Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt

  iv
  TÓM LƯỢC
  Luận án “Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt (Garcinia
  mangostana Linn)” được thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây xì mủ bên
  trong trái và biện pháp khắc phục. Mười lăm thí nghiệm được thực hiện từ
  năm 2011 – 2014 tại huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre và huyện Cầu Kè – tỉnh
  Trà Vinh. Nội dung nghiên cứu chính bao gồm: (1) khảo sát hiện tượng xì mủ
  bên trong trái, (2) tìm hiểu nguyên nhân gây ra xì mủ bên trong trái, và (3) thử
  nghiệm một số biện pháp khắc phục hiện tượng xì mủ bên trong trái. Các chỉ
  tiêu theo dõi bao gồm thời điểm bị xì mủ và khả năng nhận diện, sự khác biệt
  về đặc tính vật lý – sinh hóa giữa trái bị xì mủ bên trong và bình thường; mối
  quan hệ giữa đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý – sinh hóa, đặc tính vật lý,
  hàm lượng Ca
  2+ , ẩm độ đất trước khi thu hoạch với hiện tượng xì mủ bên
  trong trái,
  Kết quả cho thấy xì mủ bên trong xuất hiện ở giai đoạn 8 tuần sau khi
  hoa nở hoàn toàn (HNHT) và tăng nhanh từ 8 tuần đến khi thu hoạch. Trái
  thường bị xì mủ tại vị trí tiếp xúc giữa múi phát triển và múi lép, tại lõi trái
  hay giữa các múi lép; rất khó để nhận diện trái bị xì mủ bên trong bằng mắt
  thường khi vỏ trái đã chuyển màu hoàn toàn. Tỷ lệ xì mủ bên trong trái có
  tương quan nghịch với tuổi cây, giảm khi tuổi cây tăng. Trái bị xì mủ bên
  trong có phần trăm trọng lượng ăn được thấp, phần trăm trọng lượng vỏ cao,
  và dày vỏ hơn so với trái bình thường; tỷ lệ pectin ở vách tế bào thịt trái cũng
  thấp hơn. Sự tăng trưởng, hàm lượng Ca 2+
  thấp, và biến động ẩm độ đất theo
  chiều hướng tăng trước khi thu hoạch là 3 yếu tố có liên quan đến hiện tượng
  xì mủ bên trong. Áp lực bên trong do sự tăng trưởng của múi trái (đặc biệt là
  sự tăng trưởng không đồng đều), sự hình thành hạt chứa phôi vô tính trong quá
  trình phát triển, sự hấp thu nước của nhựa mủ tác động gây tổn thương ống
  dẫn nhựa mủ; và khi áp lực này vượt quá giới hạn của ống dẫn nhựa mủ sẽ làm
  ống dẫn nhựa mủ bị vỡ. Phun GA 3 50 – 100 ppm sau khi hoa nở 1 tháng, phun
  4 lần với khoảng cách giữa 2 lần phun là 15 ngày làm tăng tỷ lệ trái bị xì mủ
  bên trong do làm tăng độ dày vỏ trái và làm giảm hàm lượng pectin vách tế
  bào thịt trái khi thu hoạch. Xử lý ra hoa sớm làm giảm tỷ lệ trái bị xì mủ bên
  trong do hạn chế tác động của mưa đến ẩm độ đất trước khi thu hoạch, ra hoa
  sớm hơn 1 tháng có tỷ lệ xì mủ bên trong 1,8 lần và ra hoa sớm hơn 2 - 3
  tháng có tỷ lệ trái bị xì mủ bên thấp hơn 4,4 – 5,3 lần so với để tự nhiên. Bón
  phân hữu cơ làm giảm tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong do cải thiện độ xốp và khả
  năng giữ nước của đất, làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, N và P hữu dụng, K
  và Ca trao đổi trong đất, đặc biệt làm giảm sự biến động ẩm độ đất trước khi
  thu hoạch. Bón phân hữu cơ từ 40 – 80 kg.cây
  -1
  làm giảm tỷ lệ trái bị xì mủ v
  bên trong 1,3 – 1,7 lần nhưng làm tăng tỷ lệ trái bị múi trong 1,69 – 1,80 lần,
  đồng thời làm tăng năng suất trái so với không bón từ 1,35 – 1,40 lần. Che bạt
  sau khi HNHT 2 tháng - không tưới hay để tự nhiên - tưới nước 2 ngày/lần với
  lượng nước tưới 50 lít/cây/lần hạn chế tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong do hạn chế
  sự biến động đột ngột ẩm độ đất theo chiều hướng tăng, có tỷ lệ trái bị xì mủ
  bên trong thấp hơn so với để tự nhiên 2,5 và 1,8 lần, nhưng nếu để tự nhiên -
  tưới nước 2 ngày/lần với lượng nước tưới 50 lít/cây/lần sẽ làm tăng tỷ lệ trái bị
  múi trong. Ngoài ra, phun CaCl 2 cũng làm giảm tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong
  do tác động của Ca 2+
  đến thành phần vách tế bào (đặc biệt là pectin); phun 4
  lần CaCl 2 2% ngay khi hoa nở với khoảng cách giữa 2 lần phun là 15 ngày có
  hiệu quả cao nhất.
  Từ khóa: măng cụt, xì mủ bên trong, ẩm độ đất, chất điều hòa sinh
  trưởng thực vật, vách tế bào.
  vi
  ABSTRACT
  The thesis entitled “Study on factors causing inner gamboge disorder in
  mangosteen (Garcinia mangostana Linn)” fruits aims to understand factors
  that lead to the fruit gamboge phenomenon and suggest possible practices to
  reduce inner gamboge disorder in mangosteen fruits. The experiments were
  carried out from 2011 to 2014 at Ben Tre and Tra Vinh provinces. The main
  contents of this study consist of (1) survey on the incidence of the inner
  gamboge disorder, (2) identify the causes of inner gamboge disorder, and (3)
  propose possible practices to reduce the inner gamboge disorder. The observed
  indicators included inner gamboge disorder time and the ability to identify the
  inner gamboge disorder fruits, the differences in physical - biochemical
  characteristics between inner gamboge disorder fruits and normal ones;
  relationships between morphological, physio-biochemical, physical
  characteristics as well as Ca
  2+
  content, soil moisture and the inner gamboge
  phenomenon,
  Results showed that the inner gamboge disorder appeared 8 weeks after
  completed flowering and then increased until harvest, fruits often had the inner
  gamboge disorder at the contact between large and small segment or at the
  core of fruit; it was really difficult to identify inner gamboge disorder fruit by
  the naked eye after the peel has turned completely into dark purple. There was
  a negative correlation between the frequency of the inner gamboge disorder
  and plant age, the older plants appeared to produce less number of gamboge
  disorder fruits. The percentage of edible weight of inner gamboge disorder
  fruits were lower than that of normal developed ones but their peel thickness
  and the percentage of peel weight were higher than those of gamboge disorder
  fruits; the level of pectin in cell-wall of fruit-flesh of the inner gamboge
  disorder fruits were also lower than those in the normal ones. Growth, low
  Ca
  2+
  content, and the large fluctuation of increasing soil moisture at pre-
  harvest stage were three factors related to the inner gamboge phenomenon.
  The internal pressure of fruit caused by growing segments (especially for the
  uneven growing segments), the formation of seed containing apomictic
  embryos, and the water absorption of fruit and latex damaged latex secretory
  ducts; when these pressures exceed the limit of latex secretory ducts that will
  break latex secretory ducts. Spraying 4 times with 50 – 100 ppm GA 3 after
  flowering 1 month at 15-day interval increased the inner gamboge disorder
  ratio due to increasing peel thickness and reduced the pectin content of cell-
  wall in fruit-flesh at harvest. The induced early flowering plants produced less
  inner gamboge disorder fruits ratio due to mitigate the effects of rain that vii
  could cause large fluctuation of the soil moisture at pre-harvest. Flowering
  plants earlier 1 month had lower than the inner gamboge disorder ratio 1.8
  times when flowering earlier 2 – 3 months had the inner gamboge disorder
  ratio 4.4 – 5.3 times in comparison to the control plants. Plants supplemented
  with organic fertilizer had lower inner gamboge disorder ratio by improving
  porosity and water holding capacity of the soil, the addition of organic
  fertilizer could contribute to enhance the organic matter content, available N
  and P, exchangeable K and Ca in the soil, and particularly prevent the sudden
  change of soil moisture at pre-harvest; organic fertilization of 40 or 80 kg.tree
  -
  1
  reduced inner gamboge disorder ratio from 1.3 to 1.7 folds but increased
  translucent flesh disorder ratio from 1.69 to 1.80 folds, and improved the fruit
  yield from 1.35 to 1.40 folds in contrast with the control. Mulching after
  flowering 2 months or 2-day interval frequent watering with 50 liters/tree/time
  reduced the inner gamboge disorder ratio because of minimizing the sudden
  increase of soil moisture leading to the lower inner gamboge disorder ratio
  from 2.5 to 1.8 times in comparison to this of the control. However, two-day
  interval frequent watering with 50 liters/tree/time increased the frequency of
  the translucent flesh disorder in fruits. In addition, spraying with CaCl 2 also
  reduced the inner gamboge disorder ratio because Ca
  2+
  influenced on the cell
  wall structure (especially on the pectin content); 4-time-sprayings of 2% CaCl 2
  beginning at flowering with the interval of 15 days had the highest efficiency.
  Keywords: mangosteen, inner gamboge disorder, soil moisture, plant
  growth regulator, cell wall.
  viii
  MỤC LỤC
  Chương Nội dung Trang

  Chương 1
  1.1
  1.2
  1.3
  1.4
  1.5
  Chương 2
  2.1
  2.1.1
  2.1.2
  2.1.3

  2.1.3.1
  2.1.3.2

  2.1.4
  2.1.5
  2.1.5.1
  2.1.5.2
  2.1.5.3
  2.1.6

  2.2

  2.2.1

  2.2.1.1
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  CẢM TẠ
  TÓM LƯỢC
  ABSTRACT
  MỤC LỤC
  DANH SÁCH KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  DANH SÁCH BẢNG
  DANH SÁCH HÌNH
  GIỚI THIỆU
  Tính cấp thiết của đề tài
  Mục tiêu của luận án
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Những đóng góp mới của luận án
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  Tổng quan về cây măng cụt
  Nguồn gốc và sự phân bố
  Một số đặc điểm sinh thái
  Đặc điểm hình thái, đặc tính vật lý – sinh hóa trái
  măng cụt
  Đặc điểm hình thái bên ngoài và bên trong trái
  Vị trí, cấu trúc ống dẫn nhựa mủ bên trong trái và
  thành phần nhựa mủ
  Sự tăng trưởng và phát triển trái
  Hiện tượng bất thường bên trong trái
  Hiện tượng xì mủ bên trong
  Hiện tượng múi trong
  Phương pháp nhận diện trái bị bất thường bên trong
  Mối quan hệ giữa sinh lý trái với hiện tượng xì mủ bên
  trong
  Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất
  trái
  Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến năng
  suất và phẩm chất trái
  Ảnh hưởng của gibberellin
  i
  ii
  iii
  iv
  vi
  viii
  xii
  xiii
  xviii
  1
  1
  2
  2
  2
  2
  3
  3
  3
  3

  4
  4

  4
  5
  6
  6
  7
  8

  9

  9

  9
  9 ix
  2.2.1.2
  2.2.2

  2.2.3

  2.2.4
  2.3

  2.4
  2.4.1
  2.4.2
  Chương 3

  3.1
  3.2
  3.2.1
  3.2.1.1

  3.2.1.2

  3.2.1.3
  3.2.1.4
  3.2.2
  3.2.2.1

  3.2.2.2

  3.2.2.3

  3.2.3

  3.2.3.1
  3.2.3.2
  3.2.3.3
  3.2.3.4
  3.3
  3.3.1
  3.3.2
  Ảnh hưởng của auxin
  Ảnh hưởng của sốc dư thừa nước đến năng suất và
  phẩm chất trái
  Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến năng suất và phẩm
  chất trái
  Ảnh hưởng của canxi đến năng suất và phẩm chất trái
  Tình hình sản xuất và tiêu thụ măng cụt trên thế giới
  và Việt Nam
  Khái quát về địa điểm nghiên cứu
  Huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  Huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh
  VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU
  Vật liệu nghiên cứu
  Nội dung nghiên cứu
  Khảo sát hiện tượng xì mủ bên trong trái măng cụt
  Đặc điểm hình thái và đặc tính sinh lý – sinh hóa trái
  măng cụt trong quá trình phát triển
  Đặc tính vật lý – sinh hóa trái măng cụt bị xì mủ bên
  trong và bình thường
  Khả năng nhận diện trái bị xì mủ bên trong
  Mối quan hệ giữa tuổi cây với hiện tượng xì mủ bên trong
  Khảo sát yếu tố gây ra xì mủ bên trong trái măng cụt
  Mối quan hệ giữa đặc tính vật lý trái với hiện tượng xì
  mủ bên trong
  Ảnh hưởng của ẩm độ đất đến hiện tượng xì mủ bên
  trong trái
  Mối quan hệ giữa hàm lượng canxi trong đất và trái
  với tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong
  Nghiên cứu biện pháp hạn chế hiện tượng xì mủ bên
  trong trái
  Nghiên cứu xử lý ra hoa sớm
  Nghiên cứu bổ sung phân hữu cơ
  Nghiên cứu chế độ tưới
  Nghiên cứu bổ sung canxi clorua phun qua lá
  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập
  Phương pháp đánh giá và phân tích
  12

  14

  16
  17

  19
  21
  22
  23

  24
  24
  24
  24

  24

  25
  25
  25
  26

  26

  27

  29

  29
  29
  30
  30
  31
  32
  32
  32 x
  3.3.2.1
  3.3.2.2
  3.3.2.3
  3.3.2.4
  3.3.2.5
  3.3.2.6
  3.3.3
  Chương 4
  4.1
  4.1.1

  4.1.1.1
  4.1.1.2
  4.1.1.3
  4.1.2

  4.1.2.1
  4.1.2.2

  4.1.3
  4.1.4

  4.2

  4.2.1

  4.2.1.1

  4.2.1.2


  4.2.2

  4.2.2.1

  4.2.2.2

  4.2.2.3
  Đặc tính lý – hóa đất
  Khả năng nhận diện và tiêu chuẩn thu hoạch
  Thời gian ra hoa, thành phần năng suất và năng suất
  Các đặc tính lý - hóa trái
  Phẩm chất trái
  Thành phần vách tế bào
  Xử lý số liệu và thống kê
  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  Khảo sát hiện tượng xì mủ bên trong trái măng cụt
  Đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý – sinh hóa trái
  trong quá trình phát triển
  Đặc điểm hình thái bên ngoài và bên trong trái
  Đặc tính sinh lý – sinh hóa trái
  Thời điểm bị xì mủ bên trong trái
  Hiện tượng xì mủ, đặc tính vật lý – sinh hóa trái măng
  cụt bị xì mủ bên trong và bình thường khi thu hoạch
  Hiện tượng xì mủ
  Đặc tính vật lý – sinh hóa trái măng cụt bị xì mủ bên
  trong và bình thường khi thu hoạch
  Khả năng nhận diện trái bị xì mủ bên trong
  Mối quan hệ giữa tuổi cây với hiện tượng xì mủ bên
  trong
  Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt
  khi thu hoạch
  Quan hệ giữa đặc tính vật lý trái với hiện tượng xì mủ
  bên trong
  Tương quan giữa đặc tính vật lý trái với hiện tượng xì
  mủ bên trong
  Ảnh hưởng của axít gibberellic và naphtalen acetic
  phun qua lá đến hiện tượng xì mủ bên trong trái khi
  thu hoạch
  Khảo sát ảnh hưởng của ẩm độ đất đến hiện tượng xì
  mủ bên trong trái
  Mối quan hệ giữa biến động ẩm độ đất trước khi thu
  hoạch với hiện tượng xì mủ bên trong
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước đến hiện
  tượng xì mủ bên trong trái
  Ảnh hưởng của số lần xử lý sốc nước đến hiện tượng
  32
  32
  33
  34
  37
  38
  43
  44
  44

  44
  44
  47
  54

  55
  55

  57
  59

  60

  62

  62

  62


  67

  72

  72

  73
  xi

  4.2.3

  4.3

  4.3.1
  4.3.2
  4.3.3
  4.3.4
  Chương 5

  xì mủ bên trong trái
  Mối quan hệ giữa hàm lượng canxi trong đất và trái
  với tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong
  Nghiên cứu hạn chế hiện tượng xì mủ bên trong trái và
  nâng cao năng suất trái
  Nghiên cứu xử lý ra hoa sớm
  Nghiên cứu bổ sung phân hữu cơ
  Nghiên cứu chế độ tưới
  Nghiên cứu bổ sung canxi clorua qua lá
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  77

  83

  86
  86
  92
  99
  104
  112
  114
  134

  xii
  DANH SÁCH KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  NMR: Nuclear magnetic resonance
  GA: Gibberellin
  GA 3 : Axít gibberellic
  NAA: Axít naphthalen axetic
  PBZ: Paclobutrazol
  KClO 3 : Kali clorat
  TLAD: trọng lượng ăn được
  PTV: phần trăm trọng lượng vỏ
  PTAD: phần trăm trọng lượng ăn được
  CCCR: tỷ lệ chiều cao/chiều rộng trái.
  CCCR ODNM
  1 : tỷ lệ chiều cao/chiều rộng ống dẫn nhựa mủ tại vị trí múi phát
  triển
  CCCR ODNM
  2 : tỷ lệ chiều cao/chiều rộng ống dẫn nhựa mủ tại vị trí múi lép.
  TSM: tổng số múi
  CC: chiều cao trái
  CR: chiều rộng trái
  ĐDV: độ dày vỏ trung bình.
  ĐDV 1 : độ dày vỏ tại vị trí múi phát triển
  ĐDV 2 : độ dày vỏ tại vị trí múi lép
  ĐKM 1 : đường kính múi phát triển
  ĐKM 2 : đường kính múi lép
  NKHN: ngay khi hoa nở
  SKHN: sau khi hoa nở
  SKHNHT: sau khi hoa nở hoàn toàn
  HNHT: hoa nở hoàn toàn
  NKTH: ngay khi thu hoạch
  TH: thu hoạch
  xiii
  DANH SÁCH BẢNG
  Bảng Nội dung Trang
  2.1

  3.1
  3.2
  4.1


  4.2  4.3  4.4


  4.5  4.6  4.7
  4.8  4.9
  Mùa vụ thu hoạch măng cụt ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-
  líp-pin, Thái Lan, Úc và Việt Nam
  Phương pháp phân tích chỉ tiêu lý – hóa đất
  Tiêu chuẩn trái măng cụt theo MOA (2002)
  Tương quan giữa các đặc tính sinh lý trái ở cây măng cụt 20 –
  25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến
  Tre mùa vụ 2011.
  Đặc tính vật lý – sinh hóa trái măng cụt bị xì mủ bên trong và
  bình thường ở cây măng cụt có nhiều độ tuổi khác nhau (từ 15
  đến 25 năm) tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến
  Tre mùa vụ 2011.
  Thành phần vách tế bào thịt trái bị xì mủ bên trong và trái bình
  thường ở cây măng cụt có nhiều độ tuổi khác nhau (từ 15 đến
  25 năm) tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  mùa vụ 2011 khi thu hoạch.
  Đặc tính vật lý – sinh hóa trái măng cụt ở cây tơ (10 – 15 năm
  tuổi) và cây già (lớn hơn 50 năm tuổi) thu thập tại xã Long
  Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012
  Tương quan giữa các đặc tính trái măng cụt thu thập ngẫu
  nhiên trên 35 cây ở nhiều độ tuổi khác nhau (từ 15 đến 25
  năm) tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa
  vụ 2011.
  Ảnh hưởng của nồng độ axít gibberellic và naphtalen acetic
  phun qua lá đến tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi trong (%)
  ở cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện
  Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của nồng độ axít gibberellic và naphtalen acetic
  phun qua lá đến phần trăm trọng lượng vỏ và ăn được (%), độ
  dày vỏ (mm), tỷ lệ chiều cao/chiều rộng trái ở cây măng cụt 20
  – 25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến
  Tre mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của nồng độ axít gibberellic và naphtalen acetic
  phun qua lá đến vị trí bị xì mủ bên trong ở cây măng cụt 20 –
  25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến
  Tre mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của nồng độ axít gibberellic và naphtalen acetic

  21
  32
  33


  51  58  58


  61  63  67
  68  69
  xiv
  4.10  4.11  4.12  4.13

  4.14

  4.15

  4.16


  4.17  4.18  4.19

  4.20

  4.21
  phun qua lá đến thành phần vách tế bào thịt trái (pectin,
  hemicellulose, và cellulose; mg.g
  -1
  ) ở cây măng cụt 20 – 25
  năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của nồng độ axít gibberellic và naphtalen acetic
  phun qua lá đến trọng lượng (g), năng suất (kg.cây -1 ), và tỷ lệ
  rụng trái (%) ở cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại xã Long
  Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến tỷ lệ trái
  bị xì mủ bên trong và múi trong (%) ở vườn cây măng cụt 23
  năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  mùa vụ 2011.
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến trọng
  lượng trái, độ dày vỏ (mm) và tỷ lệ chiều cao/chiều rộng trái ở
  vườn cây măng cụt 23 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ
  Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2011.
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến số
  lượng ống dẫn nhựa mủ theo thời gian
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến đường
  kính ống dẫn nhựa mủ (µm) theo thời gian
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến hàm
  lượng chất khô trong nhựa mủ (%) theo thời gian
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến chỉ số
  pH, độ Brix thịt trái ở vườn cây măng cụt 23 năm tuổi tại xã
  Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2011.
  Ảnh hưởng của số lần xử lý sốc nước nhân tạo đến tỷ lệ trái bị
  xì mủ bên trong và múi trong (%) ở vườn cây măng cụt 24 năm
  tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa
  vụ 2012.
  Ảnh hưởng của số lần xử lý sốc nước nhân tạo đến trọng lượng
  trái (g), độ dày vỏ (mm) và tỷ lệ chiều cao/chiều rộng trái ở
  vườn cây măng cụt 24 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ
  Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012.
  Ảnh hưởng của số lần xử lý sốc nước nhân tạo đến số lượng
  ống dẫn nhựa mủ theo thời gian
  Ảnh hưởng của thời điểm xử lý sốc nước nhân tạo đến đường
  kính ống dẫn nhựa mủ (µm) theo thời gian
  Ảnh hưởng của số lần xử lý sốc nước nhân tạo đến chỉ số pH  70  71  73  74

  75

  75

  75


  77  78  78

  81

  81
  xv


  4.22  4.23  4.24


  4.25


  4.26  4.27


  4.28  4.29


  4.30  4.31


  4.32
  và độ Brix thịt trái ở vườn cây măng cụt 24 năm tuổi tại xã
  Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012.
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong (%) khi thu hoạch và thời gian ra
  ở những thời điểm kích thích ra hoa khác nhau trên cây măng
  cụt 14 năm tuổi tại xã An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà
  Vinh mùa vụ 2010/2011.
  Chỉ số pH và độ Brix thịt trái, năng suất (kg.cây -1
  ) ở những
  thời điểm kích thích ra hoa khác nhau trên cây măng cụt 14
  năm tuổi tại xã An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh
  mùa vụ 2010/2011.
  Tỷ lệ đậu trái và loại trái (%) ở những thời điểm kích thích ra
  hoa khác nhau trên cây măng cụt 14 năm tuổi tại xã An Phú
  Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2010/2011.90
  Tỷ lệ ra hoa (%) măng cụt ở những thời điểm kích thích ra hoa
  khác nhau trên cây măng cụt 14 năm tuổi tại xã An Phú Tân –
  huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2010/2011.91
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi trong (%) khi thu hoạch ở
  các liều lượng phân hữu cơ khác nhau trên cây măng cụt 24
  năm tuổi tại xã An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh
  mùa vụ 2011/2012.
  Tương quan giữa lượng phân hữu cơ bón và phẩm chất trái
  măng cụt khi thu hoạch (tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi
  trong (%), chỉ số pH và độ Brix thịt trái)
  Chỉ số pH và độ Brix thịt trái khi thu hoạch ở các liều lượng
  phân hữu cơ khác nhau trên cây măng cụt 24 năm tuổi tại xã
  An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ
  2011/2012.
  Tương quan giữa lượng phân hữu cơ bón (kg.cây -1 ), năng suất
  (kg.cây
  -1 ), tỷ lệ ra hoa và đậu trái (%), tỷ lệ trái loại 1, loại 2,
  và loại 3 (%).
  Năng suất (kg.cây -1 ), tỷ lệ ra hoa và đậu trái (%) ở các liều
  lượng phân hữu cơ khác nhau trên cây măng cụt 24 năm tuổi
  tại xã An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ
  2011/2012.
  Tỷ lệ trái măng cụt loại 1, 2 và 3 (%) ở các liều lượng phân
  hữu cơ khác nhau trên cây măng cụt 24 năm tuổi tại xã An Phú
  Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2011/2012.
  Đặc tính lý – hóa đất vườn trồng măng cụt ở độ sâu 0 – 20 cm

  82  86  89


  89


  90  92


  92  95


  95  96


  96
  xvi


  4.33  4.34  4.35


  4.36
  4.37  4.38  4.39  4.40  4.41  khi thu hoạch tại xã An Phú Tân – huyện Cầu Kè – tỉnh Trà
  Vinh mùa vụ 2011/2012.
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi trong (%) khi thu hoạch ở
  các chế độ tưới khác nhau trên cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi
  tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2012/2013.
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong ở các vị trí khác nhau (%) ở các
  chế độ tưới khác nhau trên cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại
  xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2012/2013.
  Thành phần vách tế bào thịt trái khi thu hoạch ở các chế độ
  tưới khác nhau trên cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại xã Long
  Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012/2013.
  Phần trăm trọng lượng vỏ và ăn được (%), độ dày vỏ trái
  (mm), tỷ lệ chiều cao/chiều rộng trái khi thu hoạch ở các chế
  độ tưới khác nhau trên cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại xã
  Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2012/2013.
  Hàm lượng chất khô trong nhựa mủ (%) và đường kính ống dẫn
  nhựa mủ (µm) khi thu hoạch ở các chế độ tưới khác nhau trên
  cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ
  Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ 2012/2013.
  Trọng lượng (g) và năng suất (kg.cây -1 ) trái khi thu hoạch ở
  các chế độ tưới khác nhau trên cây măng cụt 20 – 25 năm tuổi
  tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2012/2013.
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong và múi trong (%) khi thu hoạch ở
  các nồng độ canxi clorua khác nhau trên cây măng cụt 20 - 25
  năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  mùa vụ 2013/2014.
  Tỷ lệ trái bị xì mủ bên trong ở các vị trí khác nhau (%) khi thu
  hoạch ở các nồng độ canxi clorua khác nhau trên cây măng cụt
  20 - 25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh
  Bến Tre mùa vụ 2013/2014.
  Một số đặc tính vật lý trái khi thu hoạch ở các nồng độ canxi
  clorua khác nhau trên cây măng cụt 20 - 25 năm tuổi tại xã
  Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2013/2014.

  97  99  100


  101
  102  103  103  104  105  106 4.42  4.43  4.44

  4.45

  Hàm lượng canxi tổng số trong thịt trái (mg.100g
  -1
  ) khi thu
  hoạch ở các nồng độ canxi clorua khác nhau trên cây măng cụt
  20 - 25 năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh
  Bến Tre mùa vụ 2013/2014.
  Thành phần vách tế bào thịt trái khi thu hoạch ở các nồng độ
  canxi clorua khác nhau trên cây măng cụt 20 - 25 năm tuổi tại
  xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre mùa vụ
  2013/2014.
  Tương quan giữa canxi tổng số và thành phần vách tế bào thịt
  trái khi thu hoạch (pectin, hemixelulozơ, và cellulose; mg.g
  -1
  ).
  Trọng lượng (g) và năng suất (kg.cây -1 ) trái khi thu hoạch ở
  các nồng độ canxi clorua khác nhau trên cây măng cụt 20 - 25
  năm tuổi tại xã Long Thới – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre
  mùa vụ 2013/2014.  106  107

  108  108

  Xem Thêm: Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu yếu tố gây xì mủ bên trong trái măng cụt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status