Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . I
  DANH MỤC SƠ ĐỒ II
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ II
  MỞ ĐẦU . 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 3
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu . 3
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 4
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu . 4
  4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI . 5
  5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 6
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ SÁNG TẠO VÀ
  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP SÁNG
  TẠO 7
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 7
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 7
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 11
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ SÁNG TẠO VÀ NGÀNH
  CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO 13
  1.2.1. Khái niệm sáng tạo . 13
  1.2.2. Khái niệm hàng hóa và dịch vụ sáng tạo 16
  1.2.3. Khái niệm nền kinh tế sáng tạo 18 1.2.4. Khái niệm các ngành công nghiệp sáng tạo . 19
  1.2.4.1. Lịch sử phát triển công nghiệp sáng tạo 19
  1.2.4.2. Khái niệm công nghiệp sáng tạo . 21
  1.2.4.3. Các đặc trưng cơ bản của ngành công nghiệp sáng tạo 21
  1.2.4.4. Vai trò của việc phát triển ngành công nghiệp sáng tạo 22
  1.2.5. Phân loại ngành công nghiệp sáng tạo . 25
  1.2.5.1. Phân loại chung ngành công nghiệp sáng tạo . 25
  1.2.5.2. Ngành công nghiệp điện ảnh . 26
  1.2.5.3. Ngành công nghiệp trò chơi điện tử 27
  1.2.5.4. Ngành công nghiệp du lịch . 28
  1.3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO 29
  1.3.1. Khái niệm chính sách . 29
  1.3.2. Giải pháp và công cụ của chính sách . 29
  1.3.3. Vai trò của chính sách phát triển ngành công nghiệp sáng tạo 30
  1.3.4. Các nhóm chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo 31
  1.3.4.1. Xét theo lĩnh vực tác động: . 31
  1.3.4.2. Xét theo thời gian phát huy hiệu lực . 32
  1.3.4.3. Xét theo cấp độ của chính sách . 33
  1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển công nghiệp sáng
  tạo . 34
  1.3.6. Quy trình xây dựng chính sách . 37
  1.3.7. Định hướng chính sách phát triển ngành công nghiệp sáng tạo . 38
  1.3.8. Chính sách quốc tế về phát triển ngành công nghiệp sáng tạo 40
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 42
  2.1. CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU . 42
  2.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 43
  2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ . 43
  2.3.1. Phương pháp phân tích . 44
  2.3.2. Phương pháp tổng hợp 44 2.3.3. Phương pháp so sánh 45
  2.3.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 46
  2.4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 46
  2.5. NGUỒN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU . 48
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH
  PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA
  TRUNG QUỐC 49
  3.1. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA TRUNG QUỐC 49
  3.1.1. Thực trạng các ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc . 49
  3.1.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc
  51
  3.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP ĐIỆN ẢNH TRUNG QUỐC 53
  3.2.1. Thực trạng ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc 53
  3.2.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc . 55
  3.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ TRUNG QUỐC 56
  3.3.1. Thực trạng ngành công nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc . 56
  3.3.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc
  57
  3.4. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP DU LỊCH TRUNG QUỐC . 58
  3.4.1. Thực trạng ngành công nghiệp du lịch Trung Quốc 58
  3.4.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp du lịch Trung Quốc 59
  3.5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÖT RA TỪ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH
  CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA TRUNG QUỐC 61

  CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC
  NGÀNH CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM . 65
  4.1. TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2008 - 2014 65
  4.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM . 66
  4.2.1. Phân loại các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam . 66
  4.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển ngành công
  nghiệp sáng tạo Việt Nam 67
  4.2.3. Thực trạng ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam . 70
  4.2.4. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam . 70
  4.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM . 73
  4.3.1. Thực trạng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam . 73
  4.3.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam . 77
  4.4. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM . 77
  4.4.1. Thực trạng ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam 77
  4.4.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam
  79
  4.5. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG
  NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM 80
  4.5.1. Thực trạng ngành công nghiệp du lịch ở Việt Nam 80
  4.5.2. Chính sách phát triển ngành công nghiệp du lịch Việt Nam . 82
  4.6. ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA TRUNG
  QUỐC CHO VIỆT NAM . 82
  4.6.1. Những vấn đề đặt ra đối với công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam . 82
  4.6.2. Điều kiện vận dụng bài học kinh nghiệm của Trung Quốc cho Việt
  Nam 84 4.7. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SÁNG
  TẠO Ở VIỆT NAM 85
  4.7.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch, chiến lược phát triển công nghiệp
  sáng tạo . 85
  4.7.2. Nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách . 87
  4.7.3. Nhóm giải pháp về chính sách đâu tư 88
  4.7.4. Nhóm giải pháp về chính sách phát triển nguồn nhân lực . 89
  4.7.5. Nhóm giải pháp về chính sách phát triển khoa học – công nghệ . 90
  4.7.6. Nhóm giải pháp về chính sách mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu
  92
  4.7.7. Nhóm giải pháp về chính sách bản quyền 92
  4.7.8. Nhóm giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh 93
  4.7.9. Nhóm giải pháp chính sách phát triển công nghiệp trò chơi điện tử
  95
  4.7.10. Nhóm giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp du lịch 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 102
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH . 103
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 AFTA Khu vực mâ ̣u di ̣ch tự do ASEAN (ASEAN Free Trade Area)
  2 APEC
  Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
  (Asia-Pacific Economic Cooperation)
  3 ASEAN
  Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
  (Association of Southeast Asia Nations)
  4 CNST Công nghiê ̣p sáng tao
  5 ĐTNN Đầu tư nước ngoài
  6 GDP Tổng sản phẩm quốc nô ̣i (Gross Domestic Procduct)
  7 GNP Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product)
  8 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund)
  9 KTST Kinh tế sáng ta ̣o
  10 KT-XH Kinh tế – xã hội
  11 OECD
  Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế
  (Organization for Economic Co-operation and Development)
  12 QLNN Quản lý Nhà nước
  14 STT Số thứ tự
  13 UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp quốc
  14 VCCI
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  (Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
  15 WTO Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade Organization)
  16 XHCN Xã hội chủ nghĩa
  17 XK Xuất khẩu
  18 XNK Xuất nhâ ̣p khẩu

  Xem Thêm: Chính sách phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status