Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc

  iii
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Mục tiêu nghiên cứu 2
  4.1. Mục tiêu tổng quát 2
  4.2. Mục tiêu cụ thể 3
  5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 3
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Cấu trúc luận văn 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ . 5
  NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan 5
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực 5
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của ngành Giáo
  dục 8
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục . 11
  1.2.1. Quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục . 12
  1.2.1.1. Khái niệm về nhân lực 12
  1.2.1.2. Khái niệm về nguồn nhân lực . 12
  1.2.1.3. Khái niệm quản lý . 13
  1.2.1.4. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực . 14
  1.2.1.5. Phát triển nguồn nhân lực 15
  1.2.1.6. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục 16
  1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của ngành giáo dục . 17
  1.2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục 17
  1.2.2.2. Ý nghĩa của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục 18
  1.2.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục 18 iv
  1.2.3.1. Quản lý số lượng của nguồn nhân lực . 19
  1.2.3.2. Quản lý chất lượng nguồn nhân lực 19
  1.2.3.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục . 20
  1.2.3.4. Tạo động lực thúc đẩy người lao động 22
  1.2.3.5. Kiểm tra, giám sát . 23
  1.2.3.6. Công cụ quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục . 24
  1.2.3.7. Cơ cấu nguồn nhân lực . 24
  1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục .
  25
  1.2.4.1. Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước 25
  1.2.4.2. Cơ chế chính sách quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục . 25
  1.2.4.3. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên . 25
  1.3. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của một số địa
  phương 26
  1.3.1. Kinh nghiệm ở tỉnh Bắc Ninh . 26
  1.3.2. Kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh . 26
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 28
  2.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng 28
  2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 28
  2.4. Các công cụ được sử dụng . 29
  2.5. Mô tả các phương pháp được sử dụng trong luận văn . 29
  2.5.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic - lịch
  sử, phương pháp tiếp cận hệ thống . 29
  2.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu và thống kê kinh tế 29
  2.5.3. Phương pháp kế thừa các công trình nghiên cứu khoa học . 30
  2.5.4. Phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu 31
  2.5.5. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu 31 v
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH
  GIÁO DỤC CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 33
  3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh
  Vĩnh Phúc . 33
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 33
  3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội . 34
  3.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội . 34
  3.1.2.2. Tình hình phát triển lao động và việc làm . 35
  3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
  thời gian qua 36
  3.2.1. Tình hình phát triển ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua . 36
  3.2.1.1. Khái quát chung về hệ thống giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  . 36
  3.2.1.2. Các nguồn lực phát triển ngành giáo dục Vĩnh Phúc 38
  3.2.1.3. Tình hình phát triển 39
  3.2.2. Thực trạng về cơ cấu và số lượng giáo viên phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc
  từ năm 2009-2014 . 46
  3.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực . 47
  3.2.4. Thực trạng quản lý, phát triển năng lực đội ngũ giáo viên . 48
  3.2.4.1. Thực trạng quản lý, phát triển kiến thức đội ngũ giáo viên . 48
  3.2.4.2. Thực trạng quản lý, phát triển kỹ năng cán bộ giáo viên 49
  3.2.4.3. Thực trạng quản lý, phát triển nhận thức và hành vi giáo viên . 50
  3.2.5. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy giáo viên 50
  3.2.5.1. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng yếu tố vật
  chất 50
  3.2.5.2. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng yếu tố tinh
  thần 51
  3.2.5.3. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng việc cải thiện
  điều kiện làm việc 52 vi
  3.2.5.4. Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng tạo cơ
  hội thăng tiến . 52
  3.3. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh
  Phúc 52
  3.3.1. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn
  nhân lực 52
  3.3.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
  lực 53
  3.3.3. Thực trạng công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực 54
  3.3.4. Thực trạng về công tác đãi ngộ đối với giáo viên . 54
  3.4. Đánh giá về công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục
  tỉnh Vĩnh Phúc . 55
  3.4.1. Ưu điểm 55
  3.4.2. Hạn chế . 56
  3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế nói trên . 57
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN
  LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH VĨNH PHÚC 58
  4.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực . 58
  4.2. Phương hướng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc 58
  4.2.1. Dự báo phát triển kinh tế, dân số đến năm 2020 58
  4.2.1.1. Dự báo tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dân số đến năm 2020 . 58
  4.2.1.2. Dự báo về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 60
  4.2.2. Dự báo tình hình phát triển giáo dục đào tạo . 64
  4.2.2.1. Dự báo quy mô học sinh phổ thông các cấp theo khối lớp 64
  4.2.3. Phương hướng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc 65
  4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo
  dục 70
  4.3.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực . 70
  4.3.1.1. Căn cứ hoàn thiện quy hoạch . 70 4.3.1.2. Nội dung quy hoạch . 70
  4.3.1.3. Điều kiện thực hiện 72
  4.3.2. Đổi mới công tác tuyển dụng 74
  4.3.2.1. Căn cứ hoàn thiện 74
  4.3.2.2. Nội dung tuyển dụng . 74
  4.3.2.3. Điều kiện thực hiện . 76
  4.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 76
  4.3.3.1. Căn cứ giải pháp 76
  4.3.3.2. Nội dung 76
  4.3.3.3. Điều kiện thực hiện . 77
  4.3.4. Đổi mới chính sách đãi ngộ 77
  4.3.4.1. Căn cứ giải pháp 77
  4.3.4.2. Nội dung giải pháp . 78
  KẾT LUẬN 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  Xem Thêm: Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status