Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . iii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . iv
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỀ NÂNG
  CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA DOANH
  NGHIỆP. 5
  1.1. Các khái niệm. 5
  1.2. Nội dung nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá
  trình tham gia đấu thầu 9
  1.3. Các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh
  nghiệp . 10
  1.3.1. Chỉ tiêu về năng lực tài chính 10
  1.3.2. Chỉ tiêu về giá dự thầu 10
  1.3.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật . 11
  1.3.4. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ triển khai 11
  1.3.5. Chỉ tiêu số lượng dự án trúng thầu và giá trị trúng thầu . 11
  1.3.6. Chỉ tiêu xác suất trúng thầu . 12
  1.3.7. Chỉ tiêu thị phần và uy tín của doanh nghiệp 12
  1.4. Các công cụ để phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong
  quá trình tham gia đấu thầu 12
  1.4.1. Ma trận SWOT 12
  1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố ngoại vi EFE (External Factor
  Evaluation) . 13
  1.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 13
  1.4.4. Ma trận các yếu tố nội bộ IFE (Interal Factor Evaluation Matrix) . 14
  1.4.5. Ma trận yếu tố bên trong – bên ngoài (IE) . 15
  1.5. Quy trình tham gia đấu thầu trong các doanh nghiệp . 15
  1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  trong quá trình tham gia đấu thầu 16
  1.6.1. Nhóm các nhân tố bên trong 17 1.6.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài 20
  1.7. Kinh nghiệm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các
  doanh nghiệp tin học và viễn thông điển hình 23
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 25
  2.1. Phương pháp nghiên cứu đuợc sử dụng. . 25
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu. . 25
  2.3. Các công cụ được sử dụng trong nghiên cứu. . 25
  2.4. Phương pháp điều tra, tính toán, lựa chọn đơn vị phân tích. 30
  2.4.1 Quy trình nghiên cứu . 30
  2.4.2 Quy trình xây dựng phiếu điều tra . 32
  2.4.3 Quy trình thu thập số liệu . 33
  2.4.4 Cách xử lý số liệu 33
  2.5. Mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu, phương pháp phân tích số liệu. 34
  2.5.1. Mô tả các chỉ tiêu về năng lực tài chính 34
  2.5.2. Mô tả chỉ tiêu về giá dự thầu 36
  2.5.3. Mô tả chỉ tiêu về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuât . 36
  2.5.4. Mô tả chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ triển khai 37
  2.5.5. Mô tả chỉ tiêu số lượng các dự án trúng thầu và giá trị trúng thầu . 37
  2.5.6. Mô tả chỉ tiêu xác xuất trúng thầu 38
  2.5.7. Mô tả chỉ tiêu thị phần và uy tín của doanh nghiệp 39
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU
  THẦU CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ
  CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 40
  3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển
  giao Công nghệ: . 40
  3.1.1. Tên và địa chỉ công ty . 40
  3.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh. 40
  3.1.3. Quá trình hình thành và phát triển . 41
  3.1.4. Tình hình chung về sản xuất kinh doanh của Công ty. . 43
  3.1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty ISTT 45
  3.1.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất công ty ISTT 48
  3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu
  thầu của Công ty. . 49
  3.2.1. Phân tích nhân tố bên trong doanh nghiệp 49 3.2.2. Phân tích nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 55
  3.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của
  Công ty. 59
  3.3.1. Phân tích chỉ tiêu về năng lực tài chính. . 59
  3.3.2. Phân tích chỉ tiêu về giá dự thầu. 61
  3.3.3. Phân tích chỉ tiêu về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 61
  3.3.4. Phân tích chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ triển khai. 62
  3.3.5. Phân tích chỉ tiêu về số lượng dự án và giá trị trúng thầu hàng năm.
  . 62
  3.3.6. Phân tích chỉ tiêu về sắc xuất trúng thầu. . 63
  3.3.7. Phân tích chỉ tiêu về thị phần và uy tín của doanh nghiệp trên thị
  trường. 64
  3.4. Vị trí trên các ma trận cạnh tranh . 65
  3.4.1. Vị trí trên Ma trận SWOT . 65
  3.4.2. Vị trí trên ma trận đánh giá các yếu tố ngoại vi 67
  3.4.3. Vị trí trên ma trận hình ảnh cạnh tranh . 69
  3.4.4. Vị trí trên ma trận các yếu tố nội bộ IFE 70
  3.4.5. Vị trí trên ma trận yếu tố bên trong – bên ngoài (IE) . 71
  3.5. Đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty
  TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ . 71
  3.5.1. Những ưu điểm. . 71
  3.5.2. Những tồn tại. 72
  3.5.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại. 73
  CHƯƠNG 4. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG
  CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH
  DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ . 75
  4.1. Quan điểm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty
  TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ . 75
  4.1.1. Nhận định chung . 75
  4.1.2. Mục tiêu 75
  4.1.3. Phương hướng chủ yếu . 76
  4.2. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của
  Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ.
  . 78
  4.2.1. Cơ cấu lại bộ máy doanh nghiệp 78 4.2.2. Nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp.
  . 83
  4.2.3. Cải tiến kỹ thuật và thực hiện đầu tư có trọng điểm. 86
  4.2.4. Phát triển nguồn nhân lực tham gia công tác đấu thầu . 87
  4.2.5. Áp dụng cơ chế tính giá bỏ thầu dựa trên thông tin về đối thủ cạnh
  tranh . 90
  4.2.6. Áp dụng phương pháp phân phối vốn đầu tư trong thi công hợp lý92
  4.3. Khuyến nghị đối với nhà nước 95
  KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  PHỤ LỤC . 99

  Xem Thêm: Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Thông tin và Chuyển giao Công nghệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status