Thao Nguyen Le has reported a post.

Reason:
tai về máy k dc
Post: Luận Văn Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Penanshin Shipping HCM
Forum: Marketing
Assigned Moderators: N/A

Posted by: dream
Original Content:
MỤC LỤC NỘI DUNG

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO HÀNG LẺ XUẤT
KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
1.1. Khái quát về giao nhận . 4
1.1.1. Khái niệm chung về dịch vụ giao nhận. 4
1.1.2. Đặc điểm chung của dịch vụ giao nhận 5
1.1.3. Vai trò của dịch vụ giao nhận . 6
1.1.4. Các hình thức giao nhận hàng hóa 8
1.2. Giao nhận hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển . 9
1.2.1. Khái niệm hàng lẻ . 9
1.2.2. Người chuyên chở hàng lẻ 9
1.2.3. Dịch vụ gom hàng lẻ và lợi ích của dịch vụ gom hàng lẻ . 10
1.2.3.1. Khái niệm gom hàng lẻ 10
1.2.3.2. Lợi ích của dịch vụ gom hàng lẻ 11
1.2.4. Quy trình giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển đối với các công ty
giao nhận . 13
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao hàng lẻ bằng đường biển. 17
1.2.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ . 19
Kết luận 21
CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG LẺ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG
BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH PENANSHIN SHIPPING HCM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Penanshin Shipping HCM 22
2.1.1. Giới thiệu vài nét về công ty TNHH Penanshin Shipping HCM 22
2.1.1.1. Nhân sự 23
2.1.1.2. Cơ sở vật chất 24 2.1.2. Mục tiêu và chức năng hoạt động của công ty TNHH Penanshin
Shipping HCM . 25
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty TNHH Penanshin
Shipping HCM 26
2.2. Khái quát tình hình hoạt đông kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-
2012 . 28
2.3. Quy trình gom – xuất hàng lẻ . 31
2.3.1. Báo giá, lịch tàu với khách hàng (shipper) . 33
2.3.2. Làm thủ tục hải quan (nếu có) 34
2.3.3. Lập booking cho khách hàng và book container hãng tàu 37
2.3.4. Tiến hàng đóng hàng ở cảng . 39
2.3.5. Nhập số liệu vào hệ thống . 43
2.3.6. Lập House B/L cho khách hàng 43
2.3.7. Lập chi tiết lô hàng gửi hãng tàu yêu cầu cấp Master B/L – làm Manifest,
Shiptment pre-alert, Debit/credit note gửi đại lý cảng đến . 44
2.3.8. Gửi báo cáo cho bộ phận kinh doanh (sale), bộ phận kế toán 46
2.3.9. Theo dõi lộ trình hàng hóa, gửi loading confirmation cho khách hàng 47
1. 2.4. Thực trạng hoạt động giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển tại công ty 49
2.4.1. Kết quả kinh doanh hoạt động giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển
tại công ty năm 2008-2012 54
2.4.2. Cơ cấu các thị trường giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển của công
ty theo doanh thu . 56
2.4.3. Cơ cấu các mặt hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển của công ty theo
doanh thu . 61
2.4.4. Tình hình tổ chức thu gom và giao hàng lẻ xuất khNu bằng đưởng biển tại
công ty TNHH Penanshin Shipping HCM giai đoạn 2008-2012 65
2.4.4.1. Nhân sự phụ trách hàng lẻ . 66
2.4.4.2. Các khách hàng chính của công ty . 66 2.4.4.3. Các tuyến đường chính của công ty . 66
2.5. Đánh giá thực trạng giao nhận và quy trình giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường
biển tại công ty 69
Kết luận 72
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO
HÀNG LẺ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH
PENANSHIN SHIPPING HCM
3.1. Mục tiêu và phương hướng . 73
3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thu gom, giao hàng kẻ xuất khNu
bằng đường biển 74
3.3. Một số giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khNu bằng
đường biển tại công ty 76
3.4. Kiến nghị . 81
Kết luận 85
4. LỜI KẾT LUẬN . 86
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths. Hà Đức Sơn

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thuý Trang: 1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Xu thế hội nhập kinh tế thế giới hiện nay đã và đang là xu hướng mà các
quốc gia trên thế giới hướng đến và nước ta cũng không ngoại lệ. Đây là xu hướng
mang lại sự phát triển kinh tế lớn cho mỗi quốc gia mà hoạt đông ngoại thương là
một trong những hoạt động đưa một quốc gia đến gần hơn với sự hội nhập kinh tế
thế giới. Ngoại thương là hoạt động vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế
của mỗi quốc gia, nó là cầu nối cho sự trao đổi mua bán hàng hóa giữa các quốc gia
trên thế giới. Trước tình hình đó, hiện nay ở nước ta đã và đang có nhiểu công giao
nhận vận tải ra đời hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế, mang đến cho các
doanh nghiệp xuất khNu trong nước những dịch vụ không thể thiếu cho việc xuất
khNu một lô hàng sang nước ngoài, phải nói từ khi có sự xuất hiện của các công ty
này đã đóng vai trò hữu ích cho sự phát triển của ngành xuất nhập khNu của nước ta
nói chung và hoạt động xuất nhập khNu của các doanh nghiệp trong nước nói riêng.
Nước ta là quốc gia may mắn được tạo hóa ưu đãi với đường bờ biển trải dài suốt
dọc lãnh thổ, đây là điểu kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển đặc biệt
là lĩnh vực giao nhận vận tải cũng như hoạt động xuất khNu của nước ta. Bên cạnh
đó việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của tổ chức Thương mại
thế giới WTO năm 2007 và gia nhập các tổ chức như APEC, ASEAN, . đã mở ra
cho nước ra nhiều thách thức cũng cơ hội hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của các
nước trong khu vực và trên thế giới. Nắm bắt được lợi thế đó các công ty giao nhận
(Forwarder) đã xuất hiện ngày càng nhiều và không ngừng mở rộng quy mô, đNy
mạnh sự phát triển của công ty để cạnh tranh với các công ty hoạt động cùng ngành
khác, chính điều đó đã làm cho hoạt động xuất nhập khNu ở nước ta ngày càng sôi
động hơn. Tuy nhiên các công ty giao nhận hiện nay vẫn còn nhiều thiết sót trong
quy trình hoạt động của mình và đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khá gay gắt trên
thị trường giao nhận vận tải hiện nay. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths. Hà Đức Sơn

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thuý Trang: 2
Hòa vào sự phát triển của ngành công ty TNHH Penanshin Shipping Việt
Nam đã ra đời và hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải, công ty đã không
ngừng mở rộng các dịch vụ cần thiết cho hoạt động xuất nhập khNu đáp ứng nhu cầu
của các doanh nghiệp trong nước và dịch vụ mà công ty muốn chú trọng nhất là
dịch vụ gom hàng lẻ vì đây là dịch vụ mang lại lợi nhuận cao nhất so với các dịch
vụ khác. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động công ty vẫn còn gặp không ít các khó
khăn, vướng mắc khi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Muốn đNy mạnh sự
phát triển của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khi cung cấp cho khách hàng
thì công ty cần có những giải pháp, chiến lược để khắc phục những tồn tại đã và
đang xảy ra trong quá trình công ty hoạt đông chính nhằm tạo được lòng tin nơi
khách hàng cũng như uy tín trên thương trường. Chính vì thế đây là lý do em chọn
đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khu bằng
đường biển tại công ty TNHH Penanshin Shipping HCM” .
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Tìm hiểu quy trình thu gom và giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển của công
ty.
- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh thu gom và giao hàng lẻ xuất khNu
bằng đường biển tại công ty.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khNu bằng
đường biến tại công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:
- Tình hình kinh doanh của công ty.
- Quy trình, tình hỉnh tổ chức thu gom và giao hàng lẻ.
- Thời gian: 5 năm
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp phân tích tổng hợp: mục đích để chứng minh các luận điểm mà đề
tài đưa ra một cách thuyết phục hơn. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths. Hà Đức Sơn

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Thuý Trang: 3
- Phương pháp nghiên cứu thông kê: xử lý các sộ liệu thu thập được từ công ty.
- Phương pháp phân tích, so sánh: từ số liệu thu thập được tiến hành phân tích và so
sánh theo mốc thời gian
5. Bố cục: đề tài được chia thành 3 phần:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển.
- Chương 2: nghiệp vụ giao hàng lẻ xuất khNu bằng đường biển tại công ty TNHH
Penanshin Shipping HCM.
- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao hàng lẻ xuất khNu bằng
đường biển tại công ty TNHH Penanshin Shipping HCM.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi Thao Nguyen Le
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi Thao Nguyen Le sẽ giúp ích cho bạn.