Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục các bảng biểu . ii
  Danh mục các hình iiii
  MỞ ĐẦU . .
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 5
  1.1. Tổng quan tỉnh hình nghiên cứu 5
  1.2. Vai trò của tín dụng đối với phát triển kinh tế xã hội. . 6
  1.2.1. Khái niệm về tín dụng . 6
  1.2.2. Phân loại tín dụng . 7
  1.2.3. Vai trò của tín dụng và tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển
  kinh tế, xã hội. . 9
  1.3. Quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 14
  1.3.1. Các vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động tín dụng của NHTM . 14
  1.3.2.Nội dung cơ bản trong quản lý hoạt động tín dụng của NHTM 19
  1.4. Phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động tín
  dụng. 27
  1.4.1. Đánh giá hiệu quả quản lý TDNH thông qua kết quả hoạt động
  tín dụng của NHTM 27
  1.4.2. Đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động tín dụng của NHTM đối
  với khách hàng vay vốn. . 36
  1.4.3. Đánh giá hiệu quả quản lý TDNH xét về mặt kinh tế - xã hội . 38
  1.5. Các nhân tổ ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tín dụng của NHTM 41
  1.5.1. Môi trường kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động 41
  1.5.2. Khả năng sinh lợi và rủi ro của các khoản cho vay khác nhau . 43
  1.5.3. Chính sách tài chính, tiền tệ và quản lý hoạt động tín dụng của
  Nhà nước . 43
  1.5.4. Chất lượng cán bộ và cơ cấu tổ chức mạng lưới của ngân hàng 44
  1.5.5. Công nghệ ngân hàng 44
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 45
  2.1. Tổng quan phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 45
  2.2. Thu thập và phân tích dữ liệu . 46
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
  VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ GIANG . 48
  3.1. Khái quát về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Đầu tư
  và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang . 48
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát
  triển Việt Nam. 48
  3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ
  phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Giang 48
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của BIDV Hà Giang . 49
  3.1.4. Đánh giá tổng quan về hoạt động BIDV Hà Giang. . 49
  3.2. Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Giang 51
  3.2.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu mở rộng huy động vốn và đầu tư
  tín dụng. . 51
  3.2.2. Thực hiện mục tiêu an toàn trong đầu tư tín dụng. . 57
  3.2.3. Hiệu quả trong hoạt động tín dụng: 62
  3.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng
  Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang. 66
  3.3.1. Những kết quả đạt được 66
  3.3.2. Những điểm hạn chế : . 71
  3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 73
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
  PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ GIANG . 77
  4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang đến 2020 77
  4.1.1. Định hướng quản lý hoạt động tín dụng . 77
  4.1.2. Yêu cầu hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng . 77
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
  Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang. 78
  4.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn và tăng
  trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. . 78
  4.2.2. Nhóm giải pháp nhằm phát triển và mở rộng mạng lưới 84
  4.2.3. Nhóm giải pháp về sử dụng bố trí cán bộ và nâng cao công tác
  quản lý, phục vụ khách hàng. 85
  4.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tín
  dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà
  Giang. 88
  4.3.1 Đối với Chính phủ. . 88
  4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước . 90
  4.3.3. Đối với tỉnh Hà Giang . 91
  KẾT LUẬN . .
  DANH MỤC . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
  2 BIDV Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển
  3 CBTD Cán bộ tín dụng
  4 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  6 KT-XH Kinh tế xã hội
  7 NHTM Ngân hàng thương mại
  8 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  9 NHNN Ngân hàng nhà nước
  10 NQH Nợ quá hạn
  11 SX- KD Sản xuất - kinh doanh
  12 TCTD Tổ chức tín dụng
  13 TDNH Tín dụng ngân hàng
  14 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương


  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Hà Giang. . 50
  Bảng 3.2. Tổng quan huy động vốn của BIDV Hà Giang 2010 – 2013. 51
  Bảng 3.4. Dư nợ cho vay tại BIDV Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013 54
  Bảng 3.5 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay tại BIDV Hà Giang giai đoan 2010
  – 2013 . 55
  Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế tại BIDV Hà Giang giải đoạn
  2010 – 2013 . 56
  Bảng 3.7: Thị phần dư nợ tín dụng qua các năm 2010 - 2013 57
  Bảng 3.8: NQH qua các năm 2010 - 2013 58
  Bảng 3.9. Thực trạng phân loại nợ và xử lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Giang
  giai đoạn 2010 – 2013. . 59
  Bảng 3.10: Thu nhập từ hoạt động cho vay qua các năm 2010 - 2013 . 62
  Bảng 3.11: Thu nhập từ hoạt động cho vay qua các năm 2010 - 2013 . 63
  Bảng 3.12: Vòng quay vốn tín dụng qua các năm 2010 - 2013 64

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status