Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  Danh sách các từ viết tắt i
  Danh sách bảng . .ii
  Danh sách hình iii
  Danh mục các sơ đồ iv
  MỞ ĐẦU 1
  1. Về tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  2.1. Mục đích nghiên cứu 2
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn . 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu . 3
  5. Đóng góp mới của luận văn 4
  6. Kết cấu của luận văn: 4
  CHƯƠNG 1 5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Khái quát về các công trình đã công bố đến hoạt động tín dụng đối với
  học sinh sinh viên của NHCSXH 5
  1.1.2. Kết quả chủ yếu của các công trình trên và một số vấn đề đặt ra cần
  được nghiên cứu tiếp . 9
  1.2. Khái quát chung về tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên . 10
  1.2.1. Khái niệm tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên 10
  1.2.2. Bối cảnh ra đời tín dụng chính sách đối với học sinh sinh viên . 10
  1.2.3. Sự cần thiết cần phải có chương trình tín dụng học sinh sinh viên . 11
  1.3. Đặc thù của tín dụng học sinh sinh viên 14
  1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tín dụng chính sách đối với học sinh
  sinh viên. . 17


  1.4.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín dụng HSSV 17
  1.4.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước 17
  1.4.3. Sử dụng vốn của các em học sinh sinh viên đang theo học tại các
  trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề . 17
  1.4.4. Khả năng, ý thức chấp hành việc trả lãi, trả nợ của gia đình 18
  1.4.5.Công tác bình xét đối tượng vay và phê duyệt của UBND cấp xã 18
  1.4.6.Trình độ của cán bộ NHCSXH, các tổ chức hội nhận ủy thác, Ban quản
  lý tổ TK&VV 18
  1.4.7. Kiểm tra việc bình xét cho vay, sử dụng hiệu quả tín dụng HSSV của
  các cấp, các ngành . 19
  1.5. Một số mô hình cho vay tín dụng học sinh sinh viên của các nước. . 20
  1.5.1. Mô hình cho vay tín dụng học sinh sinh viên ở Trung Quốc . 20
  1.5.2. Mô hình cho vay tín dụng học sinh sinh viên ở Hàn Quốc . 20
  1.5.3. Mô hình cho vay tín dụng học sinh sinh viên ở Philippin 21
  1.5.4. Mô hình cho vay tín dụng học sinh sinh viên ở Thái Lan 21
  1.5.5. Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác quản lý tín dụng đối với
  HSSV của NHCSXH Việt Nam 22
  CHƯƠNG 2 23
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 23
  2.1. Phương pháp luận . 23
  2.2. Các phương pháp cụ thể . 23
  2.2.1. Phương pháp thu thập và xử lí số liệu . 23
  2.2.2. Phương pháp thống kê-so sánh . 24
  2.2.3. Phương pháp logic- lịch sử . 24
  2.2.4. Phương pháp phân tích- tổng hợp . 25
  2.2.5. Phương pháp điều tra, khảo sát . 25
  2.3. Thu thập, sử dụng số liệu . 26
  CHƯƠNG 3 28
  THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN TẠI
  NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN . 28
  3.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An 28


  3.1.1. Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Chính
  sách xã hội tỉnh Nghệ An 28
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 28
  3.1.4.Đặc điểm cơ bản của các chương trình tín dụng chính sách của
  NHCSXH tỉnh Nghệ An 31
  3.2.Tín dụng chính sách đối với học sinh sinh viên tại NHCSXH tỉnh Nghệ
  An từ năm 2007 đến nay . 33
  3.2.1. Quản lý đối với công tác bình xét đối tượng vay vốn . 33
  3.2.2.Quản lý đối với công tác sử dụng vốn vay của gia đình, của học sinh
  sinh viên 34
  3.2.3. Quản lý việc chấp hành trả nợ đến hạn của hộ vay 34
  3.2.4. Quản lý công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bị rủi ro 35
  3.2.5. Các khoản tín dụng HSSV theo sản phẩm tín dụng 35
  3.2.6. Công tác kiểm tra, giám sát . 35
  3.3.Đánh giá tác động cho vay tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Ngân
  hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An từ năm 2007 đến nay. 35
  3.3.1. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An . 35
  3.3.1.1. Tỷ trọng dư nợ tín dụng HSSV 35
  3.3.1.2. Tăng trưởng về dư nợ . 37
  3.3.1.2. Tăng mức cho vay HSSV theo lộ trình 39
  3.3.1.3. Lãi suất cho vay . 39
  3.3.1.4. Quy trình, thủ tục cho vay 40
  3.3.1.5. Đối tượng thụ hưởng 40
  3.3.1.6. Phân loại dư nợ 42
  3.1.1.7 Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay đối với HSSV của
  NHCSXH tỉnh Nghệ An 46
  3.3.2. Đối với khách hàng vay vốn . 52
  3.4. Kết quả điều tra khách hàng . 52
  3.4.1. Thông tin chung khách hàng . 52
  3.4.2. Đánh giá kết quả điều tra 52
  3.4.3.Các vấn đề tồn tại và nguyên nhân 58
  CHƯƠNG 4 64


  GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC
  SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH
  NGHỆ AN 64
  4.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam . 64
  4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng có hiệu quả đối
  với học sinh sinh viên của NHCSXH tỉnh Nghệ An . 66
  4.2.1. Thực hiện bình xét, phê duyệt cho vay đúng đối tượng thụ hưởng 66
  4.2.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã trong
  việc giải quyết thủ tục vay vốn . 66
  4.2.3. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của NHCSXH với UBND, các tổ chức hội
  nhâ ̣n ủy thác trong việc quản lý tín dụng HSSV . 66
  4.2.4. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về tín dụng đối với HSSV . 67
  4.2.5. NHCSXH tỉnh Nghệ An phối hợp với các NHTM trên địa bàn trong
  việc quản lý chi tiêu qua thẻ của HSSV 67
  4.2.6. Hoàn thiện mô hình tổ chức NHCSXH tỉnh Nghệ An 67
  4.2.6.1. Điểm giao dịch tại xã . 67
  4.2.6.2. Tổ tiết kiệm và vay vốn 68
  4.2.7. Giải pháp về cơ chế cho vay đối với học sinh sinh viên . 69
  4.2.7.1. Mở rộng hình thức cho vay 69
  4.2.7.2. Nâng cao chất lượng việc huy động tiền gửi tiết kiệm qua các tổ tiết
  kiệm và vay vốn 70
  4.2.7.3. Mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với từng đối tượng . 70
  4.2.7.4. Quản lý củng cố, hoàn thiện tổ tiết kiệm vay vốn . 71
  4.2.7.5. Tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn vay . 71
  4.2.8. Các giải pháp khác 72
  4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 72
  4.3.2. Kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp . 75
  4.3.3 Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An . 75
  4.3.4. Kiến nghị đối với HĐQT - NHCSXH 76
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

  Xem Thêm: Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tín dụng đối với học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status