Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần

  MỤC LỤC
  GIỚI THIỆU 1
  1.1. Giới thiệu hệ thống dựa thành phần 3
  1.2. Kiến trúc phần mềm dựa thành phần 4
  1.3. Đặc tính của thành phần phần mềm 5
  1.4. Một số mô hình thành phần hiện tại 6
  2.1. OSGi framework . 10
  2.1.1. Tổng quan về OSGi 10
  2.1.2. Lớp Module 12
  2.1.3. Lớp Lifecycle 23
  2.1.4. Lớp Service . 28
  2.2. OSGi trong phát triển phần mềm dựa thành phần . 33
  2.2.1. Mô hình thành phần 33
  2.2.2. Mô hình thành phần trong OSGi 33
  Chương 3. ÁP DỤNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 38
  3.1. Phân tích kiến trúc và lựa chọn các công nghệ . 40
  3.1.1. Kiến trúc phân tầng và dựa thành phần 42
  3.1.2. Áp dụng kiến trúc phân tầng và dựa thành phần vào ứng dụng . 43
  3.2. Phát triển ứng dụng . 51
  3.2.1. Biên dịch ứng dụng với Bndtool . 51
  3.2.2. Triển khai ứng dụng với Apache Felix . 52
  3.2.3. Các chức năng của ứng dụng 53
  3.3. Đánh giá so với việc phát triển hệ thống với phương pháp truyền thống . 61
  4.1. Các kết quả đạt được . 67
  4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai 68
  PHỤ LỤC 1 . 71
  PHỤ LỤC 2 . 72

  iv
  BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Diễn giải Tiếng Việt
  1 API Application Programming Interface Giao diện lập trình ứng dụng
  2 CIDL
  Component Implementation
  Definition Language
  Ngôn ngữ định nghĩa cài đặt
  thành phần
  3 CIF
  Component Implementation
  Framework
  Framework cài đặt thành
  phần
  4 COM Component Object Model
  Mô hình đối tượng thành
  phần
  5 CORBA
  Common Object Request Broker
  Architecture
  Kiến trúc chung gian yêu
  cầu đối tượng chung
  6 DS Declarative Services
  Một trong những mô hình
  thành phần để khai báo và
  sử dụng dịch vụ trong OSGi
  7 EJB Enterprise JavaBeans
  Mô hình thành phần dùng
  cho phát triển ứng dụng
  doanh nghiệp với Java
  8 GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu
  9 IDE
  Integrated Development
  Environment
  Môi trường phát triển tích
  hợp
  10 IDL Interface Defination Language
  Ngôn ngữ định nghĩa giao
  diện
  11 JMS Java Message Service Dịch vụ truyền tin trongJava
  12 JRE Java Runtime Environment Môi trường chạy Java
  13 JVM Java Virtual Machine Máy ảo Java
  14 REST Representational State Transfer
  Một phong cách kiến trúc
  cho hệ thống mạng. Ứng
  dụng phổ biến là cho dịch
  vụ Web
  15 SCA Service Component Architechture
  Kiến trúc thành phần dịch
  vụ
  16 SCR Service Component Runtime
  Môi trường chạy thành phần
  dịch vụ
  17 SOA Service-Oriented Architecture Kiến trúc hướng dịch vụ
  18 SOAP Simple Object Access Protocol
  Giao thức truy cập đối
  tượng đơn giản


  v
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  STT Số hiệu Tên hình vẽ
  1 1.1 Phát triển hệ thống phần mềm dựa thành phần
  2 1.2 Kiến trúc hệ thống dựa thành phần
  3 1.3 Ví dụ hệ thống dựa thành phần
  4 1.4 Sự kết hợp có thể giữa client cũ và mới và các thành phần của nó
  5 2.1 Kiến trúc OSGi
  6 2.2
  Một module định nghĩa phạm vi logic. Module tự nó cũng tường
  minh chỉ định lớp nào được đóng gói bên trong, lớp nào được hiện
  diện ra bên ngoài
  7 2.3
  Các lớp có phụ thuộc tường minh vì các tham chiếu trong mã
  nguồn. Các module có phụ thuộc ngầm định vì mã nguồn chúng
  bao gồm
  8 2.4
  Mặc dù hướng đối tượng và tính module đều cung cấp những khả
  năng như nhau nhưng ở các cấp độ khác nhau
  9 2.5 Cấu trúc của bundle
  10 2.6 Classloader trong OSGi
  11 2.7
  Chuỗi Classloader, nếu một Classloader không thể nạp một lớp nó
  sẽ chuyển cho Classloader tiếp theo
  12 2.8 Khả năng thay thế
  13 2.9
  Một bundle fragment được gắn với một bundle chủ của nó và cùng
  chia sẻ một Classloader
  14 2.10 Cấu trúc đánh phên bản
  15 2.11
  Các phụ thuộc của phụ thuộc có thể có các phiên bản không tương
  thích. OSGi cho phép cùng tồn tại bằng cách cô lập chúng với cái
  kia
  16 2.12 Class Path trong Java và quản lý vòng đời trong OSGi framework
  17 2.13 Vòng đời của bundle trong OSGi
  18 2.14 Các lệnh OSGi tương ứng với các thao tác khi triển khai ứng dụng
  19 2.15
  Một dịch vụ được cung cấp bởi một bundle và được sử dụng bởi
  một bundle khác. Hình tam giác có đỉnh trỏ về bên cung cấp dịch
  vụ
  20 2.16
  Một service consumer có thể sử dụng nhiều instance của một dịch
  vụ
  21 3.1 Đối tượng người dùng và chức năng của hệ thốngđặt hàng
  22 3.2 Các bước xử lý khi khách hàng đặt hàng

  vi
  23 3.3 Kiến trúc và các thành phần công nghệ trong ứng dụng
  24 3.4 Kiến trúc ba tầng
  25 3.5 Phụ thuộc vòng
  26 3.6 Chia các tầng thành các thành phần nhỏ hơn
  27 3.7 Các tầng trong ứng dụng
  28 3.8 Các thành phần trong ứng dụng
  29 3.9 Các thành phần và giao tiếp giữa chúng
  30 3.10 Cấu trúc bundle chipshop.admin.general.ui trong Bnd project
  31 3.11 Cấu trúc bundle chipshop.admin.general.ui sau khi build
  32 3.12
  Tương tác giữa các bundle liên quan đến sản phẩm thông qua dịch
  vụ
  33 3.13 Các bundle xử lý đơn hàng
  34 3.14 Các bundle của toàn bộ ứng dụng
  35 3.15 Phát triển ứng dụng với Bndtool
  36 3.16 Chạy ứng dụng trực tiếp trong Eclipse
  37 3.17 Kết quả chạy unit test
  38 3.18 Danh sách và trạng thái các bundle
  39 3.19 Danh sách sản phẩm trên frontend
  40 3.20 Xem thông tin trong giỏ hàng
  41 3.21 Đăng ký và đăng nhập
  42 3.22 Đặt hàng
  43 3.23 Đặt hàng thành công
  44 3.24 Xem lại đơn hàng đã đặt
  45 3.25 Đăng nhập vào trang quản trị
  46 3.26 Xem thông tin và sửa sản phẩm
  47 3.27 Thêm sản phẩm, danh mục hoặc xóa danh mục
  48 3.28 Sản phẩm mới tạo trên backend
  49 3.29 Sản phẩm mới tạo trên frontend
  50 3.30 Xem và cập nhật trạng thái các đơn hàng
  51 3.31
  Các bundle cung cấp chương trình khuyến mại sau khi được triển
  khai
  52 3.32
  Thực đơn khuyến mại tự động xuất hiện sau khi các bundle được
  triển khai
  53 3.33 Thông tin khuyến mại

  vii
  54 3.34 Dừng bundle chipshop.discounts.mongo
  55 3.35
  Bundle chipshop.discounts.mongo chuyển sang trạng thái
  Resolved
  56 3.36
  Thực đơn “khuyến mại” biến mất sau khi bundle
  chipshop.discounts.mongo bị dừng
  57 3.37
  Các thành phần liên quan đến khuyến mại có thể được triển độc lập
  và động
  58 3.38
  Các bundle không thể chuyển sang trạng thái Active khi các phụ
  thuộc và ràng buộc chưa được thỏa mãn 1


  GIỚI THIỆU
  Các hệ thống phần mềm ngày càng trở nên phức tạp, cùng với nhu cầu phát triển
  nhanh và cập nhật thường xuyên, từ đó tạo ra nhu cầu cần một kiến trúc để đáp ứng
  được những nhiệm vụ khó khăn này. Kiến trúc dựa thành phần là một giải pháp, đặc
  tính cơ bản của kiến trúc dựa thành phần là chia mã nguồn thành những thành phần
  nhỏ, độc lập giúp ta dễ dàng hiểu, nâng cấp và bảo trì. Khái niệm hệ thống phần mềm
  dựa thành phần và việc phát triển hệ thống phần mềm dựa thành phần không còn là
  mới. Nhưng những ưu điểm của việc phát triển phần mềm theo mô hình dựa thành
  phần vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng phổ biến hơn. Chia hệ thống thành các phần
  mã nguồn nhỏ giúp ta có thể thay đổi, cập nhật hoặc đơn giản thay thế nó mà không
  ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.
  Để đưa kiến trúc dựa thành phần từ thiết kế áp dụng vào thực tế không hề đơn
  giản và dễ dàng và không thể thực hiện được nếu chỉ sử dụng Java thuần túy. OSGi
  giúp ta thực hiện được điều này cùng với Java. Ngoài việc giúp ta phát triển một hệ
  thống dựa thành phần OSGi cũng khắc phục một số nhược điểm còn tồn tại của class
  path trong Java, tránh được những lỗi khi hệ thống đang chạy (run time) rất thường
  xuyên xảy ra với một hệ thống lớn và phức tạp. Triển khai hay cập nhật các thành
  phần khi hệ thống vẫn đang chạy mà không phải khởi động lại, điều này không thể có
  được với một hệ thống phát triển với Java thông thường.
  Những ưu điểm mà OSGi mang lại là rất rõ ràng, tuy nhiên trước đây OSGi
  thường có tiếng là quá phức tạp và khó sử dụng, do vậy OSGi còn chưa được sử dụng
  rộng rãi. Gần đây có nhiều sự thay đổi về công cụ phát triển cũng như framework.
  Trong luận văn tôi đã tìm hiểu và đưa ra những kinh nghiệm lập trình, áp dụng những
  công nghệ, kỹ thuật được cho là tốt nhất hiện có với nhiều ưu điểm như dịch vụ Web
  RESTful đang dần thay thế SOAP và WSDL, NoSQL hay AngularJS [21,23,16]. Kết
  hợp với OSGi để đưa ra lựa chọn cho một kiến trúc hiệu quả giúp ta không còn tốn
  nhiều thời gian để lựa chọn kiến trúc cũng như công nghệ trước khi phát triển một hệ
  thống, nhất là hệ thống lớn và phức tạp. Giúp ta có nhiều thời gian tập trung vào phát
  triển nghiệp vụ cho hệ thống.
  Nội dung luận văn chia thành bốn chương. Chương 1 tìm hiểu về các khái niệm
  trong hệ thống dựa thành phần, kiến trúc dựa thành phần và phát triển hệ thống phần
  mềm dựa thành phần. Tìm hiểu, phân tích một số mô hình thành phần hiện tại và đưa
  ra lựa chọn mô hình phù hợp cho phát triển phần mềm hiện nay. Chương 2 tìm hiểu về
  lịch sử, kiến trúc và các đặc tính của OSGi. Từ đó hiểu rõ về kiến trúc, mục đích thiết
  kế giúp OSGi có được những đặc tính phù hợp với việc phát triển hệ thống dựa thành
  phần, bổ sung và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại trong Java chuẩn. Chương
  3 trình bày việc áp dụng OSGi để xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến theo
  kiến trúc dựa thành phần. Trình bày việc phân tích kiến trúc hệ thống, tìm hiểu những 2


  công nghệ liên quan và những công cụ tốt nhất hiện có sử dụng cho quá trình phát
  triển. Đưa ra những lựa chọn khi thiết kế, phân tách các thành phần sao cho phát huy
  được tốt nhất những ưu điểm của kiến trúc dựa thành phần và OSGi. Hệ thống sau khi
  hoàn thành sẽ bao gồm đầy đủ các thành phần cơ bản như một ứng dụng doanh nghiệp.
  Như một giao diện Web frontend cho phép khách hàng xem và đặt mua sản phẩm
  thông qua chức năng giỏ hàng và một trang quản trị dành cho quản trị viên. Web
  frontend sẽ giao tiếp với hệ thống backend xử lý nghiệp vụ thông qua dịch vụ Web
  RESTful. Dịch vụ Web RESTful giao tiếp với các thành phần OSGi bên dưới thông
  qua các dịch vụ OSGi, bản thân dịch vụ Web RESTful cũng là một dịch vụ OSGi. Các
  dịch vụ OSGi bên dưới cũng truy cập đến cơ sở dữ liệu NoSQL thông qua các dịch vụ
  OSGi. Chương 4 là kết luận, đánh giá những kết quả đạt được và định hướng phát triển
  của đề tài. Phần cuối cùng là tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

bundle trong OSGi

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status