Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp nâng cao năng lực tư vấn xây dựng công trình của Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) trong thời kỳ kinh tế khó khăn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp nâng cao năng lực tư vấn xây dựng công trình của Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) trong thời kỳ kinh tế khó khăn

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết của đề tài: 1
  2. Mục đích nghiên cứu : . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 2
  4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu : . 2
  5. Đóng góp của luận văn : 3
  6. Bố cục luận văn : 3
  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG 4
  1.1. Khái niệm về tư vấn, tư vấn xây dựng 4
  1.2. Các loại hình dịch vụ tư vấn xây dựng . 5
  1.2.1. Các dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án: . 5
  1.2.2. Các dịch vụ tư vấn quản lý và thực hiện dự án: 5
  1.2.3. Các dịch vụ tư vấn chuyên ngành khác: 5
  1.3. Các loại hình tổ chức và quy trình hoạt động của tư vấn xây dựng quốc
  tế 5
  1.3.1. Tập đoàn tư vấn đa quốc gia: . 5
  1.3.2. Tập đoàn tư vấn: . 7
  1.3.3. Công ty tư vấn chuyên ngành: 7
  1.4. Các loại hình tổ chức và quy trình hoạt động của tư vấn xây dựng trong
  nước . 9
  1.4.1. Đặc điểm cơ bản của các tổ chức TVXD: 9
  1.4.1.1. Khối doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: . 9
  1.4.1.2. Khối doanh nghiệp tư vấn ngoài quốc doanh: 10
  1.4.1.3. Các tổ chức tư vấn sự nghiệp có thu: 10
  1.4.2.Cơ cấu tổ chức của đơn vị TVXD: . 11
  1.4.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu chức năng: . 11
  1.4.2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu trực tuyến: 11
  1.4.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu hỗn hợp: . 11

  1.4.3. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm tư vấn: . 12
  1.4.3.1. Mô hình sản xuất theo chuyên môn hóa: . 12
  1.4.3.2. Mô hình sản xuất theo hình thức tổng hợp các bộ môn: . 13
  1.4.3.3. Mô hình sản xuất kết hợp chuyên môn hóa và tổng hợp: 14
  1.5. Năng lực tư vấn xây dựng: . 16
  1.5.1. Khái niệm: . 16
  1.5.2. Những tiêu chí đánh giá năng lực tư vấn: . 17
  1.5.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn: . 18
  1.5.3.1. Nhân tố chủ quan: 18
  1.5.3.2. Nhân tố khách quan: 18
  1.5.4. Phương hướng nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực tư vấn: . 18
  1.5.5. Thực trạng năng lực tư vấn của các tổ chưc TVXD Việt nam: 20
  1.5.5.1. Năng lực chuyên môn: . 20
  1.5.5.2. Quản lý nguồn nhân lực: . 25
  1.5.5.3. Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở vật
  chất: 25
  CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CỦA
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT
  NAM . 27
  2.1. Giới thiệu khái quát về Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
  (HEC) 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: . 27
  2.1.2. Các công trình đã và đang triển khai trong thời gian qua: . 33
  2.2. Phân tích thực trạng năng lực tư vấn của Tổng công ty tư vấn xây dựng
  Thủy lợi Việt Nam (HEC) . 36
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành: . 36
  2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: . 42
  2.2.2.1. Doanh thu: . 42
  2.2.2.2. Kế hoạch sản suất kinh doanh 05 năm (2008-2012): 43
  2.2.3. Nguồn nhân lực: . 44

  2.2.3.1. Lực lượng cán bộ phân theo học vấn: . 45
  2.2.3.2. Lực lượng cán bộ phân theo độ tuổi: . 45
  2.2.4. Nắm bắt thông lệ quốc tế: . 46
  2.2.5.Trình độ ngoại ngữ: . 46
  2.2.6.Chất lượng dịch vụ tư vấn và hố sơ tư vấn: 47
  2.2.6.1. Các thành tựu đã đạt được: . 47
  2.2.6.2. Những mặt còn hạn chế: 50
  2.2.7.Tiến độ công việc: . 50
  2.2.8.Quản lý nguồn nhân lực: . 50
  2.2.9.Về đạo tạo: 51
  2.2.10.Các chế độ đãi ngộ khác: . 52
  2.2.11.Trang thiết bị và trình độ công nghệ: 52
  2.2.11.1. Bảng kê trang thiết bị thuộc sở hữu của HEC: 53
  2.2.11.2. Phần mềm có bản quyền: . 56
  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN CỦA
  TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM TRONG
  THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ . 58
  3.1. Định hướng đầu tư xây dựng thủy lợi ở Việt Nam trong thời gian tới 58
  3.1.1. Quan điểm: 58
  3.1.2. Mục tiêu: 59
  3.2. Những khó khăn và thuận lợi của doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy
  thoái: . 61
  3.2.1. Khó khăn: 61
  3.2.2. Thuận lợi: 62
  3.3. Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của Tổng công ty tư vấn xây
  dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC): 63
  3.3.1. Giải pháp chiến lược chung: 63
  3.3.1.1. Xác định mục tiêu chiến lược: . 63
  3.3.1.2. Nghiên cứu xác định thị trường: 63
  3.3.1.3. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường: . 64

  3.3.2. Giải pháp về tổ chức: 65
  3.3.3. Giải pháp về nâng cao năng lực chuyên môn: 67
  3.3.3.1. Nâng cao năng lực chuyên gia: . 67
  3.3.3.2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng tin học: . 68
  3.3.3.3. Tăng cường hợp tác với tư vấn nước ngoài và các tư vấn khác nhằm
  trao đổi kinh nghiệm, kiến thức: . 69
  3.3.4. Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý: 70
  3.3.4.1. Quản lý điều hành tổ chức sản xuất: . 70
  3.3.4.2. Hoàn thiện văn hóa Tổng công ty: . 70
  3.3.4.3. Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm: . 70
  3.3.4.4. Quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất: . 72
  3.3.5. Giải pháp xây dựng phát triển vị thế thương hiệu của Tổng công ty: 73
  3.3.6. Hoàn thiện hệ thống thông tin trên thị trường: . 74
  3.3.7. Tham gia và xây dựng các tổ chức hiệp hội: . 75
  3.4. Tổ chức thực hiện các bước tiến hành. 76
  3.4.1. Tổ chức thực hiện: 76
  3.4.2. Các bước tiến hành: 77
  3.4.2.1. Về định hướng và kế hoạch sản xuất: 77
  3.4.2.2. Về công nghệ: 77
  3.4.2.3. Thực hiện liên doanh, liên kết để tang sức mạnh: . 77
  3.4.2.4. Chiến lược Marketing và thông tin quảng cáo: . 78
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
  1. Kết luận. 79
  2. Kiến nghị. 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
  Viết tắt Viết đầy đủ
  BTCT Bê tông cốt thép
  CTCP Công ty cổ phần
  DN Doanh nghiệp
  ĐTXD Đầu tư xây dựng
  KD Kinh doanh
  KTXD Kinh tế xây dựng
  KH Kế hoạch
  MT Môi trường
  PTNT Phát triển nông thôn
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TNTN Tài nguyên thiên nhiên
  TV Tư vấn
  TVXD Tư vấn xây dựng
  XDCB Xây dựng cơ bản
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  XN Xí nghiệp  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1 - Sơ đồ tổ chức của tập đoàn Scott Wilson - Vương quốc Anh . 6
  Hình 1.2 - Mô hình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa . 12
  Hình 1.3 - Mô hình sản xuất theo hình thức tổng hợp các bộ môn . 14
  Hình 1.4 - Mô hình sản xuất theo sơ đồ đầu mối 15
  Hình 1.5 - Mô hình sản xuất theo sơ một chuyên ngành 16
  Hình 1.6 - Sơ đồ phương hướng nghiên cứu nâng cao năng lực tư vấn . 19
  Hình 2.1 - Phòng họp của Tổng công ty - Họp hợp tác với Tập đoàn Saman Hàn
  Quốc 31
  Hình 2.2 - Ban lãnh đạo HEC tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận
  Huân chương lao động hạng Nhất . 32
  Hình 2.3 - Ban lãnh đạo trẻ của HEC . 32
  Hình 2.4 - Cụm công trình đầu mối trên sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân
  Mỹ . 33
  Hình 2.5 - Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) . 34
  Hình 2.6 - Hồ Định Bình (Bình Định) 34
  Hình 2.7 - Hồ Tả Trạch (Huế) . 35
  Hình 2.8 - Hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) 35
  Hình 2.9 - Sơ đồ tổ chức Tổng công ty tư vấn xây dưng thủy lợi Việt Nam CTCP. 36
  Hình 2.10 - Số liệu về doanh thu HEC các năm gần đây 42
  Hình 2.11 - Các chứng chỉ ISO đã đạt được của HEC . 49
  Hình 3.1 – Mô hình tổ chức đề xuất của Tổng công ty . 65
  Hình 3.2 – Mô hình tổ chức đề xuất của công ty thành viên 66

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 1-1: Số liệu về cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn xây dựng . 21
  Bảng 1-2: Số liệu về trình độ chuyên môn của các tổ chức tư vấn xây dựng . 23
  Bảng 1-3: Số liệu về trình độ ngoại ngữ của các cán bộ tư vấn xây dựng 24
  Bảng 1-4: Số liệu về phương pháp quy hoạch cán bộ . 25
  Bảng 2.1: Bảng chỉ tiêu dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm(2008-2012) . 43
  Bảng 2.2: Thống kê lực lượng cán bộ, công nhân viên theo độ tuổi 45

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế
  quốc dân. Ở Việt Nam hoạt động tư vấn mới được ghi nhận và phổ biến rộng rãi
  khoảng chục năm trở lại đây. Cùng với sự chuyển mình của hoạt động này, các tổ
  chức tư vấn xây dựng đã và đang từng bước thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển
  của thị trường. Bên cạnh đó, Nhà nước và các Bộ ngành đã ban hành nhiều loại văn
  bản pháp quy để quản lý loại hình hoạt động “kinh doanh chất xám” này và những
  chính sách đó đã và đang phát huy hiệu lực trong việc quản lý hoạt động tư vấn toàn
  quốc.
  Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang rơi vào
  khủng hoảng hiện nay, hoạt động tư vấn xây dựng Việt Nam đứng trước những
  thách thức và cơ hội mới. Với chính sách của Nhà nước về việc mở cửa thị trường
  xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, tư vấn Việt Nam sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp
  cận với các công nghệ tiên tiến, học hỏi được kỹ năng quản lý dự án, nắm bắt đuợc
  thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mở cửa cũng đồng nghĩa với việc các công ty tư vấn
  Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn khi số đầu việc đang bị thu hẹp dần
  (do khủng hoảng) và khả năng, trình độ còn hạn chế. Một sự thật rất đáng buồn là tư
  vấn xây dựng Việt Nam thường chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ. Các nhà thầu
  chính nước ngoài chỉ dành cơ hội cho nhà thầu phụ trong nước những công trình và
  hạng muc nhỏ, chi phí thấp hơn nhiều so với họ. Thách thức, cơ hội và áp lực đan
  xen đòi hỏi bản lĩnh và sự phấn đấu của chính lực lượng tư vấn xây dựng Việt Nam
  có bước đi thích hợp, khai thác lợi thế, hạn chế tiêu cực, từng bước bắt kịp với trình
  độ quốc tế
  Trong điều kiện như vậy, việc đưa ra những tiêu chí, biện pháp và lịch trình cho
  các doanh nghiệp tư vấn xây dựng Việt Nam để thoát khỏi khủng hoảng, và phát
  triển là một nhu cầu bức thiết cả trước mắt và lâu dài. Đó là lý do đòi hỏi phải tăng
  cường năng lực của các đơn vị tư vấn xây dựng trong nước nói chung và Tổng công
  ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam (HEC) nói riêng.
  Đề tài “Các biện pháp nâng cao năng lực tư vấn xây dựng công trình của Tổng
  công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) trong thời kỳ kinh tế
  khó khăn” nhằm đáp ứng yêu cầu trên.
  2
  2. Mục đích nghiên cứu :
  - Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tư vấn xây dựng, năng
  lực tư vấn xây dựng, và sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực tư vấn xây
  dựng Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế đang rơi vào khủng hoảng.
  - Khảo sát, phân tích, đánh giá, những mặt mạnh, mặt yếu, những thành quả đạt
  được về năng lực tư vấn của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
  - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn xây dựng
  của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế
  đang trong giai đoạn khó khăn.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
  a. Đối tượng nghiên cứu :
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là năng lực hoạt động và các giải pháp nâng
  cao năng lực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp tư vấn xây
  dựng nói chung và của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam nói riêng.
  b. Phạm vi nghiên cứu :
  Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi,
  giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp ở các doanh nghiệp tư vấn đầu tư
  xây dựng nói chung trong đó tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu ở Tổng công ty
  tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
  4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu :
  a. Phương pháp nghiên cứu :
  - Phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê.
  - Phương pháp phân tích hệ thống và một số phương pháp khác.
  b. Nguồn tư liệu :
  - Các văn bản pháp quy, quy phạm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
  về phát triển kinh tế.
  - Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu.
  - Các nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề tư vấn xây dựng.
  - Các số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tư vấn xây
  dựng Thủy lợi Việt Nam trong thời gian qua.
  3
  5. Đóng góp của luận văn :
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về tư vấn, năng lực tư vấn của các nhà
  doanh nghiệp tư vấn xây dựng trong thời kỳ nền kinh tế thị trường khủng hoảng.
  - Khảo sát và phân tích đánh giá có hệ thống thực trạng năng lực tư vấn xây
  dựng của một số doanh nghiệp và Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
  trong thời gian qua đến nay.
  - Đề xuất một số giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để nâng cao năng lực tư
  vấn của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
  6. Bố cục luận văn :
  Nội dung luận văn gồm 3 chương chính, ngoài ra còn các phần mở đầu, và phần
  kiến nghị & kết luận. Ba chương chính gồm:
  - Chương I: Tổng quan về tư vấn xây dựng
  - Chương II: Phân tích thực trạng năng lực hoạt động tư vấn của Tổng công ty
  tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
  - Chương III: Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn đối với Tổng công ty
  tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.

  Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao năng lực tư vấn xây dựng công trình của Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) trong thời kỳ kinh tế khó khăn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao năng lực tư vấn xây dựng công trình của Tổng công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) trong thời kỳ kinh tế khó khăn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status