Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết bị DSLAM của VNPT tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác đo chất lượng đư

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết bị DSLAM của VNPT tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác đo chất lượng đư

  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài
  Hệ thống thiết bị DLSAM, với 2 chủng loại thiết bị chủ yếu của các hãng sản
  xuất khác nhau là Acatel-Lucent và Huawei, đã được triển khai rộng khắp trên mạng
  viễn thông của VNPT, công tác đo kiểm chất lượng dịch vụ đường dây thuê bao DSL
  cũng được VNPT tiến hành định kỳ tại các viễn thông tỉnh và thành phố. Các thông
  tin quản lý của đường dây thuê bao DSL được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu thông tin
  quản lý MIB (Management Data Base), các thông tin này được trao đổi với trung
  tâm quản lý thông qua giao thức SNMP sử dụng cấu trúc được định nghĩa trong MIB.
  Các thông tin này rất hữu ích phục vụ cho việc đo kiểm, quản lý, giám sát chất lượng
  đường dây thuê bao DSL, cũng như hữu ích cho việc xây dựng hệ thống quản lý
  NMS (Network Management System) của VNPT. Các thuộc tính MIB của đường
  dây thuê bao DSL đã được nghiên cứu bởi các tổ chức viễn thông quốc tế và được
  xây dựng trong các thiết bị DSLAM của các hãng cung cấp thiết bị.
  Tên của đề tài là “Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết
  bị DSLAM của VNPT tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác đo chất lượng đường dây
  thuê bao xDSL”.
  Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết bị DSLAM của VNPT
  tỉnh, thành phố; dựa trên các file MIB thu thập được, các nghiên cứu về các thuộc
  tính MIB tiêu chuẩn và thực tế quản lý đường dây DSL tại VNPT tỉnh, thành phố để
  đề xuất, khuyến nghị các thuộc tính MIB hữu ích, phù hợp phục vụ cho việc đánh giá
  chất lượng đường dây thuê bao DSL của VNPT tỉnh, thành phố.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu bao gồm việc nghiên cứu lý thuyết về giao
  thức quản lý mạng SNMP, cơ sở dữ liệu thông tin quản lý MIB, các tiêu chuẩn quốc
  tế về MIB cho quản lý mạng DSL, kết hợp với việc khảo sát thực tế các thuộc tính
  MIB trong các thiết bị DSLAM trên mạng lưới VNPT tỉnh, thành phố, đề xuất các
  thuộc tính MIB hữu ích cho đánh giá chất lượng đường dây thuê bao DSL.

  Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu lý thuyết về cơ sở thông tin quản lý MIB cho quản lý chất lượng
  đường dây DSL, sau đó tiến hành khảo sát MIB trong các thiết bị DSLAM trên mạng
  lưới VNPT tỉnh, thành phố. Dựa trên việc nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp thông tin
  thực tế về quản lý chất lượng đường dây DSL tại VNPT tỉnh, thành phố, và kết quả
  khảo sát phân tích số liệu MIB thực tế nhằm đề xuất các tham số, thuộc tính MIB hữu
  ích cho việc đo đánh giá chất lượng đường dây thuê bao DSL tại VNPT tỉnh, thành
  phố.


  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Các số liệu, kết quả phân tích trong luận văn này dựa trên những tổng hợp về
  lý thuyết và số liệu thực tế, trung thực từ nghiên cứ và chưa từng được ai công bố
  trong bất kỳ công trình nào khác.


  Ý kiến thầy hướng dẫn Tác giả  Nguyễn Anh Đức

  Mục lục
  Danh mục hình vẽ . 9
  Danh mục bảng biểu . 11
  Danh mục từ viết tắt 12
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN GIAO THỨC SNMP VÀ CƠ SỞ THÔNG TIN QUẢN
  LÝ MIB . 1
  1.1 Giao thức SNMP . 1
  1.1.1 Kiến trúc SNMP 1
  1.1.2 Truyền thông giữa manager và agent 3
  1.1.3 Đặc tả giao thức SNMP . 4
  1.2 Cơ sở thông tin quản lý MIB và cấu trúc thông tin quản lý SMI . 7
  1.2.1 Cấu trúc thông tin quản lý SMIv1 . 10
  1.2.2 Cấu trúc thông tin quản lý SMIv2 . 14
  1.3 Kết luận . 18
  CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CÁC PHẦN TỬ
  MIB TIÊU CHUẨN CHO DSL . 20
  2.1 Công nghệ đường dây thuê bao số DSL . 20
  2.1.1 Tổng quan về DSL . 20
  2.1.2 Hoạt động của ADSL 21
  2.2 Tiêu chuẩn IETF về các phần tử MIB cho đường dây DSL . 24
  2.3 Tiêu chuẩn ITU về các phần tử MIB cho đường dây DSL 28
  2.4 Tiêu chuẩn DSL Forum về các phần tử MIB cho đường dây DSL 37
  2.4.1 Quản lý cấu hình ADSL . 39
  2.4.2 Quản lý lỗi ADSL . 42
  2.4.3 Quản lý chất lượng ADSL 44
  2.5 Kết luận . 49
  CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT, ĐỀ XUẤT VIỆC SỬ DỤNG CÁC THAM SỐ MIB CHO
  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY DSL TRÊN MẠNG VNPT . 50
  3.1 Mạng băng rộng và quản lý chất lượng đường dây xDSL trên mạng VNPT . 50

  3.1.1 Thiết bị DSLAM trên mạng VNPT . 50
  3.1.2 Quản lý chất lượng đường dây DSL trên mạng VNPT . 52
  3.1.2.1 Kiểm tra chất lượng sử dụng máy đo 52
  3.1.2.2 Kiểm tra chất lượng sử dụng các hệ thống quản lý mạng NMS 53
  3.1.2.3 Kiểm tra chất lượng bằng các lệnh Telnet . 57
  3.2. Khảo sát các thuộc tính của MIB trong họ thiết bị DSLAM . 61
  3.2.1. Công cụ thu thập dữ liệu MIB từ DSLAM 61
  3.2.2. Mô hình kết nối 62
  3.2.3. Kết quả khảo sát dữ liệu từ MIB . 65
  3.3. Đề xuất việc sử dụng thông tin quản lý MIB cho đánh giá chất lượng đường dây
  xDSL trên mạng VNPT 67
  KẾT LUẬN . 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90  Danh mục hình vẽ
  Hình 1.1. Kiến trúc giao thức SNMP. . 2
  Hình 1.2. Cấu trúc giao thức SNMP. 4
  Hình 1.3. Cấu trúc PDU. . 4
  Hình 1.4. Cây dữ liệu MIB. . 8
  Hình 1.5. Cây đối tượng SMI. . 11
  Hình 1.6. Cây đăng ký SMIv2 của SNMPv2 15
  Hình 2.1: Phổ tần sử dụng trong ADSL 23
  Hình 2.2: Thành phần cấu thành cung cấp dịch vụ ADSL . 23
  Hình 2.3. Mô hình ADSL 24
  Hình 2.4. Các cấu hình hoạt động của ADSL. 25
  Hình 2.5. Sử dụng các bảng ADSL MIB. . 26
  Hình 2.6. Các bảng MIB và các Object được hỗ trợ bởi ATU-R agent. 27
  Hình 2.7. Mô hình tham chiếu hệ thống theo khuyến nghị ITU-T G.997.1. 29
  Hình 2.8. Quá trình giám sát chất lượng In-service. . 35
  Hình 2.9. Tổng quan về các phần tử MIB được cung cấp cho mỗi đường dây. 36
  Hình 2.10. Mô hình tham chiếu hệ thống ADSL Forum. . 38
  Hình 2.11. Các Noise Margin. 39
  Hình 3.1: Thiết bị IP DSLAM MA5600 . 50
  Hình 3.2: Kết nối phần tử truy nhập tới mạng MAN-E 51
  Hình 3.3. Mô hình đo kiểm với máy đo ở chế độ ATU-R. 52
  Hình 3.4: Giao diện quản lý N2000 53
  Hình 3.5: Quản lý mạng xDSL bằng N2000 tại VNPT tỉnh, thành phố . 54
  Hình 3.6: Màu sắc thể hiện trạng thái cảnh báo trong N2000 55
  Hình 3.7: Quản lý mạng xDSL bằng AMS tại VNPT tỉnh, thành phố . 56
  Hình 3.8: Quản lý mạng xDSL bằng AWS tại VNPT tỉnh, thành phố . 57

  Hình 3.9. Đọc nội dung của MIB bằng MIB Browser. . 61
  Hình 3.10: Kiểm tra MG-SOFT MIB kiết nối tới DSLAM 64
  Hình 3.11: Kết quả thu thập MIB từ DSLAM 64

  Danh mục bảng biểu
  Bảng 1.1. Các tác vụ và các thuộc tính của các phiên bản SNMP 6
  Bảng 1.2. Các kiểu dữ liệu SMIv1 12
  Bảng 1.3. Các kiểu dữ liệu mới của SMIv2 15
  Bảng 1.4. Những sự phát triển định nghĩa đối tượng SMIv2 . 16
  Bảng 1.5. Các quy ước dạng text của SMIv2 17
  Bảng 2.1: Một số công nghệ xDSL và đặc điểm chính 21
  Bảng 2.2. Các phần tử quản lý mạng ADSL . 46
  Bảng 3.1: Kết quả khảo sát dữ liệu thu thập được từ MIB . 65
  Bảng 3.2: Các tham số và thuộc tính đề xuất cho việc đánh giá . 69
  chất lượng đường dây DSL từ MIB 69
  Bảng 3.3: Các tham số chất lượng đường dây adsl 0/0/0 từ MIB . 73
  Bảng 3.4: Các tham số chất lượng đường dây adsl 0/0/9 từ MIB . 80

  Xem Thêm: Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết bị DSLAM của VNPT tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác đo chất lượng đư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, khảo sát các thuộc tính của MIB trong các thiết bị DSLAM của VNPT tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác đo chất lượng đư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status