Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo

  ii


  DANH MỤC BẢNG

  TT Số hiệu Nội dung Trang
  1 Bảng 2.1
  Kinh phí thực hiện chương trình MTQG về giáo
  dục đào tạo theo Quyết định 07/QĐ-TTg
  51
  2 Bảng 2.2
  Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG về giáo
  dục đào tạo dự kiến theo Quyết định 1210/QĐ-
  TTg
  52
  3 Bảng 2.3
  Ngân sách trung ương chi CTMTQG về giáo
  dục đào tạo giai đoạn 2006 - 2010
  53
  4 Bảng 2.4
  Ngân sách trung ương chi CTMTQG về giáo
  dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2014
  54
  5 Bảng 2.5
  Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG
  về giáo dục đào tạo
  55
  6 Bảng 2.6 Kinh phí thực hiện dự án 1 56
  7 Bảng 2.7 Kinh phí thực hiện dự án 2 57
  8 Bảng 2.8 Kinh phí thực hiện dự án 3 57
  9 Bảng 2.9 Kinh phí thực hiện dự án 4 58
  10
  Bảng
  2.10
  Kinh phí thực hiện dự án 5 59
  11
  Bảng
  2.11
  Kinh phí thực hiện dự án 6 59
  12
  Bảng
  2.12
  Tỷ lệ phòng học tạm, cũ nát, không kiên cố 63
  iii


  13
  Bảng
  2.13
  Kết quả thực hiện mua sắm thiết bị hỗ trợ phổ
  cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
  64
  14 Bảng Kết quả hoạt động xóa mù chữ và chống tái mù 65
  15
  Bảng
  2.15
  Tỷ lệ học sinh người dân tộc trong tổng số học
  sinh
  67
  16
  Bảng
  2.16
  Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học chia theo cấp
  học
  68
  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  TT Số hiệu Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 1.1
  Mối tương quan biện chứng giữa phát triển kinh
  tế xã hội với phát triển giáo dục, đào tạo và phát
  triển chất lượng nguồn nhân lực
  9
  2 Sơ đồ 1.2
  Quy trình quản lý NSNN cho Chương trình
  MTQG về giáo dục đào tạo
  29
  3 Sơ đồ 2.1
  Giao kế hoạch và phân bổ dự toán tại các Bộ,
  ngành
  73
  4 Sơ đồ 2.2
  Giao kế hoạch và phân bổ dự toán tại địa
  phương
  74  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 8
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 8
  CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 8
  1.1. Chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo 8
  1.1.1. Khái quát về giáo dục, đào tạo ở Việt Nam . 8
  1.1.2. Chi ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo 11
  1.1.3. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo
  . 20
  1.2. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc
  gia về giáo dục đào tạo 25
  1.2.1. Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia . 25
  1.2.2. Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương
  trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 28
  1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi ngân sách nhà nước cho
  Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 34
  1.3. Một số kinh nghiệm được rút ra đối với công tác quản lý chi ngân
  sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo
  . 38
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý từ chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa
  . 39
  1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý chi ngân sách nhà
  nước thực hiện Chương trình mục tiêu về Y tế. 40
  CHƯƠNG 2 44
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  CHO CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO . 44  2.1. Nguồn chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc
  gia về giáo dục đào tạo giai đoạn 2005-2015 . 44
  2.1.1. Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo
  . 44
  2.1.2. Nguồn tài chính thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
  giáo dục đào tạo 50
  2.1.3. Thực trạng chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu
  quốc gia về giáo dục đào tạo 53
  2.2. Kết quả thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục
  đào tạo 60
  2.2.1. Kết quả thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu quốc
  gia về giáo dục đào tạo . 60
  2.2.2. Đóng góp của Chương trình đối với ngành giáo dục 67
  2.2.3. Đóng góp của Chương trình đối với việc thực hiện các chỉ tiêu
  phát triển kinh tế - xã hội 68
  2.2.4. Đóng góp của Chương trình đối với công tác xã hội hóa giáo dục
  . 69
  2.2.5. Đóng góp của Chương trình đối với việc thực hiện các mục tiêu
  thiên niên kỷ của Việt Nam . 69
  2.3. Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước đối với
  Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 69
  2.2.1. Về chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình
  mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 69
  2.2.2. Quản lý công tác lập dự toán, phân bổ dự toán chi NSNN cho
  Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 71
  2.2.3. Quản lý công tác chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước
  cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 75  2.2.4. Quản lý công tác chấp hành quyết toán chi ngân sách nhà nước
  cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 78
  2.2.5. Giám sát, đánh giá và chế độ báo cáo . 79
  2.2.6. Đánh giá chung về công tác quản lý chi ngân sách nhà nước
  cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 82
  2.3. Những tồn tại hạn chế trong quản lý chi ngân sách nhà nước cho
  Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 82
  2.3.1. Những mặt tồn tại hạn chế 82
  2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế . 86
  CHƯƠNG 3 88
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO
  DỤC ĐÀO TẠO 88
  3.1. Định hướng chi ngân sách nhà nước đối với Chương trình mục
  tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 88
  3.1.1. Định hướng về phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 88
  3.1.2. Định hướng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
  giáo dục đào tạo 92
  3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước cho Chương
  trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 94
  3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách và các
  quy định liên quan đến quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương
  trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo . 94
  3.2.2. Đổi mới và hoàn thiện lập kế hoạch chi ngân sách nhà nước cho
  Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 96
  3.2.3. Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho
  bạc Nhà nước . 97  3.2.4. Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu
  quốc gia về giáo dục đào tạo 99
  3.2.5 Kiện toàn đơn vị quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ
  Giáo dục và Đào tạo . 100
  3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và hệ thống
  báo cáo 102
  3.2.7. Hiện đại hóa công nghệ trong quản lý vốn ngân sách nhà nước
  cho chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo 104
  3.3. Kiến nghị . 104
  3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 104
  3.3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 106
  KẾT LUẬN 109
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

  Xem Thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chi ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status