Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết kế công trình thủy lợi và ứng dụng vào công trình trạm bơm Kim Đôi - tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết kế công trình thủy lợi và ứng dụng vào công trình trạm bơm Kim Đôi - tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
  THUỶ LỢI TỈNH BẮC NINH .3
  1.1. Đặc điểm tự nhiên và các dạng công trình thuỷ lợi ở tỉnh Bắc Ninh .3
  1.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 3
  1.1.2. Các dạng công trình thuỷ lợi ở tỉnh Bắc Ninh. .5
  1.1.3.Các loại trạm bơm đã xây dựng ở tỉnh Bắc Ninh .5
  1.1.4. Một số hình ảnh trạm bơm đã xây dựng ở Bắc Ninh 8
  1.2. Tổng quan về công tác tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi tỉnh Bắc Ninh .12
  1.2.1. Những thuận lợi và khó khăn 13
  1.2.2.Kết quả thực hiện. 14
  1.2.3.Kết quả về công tác đấu thầu: 14
  1.2.4.Kết quả cụ thể của từng mặt công tác quản lý đầu tư xây dựng. .15
  1.3. Các giai đoạn lập dự án 20
  1.3.1. Sơ đồ khải quát về lập dự án đầu tư xây dựng: .20
  1.3.2. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng: 20
  1.3.3. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình 21
  1.4. Những điều chỉnh thiết kế thường gặp và phân tích nguyên nhân .21
  1.5. Những sự cố xảy ra liên quan đến tư vấn khảo sát thiết kế. 22
  1.5.1. Mở đầu 22
  1.5.2. Đối với công trình thủy công. .23
  1.5.3.Đối với máy bơm và các thiết bị điện. .24
  Kết luận chương I 26
  CHƯƠNG 2: THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CÁC VẤN ĐỀ
  VƯỚNG MẮC TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ 27
  2.1. Thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản trong lĩnh vực tư vấn thiết kế. .27
  2.1.1.Nguyên tắc chung trong QLCLCTXD trong Nghị định 15/2013/NĐ-CP: 28
  2.1.2.Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.28

  2.1.3.Phân cấp các loại công trình xây dựng .29
  2.1.4. Chỉ dẫn kỹ thuật 29
  2.1.5. Công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân HĐXD 29
  2.1.6. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng [Điều 11] .30
  2.2. Khảo sát trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 31
  2.2.1. Mục đích và yêu cầu chất lượng của công tác khảo sát trong xây dựng .31
  2.2.2. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng [Theo điều 47- Luật xây dựng] 35
  2.2.3. Nội dung cơ bản của công tác khảo sát xây dựng công trình thủy lợi 36
  2.2.4. Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn khảo sát. 38
  2.3. Các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế công trình thuỷ lợi 40
  2.3.1 Khái niệm .40
  2.3.2 Nhiệm vụ và ý nghĩa công tác thiết kế .40
  2.3.3. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình .41
  2.3.4. Tổ chức công tác thiết kế công trình xây dựng .42
  2.3.5. Nội dung của các hồ sơ thiết kế 45
  2.3.6. Trình duyệt, thẩm định, thẩm tra và nghiệm thu thiết kế 47
  2.3.7. Lưu trữ hồ sơ .52
  2.3.8. Vấn đề kỹ thuật trong thiết kế một số dạng công trình thuỷ lợi: 54
  2.4. Các vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế .65
  2.4.1. Tổ chức bộ máy đơn vị trong TVTK 65
  2.4.2. Nâng cao năng lực của cán bộ .67
  Kết luận chương 2 .68
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ VẤN
  THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM KIM ĐÔI- TỈNH BẮC NINH .69
  3.1. Giới thiệu công trình. .69
  3.2. Lựa chọn nhà thầu TVTK công trình trạm bơm Kim Đôi: 73
  3.2.1. Lựa chọn nhà thầu .73
  3.2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của hồ sơ đề xuất. .74
  3.3. Lựa chọn các chỉ tiêu thiết kế trạm bơm Kim Đôi .77

  3.3.1. Diện tích tiêu lưu vực: .77
  3.3.2. Cấp công trình .78
  3.3.3. Hệ số tưới, tiêu 78
  3.3.4.Tần suất thiết kế tưới tiêu .78
  3.4. Kiểm tra và quản lý hồ sơ thiết kế .78
  3.4.1. Thẩm định hồ sơ dự án trạm bơm Kim Đôi 79
  3.4.2. Nội dung thẩm định hồ sơ dự án trạm bơm Kim Đôi. 80
  3.4.3 Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình .81
  3.5. Yêu cầu về cơ cấu tổ chức, năng lực của các bên tham gia như Ban quản lý dự
  án, tư vấn thiết kế, thẩm định, thẩm tra .81
  3.5.1. Cơ cấu tổ chức, năng lực của Ban quản lý dự án: .82
  3.5.2. Cơ cấu tổ chức, năng lực của tư vấn khảo sát lập dự án: 82
  3.5.3. Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và tổ
  chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình .83
  3.6. Nội dung đề cương khảo sát thiết kế, những đề xuất của tác giả đối với đơn vị
  tư vấn khảo sát thiết kế khi lập dự án trạm bơm Kim Đôi 83
  3.6.1. Nội dung đề cương khảo sát thiết kế .83
  3.6.2. Những đề xuất của tác giả đối với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế khi lập dự
  án trạm bơm Kim Đôi. 83
  Kết luận chương 3 .92
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .96
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  ATLĐ : An toàn lao động
  CDKT : Chỉ dẫn kỹ thuật
  CĐT : Chủ đầu tư
  CTTL : Công trình thủy lợi
  CTXD : Công trình xây dựng
  DAĐT : Dự án đầu tư
  ĐKNL : Điều kiện năng lực
  ĐTXD : Đầu tư xây dựng
  GS: : Giám sát
  HSMT : Hồ sơ mời thầu
  HTQLCL:Hệ thống quản lý chất lượng
  KS :Khảo sát
  KSĐC : Khảo sát địa chất
  KSĐH : Khảo sát địa hình
  KSTV : Khảo sát thủy văn
  KT-KT : Kinh tế - kỹ thuật
  KT-XH : Kinh tế - xã hội
  NT: : Nhà thầu

  QC: : Quy chuẩn
  QĐĐT : Quyết định đầu tư
  QLCT : Quản lý công trình
  QLCLCT : Quản lý chất lượng công trình
  QLCLCTXD
  :Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  QLDA : Quản lý dự án
  QLNN : Quản lý nhà nước
  QLTK : Quản lý thiết kế
  TK : Thiết kế
  TKCS : Thiết kế cơ sở
  TKBVTC : Thiết kế bản vẽ thi công
  TĐDA : Thẩm định dự án
  TVKS : Tư vấn khảo sát
  TVTK : Tư vấn thiết kế
  TKKT : Thiết kế kỹ thuật
  VBQPPL : Văn bản quy phạm pháp luật  DANH MỤC HÌNH ẢNH

  Hình 1: Ảnh trạm bơm Hán Quảng .8
  Hình 2: Ảnh máy được lắp đặt tại trạm bơm Hán Quảng .9
  Hình 3: Ảnh trạm bơm Tân Chi 2 .9
  Hình 4: Máy được lắp đặt tại trạm Tân Chi 2 .10
  Hình 5: Ảnh trạm bơm Trịnh Xá .10
  Hình 6: Ảnh máy được lắp đặt tại trạm Trịnh Xá .11
  Hình 7: Ảnh trạm bơm Hiền Lương 11
  Hình 8: Ảnh máy được lắp đặt tại trạm Hiền Lương 12

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Công tác tư vấn thiết kế công trình xây dựng và công tác tư vấn thiết kế công
  trình thuỷ lợi nói riêng là một trong những công việc mang tính quyết định chất
  lượng công trình, tiết kiệm kinh phí. Công trình thuỷ lợi là thường xuyên chịu tác
  động mạnh của điều kiện tự nhiên như: địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, khí
  tượng phức tạp nên công tác tư vấn thiết kế càng cần được quan tâm đúng mức.
  Nước ta là một quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của biến đổi khí
  hậu toàn cầu nên các công trình thuỷ lợi đã được Đảng, chính phủ và các tổ chức
  quốc tế quan tâm từ khâu đầu tư, tư vấn thiết kế, xây dựng công trình đến vận hành
  khai thác công trình để đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai; đảm bảo môi trường
  sinh thái ; phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
  Trong những năm qua do công tác thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát chưa đủ
  độ tin cậy, tính toán lựa chọn quy mô và giải pháp công trình chưa phù hợp tại một
  số công trình thuỷ lợi nên đã xảy ra những hư hỏng, sự cố ngay sau khi đưa vào vận
  hành khai thác. Việc khắc phục, sửa chữa hậu quả hết sức tốn kém, ảnh hưởng đến
  tình hình kinh tế, đời sống xã hội của một bộ phận nhân dân trong khu vực khai thác
  công trình, Chính vì lẽ đó việc phân tích những nguyên nhân gây hư hỏng, sự cố
  công trình, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dự án do tư vấn khảo
  sát thiết kế công trình thuỷ lợi lập là việc hết sức quan trọng và cần thiết. Hơn nữa,
  nếu công tác lập dự án của Tư vấn thiết kế thiếu chuẩn xác dẫn đến nhiều hệ luỵ
  như: Đầu tư kém hiệu quả, điều chỉnh thiết kế, kéo dài thời giant hi công . Vì vậy,
  tôi chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết kế công
  trình thuỷ lợi và ứng dụng vào công trình trạm bơm Kim Đôi- tỉnh Bắc Ninh”
  2. Mục tiêu của đề tài
  Đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết
  kế công trình thuỷ lợi, áp dụng cho công trình trạm bơm.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp:
  - Phương pháp nghiên cứu tổng quan
  - Phương pháp thu thập phân tích tài liệu
  - Phương pháp chuyên gia, hội thảo
  - Phương pháp quan sát trực tiếp
  - Phương pháp nhân quả
  - Phương pháp kế thừa những kết quả đã tổng kết, nghiên cứu.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng: Trạm bơm.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến chất lượng công tác tư vấn thiết kế
  và đầu tư xây dựng, trọng tâm là Nghị định 15/2013/NĐ- CP về quản lý chất lượng
  công trình xây dựng;
  Các vấn đề chuyên môn kỹ thuật và chất lượng công trình thuỷ lợi trong khảo
  sát và lập dự án của tư vấn thiết kế, trong tâm là trạm bơm trên địa bàn tỉnh Bắc
  Ninh.
  5. Kết quả dự kiến đạt được
  - Tổng quan và thực trạng về công tác tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi ở tỉnh
  Bắc Ninh.
  - Hệ thống hoá các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản, các vấn đề kỹ thuật và
  những vướng mắc cần khắc phục nhằm đạt hiệu quả và chất lượng hơn trong công
  tác tư vấn thiết kế.
  - Đề xuất các giải pháp quản lý về năng lực liên quan đến các bên tham gia (
  TVTK, Thẩm tra, Thẩm định, Ban QLDA ) và áp dụng tiến bộ khoa học trong
  công tác khảo sát, thiết kế công trình trạm bơm Kim Đôi- tỉnh Bắc Ninh.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết kế công trình thủy lợi và ứng dụng vào công trình trạm bơm Kim Đôi - tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng lập dự án của tư vấn thiết kế công trình thủy lợi và ứng dụng vào công trình trạm bơm Kim Đôi - tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status