánh bộ gen dùng chíp DNA (a-CGH/array-comparative
  genomic hybridization), phương pháp phân tích đa hình đơn dùng chíp DNA
  (a-SNP/Single-nucleotide polymorphism), phương pháp phản ứng chuỗi định
  lượng (qPCR/quantitative polymerase chain reaction). Nhờ kết hợp những
  phương pháp mới này cùng với tiến bộ trong sinh thiết phôi nói chung và sinh thiết phôi ở giai đoạn phôi nang mà các nhà lâm sàng có thể chọn lựa tương
  đối chính xác 1-2 phôi có số lượng nhiễm sắc thể bình thường, có khả năng
  làm tổ cao để chuyển phôi, góp phần làm tăng tỷ lệ làm tổ, giảm tỷ lệ sảy thai
  và đa thai.
  Do vậy kỳ vọng của nghiên cứu này là áp dụng một kỹ thuật di truyền
  phân tử mới, sử dụng bộ thử chíp DNA gọi là phương pháp lai so sánh bộ gen
  (array comparative genomic hybridization/ a-CGH) để phân tích toàn bộ 46
  nhiễm sắc thể của phôi, làm cơ sở để khuyến cáo ứng dụng một phương pháp
  chọn lọc phôi hữu hiệu, chính xác hơn góp phần làm tăng hiệu quả của kỹ
  thuật điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, đồng thời có đủ dữ liệu chính xác
  hơn để nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể, làm cơ
  sở để phòng bệnh, dự đoán và tư vấn.
  Để đáp ứng được yêu cầu trên, nghiên cứu cần có các mục tiêu sau:
  1. Xác định tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể trên 23 đôi nhiễm sắc thể của
  phôi ngày 3 sau thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật lai so sánh
  bộ gen (a-CGH) và khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch
  bội nhiễm sắc thể khi phát triển thành phôi nang.
  2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của
  phôi ngày 3 trước làm tổ.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của phôi người trước làm tổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của phôi người trước làm tổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status