Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng nông thôn mới ở Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng nông thôn mới ở Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang hiện nay

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY
  DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 4
  1.1. Nông thôn và vai trò của nông thôn . 4
  1.1.1. Nông thôn 4
  1.1.2. Vai trò của nông thôn 5
  1.1.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nông thôn
  mới . 7
  1.2. Khái niệm, nội dung, tiêu chí, nguồn lực và các nhân tố ảnh hưởng đến
  xây dựng nông thôn mới . 11
  1.2.1. Khái niệm nông thôn mới 11
  1.2.2. Nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới 14
  1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới . 25
  1.3. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương trong nước
  và bài học cho huyện Yên Minh . 27
  1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng NTM tại một số địa phương trong nước 27
  1.3.2. Bài học rút ra cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện
  Yên Minh, tỉnh Hà Giang 34
  CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 36
  2.1. Phương pháp luận của đề tài xây dựng Nông thôn mới ở huyện Yên
  Minh, tỉnh Hà Giang . 36
  2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng . 36
  2.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử 37 2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài xây dựng Nông thôn mới ở
  huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang . 37
  2.2.1. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 37
  2.2.2. Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp 39
  2.2.3. Phương pháp logic - lịch sử 40
  2.2.4. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thứ cấp . 42
  2.2.5. Phương pháp thống kê 43
  2.2.6. Phương pháp so sánh 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN
  YÊN MINH HIỆN NAY . 45
  3.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Minh
  ảnh hưởng đến chương trình xây dựng nông thôn mới . 45
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Yên Minh 45
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Yên Minh . 50
  3.2. Phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh giai
  đoạn 2011 - 2014 . 53
  3.2.1. Chủ chương, chính sách về xây dựng NTM của chính quyền và
  Đảng bộ, UBND huyện Yên Minh. 53
  3.2.2. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại huyện
  Yên Minh giai đoạn 2011 -2014 . 56
  3.2.3. Những hạn chế và vấn đề đặt ra cần giải quyết trong xây dựng
  nông thôn mới tại huyện Yên Minh . 66
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở
  HUYỆN YÊN MINH HIỆN NAY 76
  4.1. Mục tiêu, quan điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Minh . 76
  4.1.1. Mục tiêu . 76
  4.1.2. Quan điểm . 79 4.2. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại
  huyện Yên Minh 80
  4.2.1. Giải pháp về nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên
  truyền, tổ chức các phong trào thi đua . 80
  4.2.2. Xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, đồng thời phát triển
  mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể
  của từng xã. . 85
  4.2.3. Thực hiện và vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hiện có một cách
  hiệu quả. 85
  4.2.4. Xây dựng NTM lấy một nhóm hộ gia đình làm trung tâm 86
  4.2.5. Tập trung huy động và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn. 87
  4.2.6. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn hiện đại gắn
  với phát triển đô thị và đô thị hóa . 88
  4.2.7. Tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
  của người dân nông thôn 89
  4.2.8. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân
  lực phục vụ các hoạt động xây dựng nông thôn mới. . 92
  4.2.9. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà
  nước. Đồng thời phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã
  hôi ở nông thôn 92
  KẾT LUẬN . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Xây dựng nông thôn mới ở Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng nông thôn mới ở Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status