Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Sông Đà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Sông Đà

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng, sơ đồ, phụ lục trong luận án
  Danh mục chữ viết tắt
  MỞ ĐẦU
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ
  ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 14
  1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH
  NGHIỆP .14
  1.1.1. Tổng quan về dự án đầu tư của doanh nghiệp 14
  1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 14
  1.1.1.2. Phân loại dự án đầu tư 15
  1.1.1.3. Yêu cầu của một dự án đầu tư 17
  1.1.1.4. Các giai đoạn của quá trình thực hiện dự án đầu tư .18
  1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp 23
  1.1.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thẩm định dự án đầu tư 23
  1.1.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư .24
  1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA
  DOANH NGHIỆP 28
  1.2.1. Khái niệm thẩm định tài chính dự án đầu tư 28
  1.2.2. Nội dung công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư 29
  1.2.2.1. Thẩm định tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của dự án 29
  1.2.2.2. Thẩm định dòng tiền của dự án .31
  1.2.2.3. Thẩm định tỷ lệ chiết khấu của dự án .35
  1.2.2.4. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án .35
  1.2.2.5. Thẩm định tài chính dự án trong điều kiện có rủi ro .43
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án 47
  1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .50
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về thẩm định tài chính dự án đầu tư .50
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam .60
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ DÀI HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ .62
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 62
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty Sông Đà .62
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Sông Đà 63
  2.1.3. Đặc điểm quá trình kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà 64
  2.1.4. Tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà 65
  2.1.5. Tình hình đầu tư dự án của Tổng công ty Sông Đà 67
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  DÀI HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 72
  2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của
  Tổng công ty Sông Đà 72
  2.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư của Tổng công ty 83
  2.2.3. Chọn mẫu nghiên cứu dự án thuỷ điện Xekaman 3 85
  2.2.4. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Tổng công
  ty Sông Đà .86
  2.2.4.1. Thực trạng thẩm định tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của dự án .86
  2.2.4.2. Thực trạng thẩm định dòng tiền của các dự án đầu tư 94
  2.2.4.3. Thực trạng thẩm định chi phí sử dụng vốn của dự án đầu tư 104
  2.2.4.4. Thực trạng thẩm định các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 107
  2.2.4.5. Thực trạng thẩm định phương pháp đánh giá rủi ro của dự án đầu tư .109
  2.2.5. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư dài hạn khi vận hành của TCT .111
  2.2.6. Một số nội dung khác liên quan đến công tác thẩm định tài chính dự án đầu
  tư của TCT .121
  2.3. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  DÀI HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 123
  2.3.1. Đánh giá chung về công tác đầu tư dự án 123
  2.3.2. Ưu điểm trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư 124
  2.3.3. Hạn chế còn tồn tại trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của
  Tổng công ty Sông Đà 125
  2.3.3.1. Về thẩm định tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của dự án 125
  2.3.3.2. Về thẩm định dòng tiền của dự án đầu tư 127
  2.3.3.3. Về thẩm định chi phí sử dụng vốn của dự án đầu tư .127
  2.3.3.4. Về thẩm định phương pháp đánh giá rủi ro của dự án đầu tư 128
  2.3.4. Tác động của việc thực hiện dự án đầu tư đến hiệu quả kinh doanh của
  Tổng công ty .129
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI
  CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 132
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH TÀI
  CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TRONG
  THỜI GIAN TỚI 132
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội trong thời gian tới .132
  3.1.2. Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 137
  3.1.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ trong thẩm định tài chính dự án đầu tư dài hạn
  tại Tổng công ty Sông Đà 145
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH
  DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 149
  3.2.1. Hoàn thiện công tác thẩm định tổng mức đầu tư và nguồn tài trợ của dự án
  đầu tư 149
  3.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định dòng tiền dự án đầu tư 151
  3.2.3. Hoàn thiện công tác thẩm định chi phí sử dụng vốn của dự án đầu tư 152
  3.2.4. Hoàn thiện công tác thẩm định phương pháp đánh giá rủi ro của dự án đầu
  tư 154
  3.2.5. Các giải pháp khác 155
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 167
  KẾT LUẬN 169
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .171
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 172
  PHỤ LỤC .174

  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN

  Số hiệu Nội dung Trang

  Bảng 1.1: So sánh thực tiễn áp dụng các phương pháp thẩm định dự án .4
  Bảng 1.2: Tỷ lệ các công ty đa quốc gia sử dụng phương pháp thẩm định dự án .5
  Bảng 1.3: Thống kê tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các phương pháp
  thẩm định dự án đầu tư .5
  Bảng 1.4: Thực tiễn ước lượng chi phí sử dụng vốn 6
  Bảng 1.5: So sánh các phương pháp chi phí sử dụng vốn 8
  Bảng 1.6: Tần suất xem xét lại chi phí sử dụng vốn 9
  Bảng 1.7: Tỷ lệ CFO sử dụng phương pháp ước lượng chi phí sử dụng vốn cổ
  phần 10
  Bảng 1.8: Tỷ lệ Công ty sử dụng phương pháp thẩm định 50
  Bảng 1.9: Ngân sách vốn đầu tư đối với các công ty Anh Quốc 51
  Bảng 1.10: Tỷ lệ công ty trong mẫu thực hiện kiểm toán sau khi hoàn thành
  dự án lớn .52
  Bảng 1.11: Kỹ thuật phân tích rủi ro sử dụng tại các công ty Anh Quốc .52
  Bảng 1.12: Những hạn chế ngân sách vốn đầu tư 53
  Bảng 1.13: Các kỹ thuật ước tính chi phí sử dụng vốn cổ phần .54
  Bảng 1.14: Các kỹ thuật đánh giá rủi ro 55
  Bảng 1.15: Việc sử dụng các kỹ thuật thẩm định chủ đạo .56
  Bảng 1.16: Quá trình ngân sách vốn đầu tư .57
  Bảng 1.17: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại Nhật Bản .58
  Bảng 1.18: Tóm tắt kết quả nghiên cứu của Yamamoto 58
  Số hiệu Nội dung Trang

  Bảng 2.1: Tình hình lao động của Tổng công ty Sông Đà 175
  Bảng 2.2: Tổng quan về tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà .176
  Bảng 2.3: Các tỷ số tài chính của Tổng công ty Sông Đà .177
  Bảng 2.4: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Tổng công ty Sông Đà 178
  Bảng 2.5: Thực hiện dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng công ty Sông Đà 179
  Bảng 2.6: Số liệu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2009 - 2013 72
  Bảng 2.7: Các phân khúc xây dựng của Tổng công ty Sông Đà 184
  Bảng 2.8: Đánh giá chất lượng thẩm định tổng vốn đầu tư các dự án của Tổng công ty
  Sông Đà .185
  Bảng 2.9: Thời gian thi công và vận hành các dự án của Tổng công ty Sông Đà 186
  Bảng 2.10: Đánh giá chất lượng công tác dự báo doanh thu các dự án của Tổng công ty
  Sông Đà .187
  Bảng 2.11: Xác định thời gian khấu hao của Thuỷ điện Thái An 188
  Bảng 2.12: Tính chi phí sử dụng vốn bình quân dự án thủy điện Hương Sơn .188
  Bảng 2.13: Khảo sát phương pháp thẩm định dự án của Tổng công ty Sông Đà .188
  Bảng 2.14: Các kỹ thuật sử dụng trong đánh giá rủi ro của dự án .189
  Bảng 2.15: Các biến số được sử dụng phổ biến trong phân tích độ nhạy 189
  Bảng 2.16: Tổng hợp kết quả đánh giá sau đầu tư các dự án của TCT Sông Đà .190
  Bảng 3.1: Mức độ tăng trưởng thị trường xây dựng .135
  Bảng 3.2: Ví dụ về ước lượng chi phí sử dụng vốn cho dự án .154
  Bảng 3.3: Mô hình mẫu cho phân tích rủi ro dự án 155
  Bảng 3.4: Mô hình thẻ điểm cân bằng với ngành Xây dựng 158  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN  Số hiệu Nội dung Trang


  Sơ đồ 1.1: Các giai đoạn của quá trình thực hiện dự án đầu tư .18
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Sông Đà . 174
  Sơ đồ 2.2: Chuỗi giá trị của Tổng công ty Sông Đà .74
  Sơ đồ 2.3: Các nhóm chiến lược trong ngành Xây dựng 75
  Sơ đồ 2.4: Phân cấp trong hoạt động đầu tư của Tổng công ty Sông Đà . 78
  Sơ đồ 3.1: Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam .137
  Sơ đồ 3.2: Hệ thống vận hành thông qua các đòn bẩy .142
  Sơ đồ 3.3: Tổ chức Tổng công ty Sông Đà đến năm 2017 156
  Sơ đồ 3.4: Minh bạch hóa thông tin làm giảm chi phí sử dụng vốn .160

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn của Tổng công ty Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status