Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Gỗ Giang ở huyện Thạch Thất, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Gỗ Giang ở huyện Thạch Thất, Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU i
  DANH MỤC HÌNH . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠCH ĐỊNH
  CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP . 9
  1.1. Khái luận 9
  1.1.1. Chiến lược 9
  1.1.2. Quản trị chiến lược 11
  1.1.3. Hoạch định chiến lược . 13
  1.1.4. Vai trò của công tác hoạch định chiến lược. . 15
  1.1.5. Tiêu chí đánh giá công tác hoạch định chiến lược. . 16
  1.2. Quy trình và nội dung hoạch định chiến lược 19
  1.2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp . 19
  1.2.2. Xác định mục tiêu 20
  1.2.3. Phân tích môi trường tác động đến doanh nghiệp 21
  1.2.4. Lựa chọn chiến lược 24
  1.3. Kinh nghiệm hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp 34
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH 40
  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GỖ GIANG 40
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Gỗ Giang . 40
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 40
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty 44
  2.1.3. Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 46
  2.2. Phân tích những ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động sản xuất
  kinh doanh của Gỗ Giang. 48
  2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài: . 48
  2.2.2. Môi trường bên trong . 58
  2.3. Thực trạng công tác hoạch định của Gỗ Giang giai đoạn 2008 - 2014 . 63
  2.3.1. Tình hình xây dựng sứ mệnh và mục tiêu của công ty . 63
  2.3.2. Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh . 64
  2.4. Đánh giá chung về công tác hoạch định chiến lược của Gỗ Giang . 68
  2.4.1. Kết quả . 68
  2.4.2. Những vấn đề đặt ra 68
  CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 70
  3.1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Gỗ Giang. 70
  3.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh . 70
  3.1.2. Mục tiêu . 71
  3.2. Hoạch định và lựa chọn các chiến lược . 71
  3.2.1. Nhu cầu thị trường . 71
  3.2.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu . 72
  3.2.3. Khả năng khác biệt hóa . 73
  3.2.4. Lựa chọn các chiến lược thích hợp 74
  3.3. Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược đã lựa chọn. . 75
  3.3.1. Giải pháp về nguồn vốn . 75
  3.3.2. Giải pháp về công nghệ . 76
  3.3.3. Giải pháp về nguồn nguyên liệu 78
  3.3.4. Giải pháp về thị trường 79
  3.3.5. Giải pháp về marketing 79
  3.3.6. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm 80
  3.3.7. Giải pháp về nguồn nhân lực . 82
  3.3.8. Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường làng nghề 83
  3.4. Kiến nghị 85
  3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước: . 85
  3.4.2. Kiến nghị đối với Ngành: . 87
  3.4.3. Về phía công ty 88
  PHẦN KẾT LUẬN 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU


  STT BẢNG NỘI DUNG TRANG
  1 Bảng 1.1 Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh và các
  chiến lược cạnh tranh cơ bản
  34
  2 Bảng 2.1 Một số sản phẩm chính của Gỗ Giang 39
  3 Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của công ty 44  ii
  DANH MỤC HÌNH

  STT HÌNH NỘI DUNG TRANG
  1 Hình 2.1 Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Gỗ Giang 42 1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động và có tính toàn cầu
  như hiện nay, các doanh nghiệp không thể có được sự thành công lâu dài, bền
  vững nếu như không có chiến lược đúng đắn. Chiến lược của một doanh
  nghiệp bao gồm các hoạt động cạnh tranh và các hướng tiếp cận kinh doanh
  mà ban giám đốc sử dụng để điều doanh nghiệp nhằm mục đích thu hút và
  làm hài lòng khách hàng, chiếm giữ vị thế trên thị trường, điều hành các hoạt
  động của công ty, cạnh tranh thành công và đạt được các mục tiêu đề ra.
  Chiến lược đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của một tổ
  chức. Theo Tôn Tử, danh nhân lỗi lạc của Trung Hoa đã nhận định: “Có chiến
  lược mà không có chiến thuật là con đường chông gai đi tới thắng lợi, có
  chiến thuật mà không có chiến lược thì chỉ là những níu kéo trước khi thất
  trận”. Chiến lược được xem như là một kế hoạch tổng thể, dài hạn của một tổ
  chức nhằm đạt được mục tiêu lâu dài. Theo Giáo sư Mintzberg, Ðại học
  McGill - Canada, chiến lược là một mẫu hình trong dòng chảy các quyết định
  và chương trình hành động. Còn theo Giáo sư Chandler, Ðại học Harvard -
  Mỹ, chiến lược là việc xác định những mục tiêu dài hạn của một tổ chức và
  thực hiện chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần
  thiết để đạt những mục tiêu.
  Nhà Kinh tế Joel Ross và Michael trong cuốn sách “Giáo trình quản trị
  chiến lược” đã nói rằng: “Một tổ chức không có chiến lược rõ ràng giống như
  con tàu không bánh lái chỉ quay vòng tại chỗ” . Thật vậy, việc hoạch định chiến
  lược được coi là yếu tố then chốt tạo nên thành công của một doanh nghiệp.
  Công ty TNHH Gỗ Giang - tiền thân là xưởng mộc Gỗ Giang tại làng
  nghề mộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội - được thành lập vào năm 2008 với
  mục đích tạo việc làm thường xuyên cho những người thợ mộc của Chàng 2
  Sơn, và quan trọng hơn là gìn giữ những nét tinh hoa truyền thống của làng
  nghề. Sản phẩm chủ yếu mà Gỗ Giang sản xuất là các sản phẩm gỗ truyền
  thống và nhà gỗ.
  Cùng với quá trình phát triển, các sản phẩm của Gỗ Giang đã và đang
  đến với nhiều địa phương trong cả nước, cũng như hướng đến xuất khẩu.
  Việc cạch tranh giữa các doanh nghiệp ở thị trường nội địa trong lĩnh
  vực gỗ ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh luôn biến động phức tạp và
  chịu nhiều rủi ro. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, tình hình kinh tế có
  nhiều biến động. Chính vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi
  hỏi phải có những chiến lược phát triển đúng đắn, những hướng đi cụ thể cho
  riêng mình. Gỗ Giang cũng không nằm ngoài xu thế đó.
  Việc hình thành các chiến lược một cách toàn diện sẽ giúp doanh
  nghiệp phát triển, tận dụng cơ hội, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, nâng
  cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt với Gỗ Giang, có một chiến
  lược phát triển đúng đắn không chỉ có ý nghĩa với bản thân doanh nghiệp mà
  còn có tác động tích cực với sự phát triển của làng nghề Chàng Sơn - Thạch
  Thất - Hà Nội, nơi khởi nguồn sự hình thành và phát triển của Gỗ Giang. Với
  ý nghĩa thiết thực đó, tác giả chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược phát triển
  Doanh nghiệp Gỗ Giang tại xã Chàng Sơn - huyện Thạch Thất - Hà Nội” làm
  đề tài nghiên cứu
  2. Tình hình nghiên cứu
  Công tác hoạch định chiến lược, xây dựng chiến lược là việc rất quan
  trọng của các doanh nghiệp, do đó mà có nhiều công trình, đề tài khoa học,
  các bài viết đề cập đến vấn đề này. Đặc biệt với ngành chế biến gỗ, đã có
  nhiều tác giả quan tâm ở các khía cạnh khác nhau.
  Đề tài: “Phát triển quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam”
  của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề tài nghiên 3
  cứu thực trạng quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam, tập
  trung vào nội dung và mô hình quản trị chiến lược, quá trình thu nhập và quản
  lý thông tin chiến lược, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệp của các nhà quản trị
  chiến lược và các ảnh hưởng khác tới quản trị chiến lược trong doanh nghiệp.
  Đề tài: “Hoàn thiện chiến lược marketing kinh doanh của các doanh
  nghiệp thương mại nhà nước trên các đô thị lớn nước ta” của tiến sĩ Nguyễn
  Văn Chung. Đề tài trình bày cơ sở lý luận cơ bản của quản trị chiến lược
  marketing doanh nghiệp thương mại nói chung và doanh nghiệp thương mại
  đô thị lớn nói riêng. Đồng thời cũng nêu ra thực trạng quản trị chiến lược này
  ở một số đô thị lớn Việt Nam và các biện pháp nhằm hòan thiện việc quản trị
  chiến lược đó.
  Đề tài: “Chiến lược phát triển doanh nghiệp tự động hóa của Việt Nam
  giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025” của Đinh Văn Hiến. Đề tài nghiên
  cứu lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược, xây dựng các chiến lược,
  chính sách đổi mới phát triển các doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam và đưa
  ra giải pháp, chính sách đổi mới quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy chiến lược
  phát triển doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn 2025.
  Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận của mô hình thẻ
  điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam” của
  tiến sĩ Trần Quốc Việt - Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề tài nghiên cứu các yếu
  tố chính yếu nào có tác động đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân
  bằng (BSC) trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mức độ
  tác động cụ thể của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình
  BSC trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp quản
  trị chiến lược tại các doanh nghiệp.
  Đề tài “Developing a strategic model for small-and-medium-sized
  construction firms in Vietnam” của tiến sĩ Nguyễn Thế Quân - Đại học Leeds. 4
  Đề tài nghiên cứu vấn đề quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp nhỏ và
  vừa ở Việt nam trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung
  sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.
  Cuốn sách “Association internationale Francophone d’Intellgence
  economique” của Đại học Thương mại. Cuốn sách tập hợp các đề tài tham dự
  Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu
  vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng” của Nguyễn Thị Bích
  Loan, Đào Lê Đức, Nguyễn Thị Vân. Nội dung các đề tài này về hệ thống
  quản trị, chiến lược dựa trên tri thức cho các doanh nghiệp, phân tích thực
  trạng của việc khai thác và quản trị tri thức trong bối cảnh hiện nay, đồng thời
  đưa ra các mô hình, kinh nghiệm về quản trị chiến lược tri thức.
  Dự thảo “Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam” của Bộ Nông
  nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự thảo đã xây dựng quy hoạch tổng thể và
  định hướng phát triển công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trên phạm vi cả
  nước đến năm 2015 và định hướng (tầm nhìn) đến năm 2025, phù hợp với
  chiến lược phát triển ngành và phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia
  trong nền kinh tế thị trường.
  Bài báo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến gỗ” của TS.
  Nguyễn Mạnh Dũng đăng trên trang điện tử của Cục chế biến, thương mại
  nông lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Bài báo nghiên cứu về thực trạng công nghiệp hỗ trợ trong chế biến gỗ, cũng
  như tìm hiểu nguyên nhân hạn chế sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trong
  chế biến gỗ, từ đó đưa ra các giải pháp hướng tới sự phát triển công nghiệp hỗ
  trợ cho chế biến gỗ đến năm 2020.
  Bài báo “Một số giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam” đăng
  trên trang điện tử của Cục xúc tiến thương mại đã đề cập đến nhiều việc cần
  phải làm đối với ngành chế biến gỗ của nước ta, trong đó việc định hình các 5
  sản phẩm mũi nhọn, có lợi thế trên thị trường thế giới đó là đồ gỗ nội thất hay
  gỗ mỹ nghệ, ván nhân tạo được ưu tiên hàng đầu. Việc xác định sản phẩm mũi
  nhọn đi đôi với khảo sát hiện trạng, đánh giá tiềm năng của từng vùng rừng,
  vùng sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ . từ đó đưa ra những định hướng phát
  triển thống nhất trong liên kết giữa vùng nguyên liệu và vùng sản xuất, chuyên
  môn hóa các công đoạn chế biến sản phẩm gỗ giữa các doanh nghiệp.
  Luận văn “Chiến lược phát triển ngành gỗ xuất khẩu Việt Nam sang thị
  trường Mỹ đến năm 2015” của tác giả Trần Thanh Sơn Luận văn đã làm rõ cơ
  sở lý luận cơ bản về chiến lược, quản trị chiến lược, làm cơ sở cho việc xây
  dựng chiến lược phát triển của một ngành có tiềm năng xuất khẩu ở Việt Nam
  sang thị trường Mỹ. Đánh giá thực trạng xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam
  sang thị trường Mỹ thời gian qua. Đề xuất chiến lược và giải pháp thực hiện,
  kiến nghị nhằm định hướng cho sự phát triển của ngành đồ gỗ xuất khẩu sang
  Mỹ trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.
  Đề tài “Chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sang
  thị trường EU” của Nhan Phương Thy (2004).
  Đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
  sản xuất và xuất khẩu gỗ ở Thành Phố Hồ Chí Minh sang thị trường Hoa Kỳ”
  của Đỗ Kim Vũ (2005).
  Đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
  sản xuất và xuất khẩu gỗ Thành Phố Hồ Chí Minh sang thị trường EU” của
  Đỗ Nguyễn Ngân Tuyền (2006).
  Đề tài “Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển ngành đồ gỗ
  xuất khẩu tại tỉnh Bình Dương sau khi Việt Nam gia nhập WTO” của Đỗ
  Đoan Trang (2007).
  Ngoài ra còn có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, các bài
  viết khác đề cập đến công tác hoạch định chiến lược nói chung và hoạch định 6
  các doanh nghiệp sản xuất gỗ nói riêng. Tuy vậy, các công trình này về cơ bản
  là nghiên cứu hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô. Hoạch định chiến lược các
  doanh nghiệp gỗ thường chỉ được đề cập như một trường hợp tham khảo điển
  hình, hoặc các tác giả chỉ đề cập đến từng mảng, từng vấn đề riêng biệt của
  doanh nghiệp mà chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách có hệ
  thống về công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty TNHH Gỗ Giang.
  Như vậy, câu hỏi được đặt ra là: “Giải pháp nào có thể giúp doanh
  nghiệp Gỗ Giang hoàn thiện chiến lược phát triển trong tương lai?
  Nội dung luận văn sẽ trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở trên bằng
  những lý luận về công tác hoạch định chiến lược cũng như sự đánh giá cụ thể
  thực trạng hoạch định chiến lược tại Doanh nghiệp Gỗ Giang, từ đó đưa ra
  các giải pháp phát triển doanh nghiệp.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích
  Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa về mặt lý luận liên quan đến hoạt động
  xây dựng chiến lược của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc hoạch định
  chiến lược vào việc hoạch định chiến lược, đặc biệt là chiến lược kinh doanh
  sản phẩm đồ gỗ tại Công ty Gỗ Giang.
  Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng phát triển của doanh
  nghiệp Gỗ Giang tại Chàng Sơn - Thạch Thất - Hà Nội, cũng như chỉ ra
  những cơ hội phát triển và những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong
  quá trình biến đổi của nền kinh tế - xã hội, luận văn sẽ góp phần đưa ra những
  hoạch định chiến lược và giải pháp để phát triển doanh nghiệp Gỗ Giang
  trong dài hạn.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu các công cụ lý thuyết về hoạch định chiến
  lược doanh nghiệp. 7
  Nhiệm vụ 2: Khảo sát thực tế công tác hoạch định chiến lược tại Doanh
  nghiệp Gỗ Giang trong những năm qua.
  Nhiệm vụ 3: Xây dựng giải pháp chiến lược phát triển doanh nghiệp
  Gỗ Giang.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác hoạch định chiến lược
  của doanh nghiệp Gỗ Giang. Đây là một trong những doanh nghiệp chế biến
  và sản xuất đồ gỗ điển hình của huyện Thạch Thất nói riêng và của cả nước
  nói chung.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về giới hạn nghiên cứu, luận văn tập trung vào đánh giá thực trạng tình
  hình chế biến và sản xuất gỗ của Công ty TNHH Gỗ Giang từ năm 2008 cho
  đến nay, đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm phát triển nghề, phát triển
  Công ty TNHH Gỗ Giang trong bối cảnh hiện nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được thực hiện dựa vào hai phương pháp chính, đó là phương
  pháp thu thập thong tin và phương pháp xử lý thông tin.
  Một là, phương pháp thu thập thông tin gồm có nghiên cứu tài liệu,
  điều tra, phỏng vấn : được thực hiện dựa trên những điều tra khảo sát thực
  tế, để có đánh giá chuẩn xác nhất về sự phát triển của tổ chức, cụ thể là Doanh
  nghiệp Gỗ Giang cũng như những điểm yếu, điểm mạnh doanh nghiệp này.
  Hai là, phương pháp xử lý thông tin, bao gồm sự đối chiếu so sánh,
  thống kê mô tả, phân tích tổng hợp, ma trận SWOT v.v. Cụ thể, phép đối
  chiếu, so sánh được dùng để phân tích đối thủ cạnh tranh. Luận văn được áp
  dụng phép đối chiếu, so sánh với các đối thủ cạnh tranh là các công ty sản
  xuất gỗ ngay tại làng nghề Chàng Sơn nói riêng và các công ty gỗ tại Việt Nam nói chung. Qua đó Gỗ Giang đưa ra khung lý thuyết đối chiếu hiện trạng
  sản xuất kinh doanh của mình. Thống kê mô tả được dựa trên sự thống kê các
  số liệu, bảng biểu từ đó rút ra các kết luận để phân tích đánh giá việc thực thi
  chiến lược tại công ty. Ma trận SWOT dùng để phân tích các chiến lược cạnh
  tranh, các yếu tố bên ngoài và bên trong nhằm đánh giá những mặt mạnh, mặt
  yếu, những thách thức và những cơ hội. Từ đó đưa ra chiến lược của công ty
  trong tương lai.
  6. Dự kiến đóng góp của luận văn
  Luận văn góp phần tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn
  về công tác hoạch định chiến lược phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp.
  Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định
  chiến lược tại Công ty TNHH Gỗ Giang, từ đó rút ra những vấn đề còn tồn tại
  trong công tác hoạch định chiến lược sản phẩm đồ gỗ hiện nay tại công ty.
  Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh đồ gỗ tại Công ty Gỗ
  Giang và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  trong dài hạn.
  7 . Kết cấu đề tài
  Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận danh mục tài
  liệu tham khảo, gồm 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạch định chiến lược của
  doanh nghiệp
  - Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược phát triển tại
  Doanh nghiệp Gỗ Giang
  - Chương 3: Định hướng xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển
  Doanh nghiệp Gỗ Giang.

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Gỗ Giang ở huyện Thạch Thất, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Gỗ Giang ở huyện Thạch Thất, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status