Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 7
  1.1. Khái niệm cơ cấu ngành kinh tế . 7
  1.2. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế . 8
  1.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH, HĐH 9
  1.3.1. Công nghiệp hóa . 9
  1.3.2. Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu 10
  1.3.3. Công nghiệp hoá theo hướng xuất khẩu . 12
  1.3.4. Chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 14
  1.4. Các mô hình lý thuyết về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế . 21
  1.4.1. Lý thuyết “cất cánh” của Walt Rostow . 21
  1.4.2. Các lý thuyết nhị nguyên 24
  1.4.3. Lý thuyết tăng trưởng cân đối . 30
  1.4.4. Lý thuyết tăng trưởng bất cân đối . 32
  1.4.5. Mô hình “đàn ngỗng bay” của Kaname Akamatsu 35
  1.4.6. Lý thuyết chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Moshe Syrquin . 40
  1.4.7. Lý thuyết kinh tế cơ cấu mới của Justin Yifu Lin 42
  1.4.8. Đánh giá chung các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 46
  1.5. Tổng quan nghiên cứu về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế . 47
  1.5.1. Tổng quan các nghiên cứu về nguồn tăng trưởng đầu ra và thay đổi cơ cấu
  theo phương pháp tiếp cận vào - ra . 47
  1.5.2. Tổng quan các nghiên cứu về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu lao
  động theo ngành và tăng trưởng năng suất lao động ở các quốc gia trên thế giới50
  1.5.3. Tổng quan các nghiên cứu sử dụng các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác
  động của CDCCN kinh tế đến tăng trưởng kinh tế . 56
  1.6. Kết luận chương 1 59
  Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở
  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1989 - 2014 . 61
  2.1. Một số chính sách liên quan đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở
  Việt Nam 61
  2.2. Cơ cấu GDP, vốn và lao động theo ngành của nền kinh tế Việt Nam 72
  2.2.1. Cơ cấu GDP theo ngành của nền kinh tế 72
  2.2.2. Cơ cấu vốn theo ngành của nền kinh tế 74
  2.2.3. Cơ cấu lao động theo ngành của nền kinh tế 75
  2.3. Cơ cấu giá trị gia tăng, xuất khẩu và nhập khẩu theo ngành của nền kinh tế 77
  2.3.1. Cơ cấu giá trị gia tăng theo ngành của nền kinh tế . 77
  2.3.2. Cơ cấu xuất khẩu theo ngành của nền kinh tế 80
  2.3.3. Cơ cấu nhập khẩu theo ngành của nền kinh tế . 83
  2.4. Năng suất lao động của các ngành và nền kinh tế 85
  2.4.1. Năng suất lao động của các ngành và nền kinh tế 86
  2.4.2. Tăng trưởng năng suất lao động của các ngành và nền kinh tế 89
  2.5. Kết luận chương 2 89
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 92
  Chương 3: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ . 93
  3.1. Mô hình vào - ra phân tích nguồn tăng trưởng đầu ra và thay đổi cơ cấu . 93
  3.1.1. Mô hình vào - ra trong nền kinh tế mở . 93
  3.1.2. Phương pháp phân rã xác định nguồn tăng trưởng từ phía cầu 95
  3.1.3. Phân tích từ phía cung 96
  3.2. “Mô hình cơ bản” phân tích vai trò của chuyển dịch cơ cấu ngành đối với
  tăng trưởng năng suất lao động 99
  3.3. Các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của CDCCN kinh tế đến
  tăng trưởng kinh tế . 101
  3.4. Số liệu sử dụng cho phân tích . 104
  3.5. Sử dụng mô hình vào - ra để phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành và
  nguồn tăng trưởng sản lượng của các ngành và nền kinh tế Việt Nam thời kỳ
  1989 - 2007 . 105
  3.5.1. Nguồn tăng trưởng đầu ra của các ngành và nền kinh tế thời kỳ 1989 -
  1996 107
  3.5.2. Nguồn tăng trưởng đầu ra của các ngành và nền kinh tế thời kỳ 1996 -
  2000 110
  3.5.3. Nguồn tăng trưởng của các ngành và nền kinh tế thời kỳ 2000 - 2007 114
  3.5.4. So sánh khu vực chế biến, chế tạo của Việt Nam với một số quốc gia trong
  khu vực và trên thế giới 119
  3.5.5. Ảnh hưởng qua các mối liên hệ công nghiệp . 126
  3.5.6. Chỉ số thang đo liên ngành theo mô hình Ghosh 130
  3.6. Sử dụng “mô hình cơ bản” phân tích vai trò của chuyển dịch cơ cấu ngành
  đối với tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam thời kỳ 1995 - 2014 134
  3.7. Kết quả ước lượng các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của chuyển
  dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ 1998 - 2011 137
  3.8. Kết luận chương 3 142
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 146
  KẾT LUẬN, MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN
  CỨU TIẾP THEO . 147
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 157
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 158
  PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu luận án
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những chủ đề luôn thu hút sự quan
  tâm nghiên cứu của các nhà kinh tế. Các công trình nghiên cứu về phát triển kinh tế,
  về những bài học kinh nghiệm công nghiệp hóa của các nước đi trước, về phân tích
  chính sách công nghiệp hóa khuyến nghị cho các nước đang phát triển đi sau đều
  giành phần thích đáng để trình bày về vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
  trong thời kỳ CNH. Gần đây, sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoàng tài chính Châu
  Á, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, khá nhiều các công trình
  nghiên cứu mới về chủ đề này đã xuất hiện, trong đó nổi lên xu hướng đánh giá lại
  sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các quốc gia, các khu vực kinh tế khác nhau trên
  thế giới trong bối cảnh quốc tế mới.
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã được đề cập đến khá nhiều trong các tài liệu
  nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng các công trình có nội
  dung nghiên cứu sâu về chủ đề này còn rất hạn chế. Đáng chú ý có một số nghiên cứu:
  của Nguyễn Khắc Minh (2009) về nguồn tăng trưởng và thay đổi cơ cấu kinh tế ở Việt
  Nam; và của Nguyễn Thị Minh (2009, 2010) về hiệu quả phân bổ giữa các ngành và về
  mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Các nghiên
  cứu đã có ở Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đã cố gắng phân tích theo
  các cách tiếp cận khác nhau và thực hiện trong những khoảng thời gian khác nhau
  nhưng tác giả vẫn chưa tìm thấy một nghiên cứu tổng hợp, sử dụng các phương pháp
  tiếp cận khác nhau để đo lường thận trọng và đánh giá một cách đầy đủ, chính xác diễn
  biến của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam kỳ kể từ sau đổi mới.
  Luận án này hy vọng có thể bổ sung cho các nghiên cứu trước bằng cách áp dụng ba
  phương pháp tiếp cận khác nhau để làm sáng tỏ khuôn mẫu tăng trưởng và thay đổi cơ
  cấu ngành và nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989 – 2014.
  Cấu trúc của luận án gồm ba chương, được bố trí như sau: sau phần mở đầu,
  chương 1 trình bày cơ sở lý luận về sự CDCCN kinh tế trong quá trình CNH, HĐH,
  và tổng quan các lý thuyết và các nghiên cứu về sự CDCCN kinh tế; chương 2 trình
  bày thực trạng CDCCN kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 - 2014; tiếp theo, chương 3 là cơ sở phương pháp luận các mô hình phân tích sự CDCCN kinh tế và
  ước lượng thực nghiệm các mô hình này cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989 -
  2014; cuối cùng, phần kết luận sẽ tóm tắt lại các kết quả đạt được, gợi ý một số
  khuyến nghị chính sách và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
  2. Lý do chọn đề tài
  Việt Nam đã thực sự chuyển đổi từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc
  hậu sau hơn hai thập kỷ, kể từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới. Kinh tế
  tăng trưởng với tốc độ khá cao và liên tục đã giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng
  kém phát triển, thu nhập thấp, trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập
  trung bình và tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH
  đất nước. Những bước đi quả quyết trong việc hội nhập khu vực và toàn cầu đã đem  lại những hỗ trợ to lớn từ nguồn lực bên ngoài cho quá trình CNH, HĐH nền kinh
  tế. Những thành tựu của CNH, HĐH đưa đất nước ngày càng phát triển và cơ cấu
  kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ và cạnh tranh hơn. Mô hình tăng trưởng
  kinh tế theo chiều rộng dựa vào tăng vốn đầu tư, vào ưu thế lao động rẻ, khai thác
  tài nguyên thô, gia công xuất khẩu đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong hơn
  20 năm đổi mới.
  Những năm gần đây, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã
  tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến nền kinh tế nước ta. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
  đã suy giảm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành theo hướng CNH,
  HĐH đã có dấu hiệu chững lại, và các điểm yếu của nền kinh tế càng bộc lộ rõ như:
  chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp,
  chậm cải thiện . Nhận thấy trong bối cảnh mới, mô hình tăng trưởng theo chiều
  rộng không còn phù hợp, Việt Nam đã chủ động tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế gắn
  với đổi mới mô hình tăng trưởng. Do đó, cơ cấu kinh tế mới đi cùng và thúc đẩy
  hình thành mô hình tăng trưởng mới chính là điều kiện để có chất lượng tăng trưởng
  mới. Để thay đổi mô hình tăng trưởng, tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế được khởi
  động mạnh mẽ từ năm 2012 và được chính phủ xác định là một trong những nhiệm
  vụ trọng tâm, được triển khai quyết liệt trong năm 2013 và 2014 trên ba lĩnh vực:
  đầu tư công, hệ thống ngân hàng tài chính và doanh nghiệp nhà nước. Việc chủ động thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất
  nước trong bối cảnh hội nhập thể hiện rõ quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Việt
  Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.
  Đích đến năm 2020 không còn bao xa, yêu cầu đẩy nhanh quá trình CNH,
  HĐH đất nước đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Nội dung, bản chất của quá trình
  CNH được thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó, cơ cấu ngành kinh tế
  đóng vai trò quan trọng nhất. Đối với Việt Nam, một quốc gia đi lên từ nông
  nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế hướng đến cơ cấu ngành hợp lý, hiện đại,
  có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có
  một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đã
  được đề cập đến từ lâu ở Việt Nam trong các nghiên cứu về tăng trưởng, về quá trình
  công nghiệp hóa ở các mức độ khác nhau. Trong các nghiên cứu này, nhiều vấn đề lý
  luận và thực tiễn về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công
  nghiệp hóa đã được phân tích. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu sâu, áp dụng nhiều
  phương pháp tiếp cận khác nhau để làm sáng tỏ khuôn mẫu tăng trưởng và thay đổi
  cơ cấu ngành và nền kinh tế Việt Nam kể từ sau đổi mới vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy,
  nghiên cứu: “Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá
  trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” là rất cần thiết hiện nay.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của luận án là sử dụng các mô hình định lượng để phân tích sự
  chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH đất nước,
  đồng thời, đánh giá lại những đóng góp của các ngành và chuyển dịch cơ cấu ngành
  vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Và qua đó có thể đóng góp
  một số gợi ý chính sách về cơ cấu ngành cho quá trình CNH, HĐH đất nước.
  Nghiên cứu này sẽ đi vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:
   Sự chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế diễn ra như thế nào trong
  quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 1989 - 2014?
   Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế
  như thế nào?

  Xem Thêm: Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status