Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam.

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU . 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  5. Những đóng góp mới của luận án . 3
  6. Kết cấu luận án 4
  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu 6
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 6
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam . 9
  1.2. Phương pháp nghiên cứu 12
  1.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 12
  1.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu . 13
  CHƯƠNG 2:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT
  TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17
  2.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng của NHTM . 17
  2.1.1. Dịch vụ 17
  2.1.2. Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại 24
  2.1.3. Các loại dịch vụ phi tín dụng của NHTM . 27
  2.2. Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại . 34
  2.2.1. Quan điểm về phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM . 34
  2.2.2. Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM . 37
  2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển DVPTD của NHTM 41
  2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DVPTD của NHTM 46
  2.3. Kinh nghiệm phát triển DVPTD của một số NHTM nước ngoài và bài học cho các
  NHTM Việt Nam 58
  2.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của một số NH nước ngoài 58
  2.3.2. Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 67
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 70
  3.1. Tổng quan về các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 70
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các NHTMNN VN 70
  3.1.2. Cơ hội và thách thức trong phát triển DVPTD của các NHTMNN VN . 72
  3.1.3. Thực trạng các NHTMNN VN giai đoạn 2009 - 2013 . 78
  3.2. Thực trạng phát triển DVPTD của các NHTMNN VN giai đoạn 2009 -2013 87
  3.2.1. Đo lường mức độ phát triển DVPTD của các NHTMNN VN qua các chỉ tiêu
  đánh giá . 87
  3.2.2. Thực trạng phát triển một số DVPTD chủ yếu của các NHTMNN VN . 95
  3.2.3. Phân tích kết quả điều tra về nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín
  dụng của các NHTMNN Việt Nam . 100
  3.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển DVPTD của các NHTMNN 114
  3.3.1. Những kết quả đạt được 114
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 118
  CHƯƠNG 4:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 125
  4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển DVPTD của các NHTMNNVN đến năm 2020
  . 125
  4.1.1. Định hướng phát triển DVPTD của các NHTMNN VN đến năm 2020 . 125
  4.1.2. Mục tiêu phát triển DVPTD của các NHTMNN VN đến năm 2020 126
  4.2. Giải pháp phát triển DVPTD của các NHTMNN Việt Nam . 128
  4.2.1. Giải pháp chung về phát triển DVPTD của các NHTMNN VN . 128
  4.2.2. Giải pháp cụ thể về sự phát triển từng loại hình DVPTD . 148
  4.3. Một số kiến nghị . 154
  4.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ . 154
  4.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước . 156
  4.4.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội ngân hàng 158
  KẾT LUẬN . 159
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam
  (VN) phải đương đầu với sức ép cạnh tranh quốc tế với sự thâm nhập của các NHTM
  ngoài, mạnh hơn về công nghệ, năng lực tài chính, chủng loại và chất lượng dịch vụ,
  tính chuyên nghiệp trong kinh doanh Các NHTM VN buộc phải cũng cố và tăng
  cường khả năng cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các
  dịch vụ tài chính,đặc biệt là các dịch vụ phi tín dụng (DVPTD), khi mà dịch vụ tín
  dụng(một dịch vụ mang lại thu nhập chính cho NH) luôn chứa đựng rủi ro cao. Các  DVPTD không chỉ ít rủi ro mà còn mang lại các nguồn thu nhập bổ sung có tỷ trọng
  ngày càng tăng cho các NHTM. Thực tế ở nhiều nước cho thấy, trong những giai đoạn
  mà hoạt động tín dụng khó khăn như sau thời kỳ khủng hoảng và suy thoái kinh tế, sự
  phát triển các DVPTD là cần thiết, thậm chí là cứu cánh cho nhiều NHTM.
  Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc phát triển DVPTD, các NHTMVN
  đã và đang nổ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để phát triển, đa dạng hóa và nâng
  cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng(DVNH). Đặc biệt là DVPTD nhằm đáp ứng nhu
  cầu ngày càng tăng của khách hàng. Phát triển DVPTD đã trở thành một trong những
  mục tiêu của chương trình tái cơ cấu hệ thống NHTM. Tuy nhiên, so với các nước
  khác trong khu vực và trên thế giới, sự phát triển của dịch vụ tài chính nói chung và
  DVPTD nói riêng ở VN còn có khoảng cách quá xa, đòi hỏi phải được tập trung mọi
  nguồn lực để đầu tư và phát triển. Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, Tác giả đã
  lựa chọn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước
  Việt Nam” làm đề tài luận án của mình.
  2.Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Mục tiêu của luận án là trên cơ sở khoa học và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu,
  phân tích thực trạng phát triển DVPTD, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTMNN Việt Nam.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  (1) Nghiên cứu mô hình/ khung phân tích nào thích hợp và xây dựng hệ thống các câu
  hỏi khảo sát để đánh giá phát triển DVPTD của các NHTMNN VN?
  (2) Luận giải những vấn đề lý luận về DVNH, DVPTD NH, trên cơ sở đó vận dụng,
  làm rõ được các khía cạnh cơ bản về phát triển DVPTD của các NHTMNN VN.
  (3) Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phát triển DVPTD đễ áp dụng vào
  điều kiện thực tiễn ở VN.
  (4) Đánh giá thực trạng phát triển DVPTD giai đoạn 2009-2013 thông qua các chỉ tiêu
  và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng.
  (5) Tìm ra những cơ hội, thách thức thông qua đánh giá thực trạng phát triển DVPTD.
  (6) Đề xuất các giải pháp để phát triển DVPTD của các NHTMNN VN.

  Xem Thêm: Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status