Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng . ii
  Danh mục các hình . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA
  CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 9
  1.1. Lãi suất . 9
  1.1.1. Khái niệm, phân loại lãi suất 9
  1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tại các ngân hàng thương mại 13
  1.1.3. Vai trò của lãi suất 18
  1.2. Chính sách lãi suất . 23
  1.2.1. Khái niệm chính sách lãi suất . 23
  1.2.2. Nội dung chính sách lãi suất . 23
  1.2.3. Mục tiêu của chính sách lãi suất . 24
  1.2.4. Công cụ của chính sách lãi suất . 27
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách lãi suất 31
  1.2.6. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đến hoạt động của ngân hàng
  thương mại 36
  1.3. Kinh nghiệm điều hành lãi suất tại một số ngân hàng thương mại 41
  1.3.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 41
  1.3.2. Ngân hàng thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 45
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Việt Nam (Agribank) 49

  CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI
  HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN HÀ TĨNH 51
  2.1. Chính sách lãi suất Việt Nam từ năm 2008 đến nay 51
  2.2. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh . 63
  2.3. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn năm 2008 đến năm
  2013 . 66
  2.3.1. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động huy động vốn . 66
  2.3.2. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động cho vay 75
  2.3.3. Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với các hoạt động khác 81
  2.4. Đánh giá về chính sách lãi suất qua thực tiễn kinh doanh của ngân
  hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 83
  2.4.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân
  hàng thương mại . 83
  2.4.2. Đánh giá về chính sách lãi suất qua thực tiễn hoạt động kinh
  doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh . 90
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỂ
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH . 104
  3.1. Quan điểm định hướng chính sách lãi suất Việt Nam và phương hướng
  hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Hà Tĩnh 104
  3.1.1. Quan điểm định hướng chính sách lãi suất của Việt Nam . 104
  3.1.2 Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp
  và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 110

  3.2. Một số giải pháp đề xuất với ngân hàng Nhà nước nhằm hoàn thiện
  chính sách lãi suất . 114
  3.2.1. Nhóm giải pháp ngắn hạn . 114
  3.2.2. Nhóm giải pháp dài hạn 121
  3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lãi suất tại ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh . 125
  3.3.1. Giải pháp về quản lý thông tin lãi suất . 125
  3.3.2. Giải pháp về điều hành lãi suất 127
  KẾT LUẬN . 131
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 134
  i
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  2 BIDV
  Ngân hàng thương mại Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam
  3 CBCNV Cán bộ công nhân viên
  4 CP Chính phủ
  5 CSTT Chính sách tiền tệ
  6 KHH Không kỳ hạn
  7 LS Lãi suất
  8 LSCV Lãi suất cho vay
  9 LSCB Lãi suất cơ bản
  10 NHNN Ngân hàng Nhà nước
  11 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  12 NHTM Ngân hàng thương mại
  13 NHTW Ngân hàng Trung Ương
  14 TCKT Tổ chức kinh tế
  15 TCTD Tổ chức tín dụng
  16 TMCP Thương mại cổ phần
  17 VCB Ngân hàng Ngoại thương

  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 1.1 Niêm yết lãi suất Vietcombank ngày 6/5/2013 41
  2 Bảng 1.2
  Trần lãi suất huy động VND tại BIDV hiệu
  lực từ 28/6/2013
  47
  3 Bảng 2.1
  Lãi suất cơ bản, lãi suất thị trường từ tháng
  9/08 đến tháng 2/09
  52
  4 Bảng 2.2 Lãi suất huy động bình quân tháng 11-12/2009 53
  5 Bảng 2.3
  Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của
  NHNN
  54
  6 Bảng 2.4
  Lãi suất huy động VND một số kỳ hạn tại một
  số thời điểm năm 2010
  56
  7 Bảng 2.5
  Lãi suất huy động một số ngân hàng thay đổi
  sáng 18/3/2014
  62
  8 Bảng 2.6
  Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với
  khách hàng hiệu lực từ ngày 18/3/2014
  62
  9 Bảng 2.7
  Tình hình huy động vốn tại một số thời điểm
  tháng 3/2011
  69
  10 Bảng 2.8
  Biểu lãi suất niêm yết tại Agribank Hà Tĩnh
  kể từ ngày 24/3/2011
  70
  11 Bảng 2.9 Cơ cấu nguồn vốn Agribank Hà Tĩnh 2010 – 2013 73
  12 Bảng 2.10 Dư nợ cho vay từ 2010 đến 2013 77
  13 Bảng 2.11 Dư nợ cho vay và cơ cấu dự nợ 78
  14 Bảng 2.12
  Lãi suất niêm yết tại Agribank Hà Tĩnh ngày
  28/6/2014
  92

  iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 2.1
  Biểu đồ diễn biến lãi suất vay và lãi suất
  thực vay ngắn hạn, dài hạn năm 2010
  57
  2 Hình 2.2 Điều hành lãi suất trong năm 2012 59
  3 Hình 2.3
  Tình hình nguồn vốn huy động thay đổi từ
  2010 – 2013
  72
  4 Hình 2.4 Phân loại nợ theo kỳ hạn 2010 - 2013 79
  5 Hình 3.1 Biểu đồ thay đổi các mức lãi suất 106  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là một loại giá rất nhạy cảm và là
  một biến số luôn luôn được quan tâm theo dõi một cách chặt chẽ. Các nhà
  kinh tế cho rằng, sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập
  quốc dân, tới quyết định tiết kiệm và đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp,
  tới tỷ giá hối đoái, do đó, lãi suất ảnh hưởng tới cán cân thương mại. Chính vì
  vậy, việc hoạch định và thực thi chính sách lãi suất để thực hiện có hiệu quả
  các mục tiêu trong nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tế cho
  thấy, một chính sách lãi suất đúng đắn sẽ có tác động tích cực tới việc đạt
  được các mục tiêu kinh tế, ngược lại, khi chính sách lãi suất không phù hợp sẽ
  làm trầm trọng thêm tình trạng của nền kinh tế.
  Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, vì vậy,
  hoạt động kinh doanh của ngân hàng chịu sự tác động, chi phối mạnh mẽ từ
  chính sách lãi suất. Với bất kỳ sự thay đổi nhỏ trong điều hành chính sách lãi
  suất, đều ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt, lãi suất được ví là
  điểm nóng nhất của nền kinh tế trong năm 2012, là vấn đề được quan tâm
  hàng đầu trong năm 2013 và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong năm 2014.
  Kéo theo đó, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung
  và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh nói riêng có sự
  biến chuyển mạnh mẽ.
  Như vậy, nghiên cứu chính sách lãi suất và tác động của nó đến hoạt
  động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng là vấn đề có
  ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong bối cảnh lãi suất biến động mạnh như
  hiện nay. Trên ý nghĩa ấy, tôi lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng của chính sách
  2
  lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn Hà Tĩnh” làm luận văn thạc sĩ của mình.
  Vậy vấn đề đặt ra cho luận văn là cơ sở lý luận và thực tiễn nào để
  nghiên cứu chính sách lãi suất? Lãi suất và chính sách lãi suất có ảnh hưởng
  như thế nào đến hoạt động ngân hàng? Cần những giải pháp gì tiếp tục hoàn
  thiện chính sách lãi suất để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng? Đó
  là những câu hỏi nghiên cứu mà luận văn này phải giải đáp.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Lãi suất là biến số trung tâm trong hoạt động kinh tế và mang tính thời
  sự cao, do vậy, lãi suất và chính sách lãi suất được bàn tới trong nhiều công
  trình nghiên cứu của các tác giả. Các bài viết nổi bật có thể kể đến như:
  - “Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các
  đề xuất chính sách” của TS. Nguyễn Đình Luận (2013) tạp chí Phát triển và
  hội nhập số 11 (21) tháng 07-08/2013 trang 16-20.
  Tác phẩm khẳng định lãi suất giữ vai trò hết sức quan trọng là một
  trong những đòn bẩy kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Trong tác phẩm tác
  giả đã nêu khái quát ảnh hưởng của lãi suất đến nền kinh tế nói chung cũng
  như hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tác giả đã tổng quát lại cơ chế
  điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước qua các năm, đồng thời đưa ra các
  đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách lãi suất trong thời gian tới.
  - “Bàn thêm về điều hành lãi suất đối với thị trường tiền tệ” của ThS.
  Nguyễn Cao Hoàng (2014) tạp chí Tài chính số 4 năm 2014.
  Tác phẩm nêu rõ lãi suất là giá cả của vốn tiền tệ, là một chỉ số kinh tế
  tổng hợp, chịu tác động bởi nhiều nhân tố kinh tế vĩ mô, tài chính- tiền tệ ở
  trong nước và ngoài nước. Từ phân tích diễn biến tiền tệ, lãi suất tác giả đưa
  ra các nhận xét về cơ chế điều hành lãi suất đối với hoạt động của các ngân
  3
  hàng thương mại, cũng như đối với thị trường tiền tệ, và đưa ra định hướng
  điều hành lãi suất trong thời gian tới.
  - “Ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đến hoạt động tín dụng của ngân
  hàng thương mại” Võ Thành Danh, Lê Trương Minh Triết, tạp chí Nghiên
  cứu phát triển số 1/2009.
  Tác phẩm phân tích tình hình biến động lãi suất ở Việt Nam, các yếu tố
  ảnh hưởng đến lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại, ảnh hưởng của lãi
  suất cho vay đến dư nợ vay và các loại rủi ro lãi suất. Tác phẩm nêu rõ tầm
  quan trọng của lãi suất đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
  Một số nghiên cứu khác đã phân tích, đưa ra các kiến nghị, giải pháp
  điều hành lãi suất, góp phần giải quyết các vấn đề nóng về lãi suất trên thị
  trường, tiêu biểu có thể kể đến các tác phẩm như:
  - “Một số kiến nghị để điều hành lãi suất hiệu quả” của ThS. Huỳnh
  Thị Thúy Giang (2011) tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2011
  trang 21.
  Tác phẩm phân tích những phản ứng của thị trường đối với chính sách
  điều hành lãi suất của Ngân hàng nhà nước, những hạn chế đã bộc lộ khi áp
  dụng chính sách trong thực tiễn, và đưa ra các kiến nghị khắc phục các hạn
  chế đó. Giúp các ngân hàng điều hành lãi suất hiệu quả.
  - “Quản lý lãi suất của ngân hàng thương mại trong môi trường cạnh
  tranh hiện nay” của TS. Hà Thị Sáu (2012) tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
  số 8 năm 2012.
  Tác phẩm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mức lãi suất
  được áp dụng trong các ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra cách xác định
  được mức lãi suất hợp lý và có thể quản lý lãi suất đạt hiệu quả nhất cho các
  ngân hàng trong môi trường cạnh tranh.
  4
  Một số luận án tiến sĩ đã nghiên cứu về lãi suất và cơ chế lãi suất trong
  hoạt động ngân hàng như:
  - "Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động của ngân hàng thương mại
  Việt Nam" của tác giả Tạ Ngọc Sơn (2011)
  Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó rủi ro lãi suất là
  loại rủi ro thường xuyên xuất hiện và gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động,
  hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Luận án đề xuất chuẩn hóa chính sách
  quản lý rủi ro lãi suất, trong đó xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng
  Quản trị ngân hàng, Ban Giám đốc, Phòng quản lý rủi ro, Phòng kiểm soát nội
  bộ, qui trình quản lý rủi ro lãi suất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
  bao gồm bốn bước: nhận dạng, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro lãi suất,
  nhằm hoàn thiện qui trình quản lý rủi ro lãi suất tại các ngân hàng này.
  Nhìn chung, các tác phẩm, bài viết đều nêu được tầm quan trọng của
  nghiên cứu lãi suất, chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường nói chung
  và đặc biệt đối với hoạt động ngân hàng. Các bài viết đã phân tích các nguyên
  nhân gây biến động lãi suất, đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách lãi
  suất, cũng như các giải pháp điều hành lãi suất hiệu quả.
  Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu ảnh hưởng
  của chính sách lãi suất một cách tổng quan dựa trên thực tiễn hoạt động kinh
  doanh của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà
  Tĩnh. Việc nghiên cứu diễn biến lãi suất, tác động của chính sách lãi suất trực
  tiếp đến hoạt động kinh doanh của một ngân hàng cụ thể, giúp đánh giá những
  thành công, hạn chế khi đưa chính sách vào áp dụng thực tiễn. Đặc biệt, trong
  giai đoạn chúng ta đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế, chính sách lãi suất
  thường xuyên có sự điều chỉnh, biến số lãi suất trở nên nhạy cảm và biến
  động mạnh mẽ. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng như thể nào? Những thay đổi của chính sách lãi suất đó có tạo
  5
  được hiệu ứng tích cực đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ đó,
  tạo động lực to lớn để khôi phục sản xuất kinh doanh hay không? Đồng thời,
  từ những phân tích, đánh giá, có thể đưa ra những giải pháp thiết thực cho
  việc hướng tới một chính sách lãi suất phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt
  động kinh doanh của hệ thống ngân hàng, góp phần quan trọng khôi phục nền
  sản xuất kinh doanh, khôi phục hệ thống kinh tế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
   Mục đích
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa vào những thành công và hạn chế rút
  ra từ phân tích ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân
  hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh từ năm 2008 đến năm 2013,
  tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó và đề xuất các giải pháp
  phù hợp với điều kiện nền kinh tế hiện nay cũng như tình hình hoạt động kinh
  doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, nhằm hoàn
  thiện chính sách lãi suất và công tác quản lý lãi suất tại chi nhánh.
   Nhiệm vụ
  - Hệ thống hóa vấn đề lý luận, làm rõ cơ sở khoa học của chính sách
  lãi suất trong nền kinh tế thị trường và thực tiễn hoạch định, thực thi chính
  sách lãi suất.
  - Nghiên cứu, phân tích diễn biến, ảnh hưởng của chính sách lãi suất
  đến hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
  để tổng kết, đánh giá về chính sách lãi suất nhằm phát hiện ra những bất cập
  trong chính sách lãi suất hiện hành của Việt Nam. Đồng thời, phát hiện những
  hạn chế về điều hành hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trong điều kiện biến động mạnh mẽ về lãi suất.
  - Đề xuất những giải pháp cho việc hoàn thiện chính sách lãi suất,
  định hướng cơ chế điều hành lãi suất phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng
  6
  thời, luận văn nghiên cứu đưa ra định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả
  hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại nói chung, ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh nói riêng trong điều kiện nền kinh tế
  có nhiều biến động, chính sách lãi suất thường xuyên thay đổi như hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách
  lãi suất đến hoạt của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi không gian: luận văn tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của
  chính sách lãi suất đến hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, luận văn cũng tham khảo kinh nghiệm điều
  hành lãi suất của các ngân hàng thương mại khác.
  + Phạm vi thời gian: từ năm 2008 đến năm 2013.
  5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Thực hiện đề tài, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên
  cứu kinh tế như:
  - Phương pháp logic – lịch sử
  Phương pháp logic được sử dụng để xây dựng khung khổ lý thuyết về
  lãi suất và chính sách lãi suất. Phương pháp lịch sử được sử dụng để nghiên
  cứu kinh nghiệm điều hành lãi suất tại các ngân hàng khác. Sử dụng kết hợp
  phương pháp logic và phương pháp lịch sử được thể hiện tập trung nhất trong
  cấu trúc toàn bộ luận văn.
  - Phương pháp thống kê
  Phương pháp thống kê được sử dụng phổ biến trong chương 2. Các
  bảng số liệu thống kê về biểu lãi suất, kết quả huy động vốn, tín dụng, qua
  các năm; các số liệu về kết quả kinh doanh của Agribank Hà Tĩnh .đã được
  7
  thống kê nhằm cung cấp tư liệu cho việc phân tích, so sánh trong các nội dung
  điều hành lãi suất tại ngân hàng này.
  - Phương pháp phân tích - tổng hợp
  Phương pháp phân tích – tổng hợp được sử dụng trong toàn bộ luận
  văn. Tuy nhiên, phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong chương 2 -
  Ảnh hưởng chính sách lãi suất đến hoạt động kinh doanh của Agribank Hà
  Tĩnh. Từ các thông tin được thu thập, tiến hành phân tích các nội dung điều
  hành lãi suất tại Agribank - chi nhánh Hà Tĩnh, để từ đó tổng hợp lại nhằm đề
  xuất một số giải pháp nhằm phù hợp với thực tế.
  Trong luận văn, tác giả sử dụng các công cụ phân tích kinh tế như: dãy
  số liệu, biểu đồ, . để minh họa một số nội dung.
  6. Đóng góp mới của đề tài
  - Luận văn đưa ra cách tiếp cận mới về việc nghiên cứu chính sách lãi suất:
  nghiên cứu vấn đề trong trạng thái “động”, đặt việc nghiên cứu trong khung cảnh
  diễn biến mạnh mẽ của chính sách lãi suất, ảnh hưởng của chính sách đối với
  riêng biệt ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
  - Luận văn tổng kết, đánh giá những đổi mới trong chính sách lãi suất
  gắn liền với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi
  mới kinh tế, luận văn chỉ ra những bất cập và nguyên nhân trong chính sách
  lãi suất hiện hành của Việt Nam khi áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn
  vị (cụ thể tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh).
  - Luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách
  lãi suất trong thời kỳ khôi phục kinh tế, và biến động nóng về lãi suất như
  hiện nay. Từ đó, luận văn đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
  kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, nắm
  bắt và ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp với các thay đổi trong điều hành
  chính sách lãi suất.
  8
  7. Kết cấu của đề tài
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và các phụ
  lục, đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của chính sách lãi
  suất đến các ngân hàng thương mại
  Chương 2: Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đến hoạt động kinh
  doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Hà Tĩnh
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách lãi suất và nâng cao hiệu
  quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của chính sách lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status