Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải về logistics tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải về logistics tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  VỀ LOGISTICS TẠI CẢNG BIỂN. . 7
  1.1. Tổng quan về logistics . 7
  1.1.1. Lịch sử phát triển của logistics . 7
  1.1.2. Khái niệm về logistics 7
  1.1.3. Đặc điểm chung của logistics . 11
  1.1.4. Phân loại logistics 11
  1.1.5. Vai trò của logistics . 13
  1.1.6. Nội dung và các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến phát triển logistics. . 15
  1.2. Quản lý Nhà nước về logistics tại cảng biển 16
  1.2.1. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng. 16
  1.2.2. Những nội dung quản lý Nhà nước về logistics tại cảng biển. 17
  1.3. Cơ sở để đánh giá công tác quản lý Nhà nước về logistics tại cảng biển. . 19
  1.3.1. Hiệu quả trong thi hành pháp luật 19
  1.3.2. Đảm bảo an toàn hàng hải 19
  1.3.3. Đảm bảo trật tự, an ninh 20
  1.3.4. Đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm môi trường . 21
  1.3.5. Tạo thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh . 21
  1.3.6. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước . 21
  1.3.7. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển cảng 22
  1.3.8. Tính chủ động sáng tạo trong hoạt động quản lý . 22
  1.3.9. Tính kinh tế trong hoạt động quản lý . 22
  1.3.10. Tính chính xác, minh bạch, công khai trong các quyết định quản lý . 23
  1.3.11. Khả năng đề xuất các giải pháp vĩ mô để phát triển logistics gắn với cảng
  biển. . 23

  1.4. Cơ quan quản lý Nhà nước về logistics tại cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh 23
  1.4.1. Vài nét sơ lược về cơ quan. 23
  1.4.2. Chức năng nhiệm vụ . 24
  1.4.3. Mối liên hệ với các lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành khác 26
  1.5. Kinh nghiệm của một số nước có cảng biển lớn và logistics đã phát triển. . 26
  1.5.1. Kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức . 26
  1.5.2. Kinh nghiệm của Singapore . 27
  1.5.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản 28
  1.5.4. Những gợi ý cho cảng Vũng Áng 29
  1.6. Kinh nghiệm tại một số cảng biển của Việt Nam 29
  1.6.1. Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh . 29
  1.6.2. Cảng Cái Mép – Thị Vải . 30
  1.6.3. Cảng Hải Phòng . 31
  1.6.4. Cảng Đà Nẵng 32
  1.5.5. Những gợi ý cho cảng Vũng Áng. . 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LOGISTICS TẠI
  CẢNG VŨNG ÁNG 34
  2.1. Tổng quan về cảng Vũng Áng . 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển cảng Vũng Áng. 34
  2.1.2 Quy hoạch phát triển Cảng Vũng Áng đến năm 2020 37
  2.2 Phân tích những lợi thế trong phát triển logistics tại Cảng Vũng Áng . 39
  2.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện địa hình . 39
  2.2.2. Vùng đất sau cảng 40
  2.2.3. Luồng chạy tàu [1]. 41
  2.2.4. Khả năng mở rộng kho bãi . 41
  2.2.5. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và các phương thức vận tải
  sau cảng . 42
  2.2.6. Tiềm năng phát triển vùng hấp dẫn của cảng Vũng Áng 44
  2.3. Hoạt động logistics hiện nay tại cảng Vũng Áng. . 45
  2.3.1. Các công ty cung cấp dịch vụ vận tải: . 45
  2.3.2. Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối: 47

  2.3.3. Cung cấp dịch vụ hàng hoá: . 48
  2.3.4. Các công ty cung cấp dịch vụ logistics chuyên ngành: 48
  2.4. Đánh giá thực trạng về quản lý Nhà nước về logistics tại cảng Vũng Áng
  – Hà Tĩnh. 49
  2.4.1. Về hiệu quả trong thi hành pháp luật . 49
  2.4.2. Về đảm bảo an toàn . 50
  2.4.3. Về đảm bảo trật tự, an ninh . 51
  2.4.4. Về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. . 52
  2.4.5. Về tạo thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh . 53
  2.4.6. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước . 54
  2.4.7. Về quản lý quy hoạch phát triển cảng . 56
  2.4.8. Tính chủ động sáng tạo trong hoạt động quản lý . 57
  2.4.9. Tính kinh tế trong hoạt động quản lý . 57
  2.4.10. Tính chính xác, minh bạch, công khai trong các quyết định quản lý . 58
  2.4.11. Khả năng đề xuất các giải pháp vĩ mô để phát triển trung tâm logistics gắn
  với cảng biển. 59
  2.5. Những nguyên nhân của những tồn tại nói trên. 60
  2.5.1. Trong việc xác định mục tiêu. 60
  2.5.2. Trong việc vận dụng Cơ chế quản lý kinh tế 61
  2.5.3. Trong vận dụng các nguyên tắc quản lý 61
  2.5.4. Trong vận dụng các phương pháp quản lý 62
  2.5.5. Trong vận dụng các công cụ quản lý . 63
  2.5.6. Thông tin quản lý. 64
  2.5.7. Quyết định quản lý. . 64
  2.5.8. Cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. 65
  2.5.9. Về cơ cấu bộ máy 66
  2.5.10. Nguyên nhân từ tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. . 66
  2.5.11. Những nguyên nhân khác thuộc nội tại cơ quan quản lý . 66
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
  LOGISTICS TẠI CẢNG VŨNG ÁNG. . 68

  3.1. Xu hướng vận động của môi trường ảnh hưởng đến phát triển logistics ở
  Việt Nam . 68
  3.1.1. Sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và
  thế giới . 68
  3.1.2. Xu thế phát triển của dịch vụ logistics trên thế giới trong thời gian tới. 68
  3.2. Mục tiêu và quan điểm phát triển logistics của Việt Nam . 69
  3.2.1. Mục tiêu phát triển logistics của Việt Nam đến năm 2020 [9] 69
  3.2.2. Mục tiêu phát triển logistics của Ngành Giao thông vận tải Việt Nam đến
  2020, tầm nhìn đến năm 2030. 70
  3.3. Những giải pháp để hoàn thiện quản lý Nhà nước về logistics tại Cảng
  Vũng Áng. . 71
  3.3.1. Nhóm giải pháp về xác định mục tiêu . 71
  3.3.2. Các giải pháp về cơ chế quản lý . 72
  3.3.3. Các giải pháp trong vận dụng các nguyên tắc quản lý . 72
  3.3.4. Trong vận dụng các phương pháp quản lý 73
  3.3.5. Trong vận dụng các công cụ quản lý của Nhà nước 74
  3.3.6. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng cán bộ,
  công chức, viên chức. 74
  3.3.7. Thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin quản lý 75
  3.3.8. Giải pháp cải tiến quy trình ra các quyết định quản lý. 75
  3.3.9. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực thi pháp nhiệm vụ. 75
  3.3.10. Phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực
  khác. 76
  3.4. Đề xuất kiến nghị khác. 77
  3.4.1. Từ kinh nghiệm thực tiễn 77
  3.4.2. Từ kết quả nghiên cứu của tác giả 77
  KẾT LUẬN . 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  Xem Thêm: Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải về logistics tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải về logistics tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status