Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để xử lý mặt ngoài trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hoá quy mô công nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để xử lý mặt ngoài trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hoá quy mô công nghiệp

  Môc lôc b ̧o c ̧o

  1 Lêi më ®Çu .5

  2 Nghian cøu tæng quan øng dông c«ng nghÖ phun phñ kim lo1i lan bÒ

  mÆt chi tiÕt c¬ khÝ 6

  2.1 Mét sè phư¬ng ph ̧p phñ kim lo1i th«ng dông . 7

  2.1.1 Tr ̧ng kim lo1i b»ng c ̧ch nhóng 7

  2.1.2 M1 hãa häc kh«ng cã dßng ®iÖn . 7

  2.1.3 M1 b»ng khuÕch t ̧n 7

  2.1.4 M1 trong ch©n kh«ng 7

  2.1.5 M1 ®iÖn: 8

  2.2 Phun phñ kim lo1i lan bÒ mÆt chi tiÕt c¬ khÝ 9

  2.2.1 C ̧c phư¬ng ph ̧p phun phñ . 11

  2.2.2 VËt liÖu phun phñ 15

  2.2.3 Quy tr×nh phun phñ kim lo1i lan bÒ mÆt chi tiÕt c¬ khÝ 16

  2.3 T×nh h×nh øng dông c«ng nghÖ phñ bÒ mÆt chi tiÕt ë ViÖt nam . 18

  3 Nghian cøu gi¶i ph ̧p sö lý bÒ mÆt l« sÊy trong thiÕt bÞ chÕ biÕn tinh

  bét biÕn tÝnh tiÒn hå hãa b»ng phư¬ng ph ̧p phun phñ kim lo1i thay

  thÕ m1 cr«m .19

  3.1 Lùa chän vËt liÖu, thiÕt bÞ phun phñ phï hîp . 20

  3.2 Nghian cøu ®å g ̧, chÕ ®é c«ng nghÖ phï hîp cho øng dông phun phñ

  bÒ mÆt chi tiÕt l« sÊy trong thiÕt bÞ chÕ biÕn tinh bét biÕn tÝnh tiÒn hå

  hãa. 21

  4 Thö nghiÖm tran vËt mÉu, ® ̧nh gi ̧ kÕt qu¶ thö nghiÖm .22

  4.1 Môc tiau thö nghiÖm sö lý bÒ mÆt b»ng phư¬ng ph ̧p phun phñ kim

  lo1i thay thÕ m1 cr«m cøng tran vËt mÉu . 22

  4.2 Phư¬ng ph ̧p tiÕn hành thö nghiÖm 23

  4.3 NhËn xÐt, ® ̧nh gi ̧ kÕt qu¶ thö nghiÖm 25

  5 KÕt luËn 26

  6 Tài liÖu tham kh¶o 28

  7 Phô lôc

  Xem Thêm: Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để xử lý mặt ngoài trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hoá quy mô công nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để xử lý mặt ngoài trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hoá quy mô công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status