Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III

  I
  MỤC LỤC


  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục .
  Danh mục các chữ viết tắt
  Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh .
  Danh mục các hình, biểu đồ và sơ đồ . . .
  Danh mục các bảng .
  ĐẶT VẤN ĐỀ . .
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . . .
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .
  1.1. Đặc điểm dịch tễ học . .
  1.2. Đặc điểm lâm sàng . .
  1.3. Chẩn đoán giai đoạn bệnh . .
  1.4. Đặc điểm mô bệnh học . .
  1.5. Đặc điểm điều trị UTPKBN .
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
  2.1. Đối tượng nghiên cứu .
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .
  2.3. Các bước tiến hành . .
  2.4. Phương pháp thu thập số liệu .
  2.5. Phương pháp thống kê . .
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .
  3.1. Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và giai đoạn bệnh .
  3.2. Đặc điểm điều trị .
  3.3. Độc tính liên quan điều trị
  3.4. Đáp ứng điều trị . . .
  3.5. Thời gian sống còn . .
  3.6. Các yếu tố tiên lượng sống còn . .

  Trang


  I
  III
  V
  VII
  IX
  1
  3
  4
  4
  6
  9
  12
  17
  32
  32
  33
  33
  47
  50
  52
  52
  59
  61
  62
  63
  77  II
  3.7. Các dạng thất bại điều trị
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
  4.1. Nhận định về các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và mô bệnh học .
  4.2. Nhận định về các đặc điểm điều trị và tính an toàn .
  4.3. Đánh giá đáp ứng điều trị và thời gian sống còn
  4.4. Nhận định về tính ứng dụng HXTĐT trong thực hành lâm sàng .
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  78
  79
  79
  87
  94
  100
  106
  109

  III
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  3D CRT
  18
  F-FDG
  AJCC
  AUC
  BV
  Car.
  CALGB
  Cis
  Cs
  CTV
  CT scan
  Dmax
  DVH
  ECOG
  FNCLCC
  Gem
  GTV
  Gy
  Hb
  HXTĐT
  HXTTT
  ICRU

  IFCT
  Irino
  KGN
  KPS
  GHBT
  GHD
  3 Dimensional Conformal Radiotherapy
  2-deoxy-2-[18F] fluoro-D-Glucose
  American Joint Committee on Cancer
  Area under the curve
  Bệnh viện
  Carcinôm
  Cancer and Leukemia Group B
  Cisplatin
  Cộng sự
  Clinical Target Volume
  Computed tomography scan
  Maximal dose
  Dose Volume Histogram
  Eastern Cooperative Oncology Group
  Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer
  Gemcitabine
  Gross Tumor Volume
  Gray
  Hemoglobine
  Hóa-xạ trị đồng thời
  Hóa-xạ trị tuần tự
  International Committee on Radiological Units
  and Measurements
  Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique
  Irinotecan
  không ghi nhận
  Karnofsky Performance Status
  Giới hạn bình thường
  Giới hạn dưới  IV

  GHT
  MRI
  MVP
  NC
  NCI - CTC
  Pac
  PE
  PET
  PQPN
  PTV
  RECIST
  XT
  RTOG
  SCKBTT
  SCTB
  SGOT
  SGPT
  SWOG
  TGSC
  TNM
  UICC
  UTPKTBN
  UTPNP
  V20
  Vin
  Giới hạn trên
  Magnetic Resonance Imaging
  Mitomycin C, Vindesine, Cisplatin
  Nghiên cứu
  National Cancer Institute - Common Toxicity Criteria
  Paclitaxel
  Cisplatin, Etoposide
  Positron Emission Tomography
  Phế quản – phế nang
  Planning Target Volume
  Response Evaluation Criteria in Solid Tumors
  Xạ trị
  Radiation Therapy Oncology Group
  Sống còn không bệnh tiến triển
  Sống còn toàn bộ
  Serum glutamic oxalo-acetic transaminase
  Serum glutamic pyruvic transaminase
  Southwest Oncology Group
  Thời gian sống còn
  T- bướu, N- hạch, M- di căn xa
  Union Internationale Contre le Cancer
  Ung thư phổi không tế bào nhỏ
  Ung thư phổi nguyên phát
  % thể tích cơ quan nhận liều hơn 20 Gy
  Vincristine

  V
  BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT – ANH

  Bộ chuẩn trực đa lá
  Biểu đồ liều – thể tích
  Carcinôm tiểu phế quản phế nang
  Carcinôm tế bào vẩy
  Carcinôm tuyến
  Chạc ba khí quản
  Chụp cắt lớp điện toán
  Chụp cắt lớp phát xạ positron
  Chụp cộng hưởng từ
  Di căn xa
  Điểm tham chiếu
  Hóa trị củng cố
  Hóa trị dẫn đầu
  Hóa-xạ trị đồng thời
  Hóa-xạ trị tuần tự
  Hiệp hội Phòng chống Ung thư thế giới
  Hình ảnh tái tạo kỹ thuật số
  Khối che chắn
  Lập kế hoạch xạ trị
  Liều xạ phổi trung bình
  Liệu pháp nhắm trúng đích
  Mặt phẳng đồng tâm
  Máy gia tốc
  Máy mô phỏng
  Nhóm Ung bướu lồng ngực Tây Nhật bản
  Phân tích gộp
  Phim kiểm tra trường chiếu
  Sống còn
  Thể tích bướu thô
  Multileaf collimator
  Dose-volume histograms
  Bronchioloalveolar carcinoma
  Squamous cell carcinoma
  Adenocarcinoma
  Carina
  Computed tomography
  Positron Emission Tomography
  Magnetic Resonance Imaging
  Metastasis
  Reference point
  Consolidation chemotherapy
  Induction chemotherapy
  Concurrent chemoradiation
  Sequential chemoradiation
  Union for International Cancer Control
  Digitally reconstructed radiograph
  Shielding block
  Treatment planning
  Mean lung dose
  Targeted therapy
  Isocenter plane
  Linear accelerator
  Simulator
  West Japan Thoracic Oncology Group
  Meta-analysis
  Port verification film
  Survival
  Gross tumor volume  VI
  Thể tích bia lâm sàng
  Thể tích bia kế hoạch
  Thể tích điều trị
  Thể tích chiếu xạ
  Thiết bị tạo ảnh trường chiếu điện tử
  Thời gian sống còn
  Thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì
  Tỉ số nguy hại
  Cơ quan có nguy cơ bị tổn thương
  Tổ chức nguyên tử năng quốc tế
  Tổ chức Y Tế Thế Giới
  Uỷ ban liên hiệp Hoa Kỳ về Ung thư
  Ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa tại
  chỗ-tại vùng
  Uỷ ban quốc tế về đo lường và đơn vị bức xạ

  Vẽ đường bao
  Xạ hình xương
  Xạ hạch phòng ngừa
  Xạ trị đa phân liều
  Xạ trị điều biến cường độ
  Xạ trị hướng dẫn bằng hình ảnh
  Xạ trị phù hợp mô đích
  Yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu  Clinical target volume
  Planning target volume
  Treated volume
  Irradiated volume
  Electronic portal imaging device
  Survival time
  Epidermal growth factor receptor
  Hazard ratio
  Organ at risk
  International Atomic Energy Agency
  World Health Organization
  American Joint Committee on Cancer
  Locally advanced non-small cell lung cancer

  International Committee on Radiological
  Units and Measurements
  Contouring
  Bone scan
  Elective node irradiation
  Hyperfractionated radiotherapy
  Intensity Modulated Radiation Therapy
  Image Guided Radiation Therapy
  Conformal radiotherapy
  Vascular endothelial growth factor  VII
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ

  Trang

  Hình 1.1. Hình ảnh PET/CT bướu thùy trên phổi phải di căn hạch . .
  Hình 1.2. Hình ảnh vi thể carcinôm tế bào vẩy .
  Hình 1.3. Hình ảnh vi thể carcinôm tuyến . .

  11
  13
  14
  Hình 1.4. Hình ảnh vi thể carcinôm tiểu phế quản - phế nang
  Hình 1.5. Hình ảnh vi thể carcinôm tế bào lớn . .
  15
  16
  Hình 2.1. Pha thuốc trung tâm tại bệnh viện Chợ Rẫy .
  Hình 2.2. Ghi nhận dữ liệu hình ảnh cho xạ trị . .
  Hình 2.3. Các thể tích xạ trị theo ICRU .
  37
  40
  43
  Hình 2.4. Xạ trị trên máy gia tốc của Siemens . 46

  Biểu đồ 3.1. Chỉ số hoạt động cơ thể trước nhập viện . . . 54
  Biểu đồ 3.2. Sống còn không bệnh tiến triển . 64
  Biểu đồ 3.3. Sống còn toàn bộ . 64
  Biểu đồ 3.4. Sống còn không bệnh tiến triển theo giới 65
  Biểu đồ 3.5. Sống còn toàn bộ theo giới . . 66
  Biểu đồ 3.6. Sống còn không bệnh tiến triển theo nhóm tuổi . 67
  Biểu đồ 3.7. Sống còn toàn bộ theo nhóm tuổi . 67
  Biểu đồ 3.8. Sống còn không bệnh tiến triển theo loại mô bệnh học 68
  Biểu đồ 3.9. Sống còn toàn bộ theo loại mô học . . 69
  Biểu đồ 3.10. Sống còn không bệnh tiến triển theo yếu tố T . 70
  Biểu đồ 3.11. Sống còn toàn bộ theo yếu tố T . . . 70
  Biểu đồ 3.12. Sống còn không bệnh tiến triển theo yếu tố N 71
  Biểu đồ 3.13. Sống còn toàn bộ theo yếu tố N . 72
  Biểu đồ 3.14. Sống còn không bệnh tiến triển theo giai đoạn bệnh . 73
  Biểu đồ 3.15. Sống còn toàn bộ theo giai đoạn bệnh . 73
  Biểu đồ 3.16. Sống còn không bệnh tiến triển theo chỉ số hoạt động cơ thể 74
  Biểu đồ 3.17. Sống còn toàn bộ theo chỉ số hoạt động cơ thể 75
  Biểu đồ 3.18. Sống còn không bệnh tiến triển theo tình trạng sụt cân. 76  VIII
  Biểu đồ 3.19. Sống còn toàn bộ theo tình trạng sụt cân . . 76

  Sơ đồ 2.1. Phác đồ hóa-xạ trị đồng thời .
  Sơ đồ 2.2. Quy trình xạ trị gia tốc

  35
  39  IX
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang

  Bảng 1.1. Khả năng đánh giá hạch di căn của PET/CT . . .
  Bảng 1.2. So sánh xếp hạng lâm sàng TNM của UICC 2002 và 2010 .
  Bảng 1.3. Kết quả sống còn của hóa-xạ trị tuần tự và xạ trị .
  Bảng 1.4. Kết quả sống còn của hóa-xạ trị đồng thời và hóa-xạ trị tuần tự
  10
  12
  20
  22
  Bảng 1.5. Độc tính điều trị của hóa-xạ trị đồng thời và hóa-xạ trị tuần tự . 23
  Bảng 1.6. Các nghiên cứu HXTĐT với Paclitaxel-Carboplatin hàng tuần 25
  Bảng 1.7. Kết quả phẫu trị sau HXTĐT .
  Bảng 1.8. Các nghiên cứu phối hợp HXTĐT và hóa trị dẫn đầu/củng cố
  Bảng 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng bướu đặc . .
  Bảng 2.2. Phân độ viêm thực quản theo NCI-CTC phiên bản 2.0
  26
  28
  48
  49
  Bảng 3.1. Tuổi, giới và loại mô bệnh học 52
  Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng khi nhập viện . 53
  Bảng 3.3. Tình trạng sụt cân trước nhập viện . 54
  Bảng 3.4. Vị trí bướu nguyên phát . 55
  Bảng 3.5. Kích thước bướu nguyên phát . 56
  Bảng 3.6. Vị trí hạch vùng . . 56
  Bảng 3.7. Kích thước hạch vùng . . 57
  Bảng 3.8. Giai đoạn bệnh, mô học và giới . .
  Bảng 3.9. Các đặc điểm xạ trị .
  58
  59
  Bảng 3.10. Các đặc điểm hóa trị . 59
  Bảng 3.11. Độc tính huyết học, gan, thận . 60
  Bảng 3.12. Độc tính ngoài huyết học. . 61
  Bảng 3.13. Tỉ lệ đáp ứng điều trị .
  Bảng 3.14. Đáp ứng điều trị theo loại mô bệnh học và giai đoạn bệnh .
  62
  63
  Bảng 3.15. Thời gian sống còn theo giới 65
  Bảng 3.16. Thời gian sống còn theo nhóm tuổi . 66
  Bảng 3.17. Thời gian sống còn theo loại mô bệnh học 68
  Bảng 3.18. Thời gian sống còn theo yếu tố T . 69  X
  Bảng 3.19. Thời gian sống còn theo yếu tố N . . 71
  Bảng 3.20. Thời gian sống còn theo giai đoạn bệnh . 72
  Bảng 3.21. Thời gian sống còn theo chỉ số hoạt động cơ thể . 74
  Bảng 3.22. Thời gian sống còn theo tình trạng sụt cân
  Bảng 3.23. Phân tích hồi qui Cox .
  Bảng 3.24. Tỉ lệ tái phát và di căn xa
  Bảng 4.1. Đặc điểm bệnh nhân trong các nghiên cứu HXTĐT
  Bảng 4.2. Độc tính độ 3-4 trong các nghiên cứu HXTĐT
  Bảng 4.3. Tỉ lệ đáp ứng điều trị trong các nghiên cứu HXTĐT .
  Bảng 4.4. Thời gian sống còn trong các nghiên cứu HXTĐT . .
  Bảng 4.5. Kết quả điều trị theo tổng liều xạ trị .

  75
  77
  78
  82
  88
  93
  97
  101  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Ung thư phổi nguyên phát (UTPNP) hiện vẫn đang là một vấn đề sức khỏe
  phổ biến ở cả nam và nữ giới, chiếm tỉ lệ gần 13% tổng số bệnh nhân ung thư mới
  và gây tử vong cho khoảng 1,2 triệu người mỗi năm trên toàn cầu [79]. Tại Hoa Kỳ,
  số bệnh nhân tử vong do ung thư phổi còn lớn hơn tử suất của các bệnh lý ung thư
  thường gặp khác là ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tiền liệt tuyến
  cộng lại [21]. Tại Việt nam, các kết quả ghi nhận ung thư quần thể bước đầu cũng
  cho thấy UTPNP có xuất độ cao ở cả hai giới, ước tính mỗi năm có hơn 20.000
  bệnh nhân UTPNP mới xuất hiện trên phạm vi cả nước. Đây thật sự là gánh nặng
  cho ngành y tế và cho cả xã hội [3], [5].
  Ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) chiếm 75 - 80% số bệnh nhân
  ung thư phổi. Đối với bệnh nhân giai đoạn sớm, điều trị ngoại khoa có thể đạt được
  tỉ lệ sống còn 5 năm đến 40%. Tuy nhiên, đáng tiếc là phần lớn bệnh nhân được
  chẩn đoán ở giai đoạn muộn, trong đó giai đoạn III chiếm khoảng 35%. Mặc dù đã
  có nhiều tiến bộ trong điều trị nhưng tiên lượng của bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai
  đoạn này vẫn còn rất khiêm tốn với tỉ lệ sống còn 5 năm chỉ từ 10 – 15% [79].
  Trong thập niên 1980, xạ trị đơn thuần là phương pháp điều trị được chọn lựa khi
  bệnh nhân quá chỉ định phẫu thuật; tuy nhiên, tỉ lệ sống còn 5 năm thường là dưới
  10% [92], [120]. Những thập niên 1990 - 2000 chứng kiến trào lưu tiến hành nhiều
  nghiên cứu pha III phối hợp hóa và xạ trị theo kiểu lần lượt (hóa-xạ trị tuần tự) và
  kiểu cùng lúc (hóa-xạ trị đồng thời). Hầu hết các nghiên cứu đều cho kết quả sống
  còn cải thiện rõ rệt so với xạ trị đơn thuần [23], [49], [92].
  Auperin và cộng sự (2010) thực hiện phân tích gộp sáu thử nghiệm lâm sàng
  khác nhau trên 1205 bệnh nhân UTPKTBN so sánh hóa-xạ trị đồng thời và hóa-xạ
  trị tuần tự. Kết quả cho thấy hóa-xạ trị đồng thời làm giảm nguy cơ tử vong tương
  đối đến 16%, tăng tuyệt đối tỉ lệ sống còn sau 3 năm lên 5,7% và tỉ lệ sống còn 5
  năm lên đến 4,5% [22]. Vì vậy, phối hợp hóa-xạ trị đồng thời hiện nay được xem là


  2
  liệu pháp điều trị chuẩn cho bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III không phẫu thuật
  được trong các hướng dẫn thực hành lâm sàng ở châu Âu và Hoa Kỳ [137], [142].
  Vấn đề gây trở ngại cho việc ứng dụng rộng rãi HXTĐT trên lâm sàng chính
  là do độc tính liên quan điều trị, nhất là khi sử dụng các thuốc hóa trị thế hệ 2 [45],
  [55], [57]. Với nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả của HXTĐT, gần đây các tác giả tập
  trung nghiên cứu việc sử dụng các thuốc hóa trị mới (thế hệ thứ 3). Trong xu hướng
  đó, phối hợp bộ đôi Paclitaxel-Carboplatin cho kết quả sống còn khả quan với độc
  tính tương đối thấp hơn so với các phác đồ hóa trị có platinum khác trong nhiều thử
  nghiệm lâm sàng pha III đa trung tâm ở Mỹ và châu Âu [26], [75], [138]. Tại Nhật
  bản, Paclitaxel-Carboplatin cũng được xem là một trong những phác đồ mang tính
  tham khảo trong các nghiên cứu pha III của nhóm Ung bướu lồng ngực Tây Nhật
  bản [143].
  Ở nước ta do phương tiện xạ trị còn thiếu thốn, việc áp dụng phối hợp hóa-xạ
  trị đồng thời trong điều trị ung thư nói chung còn nhiều mới mẻ và thách thức. Câu
  hỏi đặt ra là thực hiện hóa-xạ trị đồng thời cho bệnh nhân UTPKTBN trong điều
  kiện y tế nước ta có thực sự đem lại ích lợi hơn hay không? Do vậy, chúng tôi thực
  hiện đề tài nghiên cứu “Hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai
  đoạn III” nhằm đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp mới này, từ đó, tăng
  thêm lựa chọn phương pháp điều trị UTPKTBN tại các cơ sở y tế của nước ta.


  3
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  1. Khảo sát các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh
  nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III ở bệnh viện Chợ Rẫy.
  2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp hóa-xạ trị đồng thời qua khảo sát các
  tiêu chí:
  a. Tỉ lệ đáp ứng khách quan gồm có đáp ứng hoàn toàn và đáp ứng một
  phần
  b. Thời gian sống còn gồm có sống còn không bệnh tiến triển và sống
  còn toàn bộ
  c. Tính an toàn.

  Xem Thêm: Hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hóa-xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

phac do pac- car dieu tri k thuc. quan

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status