Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện

  TÓM TẮT
  Tên luận văn: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây
  dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng
  Yên.
  Tác giả: Chu Hồng Dương
  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  Bảo vệ năm: 2015
  Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Quang Vinh
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  *Mục đích:
  Luận văn nhằm làm rõ những cơ sở lý luận và đánh giá một cách đúng đắn
  thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng
  các khu đô thị và khu công nghiệp ở huyện Văn Giang, đề xuất các giải pháp có căn
  cứ và có tính khả thi nhằm giải quyết một cách căn bản việc làm cho lao động bị thu
  hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn huyện
  những năm tới.
  * Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thu hồi đất nông nghiệp và
  các chính sách của nhà nước về công tác giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi
  đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện Văn
  Giang, tỉnh Hưng Yên.
  - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về việc làm nói chung, việc làm cho lao
  động bị thu hồi đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện Văn Giang.
  - Đánh giá đúng thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và việc làm của lao động
  bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị.
  - Đề xuất phương hướng và các giải pháp có căn cứ để tiếp tục giải quyết việc
  làm, ổn định cuộc sống cho lao động tại các địa phương đã, đang và sẽ thu hồi đất
  để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị trong những năm tới.

  Những đóng góp mới của luận văn:
  - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện giải pháp giải quyết
  việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị và công
  nghiệp một cách hệ thống, đầy đủ cả về lý luận, đánh giá thực trạng, giải pháp giải
  quyết việc làm cho lao động bị mất đất
  - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà
  nước về công tác Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp và giải quyết việc
  làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.


  MỤC LỤC

  Danh sách các từ viết tắt . xviii
  Danh sách bảng . xix
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 4
  1.1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao động bị thu
  hồi đất nông nghiệp. 4
  1.1.1. Việc làm và vai trò của việc làm . 4
  1.1.2. Phát triển các Khu công nghiệp, đô thị và vấn đề giải quyết việc làm
  cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 7
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới giải quyết việc làm cho người lao động. 15
  1.1.4. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi
  đất nông nghiệp của một số nước trên thế giới. 20
  1.1.5. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất
  của một số địa phương trong nước 23
  1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. . 24
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28
  2.1. Phương pháp luận . 28
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 28
  2.2.1. Phương pháp phân tích 28
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp 29
  2.2.3. Phương pháp so sánh 30
  2.2.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu . 30
  2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 31
  2.4. Các bước thực hiện và thu thập số liệu 31
  2.5. Các công cụ được sử dụng . 32

  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG
  BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN GIANG –
  HƯNG YÊN 33
  3.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và thực hiện chính sách đền bù cho người
  lao động khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang. . 33
  3.1.1. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp của huyện Văn Giang để làm Khu
  công nghiệp và Khu đô thị . 33
  3.1.2. Chủ trương chính sách của huyện Văn Giang về đền bù, hỗ trợ cho
  người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 34
  3.1.3. Thực trạng thực hiện chính sách đền bù cho lao động bị thu hồi đất nông
  nghiệp xây dựng các Khu công nghiệp ở huyện Văn Giang 38
  3.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho
  lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang. . 41
  3.2.1. Đặc điểm tự nhiên 41
  3.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 44
  3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao
  động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Văn Giang 49
  3.3. Nhu cầu việc làm và thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi
  đất nông nghiệp huyện Văn Giang 51
  3.3.1. Nhu cầu việc làm của lao động sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp 51
  3.3.2. Chủ trương của huyện Văn Giang giải quyết việc làm cho lao động bị
  thu hồi đất nông nghiệp. 54
  3.3.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
  của huyện Văn Giang . 59
  3.4. Đánh giá về thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông
  nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang thời gian qua. 67
  3.4.1. Kết quả đạt được 67
  3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 70 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC
  LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
  HUYỆN VĂN GIANG – HƯNG YÊN 76
  4.1. Các căn cứ chủ yếu xác định phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm
  cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang – Hưng
  Yên . 76
  4.2. Phương hướng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
  trên địa bàn huyện Văn Giang – Hưng Yên 76
  4.2.1. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát triển các ngành sử dụng nhiều
  lao động, đặc biệt là lao động phổ thông và không đòi hỏi chuyên môn cao . 77
  4.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động 78
  4.2.3. Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để giải quyết việc
  làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 79
  4.2.4. Nâng cao vai trò của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết
  việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp . 80
  4.3. Các giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông
  nghiệp trên địa bàn huyện Văn Giang . 80
  4.3.1. Tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch kinh tế, xã hội và đất đai 80
  4.3.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề . 81
  4.3.3. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông nghiệp 84
  4.3.4. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ . 86
  4.3.5. Thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển các ngành
  công nghiệp có vòng quay ngắn nhằm tăng cầu về lao động 88
  4.3.6. Tạo điều kiện để người dân được góp vốn vào các dự án bằng giá trị đất
  bị thu hồi 90
  4.3.7. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động 91
  KẾT LUẬN . 94
  Tài liệu tham khảo. 96

  Xem Thêm: Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn huyện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status