Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

  1

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu phổ biến và cơ bản
  trong các nền kinh tế thị trường. Hiện nay, hơn 180 nước trên thế giới đã áp dụng
  Luật Thuế TNCN, tỷ trọng thuế thu nhập chiếm khoảng 13-40% tổng số thu ngân
  sách tùy theo quan điểm đánh thuế của từng nước. Chẳng hạn như ở Mỹ, Nhật
  Bản, Anh, Pháp, Đứclà 30-40%; Các nước trong khối ASEAN như Thái Lan,
  Malaysia, Philippines . chiếm khoảng 13-14%.
  Thực tế ở nước ta, vấn đề thuế thu nhập cá nhân chỉ mới được đặt ra trong
  quá trình đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế
  thị trường. Nhà nước chủ trương tính hết các nhu cầu cơ bản về vật chất của
  mỗi người vào thu nhập và chỉ quy định mức thu nhập tối thiểu. Mặt khác, các
  loại hình doanh nghiệp được đa dạng hóa và có sự cạnh tranh lẫn nhau trên mọi
  mặt nên thu nhập đã có sự phân hóa ngày càng rõ. Đồng thời, nền kinh tế tăng
  trưởng cao và khá ổn định đã tạo điều kiện cải thiện đời sống của cả xã hội nói
  chung, đặc biệt là nhóm cộng đồng, những người có trình độ, kiến thức. Đó
  chính là lý do nhà nước cần phải hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân
  vừa để đảm bảo phân phối thu nhập công bằng trong xã hội, thu hẹp khoảng
  cách giàu nghèo, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; vừa là để hoàn thiện
  hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
  Để điều chỉnh và quản l ý nguồn thuế thu nhập cá nhân Quốc hội đã ban
  hành Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 01/07/2009. Sau 3 năm đi
  vào cuộc sống, Luật Thuế TNCN đã bộc lộ một số bất cập và chưa theo kịp diễn
  biến phức tạp của thị trường, tạo tâm lý không thoải mái đối với một bộ phận
  người nộp thuế. Vì thế ngày 22/11/2012, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam khóa XIII đã sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập
  cá nhân số 26/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
  Qua gần 5 năm thực hiện triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân và hai lần sửa 2

  đổi bổ sung luật công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đã đạt được những kết quả
  nhất định như mở rộng được đối tượng chịu thuế, từng bước góp phần đảm bảo
  công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội; đóng góp
  trong tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân ước tính trong năm
  2013 đạt 47.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, để Luật thuế thu nhập cá nhân thực sự phát
  huy được vai trò là công cụ phân phối thu nhập, đảm bảo tính công bằng xã hội khi
  áp dụng vào thực tiễn thì vấn đề về công tác quản lý thuế cần được xem xét xử lý kỹ
  lưỡng, hiện nay công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng đã bộc lộ một số các
  hạn chế tồn tại, bất cập như việc ban hành chính sách còn chồng chéo, tổ chức thực
  hiện chính sách kém hiệu quả, bộ máy quản lý cồng kềnh và kiểm soát thực hiện
  chính sách, tuyên truyền chính sách thuế thu nhập cá nhân đến các cá nhân, tổ chức
  trong xã hội là chưa đạt hiệu quả cao, công tác tin học hóa trong quản lý thuế thu
  nhập cá nhân cũng chưa được nâng cao dẫn đến việc gây phiền nhiễu cho người dân
  trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, làm giảm hiệu quả của chính sách thuế thu
  nhập cá nhân trong xã hội.
  Nhận thức được tính cấp thiết của đề tài, tác giả muốn đi sâu vào nghiên cứu
  công tác quản lý thuế tại Tổng cục thuế từ khâu ban hành chính sách, tổ chức thực
  hiện, kiểm soát thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân. Đó là lý do tác giả lựa
  chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý Thuế Thu nhập cá nhân của Tổng cục
  Thuế” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Thuế là công cụ quan trọng của Nhà nước góp phần quản lý, điều tiết, ổn định
  kinh tế vĩ mô, là nguồn thu chủ yếu của NSNN, phục vụ cho sự nghiệp phát triển
  kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Do vậy, đây là lĩnh vực mà các
  quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam luôn quan tâm nghiên cứu cả về lý
  thuyết và thực tiễn triển khai, hoàn thiện chính sách thuế và quản lý thuế.
  Ở Việt Nam, trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến chủ
  đề thuế thu nhập cá nhân như một số nghiên cứu, đánh giá việc quản lý thuế thu
  nhập cá nhân hiện nay tại Việt Nam với các góc độ nghiên cứu, đối tượng nghiên
  Comment [p1]: Câu? 3

  cứu khác nhau, có thể khái quát lại như sau:
  Trước khi có Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã có một số
  công trình nghiên cứu liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân như:
  - Đề tài “Hoàn thiện chính sách Thuế thu nhập góp phần phát triển kinh tế
  Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO”, luận văn thạc sỹ kinh tế của Nguyễn Thị
  Liên, năm 2007. Luận văn đã hệ thống hóa được quá trình thu thuế, thực trạng và
  đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính sách thuế thu nhập.
  - Đề tài “Chính sách Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội
  nhập kinh tế quốc tế”, luận văn thạc sỹ kinh tế của Mai Thị Mai Hoa, năm 2004.
  Luận văn đã làm rõ lý luận, thực trạng có tham khảo việc áp dụng thuế thu nhập cá
  nhân ở một số nước và từ đó đưa ra những vấn đề cần hoàn thiện và xây dựng
  hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
  Các đề tài trên đều nghiên cứu trước khi Luật thuế thu nhập cá nhân được
  ban hành năm 2007 và đều tập trung một số giải pháp để hoàn thiện Chính sách
  thuế mà chưa nghiên cứu công tác quản lý thuế TNCN.
  Sau khi Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 một
  số đề tài tập trung nghiên cứu như sau:
  - Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay”
  của nhóm sinh viên tham gia “giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2009.
  - Đỗ Tuyết Minh - Thanh tra, kiểm tra Thuế TNCN ở Chi cục Thuế quận Ba
  Đình, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, năm 2009;
  - Nguyễn Ngọc Tú - Quản lý thu thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam, Luận
  văn Thạc sỹ kinh doanh và quản lý, trường Đại học Thương Mại, năm 2009.
  - Đề tài “Vai trò thuế thu nhập cá nhân trong phân phối thu nhập ở nước ta
  hiện nay” – Thạc sỹ Nguyễn Thị Thùy Linh– Chuyên viên Vụ quản lý thuế thu
  nhập cá nhân – Tổng cục thuế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2010.
  Tuy nhiên, các đề tài nghiên cứu trên tập trung nghiên cứu những biện pháp và
  định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam nhằm nâng cao
  vai trò của thuế thu nhập cá nhân, hoặc nghiên cứu về công tác quản lý thuế nhưng còn
  Comment [p2]: Nên tìm thêm một số công
  trình nghiên cứu mới nữa 4

  chung chung, số liệu cũ hay các đề tài mới chỉ mang tính chất định hướng chứ không
  thật cụ thể và rõ ràng trong việc tổ chức, quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam,
  đặc biệt chưa có đề tài nào nghiên cứu, đánh giá vai trò Tổng cục thuế (đơn vị với vai
  trò là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng
  Bộ tài chính quản lý nhà nước đối với nhiều sắc thuế trong đó có thuế thu nhập cá
  nhân) trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài
  luận văn của mình trên cơ sở sử dụng một số các lý thuyết đã được nghiên cứu ở trên
  và một số mô hình lý thuyết liên quan để thực hiện đề tài nghiên cứu của mình, mang
  tính cụ thể và thực tiễn về công tác tổ chức quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Tổng cục
  thuế và từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm để hoàn thiện, nâng cao vai trò của
  Tổng cục thuế trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đến năm 2015.
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục tiêu
  Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại
  Tổng cục thuế, Luận văn chỉ ra hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp
  nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
  trong những năm tới của Tổng cục thuế.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu trên, Luận văn hướng tới giải quyết một số nhiệm vụ
  cụ thể sau đây:
  - Chọn lọc, tiếp thu và lý giải một số vấn đề lý luận cơ bản về Thuế TNCN,
  vai trò của Tổng cục thuế trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế.
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
  của Tổng cục thuế.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng
  Luận văn đi sâu vào nghiên cứu công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của
  Tổng cục thuế. 5

  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Tổng
  cục thuế, tập trung nghiên cứu công tác tổ chức thực hiện chính sách Thuế Thu
  nhập cá nhân, kiểm soát thực hiện chính sách Thuế Thu nhập cá nhân.
  - Về Không gian: Công tác quản lý Thuế Thu nhập cá nhân của đối tượng
  nộp Thuế TNCN trong cả nước.
  - Về Thời gian tập trung vào giai đoạn 2008 – 2013 và tầm nhìn cho đến 2015.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp phân tích: Nghiên cứu các mô hình lý thuyết về vai trò Tổng
  cục Thuế trong trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, phân tích các tồn tại,
  vướng mắc, những nội dung cần xử lý trong việc quản lý chính sách thuế thu nhập
  cá nhân của Tổng cục Thuế trong giai đoạn 2008-2013, từ đó đưa ra các giải pháp
  cơ bản để nâng cao vai trò Tổng cục thuế trong công tác quản lý thuế thu nhập cá
  nhân trong giai đoạn tới. Những giải pháp này sẽ góp phần đạt được mục tiêu
  chiến lược trong công tác thuế nói chung của ngành thuế và công tác quản lý thuế
  thu nhập cá nhân nói riêng đến năm 2015.
  - Phương pháp tổng hợp: Tiến hành thu thập, thống kê các số liệu, xây
  dựng được báo số liệu, báo cáo đánh giá về công quản lý thuế thu nhập cá nhân
  của Tổng cục thuế trong giai đoạn kể từ lúc luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu
  lực đến nay.
  - Phương pháp so sánh: Thực hiện việc so sánh, đánh giá công tác quán lý
  thuế thu nhập cá tại Tổng cục thuế trong giai đoạn kể từ luật thuế thu nhập cá nhân
  có hiệu lực đến nay. Kết quả đánh giá vai trò Tổng cục thuế trong công tác quán lý
  thuế thu nhập cá nhân cho phép xác định những vướng mắc, tồn tại, những vấn đề
  quan trọng Tổng cục thuế cần tập trung giải quyết trong thời gian tới nhằm nâng
  cao việc quản lý thuế thu nhập cá nhân tốt hơn trong những năm tiếp theo.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận
  văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng
  cục Thuế.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân của Tổng
  cục Thuế
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của
  Tổng cục thuế

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status