Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 6
  1.1 Các nghiên cứu nước ngoài 6
  1.1.1 Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển
  kinh tế: 6
  1.1.2 Các nghiên cứu có liên quan đến phát triển bền vững và phát triển bền
  vững về kinh tế. 10
  1.2 Các nghiên cứu trong nước 11
  1.2.1 Các nghiên cứu có liên quan đến phát triển bền vững và phát triển bền
  vững về kinh tế. 11
  1.2.2 Các nghiên cứu về phát triển bền vững và đầu tư phát triển kinh tế trên địa
  bàn tỉnh Bắc Ninh: 17
  1.3 Những kết luận rút ra và khoảng trống nghiên cứu của luận án 18
  Kết luận chương 1 . 21
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT
  TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ . 22
  2.1 Phát triển bền vững về kinh tế 22
  2.1.1 Khái niệm về phát triển bền vững . 22
  2.1.2 Khái niệm và nội hàm phát triển bền vững về kinh tế . 24
  2.2 Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế 26
  2.2.1 Khái niệm về đầu tư phát triển và đầu tư phát triển bền vững về kinh tế 26
  2.2.2. Nội dung phân tích đầu tư phát triển bền vững về kinh tế . 29
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn
  địa phương . 38
  2.4 Tác động của đầu tư đến phát triển bền vững về kinh tế . 42
  2.4.1 Quan điểm đánh giá . 42
  2.4.2 Các tác động 43
  2.5 Kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương về đầu tư phát triển bền
  vững về kinh tế và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh . 48
  2.5.1 Kinh nghiệm của thành phố Thẩm Quyến- Trung Quốc . 49
  2.5.2. Kinh nghiệm của thành phố Seoul - Hàn Quốc 50
  2.5.2 Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội 53
  2.5.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh. 56
  Kết luận chương 2 . 60
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH
  TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2006-2013 . 61
  3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa
  bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006- 2013. 61
  3.1.1 Định hướng phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006 - 2015 . 61
  3.1.2 Các nguồn tiềm năng về điều kiện về tự nhiên, kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc
  Ninh có thể khai thác để thực hiện đầu tư phát triển bền vững về kinh tế . 63
  3.1.3 Các cơ chế, chính sách có ảnh hưởng đến đầu tư phát triển bền vững về
  kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 69
  3.1.4. Tình hình kinh tế - xã hội thế giới, khu vực và cả nước có ảnh hưởng đến
  hoạt động đầu tư phát triển bền vững của tỉnh. 74
  3.2 Thực trạng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc
  Ninh giai đoạn 2006 - 2013 . 75
  3.2.1 Quy mô vốn đầu tư phát triển bền vững về kinh tế . 75
  3.2.2 Vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển bền vững về kinh tế 77
  3.2.3 Nội dung và cơ cấu vốn đầu tư phát triển bển vững về kinh tế phân theo
  ngành kinh tế 85
  3.2.4 Nội dung và cơ cấu đầu tư theo các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến phát
  triển bền vững về kinh tế 94
  3.3 Tác động của đầu tư đến thực hiện các nội dung phát triển bền vững về
  kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 99
  3.3.1. Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế bền vững . 99
  3.3.2. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 101
  3.3.3 Tác động của đầu tư đến cấu trúc tăng trưởng 105
  3.3.4. Tác động của đầu tư đến hiệu quả tăng trưởng 110
  3.4. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh
  Bắc Ninh . 114
  3.4.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 114
  3.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân . 115
  Kết luận chương 3 . 121
  CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
  ĐẾN NĂM 2020 . 122

  4.1 Quan điểm và định hướng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa
  bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 122
  4.1.1 Căn cứ xây dựng định hướng đầu tư . 122
  4.1.2 Quan điểm đầu tư phát triển bền vững về kinh tế . 126
  4.1.3 Định hướng đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc
  Ninh đến năm 2020 . 128
  4.2 Một số giải pháp tăng cường đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên
  địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 132
  4.2.1 Rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh và tăng cường
  công tác kế hoạch hoá đầu tư 132

  4.2.2 Hoàn thiện hệ thống chính sách có liên quan đến đầu tư phát triển bền
  vững về kinh tế. 136
  4.2.3 Tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
  và phát triển bền vững về kinh tế . 137
  4.2.4 Điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngành và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có
  tác động trực tiếp đến phát triển bền vững về kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế hợp lý, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế 141
  4.2.5 Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư . 150
  4.2.6 Tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương lân cận và cả nước nhằm
  thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 154
  4.2.7 Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thực
  hiện các mục tiêu PTBV về kinh tế của tỉnh 156
  4.3 Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường hoạt
  động đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh . 159
  Kết luận chương 4 . 161
  KẾT LUẬN 162
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài  PHẦN MỞ ĐẦU

  Cùng với việc ban hành Định hướng chiến lược Phát triển bền vững (PTBV)
  ngày 17/8/2004, Việt Nam đã gia nhập vào con đường PTBV theo đúng yêu cầu mà
  quốc tế mong đợi. Chiến lược PTBV được triển khai ở các tỉnh, thành phố không chỉ
  mang lại sự phồn thịnh lâu dài, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các thế hệ
  người dân ở đó mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Trong 3 nội
  dung của của PTBV (bền vững về kinh tế, về xã hội và về môi trường) thì PTBV về
  kinh tế là nội dung quan trọng, là điều kiện cần để thực hiện tốt 2 nội dung còn lại. Do
  đó, cả nước cũng như trong mỗi tỉnh, thành phố cần phải tăng cường đầu tư khai thác
  và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho mục tiêu PTBV về kinh tế.
  Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, nằm trong tam giác
  kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là cửa ngõ phía Đông Bắc
  của thủ đô Hà Nội. Miền đất Kinh Bắc xưa nổi tiếng với tên gọi vùng đất “địa linh
  nhân kiệt” đang gìn giữ trong mình những giá trị văn hoá đặc sắc cũng như nhiều
  tiềm năng để phát triển kinh tế. Là một trong các địa phương trong cả nước nhận thức
  rất sớm sự cần thiết của PTBV, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động
  nhằm đáp ứng việc thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược PTBV quốc gia. Cụ
  thể là việc phê duyệt và thực thi Chiến lược PTBV tỉnh Bắc Ninh (năm 2006). Tuy
  nhiên trong thời gian qua, hoạt động đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn chưa
  thực sự đáp ứng việc thực hiện mục tiêu của chiến lược PTBV nói chung và PTBV về
  kinh tế nói riêng. Không chỉ vậy, còn bộc lộ nhiều điểm thiếu bền vững, về lâu dài sẽ
  ảnh hưởng tới việc thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược. Chính vì vậy, tác giả
  đã lựa chọn đề tài “Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc
  Ninh” làm đề tài luận án. Đề tài mong muốn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và
  thực tiễn về hoạt động đầu tư PTBV về kinh tế của tỉnh trong thời gian qua và đề xuất
  các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư thực hiện mục tiêu PTBV về kinh tế trên
  địa bàn tỉnh.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư
  PTBV về kinh tế. Vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đó vào nghiên cứu cụ
  thể của tỉnh Bắc Ninh.
  - Phân tích thực trạng đầu tư PTBV về kinh tế trên địa bản tỉnh Bắc Ninh,
  đánh giá tác động của đầu tư phát triển đến thực hiện các nội dung bền vững về
  kinh tế của tỉnh. Từ đó chỉ ra các kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân
  của chúng trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư PTBV về kinh tế trên địa
  bàn tỉnh Bắc Ninh.
  - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng quan điểm, định hướng
  đầu tư PTBV về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp tăng
  cường đầu tư PTBV về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

  Xem Thêm: Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status