Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 5
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG
  NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TRONG
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. . 3
  1.1. NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA). 3
  1.1.1. Khái niệm. . 3
  1.1.2. Các loại hình ODA. . 6
  1.1.3. Vai trò của ODA trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
  các nước đang phát triển và trong xây dựng công trình Thủy lợi của Việt
  Nam . 7
  1.1.4. Vài nét về quản lý và sử dụng ODA trên thế giới . 12
  1.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TRONG XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH THỦY LỢI Ở VIỆT NAM. 17
  1.2.1. Xác định dự án và đánh giá ban đầu: 19
  1.2.2. Chuẩn bị dự án và thiết kế: . 19
  1.2.3. Thực hiện đầu tư và theo dõi dự án. 20
  1.2.4. Hoàn thành và đánh giá dự án. 20
  1.2.3. Những khó khăn và tồn tại cần giải quyết: 21
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG ODA TRONG
  XÂY DỰNG THỦY LỢI CỦA NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA. 23
  2.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, ĐIỀU PHỐI VÀ SỬ DỤNG
  ODA TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI . 23
  2.1.1. Tình hình thu hút và sử dụng ODA trong thời gian vừa qua. . 23
  2.1.2. Tình hình thu hút và phân bổ vốn ODA trong ngành thủy lợi. 27
  2.1.3. Kế hoạch hoá nguồn vốn ODA. 28
  2.1.4. Khuôn khổ pháp lý. . 31
  2.1.5. Cơ chế tài chính của ODA. . 35 2.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỰ ÁN ODA ĐÃ VÀ ĐANG THỰC
  HIỆN TRONG THỦY LỢI Ở NƯỚC TA . 46
  2.2.1 Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. . 46
  2.2.2. Đối với ngành Thủy lợi. 47
  2.3. NHỮNG KINH NGHIỆM THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ODA CỦA
  CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC NAM Á VÀ ĐÔNG NAM Á.
  52
  2.3.1. Đặc điểm của các hệ thống theo dõi và đánh giá. . 52
  2.3.2. Ưu và nhược điểm của hệ thống theo dõi và đánh giá. . 54
  2.3.3. Những bài học kinh nghiệm. . 56
  2.3.4. KINH NGHIỆM THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CHÂU Á. 56
  CHƯƠNG III. MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP
  NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TRONG XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở VIỆT NAM 61
  3.1. Nhận định về môi trường và chính sách thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính
  thức ODA trong thủy lợi. 61
  3.1.1. Môi trường thu hút ODA. . 61
  3.1.2. Chính sách thu hút vốn ODA trong thủy lợi. 62
  3.2. Những tác động và bài học kinh nghiệm. . 64
  3.2.1. Những tác động tích cực. 64
  3.2.2. Một số mặt hạn chế. 65
  3.2.3. Bài học kinh nghiệm. 67
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG QUẢN LÝ
  ODA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. 69
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76
  PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

  BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1: số liệu các dự án đầu tư của Nhật Bản, WB, ADB - tình hình giải
  ngân 1994-1999 (triệu USD/ niên lịch)- Số liệu lấy từ Vụ tổng hợp – Bộ kế
  hoạch đầu tư 16

  HÌNH VẼ
  Hình 1.1 sơ đồ cung cấp ODA giữa các nước theo kênh song phương. . 5
  Hình 1.2 sơ đồ các tổ chức quốc tế cung cấp ODA trực tiếp cho . 5
  Việt Nam . 5
  Hình 1.3 sơ đồ các tổ chức phi chính phủ cung cấp ODA trực tiếp cho Việt
  Nam . 6
  Hình 1.4. Sơ đồ quy trình quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình 18
  Thủy lợi . 18
  Hình 2.1 Tổng vốn ODA cam kết, ký kết giả ngân thời kỳ 1993-2012 24
  Hình 2.2 Tỷ trọng ODA vốn vay trong tổng vốn ODA giai đoạn 1993-2012-
  . 24
  Hình 2.3 Cam kết vốn ODA của các nhà tài trợ thời kỳ 1993-2012 25
  Hình 2.4: sơ đồ quy trình thực hiện một dự án đấu thầu xây dựng bằng nguồn
  vốn ODA. 44 1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lịch sử phát triển của các nước trên thế giới đã chứng minh rất rõ: Vốn
  đầu tư và hiệu quả vốn đầu là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác
  động đến sự phát triển nói chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng của mỗi
  quốc gia. Vốn đầu tư bao gồm : vốn trong nước, vốn thu hút từ nước ngoài
  chủ yếu dưới hình thức vốn ODA, đầu tư trực tiếp, các khoản tín dụng nhập
  khẩu.
  Đất nước ta khả năng tích lũy vốn từ trong nước còn hạn chế cho nên
  nguồn vốn từ nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh
  tế-xã hội.
  Ngoài tính chất ưu đãi của vốn ODA, một trong những đặc điểm khác
  nhau giữa ba loại nguồn vốn trên là ODA chỉ là sự chuyển nhượng vốn mang
  tính trợ giúp từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Đặc điểm
  này cho thấy nguồn vốn ODA là một nhân tố rất quan trọng tạo nên cơ hội
  phát triển cho các nước nghèo và kém phát triển.
  Tuy nhiên ODA về thực chất cũng là khoản nợ nước ngoài mà các
  nước nhận tài trợ phải trả. Vì thế việc quản lý và sử dụng ODA sao cho có
  hiệu quả phù hợp với các mục tiêu và định hướng phát triển đất nước là một
  yêu cầu khách quan.
  Chính vì lý do đó mà học viên chọn đề tài: “Các giải pháp nhằm tăng
  cường quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy Lợi ở Việt
  Nam” để làm luận văn tốt nghiệp.
  Trên cơ sở nghiên cứu về quản lý dự án và quản lý dự án xây dựng, sẽ áp
  dụng vào phân tích tình hình đầu tư xây dựng vốn ODA công trình Thủy lợi ở 2
  Việt nam để làm rõ một số tồn tại và có một số kiến nghị, giải pháp góp phần
  hoàn thiện lý luận và nâng cao chất lượng quản lý dự án ODA trong xây dựng
  công trình Thủy lợi ở Việt Nam để làm luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục đích của đề tài
  - Đánh giá thực trạng quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy
  lợi ở Việt Nam, tìm ra các tồn tại vướng mắc hiện đang gặp phải trong thực tế
  và phân tích nguyên nhân của những tồn tại này. Tập trung chủ yếu vào các
  vấn đề về thể chế quản lý dự án ODA trong Thủy lợi
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện một số vấn đề trong quản lý dự
  án ODA trong xây dựng công trình Thủy lợi ở Việt Nam bao gồm các giải
  pháp nhằm tăng cường thể chế quản lý dự án và các đề xuất mới nhằm ứng
  dụng một số công cụ quản lý dự án hữu hiệu mà việc sử dụng nó ở Việt Nam
  còn rất hạn chế.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Các dự án ODA trong xây dựng
  - Phạm vi nghiên cứu: công trình Thủy lợi ở Việt Nam
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  -Để thực hiện những nội dung nghiên cứu đã được đặt ra, luận văn sử
  dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê; phương pháp
  phân tích so sánh; Phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp tổng kết,
  rút kinh nghiệm từ thực tiễn

  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status