Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC


  Nội dung Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Danh mục các chữ iii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng . v
  Danh mục biểu đồ .viii
  Danh mục sơ đồ, bản đồ . ix
  Danh mục hộp kết quả định tính x
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Một số vấn đề về tăng huyết áp . 3
  1.2. Thực trạng quản lý tăng huyết áp 14
  1.3. Một số mô hình quản lý tăng huyết áp 26
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 33
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 33
  2.2. Thời gian nghiên cứu 33
  2.3. Địa điểm nghiên cứu . 33
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 35
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
  3.1. Thực trạng quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh Bắc Giang 53
  3.2. Hiệu quả của mô hình “Phối hợp tuyến y tế cơ sở trong quản lý tăng huyết áp" .66
  Chương 4. BÀN LUẬN 85
  4.1. Thực trạng quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh Bắc Giang 85
  4.2. Hiệu quả của mô hình “Phối hợp tuyến y tế cơ sở trong quản lý tăng
  huyết áp" . 96
  4.3. Những khó khăn khi triển khai mô hình . 110
  4.4. Tính mới của đề tài 111
  KẾT LUẬN . 113
  KHUYẾN NGHỊ . 115 v


  DANH MỤC BẢNG

  Tên bảng Trang
  Bảng 1.1. Phân độ huyết áp 8
  Bảng 1.2. Hướng dẫn điều trị tăng huyết áp của WHO/ISH 11
  Bảng 1.3. Hướng dẫn điều trị tăng huyết áp của JNC VII . 12
  Bảng 1.4. Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý tăng huyết áp
  ở một số xã của huyện Tân Yên . 24
  Bảng 1.5. Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý tăng huyết áp
  ở một số xã của huyện Yên Dũng 24
  Bảng 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu . 53
  Bảng 3.2 Phân loại tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu . 54
  Bảng 3.3. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu đã từng được đo huyết áp 54
  Bảng 3.4. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu đã được phát hiện tăng huyết áp . 54
  Bảng 3.5. Hoàn cảnh đã phát hiện người tăng huyết áp 55
  Bảng 3.6. Cơ sở y tế phát hiện người tăng huyết áp 55
  Bảng 3.7. Tỷ lệ điều trị tăng huyết áp và nơi điều trị của đối tượng
  nghiên cứu 56
  Bảng 3.8. Tỷ lệ các hình thức đã điều trị đối tượng nghiên cứu 56
  Bảng 3.9. Công tác quản lý tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu . 57
  Bảng 3.10. Nơi đã quản lý tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu 57
  Bảng 3.11. Công tác tư vấn, truyền thông về phòng và chống tăng huyết áp . 58
  Bảng 3.12. Thẻ bảo hiểm y tế liên quan với quản lý tăng huyết áp . 63
  Bảng 3.13. Nghề nghiệp liên quan với quản lý tăng huyết áp . 63
  Bảng 3.14. Trình độ học vấn liên quan với quản lý tăng huyết áp . 63
  Bảng 3.15. Lứa tuổi liên quan với quản lý tăng huyết áp . 64
  Bảng 3.16. Giới tính liên quan với quản lý tăng huyết áp . 64
  Bảng 3.17. Kết quả tập huấn quản lý tăng huyết áp cho nhân viên y tế
  thôn bản của xã Liên Sơn . 69 vi

  Bảng 3.18. Kết quả tập huấn quản lý tăng huyết áp cho Bệnh viện huyện
  Tân Yên và Trạm Y tế xã Liên Sơn . 70
  Bảng 3.19. Kết quả tư vấn cho người tăng huyết áp ở hai địa điểm nghiên cứu
  trước thời điểm can thiệp . 70
  Bảng 3.20. Chỉ số hiệu quả của tư vấn cho người tăng huyết áp ở địa điểm
  can thiệp . 71
  Bảng 3.21. Chỉ số hiệu quả của tư vấn cho người tăng huyết áp ở địa điểm
  đối chứng 71
  Bảng 3.22. Hiệu quả của tư vấn ở hai địa điểm nghiên cứu cho người
  tăng huyết áp 71
  Bảng 3.23. Các yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp ở hai địa điểm
  nghiên cứu trước can thiệp . 72
  Bảng 3.24. Chỉ số hiệu quả về yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp
  ở địa điểm can thiệp . 72
  Bảng 3.25. Chỉ số hiệu quả về yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp
  ở địa điểm đối chứng 73
  Bảng 3.26. Hiệu quả can thiệp về yếu tố nguy cơ ở người tăng huyết áp . 73
  Bảng 3.27. Công tác quản lý người tăng huyết áp của địa điểm nghiên cứu
  trước can thiệp 74
  Bảng 3.28. Chỉ số hiệu quả quản lý người tăng huyết áp ở địa điểm can thiệp 75
  Bảng 3.29. Chỉ số hiệu quả quản lý người tăng huyết áp ở địa điểm đối chứng 75
  Bảng 3.30. Hiệu quả can thiệp quản lý người tăng huyết áp . 76
  Bảng 3.31. Kết quả của công tác quản lý tăng huyết áp tại trạm y tế xã
  và tại bệnh viện huyện ở địa điểm can thiệp 79
  Bảng 3.32. Biến chứng tăng huyết áp của người tăng huyết áp ở 2 địa điểm
  nghiên cứu trước can thiệp . 80
  Bảng 3.33. Biến chứng tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu trước và sau
  can thiệp ở địa điểm can thiệp 80
  vii

  Bảng 3.34. Biến chứng tăng huyết áp của đối tượng nghiên cứu ở địa điểm
  đối chứng trước và sau điều tra 81
  Bảng 3.35. Tỷ lệ các loại biến chứng của tăng huyết áp ở hai địa điểm
  nghiên cứu sau can thiệp 81
  Bảng 3.36. Tỷ lệ biến chứng tăng huyết áp sau can thiệp của nhóm được
  quản lý và không được quản lý ở hai địa điểm nghiên 82
  Bảng 3.37. Tỷ lệ người tăng huyết áp bị tử vong sau can thiệp ở hai địa điểm
  nghiên cứu 82
  Bảng 3.38. Tử vong do biến chứng tăng huyết áp của đối tượng được quản lý
  và không được quản lý ở hai địa điểm nghiên cứu 82
  viii

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Tên biểu đồ Trang
  Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp đươc quản lý
  tại địa điểm can thiệp trong thời gian can thiệp 74
  Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ người tăng huyết áp được quản lý ở địa điểm can thiệp . 76
  Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ thực hiện quản lý đúng của người tăng huyết áp được
  quản lý tại ở địa điểm can thiệp . 77
  Biểu đồ 3.4. Nơi đăng ký bảo hiểm y tế và tỷ lệ người THA được quản lý
  ở Trạm Y tế xã ở địa điểm can thiệp 77
  Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ đạt huyết áp mục tiêu của người tăng huyết áp được
  quản lý ở địa điểm can thiệp . 78
  Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ quản lý người tăng huyết áp của các cơ sở y tế ở hai
  địa điểm nghiên cứu . 78
  Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ người THA được quản lý tại các cơ sở y tế ở địa điểm
  can thiệp 79

  ix

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ

  Tên sơ đồ, bản đồ Trang

  Sơ đồ 1.1. Quy trình điều trị tăng huyết áp 12
  Sơ đồ 1.2. Phối hợp các thuốc trong điều trị tăng huyết áp . 13
  Bản đồ 2.1. Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang 33
  Sơ đồ 2.2. Thiết kế nghiên cứu kết hợp định lượng với định tính . 35
  Sơ đồ 2.3. Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng . 36
  Sơ đồ 2.4. Mô hình “Phối hợp tuyến y tế cơ sở trong quản lý tăng huyết áp” 41

  x

  DANH MỤC HỘP KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH

  Tên hộp Trang
  Hộp 3.1. Triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tăng huyết áp
  ở tỉnh Bắc Giang 59
  Hộp 3.2. Triển khai Chương trình phòng chống tăng huyết áp ở bệnh viện
  huyện 60
  Hộp 3.3. Vai trò quản lý tăng huyết áp của trạm y tế xã . 61
  Hộp 3.4. Vai trò của nhân viên y tế thôn bản trong quản lý tăng huyết áp 61
  Hộp 3.5. Ý kiến người tăng huyết áp về vấn đề quản lý tăng huyết áp ở
  địa phương 62
  Hộp 3.6. Khó khăn khi triển khai chương trình ở bệnh viện huyện 65
  Hộp 3.7. Khó khăn trong quản lý điều trị tăng huyết áp của trạm y tế xã . 66
  Hộp 3.8. Ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về mô hình nghiên cứu . 67
  Hộp 3.9. Vai trò của bệnh viện huyện trong quản lý tăng huyết áp 68
  Hộp 3.10. Vai trò quản lý tăng huyết áp của trạm y tế xã và nhân viên y tế
  thôn bản 68
  Hộp 3.11. Các ý kiến đánh giá hiệu quả mô hình nghiên cứu của cán bộ xã 83
  Hộp 3.12. Các ý kiến của cán bộ huyện đánh giá hiệu quả mô hình nghiên cứu . 84


  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Tăng huyết áp là một vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng, có xu hướng
  ngày càng tăng. Trên thế giới tỷ lệ tăng huyết áp chiếm khoảng 8-18% dân số và
  có sự khác nhau ở các quốc gia. Tỷ lệ tăng huyết áp ở Indonesia là 6-15%, ở
  Malaysia là 10-11%, Hà Lan là 37%, Pháp là 10-24%, Hoa Kỳ là 24% [127],
  [129]. Tại Ấn Độ, tỷ lệ tăng huyết áp ở đối tượng 60-69 tuổi là 44,5%, còn ở
  Bangladesh tỷ lệ THA ở người  60 tuổi là 55-75% [145]. Tỷ lệ tăng huyết áp ở
  Cameroon đối với vùng nông thôn là 5,6%, thành thị là 23,4%[117]. Theo Tổ
  chức Y tế thế giới, có tới 61% nước chưa có khuyến cáo về điều trị tăng huyết
  áp, 45% nước chưa huấn luyện điều trị tăng huyết áp cho nhân viên y tế, 25%
  nước không cung cấp đủ thuốc điều trị tăng huyết áp, 8% không đủ phương tiện
  tối thiểu [126], [136]. Ở Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp ở người lớn ngày càng
  cao, năm 1960 mới chỉ khoảng 1%, năm 2009 đã là 24,7%, năm 2011 là 25,1%.
  Ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ tăng huyết áp còn cao hơn
  [9], [14], [17]. Kết quả điều tra tại cộng đồng ở tỉnh Bắc Giang năm 2011 cho
  thấy tỷ lệ người THA đã từng được phát hiện tăng huyết áp là 61,0%, trong khi
  đó tỷ lệ người được dùng đủ thuốc là 16,6% [72].
  Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có 9 triệu người chết do tăng huyết
  áp, chiếm 12,8% tử vong toàn cầu. Năm 2006 ở Mỹ có 56561 người chết vì tăng
  huyết áp. Vì thế người ta quan niệm tăng huyết áp là “kẻ giết người thầm lặng”
  [46], [142]. Các biến chứng thường gặp của tăng huyết áp là tai biến mạch máu
  não, suy tim, suy thận, nhồi máu cơ tim [25]. Nghiên cứu của Bùi Văn Tân
  (2010) cho thấy suy chức năng tâm trương chiếm 83,9%, phì đại thất trái 48,2%,
  tổn thương mắt 48,8%, tổn thương thận 23,1% ở bệnh nhân tăng huyết áp[67].
  Tăng huyết áp gây tử vong và tàn phế, để lại hậu quả nặng nề về tinh thần và
  kinh tế cho gia đình và xã hội [41], [68].
  Ở Việt Nam, Chương trình phòng chống tăng huyết áp trong cộng đồng đã
  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012, với mục tiêu là phát hiện sớm 2

  tăng huyết áp, xây dựng mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến cơ sở, 50% số
  người tăng huyết áp được phát hiện sẽ được điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế,
  giảm tỷ lệ tai biến và tử vong do tăng huyết áp [76], [79]. Kế hoạch thực hiện
  chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và Dự án phòng chống bệnh
  không lây nhiễm của tỉnh Bắc Giang có mục tiêu “Phòng chống các bệnh tim
  mạch và các bệnh do lối sống không lành mạnh” và “50% trở lên số bệnh nhân
  tăng huyết áp đã được phát hiện sẽ được điều trị đúng theo phác đồ của Bộ Y
  tế” [62], [94], [95].
  Công tác phòng chống tăng huyết áp tại cộng đồng ở nước ta đã được triển
  khai với các mô hình quản lý khác nhau nhưng chưa đạt được mục tiêu đặt ra
  của Chương trình phòng chống tăng huyết áp. Hạn chế lớn nhất của các mô hình
  là chưa chủ động phát hiện tăng huyết áp trong cộng đồng, nhiều người tăng
  huyết áp chưa được phát hiện, chỉ khi họ bị biến chứng do tăng huyết áp mới đến
  bệnh viện [54], [73], [97], [98]. Tất cả các mô hình quản lý tăng huyết áp ở tỉnh
  Bắc Giang cũng như các địa phương khác của cả nước ta chưa có sự phối hợp tốt
  giữa Nhân viên y tế thôn bản với các trạm y tế xã, phường và các bệnh viện
  quận, huyện, thị xã. Đây là tuyến y tế cơ sở trực tiếp gần dân nhất, trong công tác
  phát hiện và quản lý tăng huyết áp, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc
  sức khoẻ cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xoá đói
  giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin của
  nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa [2]. Xuất phát từ vấn đề trên cần biết thực
  trạng và yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở
  để xây dựng mô hình quản lý tăng huyết áp triển khai thực hiện ở tỉnh Bắc
  Giang sớm đạt mục tiêu phòng chống tăng huyết áp Quốc gia, chúng tôi tiến
  hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết
  áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang” với các mục tiêu sau:
  1. Mô tả thực trạng quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh Bắc Giang.
  2. Đánh giá hiệu quả của mô hình “Phối hợp tuyến y tế cơ sở trong quản lý
  tăng huyết áp”.

  Xem Thêm: Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status