Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2025

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2025

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT I
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU II
  DANH MỤC HÌNH III
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN CỦA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN
  ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 5
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 5
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
  KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 7
  1.2.1. Một số vấn đề chung trong chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 7
  1.2.2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và nội dung
  kinh tế trong quy hoạch đó 17
  1.2.3. Kinh nghiệm tổ chức thực hiện nội dung kinh tế trong quy hoạch phát
  triển kinh tế - xã hội cấp huyện 33
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG 41
  2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 41
  2.3. CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG 41
  2.4. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN
  ĐƠN VỊ PHÂN TÍCH 41 2.5. MÔ TẢ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP PHÂN
  TÍCH SỐ LIỆU 42
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG
  KINH TẾ TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  HUYỆN QUỲNH LƯU THỜI KỲ 2011 - 2013 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
  ĐẶT RA 43
  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH LƯU
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT
  TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 43
  3.1.1. Vị trí địa lý - kinh tế 43
  3.1.2. Điều kiện về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và tài nguyên biển của
  huyện Quỳnh Lưu. 44
  3.1.3. Nguồn nhân lực của huyện Quỳnh Lưu 46
  3.1.4. Đánh giá chung về những nhân tố có ảnh hưởng đến thực hiện nội dung
  kinh tế trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu 47
  3.2. KHÁI QUÁT VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  - XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH LƯU ĐẾN NĂM 2020 49
  3.3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG
  KINH TẾ TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -
  XÃ HỘI 53
  3.3.1. Thực hiện thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 53
  3.3.2. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn 56
  3.3.3. Phát triển công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 59
  3.3.4. Phát triển dịch vụ và du lịch 61
  3.3.5. Phát triển cơ sở kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị 62
  3.4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG KINH TẾ TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  HUYỆN QUỲNH LƯU 66
  3.4.1. Những kết quả và hạn chế, yếu kém 66
  3.4.2. Nguyên nhân của kết quả đạt được và của hạn chế, yếu kém 69
  3.4.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc tổ chức thực hiện nội dung kinh tế
  trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu 70
  CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN QUỲNH
  LƯU ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2025 71
  4.1 QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN
  QUỲNH LƯU ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN TỔ CHỨC
  THỰC HIỆN NỘI NỘI DUNG KINH TẾ TRONG QUY HOẠCH NÀY 71
  4.1.1. Dự báo tác động của kinh tế vùng và của tỉnh đối với sự phát triển kinh
  tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu trước bối cảnh hội nhập 71
  4.1.2. Nội dung kinh tế và định hướng cơ bản thực hiện nội dung kinh tế trong
  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020 75
  4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH
  TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU. 89
  4.2.1. Bổ sung hoàn thiện quy hoạch và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về
  kinh tế 89
  4.2.2. Củng cố, bổ sung, phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
  kinh tế nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế 91
  4.2.3. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế
  của huyện, xã, các doanh nghiệp và nguồn nhân lực trên địa bàn 92
  4.2.4. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền
  và quyết tâm của hệ thống chính trị huyện trong phát triển kinh tế 93 4.2.5. Chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh phát
  triển các sản phẩm chủ lực mà huyện có lợi thế so sánh nhằm đẩy nhanh tốc
  độ tăng trưởng 95
  4.2.6. Phân bố các nguồn lực và điều hành thực hiện có hiệu quả quy hoạch
  phát triển kinh tế huyện 96
  KẾT LUẬN 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2025
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2025 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status