Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Phương pháp nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH
  PHỦ, LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
  DỰNG SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ . 4
  1.1. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn
  trái phiếu Chính phủ 4
  1.1.1. Khái niệm về trái phiếu và trái phiếu Chính phủ 4
  1.1.2. Đặc điểm, vai trò của trái phiếu Chính phủ trong phát triển kinh tế- xã
  hội 5
  1.1.3. Các phương thức huy động vốn bằng trái phiếu Chính phủ . 6
  1.1.4. Kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư xây
  dựng công trình . 7
  1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn
  trái phiếu Chính phủ 8
  1.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng công
  trình từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ . 13
  1.2. Những vấn đề lý luận về đầu tư và về đầu tư xây dựng công trình . 15
  1.2.1. Khái niệm về đầu tư, dự án đầu tư 15
  1.2.2. Đầu tư xây dựng công trình, đặc điểm và vai trò của các dự án đầu tư
  xây dựng công trình đối với xã hội . 17
  1.2.3. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn đầu tư xây dựng được sử
  dụng hiện nay 21
  1.2.4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình . 22 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH NGÀNH THỦY LỢI SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU
  CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA
  KẾ HOẠCH 2011-2015 . 24
  2.1. Tình hình vốn ngân sách nhà nước nói chung và vốn trái phiếu Chính phủ nói
  riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn 2011-2015 . 24
  2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội những năm đầu giai đoạn 2011 – 2015 24
  2.1.2. Tình hình vốn ngân sách nhà nước nói chung và vốn Trái phiếu Chính
  Phủ nói riêng trong giai đoạn 2011-2015 28
  2.2. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình trong những
  năm đầu giai đoạn 2011-2015 . 30
  2.2.1. Đặc điểm tự nhiên . 30
  2.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội những năm đầu giai đoạn 2011-2015 33
  2.3. Tình hình đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư
  xây dựng công trình ngành Thủy lợi giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh
  Bình . 35
  2.3.1. Vai trò của đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi đối với sự phát
  triển kinh tế - xã hội 35
  2.3.2. Tình hình các dự án cơ sở hạ tầng thủy lợi đang được đầu tư bằng nguồn
  vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 37
  2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng ngành Thủy lợi sử dụng vốn
  Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2015 38
  2.4.1. Tình hình công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án Thủy lợi sử dụng
  vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 . 38
  2.4.2. Những kết quả đạt được từ công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng công
  trình ngành Thủy lợi sử dụng vốn TPCP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và
  nguyên nhân 53
  2.4.3. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 57
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÀNH THỦY LỢI TỪ VỐN TPCP
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 65 3.1. Phương hướng, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình ngành thủy lợi trên
  địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 65
  3.2. Quan điểm về nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi
  sử dụng vốn TPCP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 . 67
  3.2.1. Nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án ngay từ khâu quy hoạch và phê
  duyệt dự án 67
  3.2.2. Nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án phải tiến hành chống lãng phí và
  thất thoát vốn đầu tư 67
  3.2.3. Hoàn thiện, nâng cao cơ chế quản lý để nâng cao hiệu quả KT-XH của
  dự án đầu tư . 68
  3.2.4. Coi trọng cơ chế giám sát của nhân dân là cách để nâng cao hiệu quả đầu
  tư dự án xây dựng 69
  3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng
  công trình ngành thủy lợi sử dụng nguồn vốn TPCP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
  trong những năm tới 70
  3.3.1. Hoàn thiện hành lang pháp lý . 70
  3.3.2. Xác định chủ trương đầu tư, công tác lập kế hoạch, phê duyệt đầu tư . 70
  3.3.3. Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư ở các giai đoạn của
  dự án 72
  3.3.4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác quản lý các dự án đầu
  tư xây dựng 81
  3.3.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 82
  3.3.6. Chống thất thoát vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư dự án 82
  3.3.7. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp 87
  KẾT LUẬN 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
  PHỤ LỤC . DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG

  Số TT Nội dung
  Phụ lục 1-1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 3 năm 2011-2013
  Phụ lục 1-2 Bảng quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2011
  Phụ lục 1-3 Bảng quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2011
  Phụ lục 1-4
  Bảng quyết toán các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước
  và trái phiếu Chính phủ năm 2011
  Phụ lục 1.5 Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012
  Phụ lục 1-6 Chi ngân sách nhà nước theo chức năng năm 2012
  Phụ lục 1-7 Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
  Phụ lục 1-8 Chi ngân sách nhà nước theo chức năng năm 2013
  Phụ lục 1-9 Chi đầu tư từ vốn Trái phiếu Chính phủ những năm gần đây
  Phụ lục 1-10 Phân loại các dự án đầu tư xây dựng
  Phụ lục 2-1
  Kế hoạch chung vốn Trái phiếu Chính Phủ tỉnh Ninh Bình giai đoạn
  2011-2015
  Phụ lục 2-2
  Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 ngành Thủy
  Lợi tỉnh Ninh Bình
  Phụ lục 2-3
  Các dự án đầu tư từ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015
  ngành Thủy Lợi tỉnh Ninh Bình phải điều chỉnh chỉnh quyết định đầu

  Phụ lục 2-4
  Tình hình nợ đọng vốn TPCP ở các dự án đầu tư xây dựng công trình
  ngành Thủy lợi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
  Phụ lục 2-5
  Tổng hợp giá trị nghiệm thu, thanh, quyết toán tại các dự án đầu tư
  Thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2015
  Phụ lục 2-6 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên cả nước
  Phụ lục 2-7
  Các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Thủy lợi từ năm 2006 đến
  nay sử dụng vốn TPCP đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
  Phụ lục 2-8
  Danh sách các Ban quản lý dự án các công trình, dự án đầu tư cơ sở
  hạ tầng Thủy lợi sử dụng vốn TPCP
  Hình 1-1 Mô hình quản lý, thanh toán vốn TPCP ở Việt Nam và Ninh Bình

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ngành Thủy lợi, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status