Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG THANH TOÁN, QUYẾT
  TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC . 4
  1.1 Tổng quan về dự án và dự án đầu tư xây dựng công trình . 4
  1.1.1 Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình . 4
  1.1.2 Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình 4
  1.2. Tổng quan một số vấn đề cơ bản về chi phí và quản lý chi phí . 5
  1.2.1. Khái niệm . 5
  1.2.2. Vai trò quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . 5
  1.2.3. Nguyên tắc cơ bản về quản lý chi phí 6
  1.3. Quản lý chi phí trong khâu Thanh toán vốn đầu tư . 6
  1.3.1. Yêu cầu cơ bản quản lý chi phí trong thanh toán vốn đầu tư 7
  1.3.2. Tài liệu cơ sở để quản lý chi phí trong thanh toán vốn đầu tư . 8
  1.3.3. Đánh giá chất lượng quản lý chi phí trong khâu thanh toán vốn đầu tư 9
  1.4. Quản lý chi phí trong khâu quyết toán dự án hoàn thành 10
  1.4.1. Khái niệm và phân loại quyết toán vốn đầu tư . 10
  1.4.2. Yêu cầu cơ bản quản lý chi phí trong khâu quyết toán vốn đầu tư 12
  1.4.3. Nội dung quản lý chi phí trong khâu quyết toán vốn đầu tư 12
  1.5 Một số kinh nghiệm thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng
  một số nước trên thế giới và của Việt Nam 21
  1.5.1. Kinh nghiệm quản lý chi phí, thanh quyết toán của một số nước trên
  thế giới 21
  1.5.2 Bài học rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam 22
  1.6 Kết luận chương 1 . 24
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH QUYẾT
  TOÁN THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HỒ TRỌNG . 25
  2.1. Giới thiệu chung về ban quản lý dự công trình Hồ Trọng 25
  2.1.1 Giới thiệu về ban quản lý dự án 25
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 26
  2.2 Tổng quan về thực trạng đầu tư xây dựng công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa
  Bình 28
  2.2.1 Thực trạng quản lý trong chủ trương đầu tư của các gói thầu 28
  2.2.2 Thực Trạng quản lý chi phí trong triển khai kế hoạch 29
  2.2.3 Thực trạng quản lý chi phí trong các gói thầu . 29
  2.3 Thực trạng quản lý vốn trong đầu tư xây dựng công trình Hồ Trọng,
  tỉnh Hòa bình . 32
  2.3.1 Quản lý và điều hành kế hoạch vốn đầu tư hàng năm . 32
  2.3.2. Thông báo mức vốn đầu tư . 33
  2.4 Thực trạng công tác thanh toán vốn đầu tư tại ban quản lý dự án công
  trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình 35
  2.4.1 Cơ chế thanh toán vốn đầu tư 35
  2.4.2. Thực trạng kiểm soát căn cứ thanh toán vốn đầu tư của ban quan lý dự
  án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình . 39
  2.4.3. Thanh toán vốn đầu tư đối với trường hợp chỉ định thầu và đấu thầu . 43
  2.4.4. Tạm ứng vốn đầu tư . 46
  2.4.5. Thanh toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư . 48
  2.4.6. Thanh toán vốn đầu tư ở ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh
  Hòa Bình . 49
  2.5. Thực trạng công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn
  ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng . 50
  2.5.1. Thực trạng cơ chế quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn
  ngân sách nhà nước 50
  2.5.2.Thực trạng quyết toán vốn đầu tư . 52
  2.5.3. Công tác nghiệm thu và hoàn công công trình xây dựng . 54
  2.5.4. Công tác lập, thẩm tra và phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn
  thành . 56
  2.5.5. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành . 57
  2.6 Những kết quả đạt được và những hạn chế . 60
  2.6.1 Những kết quả đạt được 60
  2.5.6 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân . 61
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
  CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
  CÔNG TRÌNH HỒ TRỌNG 63
  3.1. Định hướng đầu tư xây dựng các công trình của tỉnh Hòa Bình trong
  thời gian tới 63
  3.1.1 Dự án kè bờ sông Đà và cứng hoá mặt đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm
  thành phố Hoà Bình 63
  3.1.2 Dự án Mở rộng mặt đê Đà Giang kết hợp làm đường giao thông hai bờ
  sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 63
  3.1.3 Tiểu dự án giai đoạn I, Nâng cấp mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp giao
  thông đoạn từ K0 ư K0+600, thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đê Quỳnh Lâm
  kết hợp giao thông, thành phố Hòa Bình 63
  3.1.4 Dự án hồ Cạn Thượng - Huyện Cao Phong 64
  3.1.5 Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hòa Bình khi
  phân lũ vào sông Đáy . 64
  3.1.6 Dự án Hồ Trọng, huyện Tân Lạc 64
  3.1.7 Dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I 64
  3.1.8 Dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, giai đoạn
  II . 65
  3.1.9 Dự án sửa chữa cấp bách hồ Vưng, huyện Tân Lạc 65
  3.1.10 Dự án Trung tâm giống vật nuôi giai đoạn I . 65
  3.1.11 Dự án phát triển nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Hòa Bình 65
  3.2 Yêu cầu đặt ra đối với các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán,
  quyết toán dự án hoàn thành . 65
  3.3 Giải pháp cho quản lý vốn đầu tư cho ban quản lý dự án công trình Hồ
  Trọng 68
  3.4 Những giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán vốn đầu tư cho ban
  quản lý dự án công trình Hồ Trọng 69
  3.4.1. Hoàn thiện quy trình lập, thẩm tra, phân bổ và thanh toán vốn đầu tư 69
  3.4.2. Sơ đồ mối quan hệ cấp phát vốn đầu tư xây dựng . 72
  3.4.3. Phân bổ và quản lý, điều hành kế hoạch nguồn vốn đầu tư . 73
  3.4.4. Kiểm soát chi phí giai đoạn thực hiện đầu tư . 75
  3.4.5. Kiểm soát chi phí khâu thanh toán vốn đầu tư . 77
  3.4.6. Thanh toán vốn đầu tư theo hợp đồng 82
  3.4.7. Xác định rõ các căn cứ và hoàn thiện quy trình thanh toán vốn đầu tư . 88
  3.4.8. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư, nhà thầu và Kho bạc nhà
  nước trong khâu thanh toán vốn đầu tư 91
  3.5. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành sử
  dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 94
  3.5.1. Xác định rõ nội dung của Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành . 95
  3.5.2. Nội dung hồ sơ trình duyệt quyết toán . 96
  3.5.3. Xác định quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 97
  3.5.4. Trách nhiệm của các chủ thể trong quyết toán dự án hoàn thành 98
  Kết luận chương 3 . 100
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
  KẾT LUẬN 101
  KIẾN NGHỊ . 102 1

  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Hàng năm, nhà nước dành vốn ngân sách lớn cho đầu tư xây dựng để phát
  triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 30-35% GDP. Việc cân đối, phân bổ và điều
  hành vốn đối với các Bộ, ngành, địa phương và thành phố trực thuộc trung ương để
  triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo
  đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí đang là vấn đề lớn được dư luận xã hội
  quan tâm.
  Tuy nhiên, thực trạng đã và đang xảy ra những lãng phí, thất thoát vốn ngân
  sách nhà nước cho đầu tư xây dựng đã đặt ra cho các cấp quản lý từ Trung ương đến
  địa phương phải tìm ra giải pháp ngăn ngừa lãng phí vốn.
  Việc giảm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư đồng nghĩa với việc tăng nguồn vốn phát
  triển kinh tế xã hội. Để giảm thất thoát, lãng phí cần thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu
  tư, thực hiện đầu tư và khâu kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng. Trong đó khâu thanh
  quyết toán vốn đầu tư có vị trí rất quan trọng về mặt nhận thức, về lý luận cũng như
  quá trình điều hành thực tiễn.
  Để nâng cao chất lượng khâu thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cần
  đẩy mạnh việc phân cấp cho chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng, quy định
  rõ Chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm chính trong thanh toán, quyết toán dự án
  hoàn thành, giảm bớt hồ sơ thanh quyết toán làm rõ căn cứ và quy trình thanh toán,
  quyết toán dự án hoàn thành. Vì vậy việc nghiên cứu “Đề xuất một số giải pháp
  nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban
  Quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình” là yêu cầu cấp thiết có ý
  nghĩa cả về khoa học - thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đánh giá thực trạng khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
  thuộc ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình.
  Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án
  đầu tư xây dựng thuộc ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh hòa Bình. 2

  Hệ thống các căn cứ, quy trình thanh toán, quyết toán đối với các dự án hoàn
  thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận văn đã dựa trên cách tiếp cận cơ
  sở lý luận về khoa học quản lý dự án và những quy định hiện hành của hệ thống văn
  bản pháp luật trong lĩnh vực này. Đồng thời luận văn cũng sử dụng các phương
  pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng và nội dung nghiên cứu của đề tài trong
  điều kiện Việt Nam hiện nay, đó là: Phương pháp phân tích và tổng kết kinh
  nghiệm, phương pháp hệ thống hoá, phương pháp kết hợp khác.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  a. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây
  dựng công trình thuộc Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình.
  b. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tiến hành nghiên cứu các mặt hoạt động có liên quan đến công tác thanh
  toán, quyết toán thuộc Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  a. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Luận văn góp phần hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về thanh quyết
  toán dự án xây dựng công trình, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động
  quản lý này. Những nghiên cứu chuyên sâu về quản lý chi phí đầu tư trong loại hình
  dự án đặc thù tại Ban quản lý dự án cong trình Hồ Trọng là những tài liệu góp phần
  hoàn thiện hơn lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác
  thanh quyết toán của dự án là những gợi ý thiết thực, hữu ích có thể vận dụng vào
  công tác quản lý các dự án tại Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình. 3

  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Để đạt được mục đích nghiên cứu đặt ra, luận văn cần phải giải quyết được
  những kết quả sau đây:
  - Hệ thống cơ sở lý luận về dự án và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
  công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Những kinh nghiệm đạt được trong
  quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ở nước ta trong thời gian vừa qua;
  - Phân tích thực trạng công tác thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư xây
  dựng công trình thuộc Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình;
  - Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác Thanh quyết toán dự án đầu tư
  xây dựng công trình thuộc Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình,
  nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả chi phí các dự án xây dựng công trình sử vốn
  ngân sách của nhà nước.
  7. Nội dung của luận văn
  Nội dung đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận kiến nghị, luận văn gồm
  có ba chương
  Chương I: Những vấn đề lý luận trong thanh toán, quyết toán dự án hoàn
  thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  Chương II: Phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán, quyết toán dự án hoàn
  thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án công trình Hồ Trọng,
  tỉnh Hòa Bình.
  Chương III: Nghiên cứu giải pháp và đề xuất nâng cao chất lượng quản lý chi
  phí trong thanh toán, quyết toán vốn vốn ngân sách nhà nước tại

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án công trình Hồ Trọng, tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status