Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tổng kết các công trình bảo vệ bờ và đê biển, đề xuất giải pháp công trình bảo vệ cho đoạn đê biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tổng kết các công trình bảo vệ bờ và đê biển, đề xuất giải pháp công trình bảo vệ cho đoạn đê biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

  3

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM ĐÊ BIỂN VIỆT NAM, CÁC NGUYÊN
  NHÂN HƯ HỎNG . 4
  1.1. Tổng quan về đê biển Việt Nam . 4
  1.1.1. Tổng quan về đê biển từ Quảng Ninh – Quảng Nam . 4
  1.1.2. Tổng quan về đê biển Quảng Ngãi – Kiên Giang 14
  1.2. Cơ chế phá hoại của đê biển 17
  1.2.1. Sóng tràn . 18
  1.2.2. Cơ chế trượt mái . 22
  1.2.3. Xói chân đê kè . 33
  1.2.4. Hư hỏng kết cấu bảo vệ mái, đỉnh đê và xói thân đê 35
  1.2.5. Lún công trình do nền mềm 37
  1.2.6. Hư hỏng các công trình trên đê 38
  1.2.7. Xói mòn đê tự nhiên/ đụn cát 39
  1.2.8. Tác động hoá học của môi trường nước mặn 40
  1.2.9. Tác động của các sinh vật biển 41
  1.2.10. Các tác động tiêu cực từ việc khai thác cát sỏi, khoáng sản 42
  1.3. Các phương pháp thiết kế đê biển 43
  1.4. Kết luận chương I: 45
  CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC CHO CÁC GIẢI PHÁP BẢO
  VỆ BỜ BIỂN 48
  2.1. Dòng ven bờ và vận chuyển bùn cát ven bờ tại vùng biển Thanh
  Hóa 48
  2.2. Phân loại công trình bảo vệ bờ 52
  2.2.1. Phân loại theo đối tượng bảo vệ 52
  2.2.2. Phân loại theo thời kỳ xây dựng . 53
  2.2.3. Phân loại theo loại hình và bố trí công trình 54 4

  2.2.4. Phân loại theo vật liệu và cấu kiện công trình . 62
  2.3. Thực trạng xói lở khu vực bờ biển Thanh Hóa 63
  2.4. Phân tích, đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ hiện nay . 71
  CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ
  VÀ ĐÊ BIỂN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA . 72
  3.1. Thiết kế hình học công trình bảo vệ bờ và mặt cắt ngang đê . 72
  3.1.1. Tài liệu phục vụ tính toán thiết kế 72
  3.1.2. Tiêu chuẩn an toàn và phân cấp đê 72
  3.1.3. Xác định vị trí tuyến đê . 73
  3.1.4. Xác định mực nước thiết kế 73
  3.1.5. Xác định tham số sóng thiết kế . 74
  3.1.6. Xác định mặt cắt đặc trưng . 75
  3.1.7. Thiết kế mặt cắt đê . 76
  3.2. Lựa chọn kết cấu bảo vệ bờ và mặt cắt ngang đê 86
  3.3. Tính toán ổn định cho đê biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 89
  3.4. Kết luận chương III 94
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  Kết luận . 95
  Những điểm đạt được 95
  Những hạn chế . 96
  Kiến nghị . 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1. 1: Các hình thức phá hoại đê kè biển 18
  Hình 1. 2: Một số dạng đê kè bị hư hỏng do sóng tràn . 20
  Hình 1. 3: Sạt mái đê phía đồng 21
  Hình 1. 4: Cơ chế bất ổn định trượt mái đê . 22 5

  Hình 1. 5: Mặt cắt ngang bãi biển (bao gồm cả đê kè) khi thời tiết bình
  thường 23
  Hình 1. 6: Mặt cắt ngang bãi biển (bao gồm cả đê kè) khi thời tiết dị
  thường 24
  Hình 1. 7: Các cấu kiện bị bong xô do tác động của sóng lên mái . 25
  Hình 1. 8: Sơ đồ minh họa tương tác giữa tải trọng bên ngoài và bên trong
  kè . 26
  Hình 1. 9: Mái kè bị biến dạng và hư hỏng do áp lực sóng 26
  Hình 1. 10: Mực nước triều thấp gió và dòng ven phá hoại chân kè 27
  Hình 1. 11: Mái kè bị lún thấp hơn hàng ống buy bảo vệ chân. . 28
  Hình 1. 12: Mái kè bị đánh sập bóc hết cấu kiện và khoét hết đất đá . 29
  Hình 1. 13: Mái đê bị sạt, các viên đá bị sóng mài tròn trên bãi 30
  Hình 1. 14: Phần đá lát khan bị sóng đánh hư hỏng . 31
  Hình 1. 15: Toàn bộ mặt đê bị phá sập . 31
  Hình 1. 16: Tuyến đê gần bị cắt ngang thân . 32
  Hình 1. 17: Đê lát nửa mái bằng đá xếp và phần trên trồng cỏ bị phá sau
  bão . 33
  Hình 1. 18: Các cấu kiện và viên đá bị bong xô bắt đầu quá trình phá
  hoại mái . 36
  Hình 1. 19: Mái kè bị bóc cấu kiện mái và khoét đất đá trong thân đê 36
  Hình 1. 20: Mô phỏng nền phá hoại do lún, đẩy trồi ra hai bên của phạm
  vi chất tải . 37
  Hình 1. 21: Mô hình phá hoại nền trồi ngang . 38
  Hình 1. 22: Cung trượt sâu cắt qua thân và nền đê . 38
  Hình 1. 23: Phá hoại do nguyên nhân tác động của sóng và ăn mòn do
  nước mặn . 41 6

  Hình 1. 24: Các con hà bám vào tường cống góp phần đẩy nhanh quá
  trình ăn mòn 42

  Hình 2. 1: Sơ đồ dòng chảy vịnh Bắc Bộ trong đông (trái) và hè (phải)
  theo “Báo cáo kết quả điều tra tổng hợp Vịnh Bắc Bộ (1964)” . 50
  Hình 2. 2: Hướng và tốc độ dòng chảy trên biển 51
  Hình 2. 3: Xu thế dòng chảy cả năm vận chuyển bùn cát ven bờ . 52
  Hình 2. 4: Gia cố bờ dạng mái nghiêng 55
  Hình 2. 5: Gia cố bờ dạng tường đứng 56
  Hình 2. 6: Công trình dạng hỗn hợp . 57
  Hình 2. 7: Mỏ hàn biển . 58
  Hình 2. 8: Đê giảm sóng Hải Dương (Huế) 59
  Hình 2. 9: Mỏ hàn chữ T đê biển I (Hải Phòng) . 60
  Hình 2. 10: Mỏ chữ T đê biển Hải Thịnh 2 (Nam Định) 60
  Hình 2. 11: Mỏ chữ T đê biển Nghĩa Phúc (Nam Định) . 61
  Hình 2. 12: Cụm công trình bẫy cát biển ở Giao Thủy . 62
  Hình 2. 13: Phân vùng xói lở bờ biển Việt Nam 68
  Hình 2. 14: Diễn biến xói lở tại khu vực nghiên cứu 69

  Hình 3. 1: Tuyến nghiên cứu . 73
  Hình 3. 2: Mặt cắt đê bảo vệ ba mặt . 76
  Hình 3. 3: Mặt cắt thiết kế đê biển điển hình của khu vực nghiên cứu 88
  Hình 3. 4: Tính ổn định trường hợp 1 cho mặt cắt 3 89
  Hình 3. 5: Tính ổn định trường hợp 2 cho mặt cắt 3 90
  Hình 3. 6: Tính ổn định trường hợp 3 cho mặt cắt 3 90
  Hình 3. 7: Tính ổn định trường hợp 1 cho mặt cắt 22 91
  Hình 3. 8: Tính ổn định trường hợp 2 cho mặt cắt 22 91 7

  Hình 3. 9: Tính ổn định trường hợp 3 cho mặt cắt 22 92
  Hình 3. 10: Tính ổn định trường hợp 1 cho mặt cắt 44 92
  Hình 3. 11: Tính ổn định trường hợp 2 cho mặt cắt 44 93
  Hình 3. 12: Tính ổn định trường hợp 3 cho mặt cắt 44 93


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 2. 1: Thống kê tốc độ xói lở bờ biển Thanh Hóa . 63
  Bảng 2. 2: Thống kê các điểm bị xói lở trên dải ven biển Thanh Hóa
  (1988) 65

  Xem Thêm: Đánh giá tổng kết các công trình bảo vệ bờ và đê biển, đề xuất giải pháp công trình bảo vệ cho đoạn đê biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tổng kết các công trình bảo vệ bờ và đê biển, đề xuất giải pháp công trình bảo vệ cho đoạn đê biển huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status