Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất- qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất- qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục bảng
  Danh mục biểu đồ
  Danh mục hình
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA
  VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THU HỒI ĐẤT 7
  1.1. Thu hồi đất theo pháp luật Việt Nam. 7
  1.1.1. Khái niệm thu hồi đất . 7
  1.1.2. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất . 10
  1.1.3. Tham vấn hay minh bạch khi nhà nước thu hồi đất . 13
  1.1.4. Giải quyết khiếu nại khi nhà nướcthu hồi đất 15
  1.2. Ảnh hưởng của thu hồi đất đối với quyền con người . 19
  1.2.1. Ảnh hưởng của thu hồi đất đối với quyền sở hữu tài sản . 19
  1.2.2. Ảnh hưởng của thu hồi đất đối với quyền được làm việc. . 21
  1.2.3. Ảnh hưởng của thu hồi đất đối với quyền có nhà ở thích đáng . 23
  1.2.4. Ảnh hưởng của thu hồi đất đối với việc thụ h ưởng quyền của các nhóm
  dễ bị tổn thương . 25
  1.3. Những yêu cầu cơ bản về bảo đảm quyền con người trong thu hồi đất 28
  1.3.1. Bồi thường một cách thích đáng và công bằng 28
  1.3.2. Bảo đảm sự tham vấn thực sự hay minh ba ̣ch khi thu hồi đất . 33
  1.3.3. Giải quyết hài hòa lợi ích của các bên khi thu hồi đất . 36
  1.3.4. Bảo đảm sự tồn tại của một cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả . 38
  Chương 2: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THU HỒI ĐẤT QUA
  THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 41
  2.1. Tổng quan về đi ̣a điểm nghiên cứu ta ̣i tỉnh Quảng Bình . 412.1.1. Mô tả địa điểm nghiên cứu . 41
  2.1.2. Tình hình khảo sát tại các điểm nghiên cứu . 46
  2.2. Thực trạng bảo đảm quyền con ng ười thông qua viê ̣c th ực hiê ̣n các quy
  đi ̣nh về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ta ̣i tỉnh Quảng Bình. . 48
  2.2.1. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiê ̣p . 48
  2.2.2. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở 54
  2.3. Bảo đảm quyền con người thông qua việc thực hiện các quy định về tham
  vấn hay minh ba ̣ch khi nhà nước thu hồi đất ta ̣i tỉnh Quảng Bình. 64
  2.3.1. Tham vấn khi quyết định thu hồi đất . 64
  2.3.2. Tham vấn khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư . 66
  2.4. Bảo đảm quyền con ng ười bằng việc giải quyết khiếu nại khi nhà n ước
  thu hồi đất ta ̣i tỉnh Quảng Bình. . 70
  2.4.1. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại tại các điểm nghiên cứ u. . 70
  2.4.2. Đánh giá tác động của việc giải quyết khiếu na ̣i đối với yêu cầu bảo đảm
  quyền con người khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình. 74
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
  TRONG THU HỒI ĐẤT QUA THỰC TIỄN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH. 79
  3.1. Các giải pháp về hoàn thiê ̣n chính sách pháp luâ ̣t . 79
  3.1.1. Pháp luật cần quy định thu he ̣p quyền thu hồi của Nhà n ước: . 79
  3.1.2. Hoàn chỉnh quy định pháp luật về định giá đất và bất động sản phục vụ
  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. . 81
  3.1.3. Hình thành cơ chế pháp lý về chia sẽ l ợi ích cho những đối tượng bi ̣ ảnh
  hưởng bởi thu hồi đất . 84
  3.1.4. Hoàn thiện các quy định pháp luật bảo đảm sự tham gia của ng ười dân
  vào quá trình thu hồi đất. 86
  3.1.5. Hoàn thiện các quy định pháp luật về đào tạo , chuyển đổi nghề nghiê ̣p và
  tạo việc làm cho người bị thu hồi đất. 88
  3.1.6. Hoàn thiện các quy định pháp luật về tái định cư 89
  3.1.7. Hoàn thiện các quy định giải quyết khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường,
  hỗ trợ và tái định cư. 913.2. Các giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luâ ̣t 93
  3.2.1. Tăng cường các biê ̣n pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình
  thực thi pháp luật về thu hồi hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 93
  3.2.2. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà n ước về đất đai và nhâ ̣n th ức
  của nhân dân về pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và
  tái định cư. 94
  3.2.3. Đối với việc đảm bảo sự tham vấn thực sự trong quá trình thu hồi đất, bồi
  thường giải phóng mặt bằng. 95
  3.2.4. Đối với công tác tổ chứ c đào tạo nghề và tạo việc làm. 95
  3.2.5. Đối với công tác giải quyết khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải
  phóng mặt bằng. . 96
  KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất- qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất- qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status