Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU . 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 7
  Chương 1: ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN
  HIỆP PHỤ NỮ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC
  HOẠT ĐỘNG (1997 - 2005) 18
  1.1. Yêu cầu khách quan đòi hỏi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải
  Dương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 18
  1.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong lãnh đạo Hội
  Liên hiệp Phụ nữ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
  (1997-2005) . 37
  Chương 2: ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN
  HIỆP PHỤ NỮ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG,
  PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG (2005 -2012) 66
  2.1. Yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội
  Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương trong tình hình mới . 66
  2.2. Chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ tỉnh
  Hải Dương trong lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ đổi mới nội
  dung, phương thức hoạt động (2005 - 2012) 75
  Chương 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 106
  3.1. Nhận xét quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên
  hiệp Phụ nữ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm
  1997 đến năm 2012 . 106
  3.2. Một số kinh nghiệm . 133
  KẾT LUẬN . 147
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG
  BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 152
  PHỤ LỤC 168
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định
  mục tiêu giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đẳng là một trong những
  nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự
  nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Ngay từ năm 1930, Đảng đã
  sớm thành lập tổ chức phụ nữ để tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các
  tầng lớp phụ nữ, phát động và hướng dẫn phong trào cách mạng của phụ nữ,
  quan tâm chăm lo đến sự tiến bộ của phụ nữ. Trong các giai đoạn cách mạng,
  Đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức Hội trở thành trung tâm đoàn
  kết các tầng lớp phụ nữ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam đã
  không ngừng lớn mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; đại
  diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham
  gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Đảng; đoàn kết, vận động, tổ chức,
  hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
  Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hội LHPN Việt
  Nam thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với đông đảo quần chúng phụ nữ,
  góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân
  dân, tích cực tham gia các hoạt động của phụ nữ quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ
  to lớn của phụ nữ quốc tế đối với phụ nữ Việt Nam .
  Tuy nhiên, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  (CNH, HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế, hoạt động của Hội LHPN Việt
  Nam và công tác vận động phụ nữ đã bộc lộ những hạn chế và đối mặt với
  những thách thức mới. Xuất phát từ yêu cầu của thời kỳ mới và thực tiễn hoạt
  động của các cấp Hội những năm qua, để phát huy vai trò của Hội LHPN, đẩy
  mạnh phong trào phụ nữ, để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động
  hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất
  nước và thực hiện bình đẳng giới, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ nói chung, đặc biệt là tăng cường lãnh đạo đổi mới tổ
  chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nói riêng
  càng trở nên quan trọng.
  Hải Dương là một trong những tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh (thành lập năm 1940), tổ chức và phong
  trào phụ nữ tỉnh Hải Dương sớm hình thành và phát triển khá mạnh, có nhiều
  đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Tuy
  nhiên, khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập quốc
  tế, cùng với phong trào phụ nữ cả nước, tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh
  Hải Dương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, khiến nhiều nội dung,
  phương thức hoạt động vốn có của Hội không còn phù hợp: các hoạt động Hội
  chủ yếu mới chỉ tập trung huy động, vận động lực lượng phụ nữ thực hiện các
  nghĩa vụ với xã hội, với đất nước; việc tuyên truyền giáo dục tập trung nhiều
  vào nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng, cuộc đấu tranh về hai con
  đường chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; động viên phụ nữ vượt khó khăn
  thực hiện nghĩa vụ người công dân, người vợ, người mẹ mà chưa chú trọng
  tới chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ (nâng cao đời sống vật chất, tạo việc
  làm ), phát huy quyền làm chủ và nâng cao trình độ của phụ nữ; trình độ
  năng lực của đội ngũ cán bộ Hội 3 cấp của tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều hạn  chế (nhất là ở cấp cơ sở), chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội,
  việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành tổ chức hoạt động của Hội còn nhiều lúng
  túng; trong tư tưởng chỉ đạo, có nơi, có lúc còn thỏa mãn về thành tựu giải
  phóng phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu, nội
  dung giải phóng phụ nữ về kinh tế - xã hội; một số cấp ủy Đảng vẫn coi công
  tác phụ nữ là việc riêng của Hội LHPN . Để phát huy tốt, có hiệu quả vai trò
  của tổ chức Hội trong vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ tích cực tham
  gia công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, chăm lo đến lợi ích thiết thân
  của phụ nữ và từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ
  nữ, Hội LHPN tỉnh Hải Dương thực sự cần phải đổi mới ND, PT hoạt động. Đứng trước những yêu cầu chung và riêng nêu trên, từ khi tái lập tỉnh
  (1997), Đảng bộ tỉnh Hải Dương bên cạnh quan tâm lãnh đạo HTCT trong tỉnh
  không ngừng kiện toàn, đổi mới ND, PT hoạt động nói chung, lãnh đạo đổi
  mới công tác vận động quần chúng nói riêng đã rất quan tâm xây dựng nhiều
  chủ trương, nghị quyết cụ thể và chỉ đạo sát sao, chặt chẽ để lãnh đạo Hội
  LHPN tỉnh liên tục đổi mới ND, PT hoạt động. Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh
  đối với Hội LHPN trong đổi mới ND, PT hoạt động trở thành một nhân tố quan
  trọng đưa tới những thành công nổi bật của công tác Hội và phong trào phụ nữ
  tỉnh Hải Dương kể từ năm 1997.
  Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội LHPN đổi
  mới nội dung và phương thức hoạt động trong những năm (1997 – 2012), nhằm
  khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương và chỉ đạo của Đảng bộ
  tỉnh; đánh giá ưu điểm, hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân của ưu điểm, hạn
  chế đó, từ đó đúc kết một số kinh nghiệm lịch sử để vận dụng, thực hiện tốt
  hơn trong những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ tỉnh Hải
  Dương, phong trào phụ nữ Việt Nam phát triển vững mạnh, ngang tầm với yêu
  cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
  là việc làm hết sức cần thiết.
  Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Đảng bộ tỉnh Hải Dương
  lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt
  động từ năm 1997 đến năm 2012” làm Luận án Tiến sỹ khoa học Lịch sử,
  chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Xem Thêm: Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ năm 1997 đến năm 2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status