Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH . ii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu . 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 5
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 5
  5. Phương pháp nghiên cứu . 6
  6. Những đóng góp của luận văn . 6
  7. Kết cấu của đề tài 7
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM
  TOÁN NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  GIAO THÔNG 8
  1.1. Khái niệm, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán nhà nước . 8
  1.1.1 Khái niệm . 8
  1.1.2. Mô hình bộ máy Kiểm toán nhà nước: . 8
  1.1.3. Chức năng Kiểm toán Nhà nước . 9
  1.1.4. Nhiệm vụ Kiểm toán nhà nước: 11
  1.2. Nội dung, vai trò của hoạt động kiểm toán nhà nước trong chống thất thoát,
  lãng phí vốn đầu tư các Công trình giao thông. 12
  1.2.1. Khái niệm về thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng các Công
  trình giao thông . 12

  1.2.2.Tác hại của thất thoát, lãng phí 14
  1.2.3. Nội dung kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án
  đầu tư xây dựng Công trình giao thông 17
  1.2.4. Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong chống thất thoát, lãng phí
  các dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông. . 22
  1.3. Kinh nghiệm thế giới về mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán
  Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông. 22
  1.3.1. Kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước 22
  1.3.2. Kinh nghiệm thế giới về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đối
  với các dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông. . 24
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 28
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI
  VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 34
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán nhà nước tại Việt Nam . 34
  2.2. Thực trạng hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng
  Công trình giao thông. 35
  2.2.1. Tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước 35
  2.2.2. Hê ̣ thống quy trình, chuẩn mực, mẫu biểu kiểm toán dự án đầu tư
  xây dựng Công trình giao thông của Kiểm toán Nhà nước. . 36
  2.2.3. Phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng Công trình giao
  thông của Kiểm toán Nhà nước . 38
  2.2.4. Đội ngũ kiểm toán viên kiểm toán nhà nước kiểm toán các dự án đầu
  tư xây dựng Công trình giao thông. 39
  2.2.5. Kết quả thực hiện các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng Công
  trình giao thông của Kiểm toán Nhà nước. . 40
  2.3. Thực trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng Công trình giao thông qua
  phát hiện của Kiểm toán Nhà nước. 42

  2.3.1. Giảm trừ giá trị thanh, quyết toán vốn đầu tư . 42
  2.3.2. Đánh giá tính tuân thủ [11] . 49
  2.4. Những tồn ta ̣i, hạn chế của hoạt động kiểm toán nhà nước trong việc chống thất
  thoát, lãng phí vốn các dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông. 55
  2.4.1. Về tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước 55
  2.4.2. Về hê ̣ thống quy trình, mẫu biểu, chuẩn mực kiểm toán và phương
  pháp kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 56
  2.4.3. Về hoạt động kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán Nhà nước 57
  2.4.4. Về hiệu lực của hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 60
  2.4.5. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước. . 60
  2.4.6. Về viê ̣c đào ta ̣o kiểm toán viên kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm
  toán các dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông 62
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
  NHÀ NƯỚC TRONG CHỐNG THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ VỐN CÁC DỰ
  ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 64
  3.1. Hoàn thiê ̣n cơ sở pháp lý . 64
  3.1.1. Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật NSNN và
  các quy định có liên quan 64
  3.1.2. Luật Kiểm toán Nhà nước . 64
  3.2. Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình, chuẩn mực, mẫu biểu kiểm toán và phương
  pháp kiểm toán 65
  3.2.1. Quy trình, biểu mẫu kiểm toán 66
  3.2.2. Phương pháp kiểm toán . 66
  3.2.3. Chuẩn mực kiểm toán. 66
  3.3. Chú trọng công tác lập kế hoạch kiểm toán . 67
  3.4. Mở rộng phạm vi kiểm toán và loại hình kiểm toán . 69 3.4.1. Mở rộng phạm vi kiểm toán. . 69
  3.4.2. Tăng cường kiểm toán hoạt động 71
  3.4.3. Tăng cường kiểm toán chuyên đề. 72
  3.5. Nâng cao chất lượng kiểm toán viên . . 72
  KẾT LUẬN . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77
  PHỤ LỤC 01 .
  PHỤ LỤC 02 .

  Xem Thêm: Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status