Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI
  KHÍ HẬU 1
  1.1. Tổng quan về sinh kế 1
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 1
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam .2
  1.2. Cơ sở lý luận .3
  1.2.1. Một số khái niệm .3
  1.2.2. Tính bền vững của sinh kế .5
  1.2.3. Tiêu chí đánh giá tính bền vững của sinh kế .5
  1.2.4. Khung sinh kế bền vững 6
  1.2.5. Quan điểm bảo tồn và phát triển 10
  1.2.6. Khả năng bị tổn thương của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi
  khí hậu 11
  1.2.7. Gắn kết khung sinh kế bền vững và biến đổi khí hậu .14
  1.2.8. Kịch bản biến đổi khí hậu của khu vực nghiên cứu 16
  1.2.9. Năng lực thích ứng của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi
  khí hậu 18
  1.3. Kết luận chương 1 .20
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MÔ HÌNH SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TẠI KHU
  VỰC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM
  ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .21
  2.1. Giới thiệu khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường khu vực
  nghiên cứu .21
  2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .21
  2.1.2. Hiện trạng kinh tế xã hội .30
  2.2. Lịch sử hình thành, hiện trạng sử dụng, quản lý nguồn tài nguyên và các vấn
  đề tồn tại ở Vườn quốc gia Xuân Thủy .42
  2.2.1. Lịch sử hình thành Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ 42
  2.2.2. Hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên đất ngập nước 43
  2.3. Các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu 46
  2.3.1 Sự biến đổi và suy thoái tài nguyên thiên nhiên .46
  2.3.2. Tác động của tự nhiên và nhân tạo đến môi trường, sinh thái Vườn Quốc
  gia Xuân Thuỷ .47
  2.3.3. Các hoạt động sinh kế không bền vững .51
  2.3.4. Hạn chế trong năng lực quản lý đất ngập nước .51
  2.4. Các sinh kế chính của người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy 53
  2.4.1. Nông nghiệp trồng lúa .53
  2.4.2. Phát triển kinh tế biển 53
  2.4.3. Thương mại dịch vụ .63
  2.4.4. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 63
  2.5. Phân tích tính bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường và khả năng thích
  ứng trước tác động của biến đổi khí hậu của các sinh kế hiện tại .64
  2.5.1. Trồng lúa .64
  2.5.2. Chăn nuôi 66
  2.5.3. Đánh bắt thuỷ hải sản .69
  2.5.4. Nuôi trồng thuỷ sản 71
  2.6. Phân tích các nguồn vốn của sinh kế 73
  2.6.1. Nguồn vốn con người 73
  2.6.2. Nguồn vốn vật chất 74
  2.6.3. Nguồn vốn tài chính .77
  2.6.4. Nguồn vốn xã hội .80
  2.6.5. Nguồn vốn tự nhiên .83
  2.7. Kết luận chương 2 85
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH
  KẾ CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, HUYỆN GIAO
  THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 86
  3.1. Định hướng phát triển sinh kế cộng đồng khu vực Vườn quốc gia Xuân
  Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định .86
  3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp 90
  3.3. Đề xuất các sinh kế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu 92
  3.3.1. Đối với các sinh kế hiện tại .92
  3.3.2. Đối với phát triển các sinh kế mới .93
  3.4. Giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi
  khí hậu .97
  3.4.1 Giải pháp về thể chế, chính sách 97
  3.4.2. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 99
  3.4.3. Giải pháp về đảm bảo chất lượng sản phẩm 99
  3.4.4. Giải pháp về giáo dục tuyên truyền .100
  3.4.5. Giải pháp về phát triển kinh tế hộ gia đình 101
  3.5. Kết luận chương 3 102
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .103
  Kết luận .103
  Khuyến nghị 104
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BĐKH Biến đổi khí hậu
  DANIDA Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch
  DFID Cơ quan Phát triểnQuốc tế Vương Quốc Anh
  ĐNN Đất ngập nước
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  GDP Tổng sản phẩm nội địa
  HGĐ Hộ gia đình
  IUCN Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
  JICA Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản
  KBT Khu Bảo tồn
  MCD Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng
  NGO Tổ chức phi chính phủ
  NLN Nông lâm nghiệp
  Oxfam Tổ chức chống nạn đói và nghèo khổ
  PRA Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân
  RNM Rừng ngập mặn
  SWOT Điểm mạnh, Điểm yếu Cơ hội và Thách thức
  UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc
  UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc
  UBND Uỷ ban nhân dân
  WWF Quỹ quốc tế bảo vệ Thiên nhiên
  DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1. Khung sinh kế bền vững của DFID 7
  Hình 1.2. Kịch bản mức tăng nhiệt độ trung bình năm cho các thời kỳ ( o C) 16
  Hình 1.3. Mức thay đổi lượng mưa năm (%) vào cuối thể kỷ XXI .16
  Hình 1.4. Bản đồ mức thay đổi nước biển dâng 1m .17
  Hình 2.1. Bản đồ VQG Xuân Thủy và 5 xã vùng đệm .22
  Hình 2.2. Bản đồ chụp vệ tinh SPOT 5 Vườn quốc gia Xuân Thuỷ .44
  Hình 2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ 52
  Hình 2.4. Hình ảnh gặt lúa tại khu vực VQG Xuân Thủy 53
  Hình 2.5. Hình ảnh khai thác thuỷ sản thủ công khu vực bãi bồi VQG Xuân Thủy54
  Hình 2.6. Hình ảnh ngư dân đi khai thác thuỷ sản 56
  Hình 2.7. Sơ đồ phát triển của ngao 61
  Hình 3.1. Bản đồ phân vùng sinh kế khu vực 5 xã vùng đệm 86
  Hình 3.2. Chuyên gia hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng nấm .94
  Hình 3.3. Hoạt động khai thác mật ong 95
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1. Khả năng bị tổn thương của sinh kế ven biển trước tác động BĐKH 12
  Bảng 1.2. Mối quan hệ về khả năng bị tổn thương của sinh kế trước tác động
  BĐKH .15
  Bảng 2.1. Tỷ lệ % dân số của các 5 xã vùng đệm VQG Xuân Thủy 31
  Bảng 2.2. Diện tích , dân số và mật độ dân số vùng đệm .31
  Bảng 2.3. Cơ cấu dân số và lao động trong vùng đệm .32
  Bảng 2.4. Số lượng gia súc gia cầm 34
  Bảng 2.5. Biểu đồ thể hiện số lượng gia súc gia cầm tại khu vực nghiên cứu .34
  Bảng 2.6. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản các xã vùng đệm 36
  Bảng 2.7. Tỷ lệ % đất mặt nước có nuôi trồng thủy sản các loại .36
  Bảng 2.8. Các loại hình khai thác nhuyễn thể thủ công 55
  Bảng 2.9. Thu nhập ròng của mỗi cá nhận thông qua phỏng vấn .56
  Bảng 2.10. Hiện trạng nuôi tôm khu vực vùng đệm .57
  Bảng 2.11. Thống kê mô tả về hoạt động nuôi tôm 58
  Bảng 2.12. Lợi nhuận nuôi tôm tại khu vực VQG Xuân Thủy .60
  Bảng 2.13. Diện tích nuôi ngao trong vùng đệm VQG Xuân Thủy .61
  Bảng 2.14. Thống kê mô tả hoạt động nuôi ngao .62
  Bảng 2.15. Phân tích tính bền vững & thích ứng với BĐKH của sinh kế trồng lúa. 64
  Bảng 2.16. Phân tích tính bền vững & thích ứng với BĐKH của sinh kế chăn nuôi .67
  Bảng 2.17. Phân tích tính bền vững và thích ứng với BĐKH của sinh kế đánh bắt
  thuỷ hải sản .69
  Bảng 2.18. Phân tích tính bền vững & thích ứng với BĐKH 71
  của sinh kế nuôi trồng thuỷ hải sản .71
  Bảng 2.19: Số người trong độ tuổi lao động .73
  Bảng 3.1. Phân vùng sinh kế khu vực 5 xã vùng đệm 87
  Bảng 3.2. Kết quả phân tích SWOT trong phát triển sản xuất 5 xã vùng đệm VQG
  Xuân Thủy .91
  Bảng 3.3. Các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình .101
  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
  Sinh kế bền vững (sustainable livelihood) từ lâu đã là chủ đề nóng được sự
  đầu tư, quan tâm của các quốc gia trên toàn thế giới về cả phương diện lý luận và
  thực tiễn. Về mặt lý luận, cách tiếp cận sinh kế bền vững được dựa trên sự phát triển
  các tư tưởng về giảm nghèo, cách thức con người duy trì cuộc sống của người dân
  trong khu vực nghiên cứu. Với việc lấy con người làm trung tâm, cách tiếp cận này
  tập trung vào việc giúp người dân tự xây dựng cuộc sống dựa trên các cơ hội của
  họ, bên cạnh đó hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn lực và tạo dựng môi trường thuận lợi
  về thể chế, chính sách để giúp họ thực hiện các hoạt động đó. Về mặt thực tiễn,
  cách tiếp cận xuất phát từ các môi quan tâm về tính hiệu quả của hoạt động phát
  triển với kỳ vọng rằng việc đặt trọng tâm vào con người sẽ tạo ra sự khác biệt đáng
  kể trong việc đạt được các mục tiêu giảm nghèo. Điều này khác với những nỗ lực
  giảm nghèo trước đây thường có xu hướng tập trung vào tăng cường các nguồn lực
  hoặc cung cấp các dịch vụ hơn là tập trung vào con người. Chính vì vậy, các nghiên
  cứu về lý luận cũng như thực tiễn về sinh kế bền vững vẫn sẽ là chủ đề có tính thời
  sự cao khi những nhu cầu của con người, đặc biệt là của người nghèo, luôn được ưu
  tiên trong mọi chính sách và hoạt động phát triển của các quốc gia trên thế giới.
  Trên thế giới, từ cuối năm 1990, đã có những nghiên cứu áp dụng các lý thuyết về
  khung sinh kế bền vững để phân tích các cơ hội và thách thức về sinh kế của người
  dân ở khu vực nông thôn và ven biển, từ đó đề xuất những hình thức hỗ trợ sinh kế
  phù hợp nhằm đạt được mục tiêu xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
  Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy có vị trí nằm ở cửa sông Hồng thuộc địa
  bàn huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định. Năm 1989, VQG Xuân Thủy được Tổ chức
  UNESCO công nhận là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng.
  Ngoài những giá trị về khoa học, VQG Xuân Thủy còn có tiềm năng kinh tế to lớn.
  Đây là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, chứa đựng nhiều nguồn
  gen quý hiếm với độ đa dạng sinh học cao, tiêu biểu cho hệ sinh thái Đất ngập nước
  cửa sông ven biển. Bên cạnh đó đây còn là nơi cung cấp, là nguồn mưu sinh chính
  của hơn 43.000 người dân khu vực 5 xã vùng đệm VQG Xuân Thủy.
  Mặt khác, ngày nay biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng trên toàn cầu. Theo
  những nghiên cứu gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu đã tính toán được
  trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 2 – 3 0 C, mực nước
  biển đã dâng khoảng 20 cm. Dự đoán rằng, vào cuối thế kỷ 21, theo kịch bản phát
  thải cao, nhiệt độ trung bình ở Viêt Nam có thể tăng thêm 2,5 – 2,7 0 C và mực nước
  biển có thể dâng them từ 78 – 95 cm (Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
  cho Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012). Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã
  tác động làm cho thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt. Biến đổi
  khí hậu đã tác động gây nhiều rủi ro lớn đối với các ngành công nông ngư nghiệp và
  các hệ thống kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt
  nam nằm trong số 5 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nước biển dâng và không
  nơi nào ở Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn vùng ven biển.
  Có thể nhận thấy rằng, BĐKH là một yếu tổ chủ chốt liên quan đến khả năng bị
  tổn thương của sinh kế, bởi vì BĐKH gây ảnh hưởng đến các nguồn lực sinh kế, từ đó
  ảnh hưởng đến các hoạt động sinnh kế và kết quả sinh kế. Trong bối cảnh BĐKH ngày
  càng trở nên phức tạp cả ở hiện tại và tương lai, các sinh kế được đánh giá không chỉ
  dựa vào việc các sinh kế này có trở nên bền vững trên 4 phương diện. kinh tế, xã hội,
  môi trường và thể chế hay không mà con dựa vào việc các sinh kế này có thể thích ứng
  với BĐKH hay không? Chính vì vậy, gắn kết sinh kế bền vững với yếu tổ BĐKH sẽ
  giúp xây dựng các sinh kế bền vững và thích ứng trong bối cảnh BĐKH.
  Trước thực trạng như vậy, việc phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong
  bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm nâng cao đời sống cho cộng đồng là một nhu cầu
  cấp bách và hết sức cần thiết trong bối cảnh khí hậu ngày càng biến đổi bất thường
  và gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên vùng ven biển nói chung và vùng ven biển
  VQG Xuân Thủy nói riêng. Từ nhận thức trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài. “Đề
  xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối
  cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao
  Thủy, tỉnh Nam Định”. Qua nghiên cứu, đề tài mong muốn phân tích một số mô
  hình sinh kế cộng đồng từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển các mô hình
  sinh kế cộng đồng đó trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục đích
  Nghiên cứu các mô hình sinh kế cộng đồng, từ đó đề xuất một số giải pháp
  nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng phù hợp với người dân trong bối cảnh
  biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh
  Nam Định.
  2.2. Mục tiêu
  - Đánh giá hiện trạng về mô hình sinh kế cộng đồng tại địa bàn nghiên cứu
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình sinh kế cộng đồng
  - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng phù hợp với
  người dân trong bối cảnh biến đổi khi hâu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Các mô hình sinh kế cộng đồng trong khu vực 5 xã vùng đệm Vườn Quốc
  gia Xuân Thủy.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tập
  trung phân tích trên địa bàn 5 xã vùng đệm VQG. Giao Xuân, Giao An, Giao Lạc,
  Giao Hải, Giao Thiện.
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  4.1 Cách tiếp cận
  Trên cơ sở vận dụng chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản
  quy phạm pháp luật, các chính sách về lĩnh vực hỗ trợ kinh tế hộ, về bảo vệ môi
  trường của Việt Nam. Tiếp cận từ quan điểm sinh kế và phát triển bền vững.
  4.2 Phương pháp nghiên cứu
  4.2.1. Thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp
  Thu thập thông tin.
  - Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện, các xã nghiên cứu.
  - Báo cáo của xã về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2013 và
  phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2014.
  - Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và định
  hướng phát triển cho những năm tiếp theo.
  - Niên giám thống kê năm 2014
  - Thống kê hiện trạng rừng tại địa phương.
  - Thông tin liên quan đến các mô hình sinh kế của người dân tại khu vực VQG
  - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng tài nguyên rừng tại địa phương.
  - Các văn bản pháp luật, chính sách và những quy ước có liên quan đến sự
  tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn tài nguyên rừng trong
  vùng đệm.
  - Kết quả nghiên cứu của các đề tài có liên quan. CT nghị sự 21, phê duyệt
  của tỉnh, văn bản pháp quy về thủy sản, các báo cáo và bài viết có vấn đề liên quan
  đến BĐKH.
  4.2.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu hiện trường
  * Phỏng vấn thông tin viên dựa vào câu hỏi bán định hướng
  - Phỏng vấn 6 chuyên gia nhằm tìm hiểu tình hình chung về biến đổi khí hậu
  trong nước và trên thế giới; các đề xuất hay biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
  - Phỏng vấn 5 cán bộ xã và 1 cán bộ huyện nhằm tìm hiểu tình hình chung về
  kinh tế, xã hội xã, thu thập thông tin về dân số, mức sống, dân trí, các loại đất đai,
  số nhân khẩu, số hộ gia đình, mức sống, các dự án hỗ trợ từ bên ngoài (liên quan
  đến biến đổi khí hậu), các hình thức sử dụng và quản lý tài nguyên và các mô hình
  sinh kế cộng đồng trong xã.
  * Thực hiện họp thảo luận nhóm 2 cuộc họp nhằm thu thập ý kiến đóng góp
  trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nắm được tình hình chung về mô hình
  sinh kế cộng đồng trên địa bàn các xã nghiên cứu
  * Phỏng vấn hộ gia đình
  Thực hiện phỏng vấn 60 hộ trên địa bàn các xã nghiên cứu trong đó có các
  tiêu chí về đại diện mô hình sinh kế, loại hộ, giới
  - 30 người là nam 30 người là nữ
  - 20 hộ giàu 20 hộ trung bình 20 hộ nghèo
  4.2.3. Các phương pháp phân tích tổng hợp số liệu
  - Phân tích SWOT
  - Xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu
  + Số liệu thu thập qua bảng hỏi được xử lý và phân tích định lượng
  bằng phần mềm Excel.
  + Kết quả xử lý được thể hiện dưới dạng phân tích, mô tả, bảng và biểu đồ.
  - So sánh tiêu chí
  - Phương pháp thị trường
  Phương pháp giá thị trường ước tính giá trị kinh tế của các hàng hóa và dịch
  vụ của VQG được trao đổi, mua bán trên thị trường. Giả thiết cơ bản của phương
  pháp này là khi giá thị trường không bị bóp méo bởi sự thất bại thị trường hoặc
  chính sách của Chính phủ thì nó sẽ phản ánh chân thực giá trị của hàng hóa hay chi
  phí cơ hội của việc sử dụng VQG. Từ đó cho biết giá trị đóng góp của các hàng hóa
  và dịch vụ này trong nền kinh tế.
  Đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện vì các thông tin liên
  quan đến giá cả thị trường của một số các hàng hóa và dịch vụ mà ĐNN cung cấp là
  quan sát được và dễ thu thập. Vì vậy, phương pháp này thường được sử dụng để
  đánh giá các giá trị sử dụng trực tiếp của ĐNN.
  Trong nghiên cứu này, phương pháp giá thị trường đã được áp dụng để xác
  định các giá trị cho các dịch vụ cung cấp (thủy sản, mật ong và rong câu).
  Khi áp dụng phương pháp giá thị trường, ta phải xác định được sản lượng và
  đơn giá của sản phẩm từ một phương tiện sinh kế nhất định để tính tổng thu nhập.
  Ngoài ra phải tính toán các chi phí để từ đó tính thu nhập ròng.
  Tổng thu nhập = Sản lượng * đơn giá = Tổng số tiền có được từ hoạt động đó.
  Thu nhập ròng = Tổng thu nhập – chi phí.
  Cũng cần phải lưu ý rằng. các khoản thu nhập này thuộc về người hưởng thụ
  chính của một hoạt động nhất định. Tuy nhiên, giá trị của một dịch vụ hệ sinh thái
  là tổng các lợi ích mà người hưởng lợi khác nhau có thể có được từ dịch vụ này. Ví
  dụ, giá trị của dịch vụ cung cấp từ đầm nuôi tôm là sự tập hợp của thu nhập của
  nông dân nuôi tôm, lao động làm thuê và chính quyền địa phương (từ lệ phí thuê).
  - Phương pháp phân tích tổng hợp.
  - Phương pháp viễn thám, hệ thống thông tin địa lý
  5. Kết quả dự kiến đạt được
  - Hiện trạng các mô hình sinh kế cộng đồng trên địa bàn các xã nghiên cứu.
  - Thực trạng công tác quản lý và phát triển rừng các mô hình sinh kế cộng
  đồng tại các xã nghiên cứu.
  - Kịch bản biến đổi khí hậu khu vực VQG Xuân Thủy, huyện Giao Thủy,
  tỉnh Nam Định.
  - Phân tích các mô hình sinh kế cộng đồng theo các nguồn lực trong bối cảnh
  biến đổi khí hậu.
  - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng phù hợp với
  người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
  6. Cấu trúc của đề tài
  Ngoài lời cảm ơn, lời cam đoan, danh mục hình, danh mục bảng, danh mục
  từ viết tắt, mục lục, mở đầu, kết luận và khuyến nghị, phụ lục. Đề tài được cấu trúc
  thành 3 chương
  Chương 1. Cơ sở lý luận về sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nội dung
  chính của chương bao gồm tổng quan về sinh kế, gắn khung sinh kế bền vững với
  BĐKH và sinh kế bền vững vùng ven biển trong bối cảnh BĐKH
  Chương 2 . Thực trạng mô hinh sinh kế cộng đồng tại khu vực Vườn Quốc gia
  Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
  Bên cạnh việc nói về thực trạng các mô hình sinh kế cộng đồng trên địa bàn các xã
  nghiên cứu, nội dung chính của chương là phân tích các mô hình sinh kế cộng đồng
  theo các nguồn lực trong bối cảnh biến đổi khí hậu
  Chương 3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng
  đồng tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam
  Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Dựa vào các kết quả nghiên cứu và phân
  tích ở chương 2, chương này đề xuất một số sinh kế bền vững thích ứng với BĐKH
  cho các xã vùng đệm khu vực VQG Xuân Thủy và đề xuất một số giải pháp phát
  triển mô hình sinh kế cộng đồng tại khu vực VQG Xuân Thủy trong bối cảnh biến
  đổi khí hậu.

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status