Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MôC CHư VIÕT T¾T i
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Ch-¬ng 1: Nhưng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn sö
  dông ®Êt vµ qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi quyÒn sö
  dông ®Êt ë ViÖt Nam

  1.1 Cơ sở lý luận về quyền sử dụng đất 8
  1.1.1 Các khái niệm cơ bản 8
  1.1.2 Đặc điểm của quyền sử dụng đất 11
  1.1.3 Vai trò của quyền sử dụng đất với sự phát triển kinh tế xã hội 13
  1.2 Quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất 14
  1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước 14
  1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất 22
  1.2.3 Sự phân cấp trong quản lý Nhà nước đối với quyền sử dụng
  đất
  26
  1.2.4 Vai trò của quản lý nhà nước đối với quyền sử dụng đất 32
  1.3 Kinh nghiệm quốc tế và bài học về quản lý nhà nước đối
  với quyền sử dụng đất ở Việt Nam.
  34
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
  VIỆT NAM

  2.1 Thực trạng quyền sử dụng đất 37
  2.1.1 Về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 37
  2.1.2 Về cho thuê quyền sử dụng đất 40
  2.1.3 Về cho thuê lại quyền sử dụng đất 41
  2.1.4 Về thế chấp và bảo lãnh quyền sử dụng đất 41
  2.1.5 Về vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất 43


  2.2 Thực trạng quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt
  Nam
  44
  2.2.1 Thực trạng ban hành văn bản quản lý nhà nước về QSDĐ 45
  2.2.2 Thực trạng về chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai và
  quyền sử dụng đất
  52
  2.2.3 Thực trạng về quản lý nhà nước đối với cấp giấy chứng nhận
  quyền sử dụng đất
  59
  2.2.4 Thực trạng về công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với
  quyền sử dụng đất trên thị trường
  61
  2.2.5 Thực trạng về công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất 62
  2.2.6 Thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về
  đất đai.
  72
  2.2.7 Thực trạng bộ máy quản lý nhà nước đối với đất đai 73
  2.3 Đánh giá những mặt được, những hạn chế - yếu kém 74
  2.3.1 Về ban hành và tổ chức thi hành văn bản QLNN về quyền sử
  dụng đất
  74
  2.3.2 Các cơ chế chính sách về quyền sử dụng đất 76
  2.3.3 Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai 83
  2.3.4 Về bộ máy quản lý nhà nước đối với đất đai 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
  VIỆT NAM

  3.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với sử dụng đất đai
  ở Việt Nam.
  84
  3.2 Một số định hướng cơ bản của việc hoàn thiện quản lý nhà
  nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam
  88
  3.2.1 Phát triển thị trường quyền sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ
  quyền sở hữu toàn dân về đất đai
  88


  3.2.2 Phát triển thị trường quyền sử dụng đất phải tạo ra động lực để
  phát triển nền kinh tế
  91
  3.2.3 Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của các văn bản pháp
  luật điều chỉnh quyền sử dụng đất
  93
  3.3 Một số giải pháp cụ thể hoàn thiện quản lý nhà nước đối
  với quyền sử dụng đất
  94
  3.3.1 Tiếp tục hoàn hiện thể chế, chính sách pháp luật về quyền sử
  dụng đất
  94
  3.3.2 Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, phân cấp quản lý nhà
  nước đối với quyền sử dụng đất.
  97
  3.3.3 Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực
  hiện các quyền sử dụng đất
  98
  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status