Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUY HOẠCH
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN

  11
  1.1. Khái luận về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện 11
  1.1.1. Bản chất, đặc điểm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 11
  1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp
  huyện
  15
  1.2. Đặc điểm các nguồn lực của huyện Phù Ninh 17
  1.2.1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 17
  1.2.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 21
  1.2.3. Đánh giá tác động của các điều kiện tự kiên kinh tế - xã hội đến phát
  triển kinh tế - xã hội của huyện Phù Ninh
  22
  1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh giai đoạn
  2009 - 2013
  24
  1.3.1. Các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội 24
  1.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  - XÃ HỘI HUYỆN PHÙ NINH ĐẾN NĂM 2020

  28
  2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội huyện
  Phù Ninh
  28
  2.1.1. Tình hình đất nước 28
  2.1.2. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Phú Thọ 30
  2.1.3. Những biến động về dân số 32

  2.1.4. Tác động của hội nhập quốc tế 33
  2.1.5 Những ảnh hưởng khác 34
  2.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh đến
  năm 2020
  36
  2.2.1. Mục tiêu tổng quát 36
  2.2.2. Mục tiêu cụ thể 37
  2.3. Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội huyện Phù
  Ninh đến năm 2020
  39
  2.3.1. Phát triển các ngành kinh tế 39
  2.3.2. Phát triển các lĩnh vực xã hội 45
  2.3.3. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 48
  2.3.4. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội 51
  2.3.5. Định hướng bảo vệ môi trường 53
  2.3.6. Quy hoạch lãnh thổ và định hướng sử dụng đất 55
  2.4. Đánh giá chung 57
  2.4.1 Ưu điểm 57
  2.4.2 Hạn chế 58
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN
  THIỆN VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
  HỘI HUYỆN PHÙ NINH ĐẾN NĂM 2020
  61
  3.1. Những cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội
  của huyện Phù Ninh
  61
  3.1.1. Các thời cơ và cơ hội mới 61
  3.1.2. Các thách thức, khó khăn mới 62
  3.2 Quan điểm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 62

  của huyện Phù Ninh
  3.2.1 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh phải phù
  hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú
  Thọ, của vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ
  62
  3.2.2. Lấy công nghiệp làm động lực để phát triển kinh tế xã hội của
  huyện nhanh và bền vững
  63
  3.2.3. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, giữ gìn bản sắc văn
  hoá dân tộc
  65
  3.2.4. Bảo vệ môi trường phải là một nội dung quan trọng trong phát
  triển kinh tế - xã hội
  66
  3.2.5. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tăng cường ổn định chính trị,
  củng cố và giữ vững quốc phòng, an ninh
  66
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện và thực hiện quy hoạch phát triển
  kinh tế - xã hội của huyện Phù Ninh
  67
  3.3.1 Điều chỉnh mục tiêu phát triển 67
  3.3.2. Huy động các nguồn vốn 67
  3.3.3. Phát triển nguồn nhân lực 68
  3.3.4. Phát triển khoa học công nghệ 68
  3.3.5. Phát triển thị trường 69
  3.3.6. Đổi mới cơ chế chính sách 69
  3.3.7. Bảo vệ môi trường 71
  3.3.8. Tổ chức điều hành thực hiện quy hoạch 73

  KẾT LUẬN 74
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status