Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong thời gian qua, công tác quản lý CLCTXD - yếu tố quan trọng
  quyết định đến CLCTXD đã có nhiều tiến bộ. Với sự tăng nhanh và trình độ
  được nâng cao của đội ngũ cán bộ quản lý, sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân
  các ngành nghề xây dựng, với việc sử dụng vật liệu mới có chất lượng cao, việc
  đầu tư thiết bị thi công hiện đại, sự hợp tác học tập kinh nghiệm của các nước
  có nền công nghiệp xây dựng phát triển cùng với việc ban hành các chính sách,
  các văn bản pháp quy tăng cường công tác quản lý CLCTXD, chúng ta đã xây
  dựng được nhiều công trình xây dựng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi Góp
  phần quan trọng vào hiệu quả của nền kinh tế quốc dân.
  Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đạt chất lượng, cũng còn không
  ít công trình có chất lượng kém, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng, công
  trình khi đưa vào sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng gây tốn kém, phải sửa
  chữa, phá đi làm lại. Đã thế, nhiều công trình không tiến hành bảo trì hoặc
  bảo trì không đúng định kỳ làm giảm tuổi thọ công trình. Cá biệt ở một số
  công trình gây sự cố làm thiệt hại rất lớn đến tiền của và tính mạng, ảnh
  hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.
  Đối với mỗi dự án tính hiệu quả được thể hiện ở các tiêu chí:
  - Thời gian vận hành an toàn đúng với thời gian hoàn vốn của công
  trình và không gây mâu thuẫn trong sự nghiệp phát triển kinh tế trong vùng;
  - Chi phí cho duy tu bảo dưỡng không vượt quá chi phí đã dự trù;
  - Có giá thành rẻ và hiệu quả kinh tế cao;
  - Chất lượng công trình đảm bảo đúng theo yêu cầu của thiết kế;
  Trong đó tiêu chí chất lượng công trình xây dựng có ảnh hưởng rất lớn
  đến hiệu quả của dự án. Tình trạng một số công trình chất lượng không đảm
  bảo đã xảy ra không chỉ ở trong giai đoạn thi công mà ở trong cả giai đoạn lập
  DAĐT, TKKT và TKBVTC. 2
  Xuất phát từ các vấn đề về công trình vừa nên trên, tác giả chọn đề tài:
  “Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây
  dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.
  2. Mục đích của của đề tài:
  - Nghiên cứu hiện trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây
  dựng trong trong giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT;
  - Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng trong giai
  đoạn lập dự án đầu tư XDCT;
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Các công trình xây dựng thuộc phạm vi vốn
  ngân sách nhà nước hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước;
  - Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT.
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
  - Cách tiếp cận:
  + Trên cơ sở nghiên cứu các công trình, các tài liệu đã xuất bản có liên
  quan đến lĩnh vực của đề tài, từ đó phân tích lựa chọn và đề xuất những giải
  pháp và nội dung phù hợp với đề tài;
  + Nghiên cứu, phân tích hiện trạng thực tế trong công tác quản lý
  CLCTXD trong giai đoạn lập DAĐT từ đó đề xuất những giải pháp tăng
  cường quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn lập DAĐT.
  - Phương pháp nghiên cứu:
  + Phương pháp phân tích hệ thống những công trình đã công bố, xuất bản;
  + Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng;
  + Phương pháp kế thừa;
  + Phương pháp chuyên gia.
  3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  - Ý nghĩa khoa học của đề tài:
  Luận văn góp phần hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về quản lý
  CLCTXD, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CTXD. Những nghiên
  cứu chuyên sâu về quản lý chất lượng trong các CTXD nông nghiệp và PTNT
  ở tình Thanh Hóa là những tài liệu góp phần hoàn thiện hơn lý luận về quản
  lý chất lượng công trình.
  - Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
  Kết quả phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp tăng cường
  quản lý CLCTXD trong giai đoạn lập DAĐT là những gợi ý thiết thực, hữu ích
  có thể vận dụng vào công tác quản lý CLCTXD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  6. Kết quả dự kiến đạt được:
  Để đạt được mục đích nghiên cứu đặt ra, luận văn cần phải giải quyết
  được những kết quả sau đây:
  - Hệ thống công tác quản lý CLCTXD ở Việt Nam và một số nước trên
  thế giới. Những kinh nghiệm đạt được trong quản lý chất lượng CTXD ở
  nước ta trong thời gian vừa qua;
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý CLCTXD trong giai đoạn lập
  DAĐT. Thực trạng công tác quản lý chất lượng đối với dự án trong nghành
  nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Thanh Hóa;
  - Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý CLCTXD trong giai
  đoạn lập DAĐT.
  7. Nội dung của luận văn:
  Chương 1: Tổng quản về quản lý chất lượng công trình xây dựng và
  các giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng;
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý CLCTXD;
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất
  lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư XDCT;
  Chương 4: Công tác quản lý chất lượng tiểu dự án: Tu bổ, nâng cấp và
  xử lý các điểm trọng yếu tuyến đê tả cầu Chày từ K0 ư K42, huyện Yên Định;
  4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DAĐT

  1.1. Một số khái niệm cơ bản về dự án đầu tư xây dựng:
  1.1.1. Dự án và các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng:
  1.1.1.1. Khái niệm về dự án:
  Dự án là sự nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm
  hoặc dịch vụ duy nhất [9].
  Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoặt động có
  phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt
  được mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng buộc
  về thời gian, chi phí và nguồn lực [9].
  1.1.1.2. Dự án đầu tư XDCT:
  Dự án đầu tư XDCT là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ
  vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm
  mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm,
  dịch vụ trong một thời gian nhất định [12].
  1.1.1.3. Các giai đoạn của dự án ĐTXD:
  Mỗi dự án đầu tư xây dựng đều có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết
  thúc rõ ràng nên dự án có một vòng đời. Vòng đời của dự án (Project life
  cycle) bao gồm nhiều giai đoạn phát triển từ ý tưởng đến việc triển khai nhằm
  đạt được kết quả. Thông thường, các dự án ĐTXD đều có vòng đời ba giai
  đoạn, bao gồm: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng, đưa
  dự án vào khai thác sử dụng.
  - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư có các công việc chính như: Xây dựng ý
  tưởng ban đầu, xác định qui mô và mục tiêu, đánh giá các khả năng, tính khả
  thi của dự án, xác định các nhân tố và cơ sở thực hiện dự án; Xây dựng dự án,
  kế hoạch thực hiện và chuẩn bị nguồn nhân lực, kế hoạch tài chính và khả
  năng kêu gọi đầu tư, xác định yêu cầu chất lượng, phê duyệt dự án;
  5
  - Giai đoạn thực hiện đầu tư (hay giai đoạn triển khai): Thông tin tuyên
  truyền, thiết kế, quy hoạch và kiến trúc, phê duyệt các phương án thiết kế, đấu
  thầu xây dựng và tổ chức thi công xây dựng, quản lý và kiểm soát;
  - Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng: Hoàn
  thành công việc xây dựng, các hồ sơ hoàn công, vận hành thử công trình, giải
  thể nhân viên, kiểm toán và tất toán.

  Xem Thêm: Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status