Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt .i
  Danh mục các bảng số liệu ii
  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ
  NƯỚC VÀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . 9
  1.1. Doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu DNNN . 9
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản : 9
  1.1.2. Tái cơ cấu DNNN 19
  1.1.3. Vai trò của tái cơ cấu DNNN trong nền kinh tế quốc dân: tạo nên
  cơ cấu mới hợp lý để phát huy mục tiêu, hiệu quả. . 21
  1.1.4. Nguyên tắc đánh giá tái cơ cấu DNNN . 27
  1.1.5. Tiêu chí đánh giá hoạt động DNNN . 27
  1.1.6. Bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp DNNN . 27
  1.2. Kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu DNNN ở Trung Quốc. . 28
  1.2.1. Giai đoạn nhường lại quyền lợi cho doanh nghiệp (năm 1979 –
  1984) 28
  1.2.2. Giai đoạn tiến hành phân tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh
  (năm 1984-1992) . 29
  1.2.3. Cải cách thiết lập chế độ doanh nghiệp hiện đại (doanh nghiệp cổ
  phần) (từ năm 1993-2002) 29
  1.2.4. Đổi mới thể chế giám sát quản lý tài sản nhà nước (từ năm 2002 đến nay)
  . 30
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU DNNN VÀ TÁI CƠ CẤU
  DNNN TỈNH HÀ TĨNH 35
  2.1. Thực trạng cơ cấu DNNN và những vấn đề đặt ra cần phải cơ cấu lại
  DNNN tỉnh Hà Tĩnh 35
  2.2. Phân tích tình hình tái cơ cấu DNNN tỉnh Hà Tĩnh 51
  2.2.1. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và
  của tỉnh Hà Tĩnh về tái cơ cấu DNNN . 51
  2.2.2. Tổ chức thực hiện tái cơ cấu DNNN tỉnh Hà Tĩnh . 53
  2.3. Bài học kinh nghiệm : 61
  CHƯƠNG III QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 64
  TÁI CƠ CẤU DNNN TỈNH HÀ TĨNH 64
  3.1. Quan điểm, đinh hướng tái cơ cấu DNNNHà Tĩnh 64
  3.1.1. Bối cảnh mới tác động tái cơ cấu DNNNHà Tĩnh 64
  3.1.2. Quan điểm, định hướng tái cơ cấu DNNN tỉnh Hà Tĩnh 81
  3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu DNNN
  Tỉnh Hà Tĩnh. . 85
  3.2.1. Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm,
  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao
  hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo các Nghị quyết của Đảng và chính
  sách của Nhà nước; tạo sự nhất trí cao trong hệ thống chính trị để nâng
  cao hơn nữa nhận thức và có hành động quyết liệt, cụ thể trong quá
  trình thực hiện tái cơ cấu DNNN. . 85
  3.2.2. Nghiên cứu đối mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức
  Đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước. . 86
  3.2.3. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN đã ban hành, tiếp tục
  rà soát, bổ sung những doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ vào
  diện thực hiện tái cơ cấu để tăng thêm số doanh nghiệp thực hiện cổ
  phần hóa, giảm số doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ hoặc
  giữ cổ phần chi phối. . 89
  3.2.4.Thực hiện sắp xếp tái cấu trúc lại các Công ty TNHHMTV Lâm
  nghiệp và Dịch vụ theo tinh thần đổi mới một cách mạnh mẽ, cơ bản và
  bền vững theo Kết luận mới của Bộ Chính trị và Nghị quyết 30- NQ/TW.
  . 90
  3.2.5. Tập trung thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành SXKD chính,
  vốn nhà nước tại các DN không cần chi phối hoặc không cần nắm giữ;
  . 93
  3.2.6. Củng cố hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. 95
  3.2.7. Tiếp tục rà soát để chuyển giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa về
  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Nghị
  định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 về chức năng,
  nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
  vốn nhà nước nhằm tách bạch quản lý nhà nước và quản lý chủ sở hữu
  về vốn và tài sản nhà nước tại DNNN . 96
  3.2.8 Phân tách rõ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công ích, nhiệm vụ kinh
  doanh của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc để làm rõ hiệu quả hoạt
  động và tăng tính minh bạch của doanh nghiệp. 96 3.2.9. Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu DNNN đến năm 2015, giao nhiệm vụ
  cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, DNNN thực hiện. Đồng thời làm
  căn cứ cho các cơ quan chức năng giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra,
  đôn đốc, báo cáo kết quả định kỳ, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát
  sinh. . 96
  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU . 100

  Xem Thêm: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status