Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết đề tài 1
  2 Tình hình nghiên cứu 3
  2 Mục tiêu nghiên cứu . 10
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 11
  4 Ý nghĩa và đóng góp mới của luận án . 11
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ
  CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

  13
  1.1. Các khái niệm liên quan hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 13
  1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp . 13
  1.1.2. Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp . 14
  1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 20
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 20
  1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 21
  1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 25
  1.3. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp . 29
  1.3.1. Kinh nghiệm chính sách vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp . 29
  1.3.2. Thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư phát triển nông nghiệp thế giới 35
  1.3.3. Thực tiễn về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
  Việt Nam

  36
  Kết luận chương 1 . 44
  Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế . 46
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 46
  2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên . 47
  2.1.3. Kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 48
  2.2. Tình hình nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 51  vi

  2.2.1. GDP nông nghiệp Thừa Thiên Huế 51
  2.2.2. Lao động nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế . 53
  2.2.3. Khoa học công nghệ trong nông nghiệp . 54
  2.2.4. Chính sách vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế . 55
  2.2.5. Định hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp TT- Huế 59
  2.2.6. Một số chủ thể quản lý vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp . 61
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 63
  2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 63
  2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin, đánh giá và dự báo 64
  2.4. Khung phân tích hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp . 71
  Kết luận chương 2 . 72
  Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN
  NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .

  74
  3.1. Kết quả huy động và sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp TT- Huế . 74
  3.1.1. Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 74
  3.1.2. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế 75
  3.1.3. Sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT- Huế . 77
  3.2. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế 82
  3.2.1. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp chung toàn tỉnh 82
  Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp về mặt kinh tế 82
  Kết quả vốn đầu tư cho nông nghiệp với phát triển xã hội 86
  Kết quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp với môi trường 89
  3.2.2. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo địa phương
  và vùng sinh thái

  91
  3.2.3. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển một số dự án, chương trình 93
  3.2.4. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển doanh nghiệp nông nghiệp . 96
  3.2.5. Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo nguồn vốn 98
  3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế .

  100  vii

  3.4. Lựa chọn chiến lược nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp Thừa Thiên Huế theo ma trận SWOT

  103
  Kết luận chương 3 . 106
  Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT
  TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  110
  4.1. Định hướng phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế . 110
  4.2. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế thời kỳ
  2014-2030 .

  115
  4.3. Quan điểm và mục tiêu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp Thừa Thiên Huế .

  124
  4.3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp Thừa Thiên Huế .

  124
  4.3.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
  Thừa Thiên Huế .

  127
  4.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
  Thừa Thiên Huế

  128
  4.4.1. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp TT-Huế 128
  4.4.2. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp Thừa Thiên Huế .

  134
  4.4.3. Giải pháp quản lý vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT-Huế 139
  Kết luận chương 4 . 145
  KẾT LUẬN . 146
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 149
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 150
  PHỤ LỤC 158
  viii

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. ICOR các lĩnh vực kinh tế Việt Nam 1996-2013 40
  Bảng 1.2. Đóng góp các nhân tố vào tăng trưởng GDP Việt Nam 2001-2013 . 41
  Bảng 2.1. Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm TT-Huế 1991-2013 51
  Bảng 2.2. Lao động nông nghiệp Thừa Thiên Huế thời kỳ 2000-2013 . 53
  Bảng 2.3. Phương pháp tiếp cận theo mục tiêu hiệu quả vốn đầu tư cho phát
  triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế

  69
  Bảng 3.1. Giá trị và cơ cấu vốn đầu tư cho phát triển TT-Huế 1991-2013 . 74
  Bảng 3.2. Tốc độ tăng trưởng vốn bình quân hàng năm bình quân hàng năm
  tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1991-2013 .

  75
  Bảng 3.3. Giá trị, cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa
  Thiên Huế thời kỳ 2001-2013 .

  76
  Bảng 3.4. Giá trị và cơ cấu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp huyện, thị,
  thành phố Huế thời kỳ 2001-2013 .

  79
  Bảng 3.5. Tỷ lệ vốn đầu tư cho phát triển so với GDP thời kỳ 1991-2013 . 82
  Bảng 3.6. ICOR tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1991-2013 83
  Bảng 3.7. Đóng góp các nhân tố vào tăng trưởng GDP bình quân hàng năm
  Thừa Thiên Huế thời kỳ 2001-2013 .

  84
  Bảng 3.8. Năng suất lao động và việc làm tăng thêm do vốn đầu tư cho phát
  triển nông nghiệp giai đoạn 2000-2013

  86
  Bảng 3.9. Vốn đầu tư cho phát triển thuỷ lợi và năng lực tưới, tiêu, ngăn mặn,
  diện tích trồng rừng mới giai đoạn 2000-2010

  90
  Bảng 3.10. Tỷ lệ vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp so giá trị sản lượng và
  ICOR nông nghiệp theo địa phương và vùng sinh thái 2001-2013 .

  91
  Bảng 3.11. Đóng góp vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp vào tăng trưởng giá
  trị sản lượng nông nghiệp theo địa phương và vùng sinh thái TT- Huế

  92
  Bảng 3.12. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nông
  nghiệp TT-Huế giai đoạn 2005-2013

  96
  Bảng 3.13. Đóng góp các nhân tố vào tăng trưởng doanh nghiệp nông nghiệp  ix

  TT- Huế giai đoạn 2006-2013 97
  Bảng 4.1. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp TT-Huế 2014-2030
  theo xu hướng tăng trưởng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp .

  117
  Bảng 4.2. Kết quả thực hiện Quy hoạch về tăng trưởng GDP và vốn đầu tư cho
  phát triển nông nghiệp Thừa Thiên Huế .

  118
  Bảng 4.3. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030
  theo yêu cầu của Quy hoạch về tăng trưởng GDP

  119
  Bảng 4.4. Tỷ trọng GDP nông nghiệp Thừa Thiên Huế theo quy hoạch đến năm
  2020 và kết quả thực hiện đến năm 2014

  119
  Bảng 4.5. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo xu hướng tăng
  trưởng GDP nông nghiệp giai đoạn 1991-2013

  121
  Bảng 4.6. Các kịch bản nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Thừa
  Thiên Huế thời kỳ 2014-2030 .

  122
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1. Tỷ lệ vốn ĐTPT/GDP của nông nghiệp Việt Nam 1995-2013 . 39
  Hình 2.1. Bản đồ quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng ven biển và đầm phá . 46
  Hình 2.2. Cơ cấu lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo TT- Huế 49
  Hình 2.3. Giá trị và cơ cấu GDP Thừa Thiên Huế 1991-2013 . 51
  Hình 2.4. Giá trị và cơ cấu GDP nông nghiệp TT-Huế 1991-2013 52
  Hình 4.1. Xu hướng tăng trưởng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp thời
  kỳ 1991-2013 .

  117
  Hình 4.2. Xu hướng tăng trưởng GDP nông nghiệp 1991-2013 . 120
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1. Các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp 13
  Sơ đồ 1.2. Các loại vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 17
  Sơ đồ 1.3. Vai trò vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp 19
  Sơ đồ 1.4. Chu trình chính sách vốn đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam 32
  Sơ đồ 1.5. Chu trình chính sách vốn đầu tư phát triển nông nghiệp cấp tỉnh . 34
  Sơ đồ 2.2. Khung phân tích hiệu quả vốn ĐT cho PT nông nghiệp TT-Huế. 71
  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết đề tài
  Tình trạng đói nghèo, thiếu lương thực, thực phẩm, ô nhiễm, huỷ hoại môi
  trường và những tác động biến đổi khí hậu đang hiện hữu hàng ngày trên khắp thế
  giới, đặc biệt là các nước châu Phi, các nước kém phát triển hoặc các nước chịu tác
  động trực tiếp, nặng nề của thiên tai, bao gồm Việt Nam.
  Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển  kinh tế, giải quyết việc làm, cung cấp sản phẩm thiết yếu cho xã hội, đảm bảo an ninh
  lương thực, bảo vệ, gìn giữ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu.
  Tuy nhiên, một số quốc gia, lãnh thổ chưa quan tâm đúng mức việc huy động
  và sử dụng một cách hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp dẫn đến những
  hậu quả xấu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ, gìn giữ môi trường.
  Nhiều quốc gia trên thế giới như Indonesia, Philipin, các nước ở châu Phi đã phải rất
  khó khăn do thiếu lương thực, thực phẩm.
  Việt Nam đã tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp những năm gần đây
  với nhiều chính sách đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nhờ vậy, từ một quốc gia thiếu
  lương thực, đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng nông sản đặc biệt là gạo
  và hải sản, tỷ lệ che phủ rừng tăng nhanh, công tác bảo vệ, gìn giữ môi trường ngày
  càng được chú trọng hơn, có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại như cơ
  cấu nông nghiệp chưa hợp lý, hạ tầng phát triển nông nghiệp, nguồn nhân lực, khoa
  học công nghệ trong nông nghiệp còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu thời đại.
  Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng
  nhu cầu, đặt ra nhiệm vụ lớn là cần phải tăng cường huy động và sử dụng vốn đầu tư
  cho phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả.
  Hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp là nội dung quan trọng trong
  quá trình phát triển kinh tế xã hội, được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ quan tâm thực
  hiện, do vậy, từ thập niên 1950s đến nay có nhiều tác giả nghiên cứu, các nghiên cứu
  trực tiếp có nhiều tác giả nghiên cứu từ năm 1990 đến nay nhưng chỉ dừng lại ở mức
  độ phân tích, đánh giá từng chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp.
  Tại Việt Nam, nghiên cứu muộn hơn và chỉ dừng lại ở từng chỉ tiêu hiệu quả,
  chưa có nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên sâu và toàn diện, do vậy việc nghiên  2

  cứu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp một cách hệ thống và toàn diện có
  ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
  Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, lĩnh vực nông nghiệp đang giữ vai trò rất quan trọng
  trong sự phát triển kinh tế - xã hội, chiếm giữ nhiều nguồn lực trọng yếu (đến cuối
  năm 2013) như: 77,9% diện tích đất, 32,8% lao động và 11,3% GDP của tỉnh, là lĩnh
  vực giữ vai trò quan trọng nhất trong cung cấp sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống
  người dân (năm 2013 cung cấp: 300.000 tấn lúa, 306.000 tấn lương thực có hạt, 9,5
  tấn lạc, 455 tấn cà phê, 25.000 con trâu, 22.000 con bò, 255.000 con lợn, 2,3 triệu con
  gia cầm, 47.700 tấn thuỷ sản, ), bảo vệ gìn giữ môi trường, đa dạng sinh học, phòng
  chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
  Hệ thống tài nguyên rừng, biển (bờ biển dài 128 km), đầm phá (đầm phá Tam
  Giang – Cầu Hai rộng khoảng 22 ngàn ha, lớn nhất khu vực Đông Nam Á), sông (sông
  Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, ), hồ, đồng bằng trải khắp trên địa bàn tỉnh cho phép
  phát triển một nền nông nghiệp phong phú, đa dạng và toàn diện, nhưng lại chịu ảnh
  hưởng trực tiếp và nặng nề bởi thiên tai, gây nhiều tổn thất, bất ổn cho cuộc sống
  người dân trên địa bàn, nhất là người dân khu vực nông thôn (chiếm 51,64% dân số
  toàn tỉnh cuối năm 2013), hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp đạt thấp (tăng trưởng GDP nông
  nghiệp giai đoạn 1991-2013 đạt 2,3% trong khi tăng trưởng GDP chung là 9,2%) và
  giảm mạnh trong giai đoạn 2006-2013 (chỉ còn 1,6%), cơ cấu ngành nghề, trình độ sản
  xuất trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều yếu kém, lao động lĩnh vực nông nghiệp
  qua đào tạo nghề đến cuối năm 2010 chỉ 24,5% (công nghiệp là 57,1%, dịch vụ là
  58,4%). Việc khơi thông các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, phòng, tránh thiên
  tai, thích nghi với biến đổi khí hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế là những vấn đề có tính
  sống còn cho sự tồn tại và phát triển.
  Vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp là nguồn lực cơ bản (chiếm 35,45%
  GDP nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1991-2013) cho phát triển kinh tế -
  xã hội và gìn giữ, bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Việc đánh giá hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp nhằm có giải
  pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, thúc đẩy phát triển
  kinh tế - xã hội Thừa Thiên Huế là vấn đề vô cùng cấp thiết, nhưng chưa có tác giả nào  3

  nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện, do vậy tác giả chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả
  vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận án tiến sĩ.
  2. Tình hình nghiên cứu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp
  Dựa trên quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững, tức là phát triển nông
  nghiệp bền vững về mặt kinh tế, xã hội và gìn giữ, bảo vệ môi trường trong nông
  nghiệp. Do vậy, tiếp cận các nghiên cứu về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông
  nghiệp của các tác giả nghiên cứu theo ba mặt là hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển
  nông nghiệp về kinh tế, về xã hội và môi trường.
  a) Nghiên cứu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp trên thế giới
  - Nghiên cứu hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp về mặt kinh tế
  Có nhiều nghiên cứu về hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo
  từng chỉ tiêu đánh giá, chưa nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, về mặt kinh tế
  các các chỉ tiêu chủ yếu là tỷ lệ vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp trên GDP nông
  nghiệp (hoặc giá trị sản lượng), chỉ số ICOR (tỷ lệ gia tăng vốn và sản lượng) trong
  nông nghiệp và đóng góp vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp thông qua mô hình số
  dư Solow trong nông nghiệp.
  Hiệu quả vốn ĐT cho PT nông nghiệp thông qua chỉ tiêu Tỷ lệ vốn đầu tư cho
  phát triển nông nghiệp trên GDP nông nghiệp được Ngân hàng Thế giới (WB)[106],
  Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nghiên cứu và sử dụng là một trong những chỉ tiêu chủ yếu
  trong bộ chỉ tiêu kinh tế của các quốc gia trên thế giới, do vậy đã tính toán cập nhật dữ
  liệu hàng năm các nước trên thế giới từ năm 1961 đến nay và dự báo những năm đến,
  phương pháp tính toán chỉ tiêu này là bằng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp chia
  cho GDP nông nghiệp hàng năm hoặc từng giai đoạn nhiều năm của các quốc gia.
  Chỉ tiêu này là tiền đề để tính toán ICOR nông nghiệp, do vậy nhiều tác giả ([62],
  [64], [65] [68], [74], [106], ) đã tính chỉ tiêu này cho lĩnh vực nông nghiệp làm cơ sở
  tính toán ICOR nông nghiệp của các quốc gia, các lãnh thổ, địa phương.
  Dựa trên tư tưởng của Keynes, Sir Roy Harrod và Evsey Domar độc lập nghiên
  cứu hình thành hệ số ICOR, là một chỉ số hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển, tuy
  không giải đáp được các vấn đề khác liên quan tăng trưởng kinh tế, như khoa học công
  nghệ, con người, chính sách, quản lý nhưng đã mô tả được bản chất mối liên hệ giữa
  vốn đầu tư và phát triển kinh tế nên được nhiều nhà nghiên cứu, tổ chức khoa học kế

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status