Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế việt nam

  i

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi
  LỜI MỞ ĐẦU vii
  1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài . vii
  2. Mục tiêu nghiên cứu củ đề tài viii
  3. Đối tượng nghiên cứu viii
  4. Ph m vi nghiên cứu .viii
  5. Phư ng ph p nghiên cứu ix
  6. Ý nghĩ kho học và thực tiễn củ đề tài . x
  7. Kết cấu củ Luận n . xi
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH
  SÁCH TÀI KHÓA VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA
  CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1
  1.1 C c công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước . 1
  1.1.1 C c công trình nghiên cứu ở nước ngoài 1
  1.1.2. C c công trình nghiên cứu ở trong nước 7
  1.1.3. Tóm lược một số kết quả từ c c nghiên cứu đã công bố 8
  1.2. Khoảng hở cho c c vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 13
  1.3. Đóng góp mới củ nghiên cứu này . 13
  CHƯƠNG 2: LÝ LU N CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ
  TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN PHÁT
  TRIỂN KINH TẾ . 16
  2.1. L luận chung về ch nh s ch tài khó . 16
  2.1.1. Qu n ni m về ch nh s ch tài khó . 16
  2.1.2. Ph n lo i ch nh s ch tài khó 19
  2.1.3. Mục tiêu củ ch nh s ch tài khó . 21
  2.1.4. C c yếu tố ch nh củ ch nh s ch tài khó 23
  2.1.5. C c nguyên tắc tài khó 32
  2.2. L luận chung về ph t triển kinh tế 34 ii
  2.2.1.Kh i ni m ph t triển kinh tế . 34
  2.2.2. Ph t triển kinh tế bền vững 35
  2.2.3. Mối qu n h giữ tăng trưởng và ph t triển kinh tế . 37
  2.3. T c động củ ch nh s ch tài khó đến ph t triển kinh tế . 38
  2.3.1. C chế t c động củ ch nh s ch tài khó . 38
  2.3.2. T c động củ ch nh s ch tài khó đến nền kinh tế . 40
  2.3.3. T c động củ ch nh s ch tài khó mở rộng và ch nh s ch tài
  khó thắt chặt 44
  2.4. Kinh nghi m thực thi ch nh s ch tài kho từ c c nước trên thế giới
  và bài học kinh nghi m cho Vi t N m 46
  2.4.1. Đặc điểm ch nh s ch tài kho củ c c nước ph t triển. 47
  2.4.2. Đặc điểm ch nh s ch tài khó củ c c nước đ ng ph t triển 51
  2.4.3. Chính sách tài kho ở Trung Quốc 53
  2.4.4. Ch nh s ch tài kho ở Nhật Bản 55
  2.4.5. Ch nh s ch tài khó ở Hàn Quốc . 58
  2.4.6. Khủng hoảng nợ công t i Đông Á và Đông N m Á 59
  2.4.7. Bài học kinh nghi m cho Vi t N m . 60
  KẾT LU N CHƯƠNG 2 . 63
  CHƯƠNG 3: THỰC TR NG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TÁC
  ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN PHÁT
  TRIỂN KINH TẾ Ở VI T NAM 64
  3.1. Tổng qu n về bối cảnh kinh tế và thực tr ng ch nh s ch tài khó Vi t
  N m trong gi i đo n 2004-2014 64
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế thế giới và mục tiêu ph t triển củ Vi t Nam 65
  3.1.2. Diễn biến ch nh s ch tài khó 68
  3.1.3. Kết quả thực hi n thu, chi NSNN gi i đo n 2004-2014 . 72
  3.2. Đ nh gi t c động củ Ch nh s ch tài khó đến ph t triển kinh tế . 82
  3.2.1. T c động củ ch nh s ch tài khó đến đầu tư toàn xã hội, tình
  hình ho t động sản xuất kinh do nh củ do nh nghi p và đời sống d n cư . 83
  3.2.2. T c động củ ch nh s ch tài khó đến tốc độ tăng trưởng kinh
  tế và chỉ số gi tiêu dùng 89
  3.2.3. Kiểm định t c động củ chính sách tài khóa đến ph t triển
  kinh tế bằng mô hình kinh tế lượng . 93
  3.3. Kết quả đ t được và những h n chế củ ch nh sách tài khóa trong
  gi i đo n 2004-2014 . 99 iii
  3.3.1. Kết quả đ t được . 99
  3.3.2. Những tồn t i, h n chế 103
  3.3.3. Nguyên nh n củ những tồn t i, h n chế . 107
  KẾT LU N CHƯƠNG 3 . 114
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THI N CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
  NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VI T NAM
  TRONG GIAI ĐO N 2015-2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP
  THEO . 115
  4.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước t c động đến ph t triển kinh tế củ
  Vi t N m gi i đo n 2011-2020 . 115
  4.1.1. Bối cảnh quốc tế 115
  4.1.2. Bối cảnh trong nước 118
  4.2. Mục tiêu, định hướng ph t triển kinh tế Vi t N m và những yêu cầu
  đối với ch nh s ch tài khó đến năm 2020 . 121
  4.2.1. Mục tiêu, qu n điểm ph t triển kinh tế 121
  4.2.2. Định hướng ph t triển kinh tế đến năm 2020 . 124
  Mục tiêu, yêu cầu đối với đổi mới ch nh s ch tài khó 127
  4.3. C c giải ph p đổi mới ch nh s ch tài khó nhằm thúc đẩy ph t triển
  kinh tế Vi t N m đến năm 2020 128
  4.3.1 Giải ph p chung . 129
  4.3.2. C c giải ph p cụ thể 135
  3.4. Điều ki n thực hi n giải ph p . 152
  3.4.1. X y dựng c c mục tiêu ph t triển kinh tế - xã hội trong mỗi
  gi i đo n một c ch khả thi 152
  3.4.2. Ph t triển c c công cụ ph n t ch vĩ mô và h thống thông tin
  dữ li u 153
  3.4.3. Nguồn nh n lực . 153
  3.3.4. Hi n đ i hó công ngh thông tin 154
  3.4.5. Sự phối hợp đồng bộ giữ c c c qu n, b n ngành và c c cấp
  ch nh quyền 154
  KẾT LU N CHƯƠNG IV . 155
  KẾT LU N 156
  DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO 157
  PHỤ LỤC 164
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 171

  Xem Thêm: Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của chính sách tài khóa đến phát triển kinh tế việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status